Jesz­cze kil­ka słów o laureat_ Ogól­no­pol­ski Tur­niej Repor­ta­żu im. Wan­dy Dybal­skiej, a w tym o Ade­li Kośmic­kiej 🙂
“Nagro­dę mar­szał­ka woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go zdo­by­ła Ade­la Kośmic­ka z I Spo­łecz­ne­go Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w War­sza­wie (nauczy­ciel­ka Ane­ta Kory­ciń­ska). Tekst „To twój kraj. Nie mój” jest opo­wie­ścią o szkol­nym kole­dze, Czeczenie.
– Kie­dy czy­tam, że boha­ter repor­ta­żu czu­je się w Pol­sce bez­piecz­nie, bo on i jego rodzi­na mają jasną kar­na­cję, włos mi się jeży na gło­wie [...]. – mówi jeden z juro­rów Robert Chmielewski”

Całą galę moż­na zobaczyć: