CKE opublikowała pytania jawne na maturę 2025

Już są! Zna­my listę pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go w 2025 r.!

Jak powinna wyglądać wypowiedź na maturze ustnej? Zobacz przykładowe opracowania na YouTube!

Ucz się z YouTube! 

Matura ustna 2024 i 2025

OPRACOWANIA pytań na matu­rę ustną

BABA BOOK: Książki dające nadzieję

Książ­ki zosta­ły wyda­ne w wydaw­nic­twie Wid­no­krąg (Wydaw­nic­two Wid­no­krąg), a o mojej miło­ści do tego wydaw­nic­twa wie­dzą wszy­scy, któ­rzy byli na moich pre­lek­cjach o lite­ra­tu­rze Young Adult, bo tam wie­lo­krot­nie już o nich mówiłam. 

#współ­pra­ca­re­cen­zenc­ka

KONKURS – Baba od polskiego i Literacka Podróż Hestii

Kon­kurs trwa do 14 grud­nia do godz. 22:00.

Czy Jacek Soplica dostał czarną polewkę?

To myli się na egza­mi­nach – seria powsta­je dzię­ki Wam – tre­ści te znaj­dzie­cie też na Tik­To­ku, IGFB @babaodpolskiego.

Na której wojnie dorobił się Wokulski?

To myli się na egza­mi­nach – seria powsta­je dzię­ki Wam – tre­ści te znaj­dzie­cie też na Tik­To­ku, IGFB @babaodpolskiego.

BABA BOOK: Książki do zadań specjalnych (zdrowie psychiczne, samotność, przemoc, samo8*jstwo, żałoba)

Książ­ki zosta­ły wyda­ne w wydaw­nic­twie Wid­no­krąg (Wydaw­nic­two Wid­no­krąg), a o mojej miło­ści do tego wydaw­nic­twa wie­dzą wszy­scy, któ­rzy byli na moich pre­lek­cjach o lite­ra­tu­rze Young Adult, bo tam wie­lo­krot­nie już o nich mówiłam. 

#współ­pra­ca­re­cen­zenc­ka

EkoEksperymentarium – darmowa interaktywna lekcja o ekologii, języku polskim, nowomowie, opiniach, faktach, perswazji i anipulacji

Dar­mo­wa lekcja 

TVN24​.pl |“Czasem wychodzi zgrabnie, a czasem krindżowo”. Językowy krem na zmarszczki

Wypo­wiedź w arty­ku­le Nata­lii Szostak 

Kobieta Onet​.pl| Naukowcy sprzeciwiają się cyfryzacji w szkołach. Polonistka: będzie jak u Witkacego — wieczne nienasycenie

Wypo­wiedź na temat wad i zalet korzy­sta­nia z ekra­nów – arty­kuł Dag­ma­ry Pakuły 

RADIO ZET: Pogarda plus. Koniec kadencji Przemysława Czarnka w MEiN. Jak oceniają ją nauczyciele?

Wypo­wiedź do arty­ku­łu Alek­san­dry Pucułek

24.11. | Warszawa | Uroczysty Kongres Polonistów i Bibliotekarzy

Mia­łam pre­lek­cję o lite­ra­tu­rze Young Adult 

BABA BOOK: Katarzyna Kucewicz “Marcelinka” [LIVE]

Zapra­szam do wysłu­cha­nia roz­mo­wy z autor­ką książ­ki o wyso­ko wraż­li­wej bohaterce. 

Patronat BABY: „Ostatni niedźwiedź”

Chcę wam poka­zać mój jesien­ny patro­nat dla dzie­ci w wie­ku 9 – 12 lat, to książ­ka, o któ­rej mówię już jakiś czas rodzi­com szu­ka­ją­cym dla swo­ich dzie­ci mądrej histo­rii, któ­ra poru­sza ser­ce i poka­zu­je, że moż­na być pochło­nię­tym przez nar­ra­cję, zanu­rzyć się w niej. Widzia­łam, że w ame­ry­kań­skich szko­łach jest wyko­rzy­sty­wa­na pod­czas lek­cji (w sie­ci wie­le kart pracy).

17.11 | Mińsk Mazowiecki – warsztaty z przygotowania do egzaminu ósmoklasisty

Odwie­dzi­łam Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 1 im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Miń­sku Mazo­wiec­kim – podwój­ne trzy­go­dzin­ne warsz­ta­ty dla klas ósmych 

16.11. Festiwal Literatury dla Dzieci | Kraków

Kon­fe­ren­cja dla nauczy­cie­li i biblio­te­ka­rzy, na któ­rej mówi­łam o książ­kach Young Adult

GRAŁAMGRĘ! Na dodatek w Muzeum Narodowym w Krakowie

Nigdy bym nie sądzi­ła, że jako nauczy­ciel­ka, mogę reali­zo­wać tak sza­lo­ne pomy­sły [płat­na współpraca]

Juliusz Słowacki – Lilla Weneda

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Patronat BABY: „Szekspir to nie dramat”

❤️‍????Przed­sta­wiam Wam mój patro­nat, a jed­no­cze­śnie wyra­żam zazdrość (tak, poja­wi­ła się), że nie ja na to wpa­dłam i nie ja napi­sa­łam tę książkę. 

Tadeusz Konwicki – Mała apokalipsa

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Antoni Libera – Madame

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

ADHD u kobiet [LIVE] ‑Paulina Pietrzak @psychologpietrzak

Live z nie­sa­mo­wi­tą @babaodpolskiego o ADHD u kobiet – jakie są obja­wy, czy fak­tycz­nie róż­ni się od tego męskie­go i jak wyglą­da w prak­ty­ce. Godzi­na roz­mo­wy o wszyst­kim, co war­to na począt­ku wiedzieć 🙂

Pokaz specjalny filmu “Święto ognia” i spotkanie z twócami filmu oraz rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami

Orga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia są: Fun­da­cja Mię­dzy Nie­bem a Zie­mią oraz dys­try­bu­tor fil­mo­wy Kino Świat.

Portal Samorządowy| Baba od polskiego: Kiedy mówię ludziom, że jestem nauczycielką pytają, co zrobiłam nie tak

Roz­ma­wia­my o moż­li­wych refor­mach i czy drob­ne zmia­ny, któ­re postu­lo­wa­ły par­tie w swo­ich pro­gra­mach – fak­tycz­nie coś zmienią.

ADHDBIZNESIE – [live] Paula Balicka-Zańczak [@ogiettaj]

Poroz­ma­wia­my o naszym doświad­cze­niu w pro­wa­dze­niu biz­ne­su z dia­gno­za ADHD. Dla­cze­go nas to wyróż­nia, a z czym mamy problemy?

Opracowania pytań jawnych matura 2024 – wszystko, co musisz wiedzieć na egzamin ustny!

Opra­co­wa­ne pyta­nia jaw­ne do matu­ry ust­nej 2024 pomo­gą Ci odpo­wied­nio przy­go­to­wać się do egza­mi­nu i unik­nąć stre­su zwią­za­ne­go z koniecz­no­ścią odświe­że­nia wie­dzy z 40 lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Z tego wpi­su dowiesz się, co trze­ba wie­dzieć na temat egza­mi­nu ust­ne­go z języ­ka polskiego!

Głos Nauczycielski| KRYZYSEDUKACJI. Aneta Korycińska, „baba od polskiego”: Nie zniszczyli wszystkiego

Roz­ma­wia­my o kry­zy­sie w edu­ka­cji, o tym, że ode­bra­no nam radość z wyko­ny­wa­nia naszej pracy.

ROMANTYKON III – poświęcony dziadom i “Dziadom”

4 listo­pa­da 2023 r. – bile­ty od 30 zł 

Wspaniała książka o atypowym nauczycielu!

Ależ to jest potrzeb­na książ­ka! “Aty­po­wy. Dla­cze­go świat nie jest stwo­rzo­ny dla osób auty­stycz­nych i jak powin­ni­śmy temu zaradzić”

Newsweek Polska: Nam potrzeba wielkiej zmiany

Ja już powie­dzia­łam, co wie­dzia­łam, więc wkle­jam za Alek­san­dra Pezda:
Za chwi­le deba­ta a ja zno­wu o szko­le z Baba od pol­skie­go któ­ra mówi mi:
“Szko­da, że więk­szość poli­ty­ków nie dosię­ga uczniow­skich marzeń o czy­stej poli­ty­ce – takiej dla spra­wy, nie dla par­tii czy wygra­nych miejsc w Sej­mie”. Plus poja­wi­łam się na okład­ce, by zachę­cać do głosowania. 

Film w szkole: “Święto ognia”

8 moty­wów z fil­mu „Świę­to ognia”, któ­re wyko­rzy­stasz też jako kon­tek­sty lite­rac­kie, bo powieść Jaku­ba Małec­kie­go w klu­czo­wych wąt­kach nie róż­ni się od adaptacji.

07.10. Premiera edukacyjnej bajki “Dzieci z Oceanu” – prowadzenie rozmowy i panelu na temat roli książek dziecięcych

Baj­ka o boha­ter­ce z nie­peł­no­spraw­no­ścią, któ­ra uczy doro­słych ekologii. 

Specjalny LIVE z okazji Dnia Patrona Radia 357

Świę­tuj­cie z nami!

16.10. WEBINAR: Jak na nowo omawiać dziś lekturę „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza? [za darmo]

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKITWÓRCZE METODY PRACY NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO

Nie musisz wypisywać się z religii, jeśli się na nią nie zapisał_ś! O religii i etyce w prawie oświatowym

Co o zaję­ciach z reli­gii i ety­ki mówi pra­wo oświatowe?

Czy partie polityczne mają realne rozwiązania na kryzys edukacji publicznej w Polsce? Sprawdź to ze mną! 

Spraw­dzi­łam, co mówią o edu­ka­cji wszyst­kie par­tie bio­rą­ce udział w wybo­rach par­la­men­tar­nych 2023.

11.10. XXI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów | panel: Czy na uzdrowienie oświaty jest już za późno?

dłu­go­fa­lo­we skut­ki nie­do­fi­nan­so­wa­nia oświa­ty – co nas cze­ka w przyszłości?
bra­ki kadro­we wśród nauczy­cie­li będą się pogłę­biać? Chęt­nych do nauki w zawo­dzie brakuje.
pen­sje nauczy­cie­li gonią pła­cę minimalną
czy kolej­na refor­ma oświa­ty coś zmieni?

05.10. Gdańsk. Festiwal Literatury dla Dzieci – wystąpienie konferencyjne pt. Young Adult nie tylko dla młodych!

Festi­wal i kon­fe­ren­cja – zapisz się już dziś (za darmo) 

07.10. Prowadzę spotkanie premierowe kolejnej książki z przygodami dzielnej Neli | Adrian Rykowski “Dzieci z Oceanu”

Dom Otwar­ty, jest dostęp­ny dla osób z niepełnosprawnościami.
Pod­czas wyda­rze­nie, będzie tłumacz_ka pol­skie­go języ­ka migo­we­go PJM.

13.10. RESORT KOMEDII: Baba od polskiego na dzień nauczyciela (spektakl improwizowany)

Ja mówię – oni gra­ją, widzo­wie pła­czą np. ze śmiechu. 

Stan splątania” literatura Young Adult, którą docenią dorośli

Książ­ka z kate­go­rii YA, któ­rą doce­nią nauczy­cie­le i rodzice

Literacka Podróż Hestii: “Biuro dzieci znalezionych” #BABABOOK

Mia­łam oka­zję być uwiecz­nio­na okiem Okoń w sie­ci i opo­wie­dzieć o “Biu­rze dzie­ci zna­le­zio­nych”, czy­li książ­ce Andrze­ja Mar­ka Gra­bow­skie­go (Pro­fe­sor Cie­kaw­ski – Andrzej Marek Gra­bow­ski) jed­nej z nomi­no­wa­nych w kon­kur­sie Lite­rac­ka Podróż Hestii.

X Festiwal Literatury WIELORZECZE | Elbląg |

W nie­dzie­lę po popro­wa­dzę panel: “Nasza Szym­bor­ska” – z udzia­łem Mar­ty Fox, i Mirki
Szychowiak. 

Film w szkole: “Zielona granica”

Spro­wa­dze­nie fil­mu bazu­ją­ce­go na emo­cjo­nal­nej histo­rii do chłod­ne­go opi­su kon­tek­stów fil­mo­wych może wydać się odar­ciem z pato­su, ale przed taki­mi dyle­ma­ta­mi sta­ną teraz nauczający. 

OSDW AZYMUT: Young Adult w bibliotece. Warsztaty z Babą od polskiego [NAGRANIE WEBINARIUM]

Nagra­nie webi­na­ru o lite­ra­tu­rze Young Adult

Film w szkole: “Chłopi”

Jeśli nie powieść, to może film?

Igrzyska Wolności: “Dziewczyny i przywództwo. Jak możemy wspierać potencjał przywódczy młodych?

Wystę­pu­ję w roli mode­ra­tor­ki spo­tka­nia, w któ­rym udział biorą:
Eli­za Dur­ka – mene­dżer­ka, badacz­ka i akty­wist­ka spo­łecz­na, fun­da­tor­ka i pre­ze­ska Inspi­ring Girls Polska,
Zuzan­na Karcz – akty­wist­ka na rzecz edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej, anty­dy­skry­mi­na­cyj­nej i klimatycznej,
Mar­cin Sza­la – edu­ka­tor, twór­ca liceum Artes Liberales,
Kata­rzy­na Wierz­bow­ska – przed­się­bior­czy­ni, przed­się­bior­czy­ni spo­łecz­na, inno­wa­tor­ka spo­łecz­na, współ­za­ło­ży­ciel­ka i CEO Sophia Health.

Kampania społeczna „Szkoła przyjazna dla autyzmu”

Ape­lu­je­my więc nie­ustan­nie i kon­se­kwent­nie o szko­łę przy­ja­zną dla auty­zmu, o szko­łę dostęp­ną napraw­dę, a nie tyl­ko w dekla­ra­cjach spe­cja­li­stów i prze­pi­sach prawa. 

BABA BOOK i Mikołajek! Ponad 40 stron darmowych scenariusz i ‑40% na książki

Dar­mo­we mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne i sce­na­riu­sze lek­cji oraz kod raba­to­wy na zakup przy­gód Miko­łaj­ka #wspis­spon­so­ro­wa­ny

Wybor​cza​.pl | artykuł Edyty Zielińskiej-Dao Quy: Czy to dobrze, że nastolatkowie dużo czytają, skoro czytają “Rodzinę Monet”?

mia­łam oka­zję zabrać głos w dyskusji

Naucz się pytań jawnych, a zdasz maturę pisemną?

Test histo­rycz­no­li­te­rac­ki na matu­rze z pol­skie­go a pyta­nia jaw­ne. Ile pro­cent moż­na dostać, zna­jąc tyl­ko odpo­wie­dzi na pyta­nia z matu­ry ustnej?

Jakie komiksy warto przeczytać?

Moje zachwy­ty komik­so­we i wybór ze zbio­rów Empiku

wpis spon­so­ro­wa­ny

Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Patronat BABY: „Doktor Lektur na tropie Stasia i Nel”

mój patro­nat, a przy oka­zji zapro­sze­nie na webi­nar o tym, jak cie­ka­wie i kre­atyw­nie pro­wa­dzić dziś lek­cje o “W pusty­ni i w puszczy”. 

W labiryncie teatru – edukacja w Teatrze Polskim i moje scenariusze!

PREMIERA PLATFORMY EDUKACYJNEJ

Jak uczyć o zagładzie?

Lek­tu­ry dopa­so­wa­ne do wie­ku odbior­ców. Film na YT spon­so­ro­wa­ny przez Kino Świat. 

Film w szkole: “Sekrety mojego taty”

Film o trau­mie poko­le­nio­wej, pomoc­ny w szko­le ponad­pod­sta­wo­wej do roz­mów na temat zagłady. 

Napisz kolejnego Felixa! Konkurs literacki i... wydanie Twojego opowiadania (a ja w jury)

Tyl­ko do koń­ca wrze­śnia 2023 r. 

Baba od polskiego dla GLAMOUR: Niech szkoła uczy rozmowy

Gla­mo­ur, 09/2023, wywiad Ange­li­ki Kucińskiej

Jak bezpiecznie korzystać z sieci... i wykorzystywać TIK w edukacji [nagranie webinaru]

Nagra­nie webi­na­ru prze­pro­wa­dzo­ne­go 31 sierp­nia br. 

BABA OD JĘZYKA: parawan

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

Newsweek: mówiłam o odwołaniach od wyników matury i egzaminu ósmoklasisty

Odpo­wia­da­li­śmy Alek­san­drze Pez­dzie o tego­rocz­nych doświad­cze­niach z pisa­niem odwo­łań od wyni­ków egzaminów