Wstęp (wprowadzenie):

Tytuł utwo­ru lite­rac­kie­go to coś wię­cej niż nazwa na okład­ce – może on mię­dzy inny­mi odwo­ły­wać się do kon­kret­nych sko­ja­rzeń, aby wzbu­dzić w odbior­cach okre­ślo­ne wra­że­nia. Taką funk­cję peł­ni mię­dzy inny­mi tytuł opo­wia­da­nia „Górą »Edek«”, sta­no­wią­cy oczy­wi­ste nawią­za­nie do posta­ci z dra­ma­tu Sła­wo­mi­ra Mroż­ka. Cho­ciaż para­le­la jest zary­so­wa­na dość sub­tel­nie (hasło „Edek” pada w tek­ście, poza samym tytu­łem, tyl­ko raz), obec­ność tej figu­ry reto­rycz­nej w tytu­le pod­kre­śla jej zna­cze­nie i sta­no­wi klucz do inter­pre­ta­cji tekstu.

Rozwinięcie („Górą »Edek«”):

Opi­sa­na przez Mar­ka Nowa­kow­skie­go histo­ria przed­sta­wia sytu­ację na uli­cy pew­ne­go mia­sta, gdzie sto­ją­ce w kor­ku samo­cho­dy szu­ka­ły miej­sca do zapar­ko­wa­nia na pobli­skiej uli­cy. Cho­ciaż kie­row­cy małe­go fia­ta uda­ło się zna­leźć lukę, oka­za­ło się, że pod­je­chał on zbyt dale­ko, co unie­moż­li­wia­ło zapar­ko­wa­nie auta. Na nic zda­ły się jego pró­by wyco­fa­nia – kie­row­ca duże­go for­da unie­moż­li­wił mu wyjazd do tyłu, zablo­ko­wał go, aby same­mu wcisnąć...

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Górą Edek”

    5,49 VAT
    Dodaj do koszyka

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie 3 zagad­nie­nia z „Górą »Edek«” Sła­wo­mi­ra Mroż­ka oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Zna­cze­nie tytu­łu i jego rola w odczy­ta­niu sen­su utwo­ru” na pod­sta­wie opo­wia­da­nia „Górą »Edek«”.