Kategoria: doskonalenie zawodowe

Edukator: Spotkanie online z Anetą Korycińską / 06.06 / 19:00 UK

Gościem Edu­ka­to­ra w dniu 6 czerw­ca 2024 o godzi­nie 19.00 UK (onli­ne) będzie Ane­ta Korycińska.

Obywatelskie wysłuchanie publiczne dotyczące zmian w podstawie programowej

Głos dziś zabra­ło oko­ło 40 osób repre­zen­tu­ją­cych bar­dzo róż­no­rod­ne gru­py zwią­za­ne z edu­ka­cją. Wysłu­cha­li­śmy wypo­wie­dzi zarów­no nauczy­cie­li i nauczy­cie­lek, dyrek­to­rów pla­có­wek oraz samych uczniów, jak rów­nież osób repre­zen­tu­ją­cych róż­no­rod­ne ini­cja­ty­wy wspie­ra­ją­ce edu­ka­cję. W każ­dej z nich sły­chać było tro­skę o dobro uczniów i uczen­nic, jak i całe­go śro­do­wi­ska. Usły­sze­li­śmy pro­po­zy­cje sys­te­mo­wych zmian i roz­wią­zań, nadzie­ję na praw­dzi­wą, opra­co­wa­ną z myślą o przy­szło­ści, pod­sta­wę programową.”

Zwolnieni z Teorii – podpisz list otwarty

W tego­rocz­nym egza­mi­nie z języ­ka pol­skie­go udział wziął nie­ty­po­wy uczeń – Sys­tem AI zwa­ny Pry­mu­sem. Zro­bił to w 30 minut i osią­gnął nie­złe wyniki.

Czas zabrać głos i wspól­nie otwo­rzyć się na zmia­nę w pol­skiej szkole! 

Young Adult i cosplay w bibliotece – szkolenie moderatorów / 15.05 / 10:00 – 14:00 / Książnica Podlaska

Zapra­sza­my mode­ra­to­rów pod­la­skich Dys­ku­syj­nych Klu­bów Książ­ki i innych biblio­te­ka­rzy chcą­cych pozna­wać meto­dy atrak­cyj­ne­go pro­wa­dze­nie zajęć dla mło­dych ludzi na szko­le­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne ze środ­ków DKK.

Ter­min i miej­sce: 15 maja 2024 r, w godzi­nach 10.00 – 14.00 w Książ­ni­cy Pod­la­skiej w Bia­łym­sto­ku (ul. M. Curie-Skło­dow­skiej 14A)

FUNDACJA SŁONIE NA BALKONIE: Nasza debata o depresji uświadamia jak podstępna to choroba. Obejrzyjcie dyskusję, by dowiedzieć się: jak ją rozpoznać i zdążyć z pomocą!

Tyl­ko w 2023 roku aż 146 dzie­ci popeł­ni­ło samobójstwo.

146 dzie­ci to pięć 30-oso­bo­wych kla­sa albo tyle, ile jest miej­sce w trzech auto­bu­sach. Gdy­by te dzie­ci zgi­nę­ły w jeden dzień – z pew­no­ścią zosta­ła­by ogło­szo­na żało­ba narodowa.

Grałam w grę w Muzeum Narodowym w Krakowie :)

Zapis bar­dzo dobre­go dnia, w któ­rym mia­łam oka­zję poje­chać do Kra­ko­wa, by zagrać w Dixit 

Zmiana na egzaminie ósmoklasisty! Od tego roku niektórzy uczniowie, zamiast pisać egzamin, dostaną wynik przeliczony  na podstawie oceny na świadectwie

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Zmia­na doty­czy uczniów w szcze­gól­nych przy­pad­kach zdro­wot­nych, kie­dy cho­ro­ba unie­moż­li­wia przy­stą­pie­nie do egza­mi­nu. W takiej sytu­acji, zamiast pisać egza­min, uczeń dosta­nie auto­ma­tycz­nie wynik punk­to­wy wyni­ka­ją­cy z oceny...

22.02.2024 r. – PRAWO MARCINABABA OD POLSKIEGO oraz GOŚCIE! Spotkanie w Bibliotece Narodowej

Czy nauczy­ciel ma pra­wo dać jedyn­kę za brak pra­cy domo­wej? Dla­cze­go szko­ła może kon­tro­lo­wać stój uczniów, ale już nie – pier­cing lub tatu­aże? Jakie spe­cjal­ne pra­wa chro­nią nauczy­cie­li? O tym, i o wie­lu innych spra­wach, poroz­ma­wia­my na spotkaniu! 

Dofinansowanie do laptopa – kto może się o nie ubiegać?

Uwa­ga! Jest to post spon­so­ro­wa­ny, ale zgo­dzi­łam się na publi­ka­cję, bo nie pra­cu­jąc już na umo­wę o pra­cę w szko­le, nie mia­łam o tym pojęcia.
Wpis doty­czy dofi­nan­so­wa­nia dla nauczy­cie­li na zakup lap­to­pów (2500 zł brut­to), warun­ków uzy­ska­nia dofi­nan­so­wa­nia (na macie­rzyń­skim moż­na, ale współ­pra­cu­jąc ze szko­ła­mi bez zatrud­nie­nia w nich — nie moż­na), infor­ma­cji czy moż­na kupić droż­szy sprzęt (jesz­cze jak!) i czy może on być uży­wa­ny (lep­szy, tań­szy, ale trze­ba pisać wnio­sek z uzasadnieniem). 

EkoEksperymentarium – darmowa interaktywna lekcja o ekologii, języku polskim, nowomowie, opiniach, faktach, perswazji i anipulacji

Dar­mo­wa lekcja 

GRAŁAMGRĘ! Na dodatek w Muzeum Narodowym w Krakowie

Nigdy bym nie sądzi­ła, że jako nauczy­ciel­ka, mogę reali­zo­wać tak sza­lo­ne pomy­sły [płat­na współpraca]

16.10. WEBINAR: Jak na nowo omawiać dziś lekturę „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza? [za darmo]

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKITWÓRCZE METODY PRACY NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO

OSDW AZYMUT: Young Adult w bibliotece. Warsztaty z Babą od polskiego [NAGRANIE WEBINARIUM]

Nagra­nie webi­na­ru o lite­ra­tu­rze Young Adult

Jak uczyć o zagładzie?

Lek­tu­ry dopa­so­wa­ne do wie­ku odbior­ców. Film na YT spon­so­ro­wa­ny przez Kino Świat. 

Jak bezpiecznie korzystać z sieci... i wykorzystywać TIK w edukacji [nagranie webinaru]

Nagra­nie webi­na­ru prze­pro­wa­dzo­ne­go 31 sierp­nia br. 

31.08.2023: Darmowy webinar o bezpieczeństwie w sieci i… pomysłach na wykorzystanie nowych technologii podczas lekcji języka polskiego

⏰Spo­tka­my się dzię­ki uprzej­mo­ści @livewebinarcom
31 sierp­nia o 12.00

Gościnna lekcja o KSIĄŻKACH

Mia­łam dzi­siaj oka­zję popro­wa­dzić onli­ne lek­cję dla Spe­cjal­ne­go Ośrod­ka Szkolno-Wychowawczego
w Olsztynie

Poprzeczka

Tekst oraz dys­ku­sja w poście:

Ocenoza

Tekst oraz dys­ku­sja w poście:

Dzień Bezpiecznego Internetu i zapisy na konferencję Asy Internetu

Zapra­szam przy oka­zji na dar­mo­we warsztaty!

Tęczowy piątek – scenariusze lekcji z różnych przedmiotów

Pro­po­zy­cje lek­cji dla szkół śred­nich na „Tęczo­wy Piątek”

Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji (Polska Lärare): konferencja “PKP Potrzeby – Konkursy – Propozycje”

Moje gościn­ne wystą­pie­nie na kon­fe­ren­cji w Szwecji

Nowy rok szkolny ze wsparciem BABY OD POLSKIEGO

Har­mo­no­gram dzia­łań, dar­mo­we warsz­ta­ty, opra­co­wa­nia matur ust­nych – w skrócie:
CO SŁYCHAĆ JESIENIĄ NA BABIEJ GÓRZE?

Roczny plan doskonalenia kadry w zakresie udzielania informacji zwrotnej

Rocz­ny plan dosko­na­le­nia kadry w zakre­sie udzie­la­nia infor­ma­cji zwrot­nej jest zale­d­wie pro­po­zy­cją spo­so­bu zapla­no­wa­nia dzia­łań dla kadry peda­go­gicz­nej, któ­re mają odby­wać się w try­bie hybry­do­wym i umoż­li­wiać współ­pra­cow­ni­kom nawią­zy­wa­nie wza­jem­nych relacji....

Dokumenty niezbędne do nauczania języka polskiego jako obcego

Język pol­ski jako obcy

Zmysły, a uczenie się

Zrób test i zobacz, co u cie­bie dominuje.

Wzorce przyswajania wiedzy

Zrób test i poznaj wynik, jakie są dla cie­bie dobre spo­so­by na zdo­by­wa­nie wiedzy.

Szkoła Równego Traktowania – bezpłatny projekt dla nauczycieli

Ruszy­ła rekru­ta­cja do III edy­cji Szko­ły Rów­ne­go Trak­to­wa­nia (SRT), bez­płat­ne­go pro­gra­mu anty­dy­skry­mi­na­cyj­ne­go dla nauczy­cie­lek i nauczy­cie­li.  Celem pro­jek­tu jest budo­wa­nie przy­ja­zne­go i bez­piecz­ne­go śro­do­wi­ska szkol­ne­go, wol­ne­go od dys­kry­mi­na­cji, prze­mo­cy i wyklu­cze­nia. Chce­my to osiągnąć...

Co słyszysz, gdy do ciebie mówię? Narzędzie do badania ucha rzeczowego

Test na ucho rze­czo­we: co słyszysz?

Wspólnota nauczycielska

Czy lubisz innych nauczycieli?

Koło Publicystyki Politycznej UJ – Konferencja dotycząca społeczno-politycznego uwarunkowania funkcjonowania nauczania zdalnego podczas pandemii COVID-19

Mia­łam zaszczyt wystą­pić w pane­lu eks­perc­kim wraz z Doro­ta Łobo­da (Prze­wod­ni­czą­cą Komi­sji Edu­ka­cji i Rad­ną M.St. War­sza­wy) i Saman­ta Dry­ja-Zabiel­ska blog (oso­bą blo­ger­ską, edu­ku­ją­cą, pro­wa­dzą­cą Edu­ka­cja z pasją). 

Gra integracyjna – POWIEDZ TOOWO

Akcja inte­gra­cja, czy­li poco­vi­do­wy powrót do szkół

cyfrowa demencja – czyli dlaczego edukacja w pandemii zawodzi?

Dla­cze­go edu­ka­cja w cza­sach pan­de­mii zawo­dzi? Frag­ment new­slet­te­ra z 29 mar­ca br. 

TedXKids – wysłałam uczniów na konkurs i wygrali, mogli wystąpić na czerwonej kropce

Moi ucznio­wie w TEDxKids 

A czy Ty chciał_ byś wystą­pić na czer­wo­nej kropce? 

Gazeta Wyborcza. Wrocław: Opisanie ludzi i świata. Oto zwycięskie prace Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu im. Wandy Dybalskiej

Finalist_ i nauczy­ciel­ki – arty­kuł o tema­tach reportaży

Gala finałowa XX Ogólnopolskiego Turnieju im. Wandy Dybalskiej

Link do gali fina­ło­wej – na żywo

BABA OD POLSKIEGO LAUREATKĄ KONKURSÓW ORŁÓW EDUKACJI ZA LATA 2020 I 2021

Nie wie­dzia­łam, a wygrałam!
To dzię­ki Waszym głosom.
Dla mnie jest to też nauka, że powin­nam odbie­rać telefony 😉

Pigułka wiedzy: WEBINAR PRZEZNACZONY DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ 2021 – Baba od polskiego

nowy pro­dukt w skle­pie – 140 minut dla matu­rzy­stów – piguł­ka wiedzy!

Moja uczennica została finalistką Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu!

Jed­ną z finalist_ zosta­ła moja uczen­nia – Ade­la Kośmicka

Podcasty w EmpikGo i konkurs z tej okazji

kody do EmpikGo

Co robię i gdzie mnie znaleźć?

Czy za mną nadążysz? 

LIVE przedegzaminacyjny dla osób uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Szy­ku­je dwa spo­tka­nia przed­eg­za­mi­na­cyj­ne dla osób uczą­cych się w szko­łach pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych (na żyw­ca, ale przed kame­rą). Zapra­szam zain­te­re­so­wa­nych, będę prze­sta­wia­ła autor­skie pro­gra­my pisa­nia tek­stów (testo­wa­ne na ludziach), powiem jak pla­no­wać pra­cę, co trzeba...

TEMATY WYPRACOWAŃ

W tro­sce o uczniów, nauczy­cie­li i sie­bie posta­no­wi­łam udo­stęp­nić bazę tema­tów wypra­co­wań prze­zna­czo­nych dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych. Będę ją oczy­wi­ście jesz­cze roz­bu­do­wy­wać. Tema­ty bio­rę z sie­ci, arku­szy egza­mi­na­cyj­nych, zajęć z ucznia­mi i mam nadzie­ję — tak­że od Państwa...

Playtronica Touch Me – odkryłam niechcący świetne narzędzie do zabaw sensorycznych

Ten post nie jest spon­so­ro­wa­ny (a szko­da) i wyni­ka z czy­ste­go zachwy­tu narzę­dziem, któ­re wyświe­tli­ło mi się w rekla­mach. Play­tro­ni­ca Touch Me prze­wo­dzi napię­cie i gra dźwię­ki, gdy ludzie się doty­ka­ją. Pro­ste i pięk­ne, wyda­je mi się już koniecznym...

Eksperyment: aktywizowanie uczniów do zabierania głosu na lekcjach

Dzie­lę się fil­mem o eks­pe­ry­men­cie, któ­ry daje wszyst­kim prze­strzeń do wypo­wia­da­nia się: https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​T​a​c​C​0​S​U​z​A​4​g​&​f​e​a​t​u​r​e​=​e​m​b​_​l​ogo Meto­da patycz­ków prze­kra­cza gra­ni­ce kom­for­tu, wymu­sza głos, ale gdzie jak nie w szko­le mają go ćwi­czyć? Co o tym sądzicie?

Karty uczuć i wartości

W ramach pro­gra­mu Era­smus uka­za­no gra­ficz­nie uczu­cia i war­to­ści. Zosta­wiam Pań­stwu jako mate­riał do pra­cy, może się przy­dać w każ­dym wie­ku: do pra­cy z obco­kra­jow­ca­mi, któ­rzy uczą się języ­ka; do opi­sów obra­zów; do budo­wa­nia nastro­ju itp.  Link...

Patronite: chcesz wesprzeć moją działalność? Wystarczy 5 zł!

Możesz objąć moje dzia­ła­nia patro­na­tem i wspo­móc mnie w two­rze­niu dar­mo­wych lek­cji. https://​patro​ni​te​.pl/​b​a​b​a​o​d​p​o​l​s​k​i​e​go/

Szkoła Letnia Mentorów 2019

Kolej­ny rok z rzę­du roz­po­czy­nam waka­cje kil­ku­dnio­wym szko­le­niem orga­ni­zo­wa­nym przez Szko­łę Edu­ka­cji Pol­sko-Ame­­ry­­ka­ń­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści i Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Tym razem Let­nia Szko­ła Men­to­rów doty­czy­ła przy­go­to­wa­nia do roli nauczy­cie­la men­to­ra w zakre­sach: pra­cy z informacją...

letnia szkoła mentorów 2018

Zamiast na waka­cje – pro­sto z rady peda­go­gicz­nej – poje­cha­łam na kil­ku­dnio­we szko­le­nie w Let­niej Szko­le Men­to­rów Szko­ły Edu­ka­cji Pol­sko-Ame­­ry­­ka­ń­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści i Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skiego. Ależ to był inspi­ru­ją­cy czas! Zagad­nie­nia, nad któ­ry­mi pra­co­wa­li­śmy to: budo­wa­nie śro­do­wi­ska wspierającego...

Korki z Legią

  Legia to nie tyl­ko klub spor­to­wy, lecz tak­że Fun­da­cja, któ­ra w tym roku uru­cho­mi­ła już trze­cią edy­cję pro­gra­mu Kor­ki z Legią. Cel jest pro­sty: zdać matu­rę, a pomoc­ni­kiem jestem ja.   Zaję­cia przy­go­to­wu­ją­ce do matury...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep