MOTYW: dzieciństwo

Tren VIII” Jan Kocha­now­ski – kon­trast cier­pie­nia i puste­go domu z radością małej Urszul­ki, która spra­wia­ła, że wszyst­kim domow­ni­kom chcia­ło się żyć;

Opowieść wigi­lij­na” Char­les Dic­kens – trud­ne dzieciństwo Ebe­ne­ze­ra Scrooge’a w szko­le z inter­na­tem, był odrzu­co­ny przez swo­je­go ojca, który go nie odwie­dzał, więc mały Ebe­ne­zer zawsze spędzał święta samot­nie, nikt nie nauczył go miłości i poko­ry, bo obie­cał sobie wte­dy, że będzie niezależny finan­so­wo i sam sobie w życiu da radę;

Zie­le na kra­te­rze” Mel­chior Wańkowicz – opi­sa­ne licz­ne zaba­wy córek Zofii i Mel­chio­ra Wańkowiczów, Mar­ty i Kry­sty­ny; wymyślane przez ojca zaba­wy są pomy­sło­we, często bawią się w podróż pociągiem, za którą pła­ci się łaskot­ka­mi; w domu każdy ma też swo­je prze­zwi­sko: mama to Królik lub Święta z Kała­ma­rzem, ojciec to King; Kry­sty­na to Pyton, Struś, Don Kichot, a Mar­ta to Till lub San­cho Pansa.

Mały Książę” Anto­ine de Saint-Exu­per – Mały Książę uświadamia Pilo­to­wi, że jako doro­sły zapo­mniał o swo­im dzieciństwie, dorośli w książce są zepsu­ci, nie mają wrażliwości i wyobraźni; jedy­nie Pilot po spo­tka­niu chłop­ca potra­fi znaleźć w sobie dziec­ko i odkryć, kim tak napraw­dę jest i co jest w życiu ważné: przyjaźń, wspólne chwi­le i zacho­dy słońca, a nie pra­ca, majątek czy wywyższanie się z powo­du swo­jej wiedzy.