Tag: motyw

introwertyk a ekstrawertyk

EKSTRAWERTYCY: lubi poz­nawać nowych ludzi, zagadu­je, uczy się nowych rzeczy, cią­gle gdzieś wychodzi, nie może usiedzieć w miejs­cu — nauczy­ciel, muzyk.  Jacek Sopli­ca “Pan Tadeusz” Adama Mick­iewicza — typowy sar­ma­ta, robi, zan­im pomyśli,…

kłótnia/spór

MOTYW: kłótnia/spór ”Pan Tadeusz” Adam Mick­iewicz — spór o zamek, który zami­ast należeć do Horeszków, jest w posi­ada­niu Sopliców, Pod­ko­morzy ma zadanie rozwiązać ten spór, ale ostate­cznie Hra­bia z Dobrzyński i Ger­wazym orga­nizu­je zajazd na Soplicowo…

zdrada

MOTYW: zdra­da “Świtezianka” Adam Mick­iewicz — strz­elec w borze mimo tego, że obiecał pani Świtezi wierność, to ją zdradza, przez co spo­ty­ka go kara; ”Pan Tadeusz” Adam Mick­iewicz — zamek jest w posi­ada­niu Sopliców zamiast…

natura

MOTYW: natu­ra “Świtezianka” Adam Mick­iewicz — w półświetle księżyca, w ciem­nym borze, nad jeziorem Świteź; przy­ro­da jest świadkiem wydarzeń i strzeże tajem­ni­cy; „Pan Tadeusz” Adam Mick­iewicz — opis lasów i pól, natu­ra opieku­je się bohaterami,…

bohater/bohaterstwo

MOTYW: bohater/bohaterstwo “Redu­ta Ordona” Adam Mick­iewicz — o walce z Moskala­mi, Ordon jest bohaterem, który się poświęca, wysadza się wraz z redu­tą, by Moskale przy okazji też zginęli; “Śmierć Pułkown­i­ka” Adama Mick­iewicza — wiersz…

tęsknota

MOTYW: tęsknota “Tren VII” Jan Kochanows­ki — śmierć określona jako sen żelazny, cier­pi z powodu pust­ki w domu, gdy patrzy na ubra­nia i wstążki córki; żałuje, że dziecko nie miało szan­sy dorosnąć; „Latarnik” Hen­ryk Sienkiewicz…

tradycja/zwyczaje/świeta

MOTYW: tradycja/zwyczaje/święta „Dzi­ady cz. II” Adam Mick­iewicz — obrzęd dziadów w noc Zaduszek, pole­ga na mod­l­itwie za dusze, które prze­by­wa­ją w czyśćcu; daje się im także ziar­na, różne pożywienie; obrzęd prowadzi Guślarz na tere­nie cmentarza,…

zwycięstwo

MOTYW: zwycięstwo “Redu­ta Ordona” Adam Mick­iewicz — o walce z Moskala­mi, Ordon jest bohaterem, który się poświęca, wysadza się wraz z redu­tą, by Moskale przy okazji też zginęli; „Pan Tadeusz” Adam Mick­iewicz — pokonanie…

tchórzostwo

MOTYW: tchórzostwo „Pan Tadeusz” Adam Mick­iewicz — Jacek Sopli­ca po zabi­ciu stol­ni­ka Horesz­ki, zami­ast przyznać się do winy i stanąć przed sądem, ucieka i zosta­je zdra­j­cą; “Zem­s­ta” Alek­sander Fre­dro — Pap­kin uważa się za najmądrzejszego, najbardziej…

śmierć

MOTYW: zbrod­nia „Dzi­ady cz. II” Adam Mick­iewicz — zły Pan bła­ga o to, by traf­ić do piekła, bo ma już dość cier­pi­eń w czyśćcu, ponieważ jego ofi­ary przemieniły się w pta­ki: kruk to zbity na śmierć mężczyzna,…

zbrodnia

MOTYW: zbrod­nia „Dzi­ady cz. II” Adam Mick­iewicz — zły Pan bła­ga o to, by traf­ić do piekła, bo ma już dość cier­pi­eń w czyśćcu, ponieważ jego ofi­ary przemieniły się w pta­ki: kruk to zbity na śmierć mężczyzna,…

duma/pycha

MOTYW: duma/pycha “Zem­s­ta” Alek­sander Fre­dro — Pap­kin uważa się za najmądrzejszego, najbardziej obytego w świecie i świetnego wojown­i­ka, a jest jedynie tchórzem; jest zubożałym szlach­ci­cem, którego utrzy­mu­je Cześnik, liczy na małżeństwo z Klarą; jest zakłamany…

dzieciństwo

MOTYW: dzieciństwo “Tren VIII” Jan Kochanows­ki — kon­trast cier­pi­enia i pustego domu z radością małej Urszul­ki, która spraw­iała, że wszys­tkim domown­ikom chci­ało się żyć; „Opowieść wig­ili­j­na” Charles Dick­ens — trudne dzieciństwo Ebenez­era Scrooge’a…

lektury bohaterów

MOTYW: lek­tu­ry bohaterów „Latarnik” Hen­ryk Sienkiewicz — Skawiński dosta­je wraz z pacz­ką z jedze­niem kil­ka książek i jed­ną z nich jest “Pan Tadeusz” Adama Mick­iewicza, bohater zaczy­tu­je się w epopei, wzrusza się i roz­marza i przez to zasypia…

przemiana

MOTYW: przemi­ana „Pan Tadeusz” Adam Mick­iewicz — Jacek Sopli­ca przemienia się w Księdza Roba­ka, był typowym szlach­ci­cem, awan­turnikiem, duszą towarzyst­wa, pijakiem; przemienia się w mnicha, bo chce odpoku­tować za życia swo­je grzechy:…

przyjaźń

MOTYW: przy­jaźń „Syzy­fowe prace” Ste­fan Żerom­s­ki — Marcin Borow­icz zaprzy­jaź­nia się Bernar­dem Zygierem, Andrze­jem Rad­kiem i Tomkiem Waleckim — chłopa­ki przy­wiązu­ją się do siebie przez częste i tajne spotka­nia u Gontali, gdzie czy­ta­ją pol­skie książki;…

miłość

MOTYW: miłość “Do Han­ny” Jan Kochanows­ki — wybranek prosi kochankę o uczu­cie, a nie tylko pierś­cień; „Dzi­ady cz. II” Adam Mick­iewicz — miłość sil­niejsza od śmier­ci, Wid­mo przy­chodzi do Pasterecz­ki i nie daje się odpraw­ić w zaświaty; „Pan Tadeusz” Adam Mick­iewicz — Telime­na jest zakochana…

starość

MOTYW: starość „Opowieść wig­ili­j­na” Charles Dick­ens — Ebenez­er Scrooge jest starcem, ma trud­noś­ci w porusza­niu się, jest samot­ny, bo wszys­t­kich odrzu­ca, ponieważ w młodoś­ci sam był odrzu­cony i tego nie przepra­cow­ał; „Latarnik” Henryk…

młodość

MOTYW: młodość “Na młodość” Jan Kochanows­ki — frasz­ka o kon­flik­cie pokoleń, star­si zapom­i­na­ją, czym jest młodość i den­er­wu­ją się, że młodzi ludzie korzys­ta­ją z życia; „Pan Tadeusz” Adam Mick­iewicz — Zosia ma 14 lat — jest młodz­i­ut­ka i nie bierze udziału…

pieniądze

MOTYW: pieniądze “Żona mod­na” Igna­cy Kra­sic­ki — satyra o kobiecie, która czy­ta romanse i cią­gle się stroi, jest ego­istką, nie myśli o potrze­bach męża Pio­tra, przyzwycza­jona do życia w mieś­cie, jest rozrzut­na, doprowadza go do ruiny finansowej; …

dom

MOTYW: dom “Na dom w Czarnole­sie” Jan Kochanows­ki — pod­miot liryczny prosi Boga, by mógł zawsze tu mieszkać, bo to jego ojczyz­na, piękny dom wśród natu­ry, przy­jaciół, życ­zli­woś­ci; niczym raj — motyw arkadyjs­ki. „Pan Tadeusz”…

rodzina

MOTYW: rodz­i­na “Zem­s­ta” Alek­sander Fre­dro — rodzin Rap­tusiewicza to siostrzeni­ca Klara, rodz­i­na Mil­cz­ka to syn Wacław — obie żyją w sporze sąsiedzkim o mur graniczny; „Opowieść wig­ili­j­na” Charles Dick­ens — Fred, siostrze­niec Ebenez­era Scrooge’a, zawsze zaprasza…