Kategoria: doskonalenie

Podcasty w EmpikGo i konkurs z tej okazji

kody do EmpikGo

Co robię i gdzie mnie znaleźć?

Czy za mną nadążysz? 

LIVE przedegzaminacyjny dla osób uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Szyku­je dwa spotka­nia przedegza­m­i­na­cyjne dla osób uczą­cych się w szkołach pod­sta­wowych i pon­ad­pod­sta­wowych (na żyw­ca, ale przed kamerą). Zapraszam zain­tere­sowanych, będę przestaw­iała autorskie pro­gramy pisa­nia tek­stów (testowane na ludzi­ach), powiem jak planować pracę, co…

TEMATY WYPRACOWAŃ

W trosce o uczniów, nauczy­cieli i siebie postanow­iłam udostęp­nić bazę tem­atów wypra­cow­ań przez­nac­zonych dla uczniów szkół pod­sta­wowych. Będę ją oczy­wiś­cie jeszcze rozbu­dowywać. Tem­aty biorę z sieci, arkuszy egza­m­i­na­cyjnych, zajęć z ucz­ni­a­mi i mam nadzieję…

Playtronica Touch Me — odkryłam niechcący świetne narzędzie do zabaw sensorycznych

Ten post nie jest spon­sorowany (a szko­da) i wyni­ka z czys­tego zach­wytu narzędziem, które wyświ­etliło mi się w rekla­mach. Playtron­i­ca Touch Me prze­wodzi napię­cie i gra dźwię­ki, gdy ludzie się dotyka­ją. Proste i piękne, wyda­je mi…

Eksperyment: aktywizowanie uczniów do zabierania głosu na lekcjach

Dzielę się filmem o ekspery­men­cie, który daje wszys­tkim przestrzeń do wypowiada­nia się: https://www.youtube.com/watch?v=TacC0SUzA4g&feature=emb_logo Meto­da paty­czków przekracza granice kom­for­tu, wymusza głos, ale gdzie jak nie w szkole mają go ćwiczyć? Co o tym sądzicie?

Karty uczuć i wartości

W ramach pro­gra­mu Eras­mus ukazano graficznie uczu­cia i wartoś­ci. Zostaw­iam Państ­wu jako mate­ri­ał do pra­cy, może się przy­dać w każdym wieku: do pra­cy z obcokra­jow­ca­mi, którzy uczą się języ­ka; do opisów obrazów; do budowa­nia nas­tro­ju itp.  Link do kart:…

Jeżeli chcesz — możesz mnie wesprzeć

????‍♀️ Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w pop­u­laryza­cji wiedzy o języku i lit­er­aturze pol­skiej — możesz objąć moje dzi­ała­nia patronatem. Dołączyłam do autorów i autorek zrzes­zonych w Patron­ite. Sama wspo­magam twór­c­zość Marci­na z lasu, bo zach­wyca mnie jego…

Szkoła Letnia Mentorów 2019

Kole­jny rok z rzę­du rozpoczy­nam wakac­je kilkud­niowym szkole­niem orga­ni­zowanym przez Szkołę Edukacji Pol­sko-Amerykańskiej Fun­dacji Wol­noś­ci i Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Tym razem Let­nia Szkoła Men­torów doty­czyła przy­go­towa­nia do roli nauczy­ciela men­to­ra w zakre­sach: pra­cy z informacją…

letnia szkoła mentorów 2018

Zami­ast na wakac­je — pros­to z rady ped­a­gog­icznej — pojechałam na kilkud­niowe szkole­nie w Let­niej Szkole Men­torów Szkoły Edukacji Pol­sko-Amerykańskiej Fun­dacji Wol­noś­ci i Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Ależ to był inspiru­ją­cy czas! Zagad­nienia, nad który­mi pra­cow­al­iśmy to: budowanie środowiska wspier­a­jącego wza­jemne uczenie…

Korki z Legią

  Legia to nie tylko klub sportowy, lecz także Fun­dac­ja, która w tym roku uru­chomiła już trze­cią edy­cję pro­gra­mu Kor­ki z Legią. Cel jest prosty: zdać maturę, a pomoc­nikiem jestem ja.   Zaję­cia przy­go­towu­jące do matu­ry są przeznaczone…