Jeżeli chcesz — możesz mnie wesprzeć

????‍♀️ Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w pop­u­laryza­cji wiedzy o języku i lit­er­aturze pol­skiej — możesz objąć moje dzi­ała­nia patronatem. Dołączyłam do autorów i autorek zrzes­zonych w Patron­ite. Sama wspo­magam twór­c­zość Marci­na z lasu, bo zach­wyca mnie jego…

TVP Kultura — 2020. Czas nieznany

???? W szóstym odcin­ki seri­alu doku­men­tal­nego TVP KUl­tura “2020. Czas niez­nany” miałam okaz­je mówić o tym, jakie wyzwa­nia stanęły przed nauczy­ciela­mi, którzy od dwóch miesię­cy prowadzą zdalne nauczanie.  Zajawka pro­gra­mu “2020. Czas nieznany…

XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O ludzką twarz człowieka”

konkurs lietrac­ki

PLANER 2021

PLANER 2021 — egza­min ósmok­la­sisty i matura

Tyrmandki 2020/2021 — jeden wiersz moralnego niepokoju

konkurs lietrac­ki

Moja Europa Wolności” konkurs na esej o 1990 i strajkach

konkurs lietrac­ki

I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca” — 3 wiersze lub 3 strony prozy

konkurs lietrac­ki

Życie codzienne w czasach koronawirusa – druga fala — pamiętnik

konkurs lietrac­ki

XIV Konkurs Twórczości Miłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz” im. Mariusza Kargula — liryka

konkurs lietrac­ki

XV Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila — liryka, epika, translacja, etiuda filmowa

konkurs lietrac­ki

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj jestem” — liryka i epika

konkurs lietrac­ki

XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O ludzką twarz człowieka”

konkurs lietrac­ki

darmowe wsparcie psychologiczne

Lista ośrod­ków udziela­ją­cych bezpłat­nego wspar­cia osobom doświad­cza­ją­cym kryzy­su psy­chicznego: www.mapawsparcia.pl (dzieci i dorośli)

KONKURS — IV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Bolesława Prusa

konkurs lietrac­ki

imiesłów

Imiesłowy — zmo­ra uczniów i wszys­t­kich, którzy piszą. Wymusza­ją konkret­ną skład­nię i inter­punkcję. Jeśli nadal nie wiesz, jak staw­iać przecin­ki, a rozbio­ry zdań nie są two­ją moc­ną stroną — staraj się unikać imiesłowów. IMIESŁÓW (hybry­da czasownika…

TEDxKIDS

wys­tąp na scenie

Podcasty w EmpikGo i konkurs z tej okazji

kody do EmpikGo

Co robię i gdzie mnie znaleźć?

Czy za mną nadążysz? 

LIVE przedegzaminacyjny dla osób uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Szyku­je dwa spotka­nia przedegza­m­i­na­cyjne dla osób uczą­cych się w szkołach pod­sta­wowych i pon­ad­pod­sta­wowych (na żyw­ca, ale przed kamerą). Zapraszam zain­tere­sowanych, będę przestaw­iała autorskie pro­gramy pisa­nia tek­stów (testowane na ludzi­ach), powiem jak planować pracę, co…

jak napisać artykuł?

TEMAT: W two­jej szkole ukazu­je się walen­tynkowy numer gazet­ki szkol­nej Napisz artykuł pod tytułem: Czy miłość może coś zmienić w życiu człowieka?  Odwołaj się do wybranej lek­tu­ry obow­iązkowej, a także do innych przykładów z lit­er­atu­ry i/lub…

Balladyna — Juliusz Słowacki

tytuł: Bal­la­dy­na. Trage­dia w pię­ciu aktach  autor: Juliusz Słowac­ki  epo­ka: roman­tyzm czas pow­sta­nia: XIX wiek; 1839 r. — wydana w Paryżu, bo Słowac­ki był tam wtedy na emi­gracji. rodzaj: dra­mat gatunek: trage­dia (dra­mat…

Kiedy stosować dłuższą, a kiedy krótszą formę zaimka?

Zaim­ki ja, ty, on — mają w niek­tórych przy­pad­kach dwie formy: dłuższe i krót­sze mnie, mi tobie, ci ciebie, cię Jemu, niemu, mu Kiedy uży­wa się dłuższych form?Ciebie nie kocham — na początku zdania…

wstępy w rozprawkach

Na korepety­c­jach mam uczniów, którzy zgłasza­ją się z prośbą o pomoc związaną z ich lękiem przed białą kartką. Kom­plet­nie nie wiedzą, jak pisać wstępy. Par­al­iżu­je ich to. Mam nadzieję, że ten przepis pomoże opanować lęki. Najpierw…

TEMATY WYPRACOWAŃ

W trosce o uczniów, nauczy­cieli i siebie postanow­iłam udostęp­nić bazę tem­atów wypra­cow­ań przez­nac­zonych dla uczniów szkół pod­sta­wowych. Będę ją oczy­wiś­cie jeszcze rozbu­dowywać. Tem­aty biorę z sieci, arkuszy egza­m­i­na­cyjnych, zajęć z ucz­ni­a­mi i mam nadzieję…

Playtronica Touch Me — odkryłam niechcący świetne narzędzie do zabaw sensorycznych

Ten post nie jest spon­sorowany (a szko­da) i wyni­ka z czys­tego zach­wytu narzędziem, które wyświ­etliło mi się w rekla­mach. Playtron­i­ca Touch Me prze­wodzi napię­cie i gra dźwię­ki, gdy ludzie się dotyka­ją. Proste i piękne, wyda­je mi…

Jestem postacią z kreskówki :D

I znów to się stało! Kiedy mam już wszys­tkiego dosyć i jestem bliska rozsy­pa­nia się jak moje puz­zle z Guer­nicą na 1000 ele­men­tów, to wtedy pojaw­ia się on: nieśrod­kowy palec boży. Mam wśród zna­jomych wielu zdolnych…

Eksperyment: aktywizowanie uczniów do zabierania głosu na lekcjach

Dzielę się filmem o ekspery­men­cie, który daje wszys­tkim przestrzeń do wypowiada­nia się: https://www.youtube.com/watch?v=TacC0SUzA4g&feature=emb_logo Meto­da paty­czków przekracza granice kom­for­tu, wymusza głos, ale gdzie jak nie w szkole mają go ćwiczyć? Co o tym sądzicie?

Karty uczuć i wartości

W ramach pro­gra­mu Eras­mus ukazano graficznie uczu­cia i wartoś­ci. Zostaw­iam Państ­wu jako mate­ri­ał do pra­cy, może się przy­dać w każdym wieku: do pra­cy z obcokra­jow­ca­mi, którzy uczą się języ­ka; do opisów obrazów; do budowa­nia nas­tro­ju itp.  Link do kart:…

introwertyk a ekstrawertyk

EKSTRAWERTYCY: lubi poz­nawać nowych ludzi, zagadu­je, uczy się nowych rzeczy, cią­gle gdzieś wychodzi, nie może usiedzieć w miejs­cu — nauczy­ciel, muzyk.  Jacek Sopli­ca “Pan Tadeusz” Adama Mick­iewicza — typowy sar­ma­ta, robi, zan­im pomyśli,…

Style językowe współczesnej polszczyzny

Styl potoczny najczęś­ciej wys­tępu­je w języku mówionym. Uży­wa się go również w formie pisanej np. w dzi­en­nikach, lis­tach, SMS-ach. Cechu­je go swo­bod­na, nies­taran­na for­ma wypowiedzi i wys­tępowanie środ­ków ekspresy­wnych. Charak­teryzu­ją go krótkie zdania,…

Procesy fonetyczne: udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie

O tym, czym jest głos­ka, poczy­tasz tutaj: https://babaodpolskiego.pl/2020/03/29/gloska-i-litera/ O samogłoskach poczy­tasz tutaj: https://babaodpolskiego.pl/2020/03/29/samogloski/ O spółgłoskach i ich podziale poczy­tasz tutaj: https://babaodpolskiego.pl/2020/03/30/spolgloski/ Jak rozpoz­nać pro­cesy? uproszcze­nie grupy spółgłoskowej — zni­ka nam głos­ka trud­na do wymówienia…

zdania złożone — ćwiczenia

TEORIA: https://babaodpolskiego.pl/2020/03/18/zdania-zlozone/ Poważny jest człowiek, który nie odnosi się poważnie do rzeczy niepoważnych.  Pamię­ta­jmy, że Pol­s­ka pośród nar­o­dów jest dużą myszą.  Ja się zas­tanaw­iam, czy w ogóle ist­nieje dobry sposób na życie. Cza­sem trze­ba postaw­ić kołnierz,…

QUIZ — autorzy i tytuły lektur obowiązkowych [Kahoot!]

QUIZ — autorzy i tytuły lek­tur obow­iązkowych [Kahoot!] Dla nauczy­cieli: https://create.kahoot.it/share/lektury-osmoklasisty/080faf66-9771–4479-ac88-6a5694e093f5 Dla uczniów: https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=080faf66-9771–4479-ac88-6a5694e093f5&single-player=true Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w pop­u­laryza­cji wiedzy o języku i lit­er­aturze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ — grosik daj…

list

Dlaczego dostaje złe oceny z wypracowań?

Drodzy, wielokrot­nie w trak­cie sprawdza­nia wypra­cow­ań uderza­łam głową w klaw­iaturę (no dobra, praw­ie!). Postaram się wyp­isać najczęst­sze błędy (wpis w nieustan­nej edy­cji).  Przed wysłaniem pra­cy, nie czy­tasz jej. Najlepiej to zro­bić na głos, wtedy usłyszysz…

Miłość Ligii i Winicjusza

ETAPY relacji Ligii i Winicjusza, bohaterów powieś­ci his­to­rycznej Hen­ry­ka Sienkiewicza pt. Quo vadis. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w pop­u­laryza­cji wiedzy o języku i lit­er­aturze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ — grosik daj babie,…

Dziady cz. II — Adam Mickiewicz

Dzi­ady cz. II Adam Mick­iewicz rok wyda­nia: 1823 r. (epo­ka — roman­tyzm) tytuł: nazwa obrzę­du, który odby­wał się w Zadusz­ki (2 listopa­da) na ter­e­nach wschod­nich, Litwie i Białorusi rodzaj lit­er­ac­ki: dra­mat gatunek lit­er­ac­ki: dra­mat roman­ty­czny (miesza­ją się…

Latarnik — Henryk Sienkiewicz

Latarnik  Hen­ryk Sienkiewicz czas pow­sta­nia: 1880 r. (pozy­ty­wizm) rodzaj lit­er­ac­ki: epi­ka gatunek lit­er­ac­ki: now­ela (krót­ki utwór jed­nowątkowy, źle się dzieje w życiu bohat­era, ale jakieś wydarze­nie odmieni jego los) geneza: inspiracją była…

Syzyfowe prace — Stefan Żeromski

(notat­ki pow­stały w trak­cie korepety­cji, ale niech służą wszys­tkim) tytuł: trud bezsen­sowny, bez skutku tak jak fraze­o­log­iczny Syzyf — taka jest rusy­fikac­ja, nie da się wyko­rzenić pol­skiej kulury bohaterowie: Bernard Zygi­er — nowy, pojaw­ia się w siódmej…

perswazja i manipulacja

per­swaz­ja — przeko­nanie kogoś do naszego zda­nia, z log­iczną argu­men­tacją np. załóż czap­kę, bo nie chcę byś się roz­chorowała i musi­ała mieć znów lekc­je online manip­u­lac­ja — przeko­nanie kogoś do naszego zda­nia, jest nieety­cz­na, pod­stęp, to ukry­wanie prawdy,…

najlepszy film do zestawów językowych na maturze

Najlep­szym filmem do zestawów językowych pod­czas matu­ry ust­nej jest “Dzień świra”. To nie mit! Tak jak “Lalkę” moż­na podać wszędzie, tak i ta czarna kome­dia o nauczy­cielu z ner­wicą — może Ci pomóc zdać.  Tytuł: “Dzień świra” Reżyser:…

harmonogram matur 2021

4 maja — matu­ra pod­sta­wowa z języ­ka pol­skiego 10 maja — matu­ra rozsz­er­zona z języ­ka pol­skiego 7–20 maja — matu­ry ustne z języ­ka pol­skiego* *wszyscy liczyli na to, że będą odwołane, ale jeżeli nie będzie ponownego zamknię­cia szkół, to trze­ba szykować się…

ogłoszenie

ogłosze­nie: dla kogo? co ogłasza­sz? dlaczego?  jakiej okazji? na co?  ustal datę, godz­inę, miejsce  po co? dwa argu­men­ty zachę­ca­jące do uczest­nict­wa “warto przyjść, ponieważ…” dodatkowe infor­ma­c­je np. o tym, że trze­ba coś zapłacić, albo specjalnie…

JACEK SOPLICA — GODNY REHABILITACJI?

Przykład­owe argu­men­ty, które warto stworzyć przed pisaniem mowy prokuratora/adwokata w spraw­ie Jac­ka Sopl­i­cy:  Jak napisać przemówie­nie:  Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w pop­u­laryza­cji wiedzy o języku i lit­er­aturze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ -…

części mowy i części zdania

CZĘŚCI MOWY CZĘŚCI ZDANIA RZECZOWNIK ->kto? co? licz­ba: mnogą i poje­dynczą*rodza­je: męs­ki, żeńs­ki, nija­ki (l.poj)męskoosobowy, niemęskoosobowy (l.mn)dek­li­nac­ja: mam — mianown­ik — kto? co?dom — dopeł­ni­acz — kogo? czego?cały — celown­ik — komu? czemu?biały — biernik — kogo? co?nad — narzęd­nik — z kim?…