Zapra­szam do wysłu­cha­nia roz­mo­wy z Fran­kiem Bro­dą @franek__broda , akty­wi­stą. Spo­tka­nie wyni­kło z mojej i Mać­ka Rau­hu­ta @rauhut_ potrze­by, by roz­ma­wiać o edu­ka­cji i to mię­dzy­po­ko­le­nio­wo. Chcie­li­śmy, by świat poznał Fran­ka nie tyl­ko z tytu­łów arty­ku­łów czy akcji pro­te­sta­cyj­nych, lecz tak­że jako wraż­li­we­go i nie­go­dzą­ce­go się na nie­to­le­ran­cję mło­de­go czło­wie­ka, któ­ry sto­czył już nie­jed­ną wal­kę. Oczy­wi­ście roz­ma­wia­my o szko­le, wspo­mnie­niach i tym, co wypa­da­ło­by zmie­nić, by ludzie koń­czy­li edu­ka­cję z poczu­ciem, że był to wzmac­nia­ją­cy ich psy­chicz­nie czas.