BABA OD POLSKIEGO Ane­ta Kory­ciń­ska NIP 8222229457

kon­takt w spra­wie zajęć i dzia­ła­nia skle­pu: 530273684 (Robert Kowalski)
mail: baba­od­pol­skie­go mał­pa gma­il krop­ka com 
lub przez formularz:
Dane oso­bo­we poda­ne w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym będą prze­twa­rza­ne przez BABĘ OD POLSKIEGO Ane­tę Kory­ciń­ską m.in. w celu komu­ni­ka­cji z Tobą oraz w innych celach zgod­nie z zasa­da­mi opi­sa­ny­mi w Poli­ty­ce prywatności.

Spe­cja­li­zu­je­my się w:

  • pra­cy z oso­ba­mi z orze­cze­nia­mi o spek­trum autyzmu;
  • pra­cy z oso­ba­mi z opi­nia­mi o dysleksji;
  • przy­go­to­wy­wa­niu do olim­piad z języ­ka pol­skie­go i filozofii;
  • przy­go­to­wy­wa­niu do kon­kur­sów kuratoryjnych;
  • przy­go­to­wy­wa­niu do egza­mi­nu matu­ral­ne­go z języ­ka pol­skie­go i filozofii;
  • przy­go­to­wy­wa­niu do egza­mi­nu ósmoklasisty;
  • pro­wa­dze­niu indy­wi­du­al­nych warsz­ta­tów z pisania;
  • psy­cho­te­ra­pii dla dzie­ci i młodzieży;
  • pisa­niu arty­ku­łów eks­perc­kich na tema­ty: meto­dy­ki  naucza­nia,  spo­so­bów ucze­nia się, tech­nik czy­ta­nia i pisa­nia, sztu­ki inter­pre­ta­cji,  popraw­no­ści języ­ko­wej,  neu­ro­aty­po­wo­ści (spek­trum auty­zmu, ADHD),  współ­cze­snej kultury;
  • pisa­niu recenzji.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: