To pro­po­zy­cja, a nie jedy­ne słusz­ny spo­sób pisa­nia. Testo­wa­na na ludziach. 

1 AKAPIT

WPROWADZENIE/ANALIZA FRAGMENTU

KONTEKST (wystar­czy jeden, pole­cam danie go do wstę­pu, przy oka­zji wia­do­mo, od cze­go zacząć)TEZA – Nale­ży zatem stwier­dzić, że…[przerabiasz polecenie]


2 AKAPIT

ARGUMENT 1

(zda­nie oznaj­mu­ją­ce, uni­wer­sal­ne, nie suge­ru­je lektury)


PRZYKŁAD LEKTURY OBOWIĄZKOWEJ/ WSKAZANEJPOLECENIU

Moż­na to zauwa­żyć w [nazwa gatun­ku] pt.: “[TYTUŁ] [AUTORSTWO], w któ­rym… [NAWIĄZAĆ DO ARGUMENTU]


REFLEKSJATREŚCI (TO NIE JEST STRESZCZENIE, BARDZIEJ INTERPRETACJA)


PODSUMOWANIE — JEDNYM ZDANIE ZBIERZ WSZYSTKOODNIEŚ SIĘ DO ARGUMENTU


3 AKAPIT

ARGUMENT 2

(zda­nie oznaj­mu­ją­ce, uni­wer­sal­ne, nie suge­ru­je lektury)


UTWÓR LITERACKIINNEJ EPOKI

Moż­na to zauwa­żyć w [nazwa gatun­ku] pt.: “[TYTUŁ] [AUTORSTWO], w któ­rym… [NAWIĄZAĆ DO ARGUMENTU]


REFLEKSJATREŚCI (TO NIE JEST STRESZCZENIE, BARDZIEJ INTERPRETACJA)


PODSUMOWANIE — JEDNYM ZDANIE ZBIERZ WSZYSTKOODNIEŚ SIĘ DO ARGUMENTU


4 AKAPIT

ARGUMENT 3

(zda­nie oznaj­mu­ją­ce, uni­wer­sal­ne, nie suge­ru­je lektury)


UTWÓR LITERACKIINNEJ EPOKI

Moż­na to zauwa­żyć w [nazwa gatun­ku] pt.: “[TYTUŁ] [AUTORSTWO], w któ­rym… [NAWIĄZAĆ DO ARGUMENTU]


REFLEKSJATREŚCI (TO NIE JEST STRESZCZENIE, BARDZIEJ INTERPRETACJA)


PODSUMOWANIE — JEDNYM ZDANIE ZBIERZ WSZYSTKOODNIEŚ SIĘ DO ARGUMENTU


5 AKAPIT

PODSUMOWANIE WSZYSTKIEGO, PRZYPOMINASZ TEZĘ, ARGUMENTYTEKSTY, NA KTÓRE SIĘ POWOŁAŁ_ŚROZWINIĘCIU


.