Tag: dzień świra

ryczy z bólu ranny łoś – nauczyciel

Lek­cje o „Ham­le­cie” spra­wia­ją mi dzi­ką satys­fak­cję, gra­ni­czą­cą z dozna­niem epi­fa­nii. Tekst boga­ty w sło­wa, któ­re same żyją; boha­ter roman­tycz­ny, emo­cjo­nal­ny, roz­dar­ty. Żyję tym i rzu­cam cyta­ta­mi z Szek­spi­ra naprze­mien­nie z Mic­kie­wi­czow­ski­mi. Pły­nę. Yhm. Płynęłabym,...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep