Kategoria: Film w szkole

Edu­ka­cja z fil­mem — poka­zu­ję, że wie­dza, któ­rą moż­na wyko­rzy­stać na lek­cjach z języ­ka pol­skie­go, jest wszę­dzie — tak­że w kinie! Film to nie tyl­ko tekst kul­tu­ry, któ­ry pozwo­li na wie­le roz­mów i dys­ku­sji o pro­ble­mach, któ­re poru­sza, lecz tak­że dosko­na­ły kon­tekst do wie­lu tema­tów maturalnych. 

Jeśli inte­re­su­ją Was sce­na­riu­sze lek­cji i infor­ma­cje o fil­mach, któ­rych tu nie zamie­ści­łam, pole­cam por­tal FILMSZKOLE (o fil­mach dla przed­szko­li, szkół pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych), któ­re­go jestem ambasardorką. 

Film w szkole: „Mój syn Ezra”

Opis fil­mu i kil­ka pomy­słów na lekcje. 

Film w szkole: „W głowie się nie mieści 2″

Pomy­sły na lek­cje z wyko­rzy­sta­niem filmu.

Film w szkole: „Przysięga Ireny”

5 moty­wów z fil­mu „Przy­się­ga Ire­ny”, któ­re wyko­rzy­stasz pod­czas lek­cji języ­ka pol­skie­go oraz jako kon­tekst w wypra­co­wa­niu. KONKRETNE PRZYKŁADY!

Film w szkole: „Kobieta z...”

Walo­ry edu­ka­cyj­ne fil­mu „Kobie­ta z...” i pomy­sły na wyko­rzy­sta­nie edu­ka­cji z fil­mem pod­czas godzin wychowawczych. 

Film w szkole: „Biała odwaga”

5 moty­wów z fil­mu “Bia­ła odwa­ga”, któ­re wyko­rzy­stasz pod­czas lek­cji języ­ka pol­skie­go oraz jako kon­tekst w wypra­co­wa­niu. KONKRETNE PRZYKŁADY!

Film w szkole: “Powstaniec 1863”

5 moty­wów z fil­mu “Powsta­niec 1863”, któ­re wyko­rzy­stasz pod­czas lek­cji języ­ka pol­skie­go (głów­nie jako kon­tekst doty­czą­cy powsta­nia styczniowego). 

Film w szkole: “Akademia pana Kleksa”

5 moty­wów z fil­mu „Aka­de­mia pana Klek­sa”, któ­re wyko­rzy­stasz pod­czas lek­cji języ­ka pol­skie­go lub godzin wychowawczych. 

Film w szkole: “Święto ognia”

8 moty­wów z fil­mu „Świę­to ognia”, któ­re wyko­rzy­stasz też jako kon­tek­sty lite­rac­kie, bo powieść Jaku­ba Małec­kie­go w klu­czo­wych wąt­kach nie róż­ni się od adaptacji.

Film w szkole: “Zielona granica”

Spro­wa­dze­nie fil­mu bazu­ją­ce­go na emo­cjo­nal­nej histo­rii do chłod­ne­go opi­su kon­tek­stów fil­mo­wych może wydać się odar­ciem z pato­su, ale przed taki­mi dyle­ma­ta­mi sta­ną teraz nauczający. 

Film w szkole: “Chłopi”

Jeśli nie powieść, to może film?

Film w szkole: “Sekrety mojego taty”

Film o trau­mie poko­le­nio­wej, pomoc­ny w szko­le ponad­pod­sta­wo­wej do roz­mów na temat zagłady. 

Film w szkole: “O psie, który jeździł koleją”

Dla­cze­go histo­ria psa, któ­ry jeź­dził kole­ją ma być naj­pięk­niej­szą histo­rią przy­jaź­ni z hap­py endem, sko­ro ta opo­wieść to, obok „Ant­ka” i „Naszej szka­py”, jed­na z wiel­kich lite­rac­kich traum?!

5 motywów na maturę z filmu „Filip”

5 matu­ral­nych kon­tek­stów z fil­mu “Filip” (któ­ry powstał na pod­sta­wie powie­ści Leopol­da Tyrmanda) 

ONET KULTURAARTE​.TV: Otoczenie nie rozumie siedmiolatki. “Sasha od dawna JEST dziewczynką” – DZIEŃ TOLERANCJISZKOLEKINIE

Bez­płat­na plat­for­ma stre­amin­go­wa ARTE​.tv udo­stęp­nia fil­my, któ­re moż­na umó­wić pod­czas godzi­ny wycho­waw­czej: nagro­dzo­ny na Ber­li­na­le film “Dziew­czyn­ka”, serię doku­men­tal­ną “Naked – kim jeste­śmy napraw­dę?”, repor­ta­że “Obcy we wła­snym cie­le” i “Trans­fo­bia” oraz pro­duk­cję o pierw­szym pol­skim chó­rze LGB­TQiA – Voces Gaudi.

SQUID GAME: TOP 6 motywów maturalnych

Pod­bi­jam YouTu­be! Nagra­łam też podcast. 

Kang Sae-byeok i los uchodźczyni w serialu “Squid Game”

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep