1 st Vivelo Top Creators 2024 – Education – ZWYCIĘŻYŁAM!!!

Jesz­cze raz bar­dzo dzię­ku­ję za odda­nie gło­sów na mnie w kon­kur­sie Con­tent Cre­ators Tar­gi książ­ki i mediów Vivelo.
Bar­dzo, bar­dzo Wam wszyst­kim dzię­ku­ję! Nie wie­rzę, że zosta­łam wyróż­nio­na w kon­kur­sie Vive­lo Top Cre­ators ♥️ To wszyst­ko dzię­ki Wam, któ­rzy gło­so­wa­li­ście i jeste­ście tu ze mną każ­de­go dnia. Tyl­ko tyle na razie mogę napi­sać, cała się trzę­sę z emocji!

Bolesław Prus — Lalka — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie. 

Spotkania autorskie: „Radio w mojej głowie. Opowieści o ADHD

Lista spo­tkań autor­skich wokół „Radio w mojej gło­wie. Opo­wie­ści o ADHD

Bestsellerowe opracowania pytań jawnych matura 2024 – wszystko, co musisz wiedzieć na egzamin ustny!

Opra­co­wa­ne pyta­nia jaw­ne do matu­ry ust­nej 2024 pomo­gą Ci odpo­wied­nio przy­go­to­wać się do egza­mi­nu i unik­nąć stre­su zwią­za­ne­go z koniecz­no­ścią odświe­że­nia wie­dzy z 40 lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Z tego wpi­su dowiesz się, co trze­ba wie­dzieć na temat egza­mi­nu ust­ne­go z języ­ka polskiego!

Kurs do egzaminu ósmoklasisty 2024: kompleksowe przygotowanie z Babą od polskiego [autorskie metody] [e‑book/prezentacja]

Sko­rzy­staj z autor­skich tech­nik, ana­li­zy błę­dów z 2023 roku i mery­to­rycz­nych wska­zó­wek. Naucz się pisać wzor­co­we roz­praw­ki, opo­wia­da­nia, zapro­sze­nia, ogłoszenia. 

Kurs maturalny 2024: kompleksowe przygotowanie z Babą od polskiego [autorskie metody] [e‑book/prezentacja]

Sko­rzy­staj z autor­skich tech­nik, ana­li­zy błę­dów z 2023 roku i mery­to­rycz­nych wska­zó­wek. Naucz się pisać wzor­co­we roz­praw­ki, ana­li­zo­wać tek­sty i pew­nie radzić sobie z matu­rą ustną. 

Moja książka „Radio w mojej głowie. Opowieści o ADHD” jest już w przedsprzedaży

Już jest! Przed­sprze­daż mojej książ­ki o ADHD

Matura rozszerzona! Wiadomo, jaki będą tematy wypracowań. CKE wszystko udostępniło

CKE dosłow­nie wzię­ło dwa poję­cia z tej tabel­ki i wyko­rzy­sta­ło jako temat wypracowania.

CKE opublikowała pytania jawne na maturę 2025

Już są! Zna­my listę pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go w 2025 r.!

Jak powinna wyglądać wypowiedź na maturze ustnej? Zobacz przykładowe opracowania na YouTube!

Ucz się z YouTube! 

Matura ustna 2024 i 2025

OPRACOWANIA pytań na matu­rę ustną

rozprawka problemowa na NOWEJ MATURZE 2023

Roz­praw­ka na nowej matu­rze – schemat

Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz – streszczenie i opracowanie

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie lektury.

Adam Mickiewicz — Dziady cz. III — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Stanisław Wyspiański — Wesele — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Dlaczego dostaje złe oceny z wypracowań?

Wię­cej na ten temat dowiesz się z moje­go kur­su do matu­ry (w skle­pie znaj­dziesz też kurs do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty). Chesz się z nim zapo­znać? KLIKNIJ TUTAJ.  Wię­cej na ten temat dowiesz się z moje­go kur­su do egzaminu...

Opole: Spotkanie z Anetą Korycińską / 12.06 / 13:30 / WBP ul. Piastowska 20

Spo­tka­nie z autor­ką odbę­dzie się już w naj­bliż­szą śro­dę (12.06) w ogro­dzie WBP przy ul. Pia­stow­skiej 20. Począ­tek o godz. 13:30.

Odwiedziny w Fundacji po DRUGIE

Mło­dzi ludzie przy­ję­li mnie bar­dzo cie­pło, nie bali się roz­ma­wiać o zdro­wiu psy­chicz­nym. Było i poważ­nie i zabaw­nie. Jestem wdzięcz­na za tę otwar­tość i swo­bo­dę, jaką mi dano. 

Psychologia dla rodziców: „Lektury bez cenzury”

Dys­ku­sja o tym, co powin­no się zna­leźć w kano­nie lek­tur, nie ma sen­su, jeśli nie zacznie­my od pyta­nia, czy w ogó­le potrze­bu­je­my dziś kanonu. 

Dziś 35. rocznica wyborów 4 czerwca 1989 r. – wyborów, które zmieniły TEN kraj w NASZ kraj.

Po 1989 roku wszyst­ko się zmie­ni­ło – to rok prze­ło­mu w pol­skiej lite­ra­tu­rze i poli­ty­ce. Mając tyle samo lat, co wol­na Pol­ska, cie­szę się, że żyje­my wol­ni i bez­piecz­ni, a książ­ki takie jak “Raport o sta­nie wojen­nym” Mar­ka Nowa­kow­skie­go czy “Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie” są dla nas niczym scien­ce-fic­tion. Wybo­ry czerw­co­we 1989 roku, zakoń­czo­ne zwy­cię­stwem Soli­dar­no­ści, otwo­rzy­ły dro­gę do demo­kra­cji i wol­no­ści, zmie­nia­jąc układ sił poli­tycz­nych w Polsce.

Newsweek: “Życie z ADHD.”

Jed­ni cią­gle mylą ter­mi­ny i żyją w poczu­ciu winy. Inni nie potra­fią ustać w miej­scu i narze­ka­ją na pra­co­ho­lizm. Opo­wie­ści doro­słych o ADHD.

100 lat temu zmarł Franz Kafka

3 czerw­ca 2024 roku mija dokład­nie sto lat od śmier­ci Fran­za Kaf­ki. Za jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych pisa­rzy dwu­dzie­ste­go wie­ku został uzna­ny dopie­ro po śmierci. 

Seria dla młodych podróżników „Mazurscy w podróży”

Dzien­ni­ki z rodzin­nych podró­ży – dla czy­tel­ni­ków w wie­ku od 6 do 9 lat. 

Patronat BABY: „Draka na Antypodach”

Nazwi­ska Kata­rzy­ny Ryrych nie trze­ba przed­sta­wiać oso­bom będą­cym za pan brat z lite­ra­tu­rą dzie­cię­cą i mło­dzie­żo­wą. Tym razem autor­ka “Wyspy mojej sio­stry” rów­nież nie zawo­dzi, snu­jąc pięk­ną opo­wieść o przy­jaź­ni Kost­ka, Arta, Dra­ki i Poli­cjan­ny oraz ich małym-wiel­kim śledz­twie. PATRONAT BABY. Książ­ka nagro­dzo­na w Kon­kur­sie Lite­rac­kim im. Astrid Lindgren. 

Radio Złote Przeboje: ADHD u dorosłych da się okiełznać. Baba od polskiego: „Psychoedukacja jest niezbędna” [WYWIAD]

Nauczy­ciel­ską misję speł­nia, dzia­ła­jąc w sie­ci. Jej mate­ria­ły pomo­gły przy­go­to­wać się do egza­mi­nów tysiąc­om uczniów. Ane­ta Kory­ciń­ska to jed­nak nie tyl­ko Baba od pol­skie­go. Nie­daw­no na ryn­ku zade­biu­to­wa­ła jej pierw­sza książ­ka, opo­wia­da­ją­ca o ADHD. Co w niej znajdziemy?

Patronat BABY „Formuła Elli”

Każ­de dziec­ko jest inne, lecz cza­sa­mi nie potra­fi tego zro­zu­mieć i zaak­cep­to­wać, zwłasz­cza jeśli nie ma wspie­ra­ją­ce­go oto­cze­nia. Mądra, cie­pła „For­mu­ła Elli” uczy, jak zaak­cep­to­wać wła­sną inność i zna­leźć w niej źró­dło siły.

Patronat BABY: „Zaplątani w sieci”

Książ­ka na lek­cje wycho­waw­cze. Ide­al­na dla peda­go­gów. Utwór został nagro­dzo­ny w VI Kon­kur­sie Lite­rac­kim im. Astrid Lind­gren na współ­cze­sną książ­kę dla dzie­ci i mło­dzie­ży, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Fun­da­cję „ABCXXI – Cała Pol­ska czy­ta dzie­ciom” pod hono­ro­wym patro­na­tem Biblio­te­ki Naro­do­wej, przy finan­so­wym wspar­ciu Part­ne­rów Kon­kur­su – Fun­da­cji PZU oraz Fun­da­cji „AMF Nasza Droga”. 

Edukator: Spotkanie online z Anetą Korycińską / 06.06 / 19:00 UK

Gościem Edu­ka­to­ra w dniu 6 czerw­ca 2024 o godzi­nie 19.00 UK (onli­ne) będzie Ane­ta Korycińska.

Rynek Książki: “Baba od polskiego o ADHD

W ramach Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Książ­ki w War­sza­wie 26 maja odby­ło się spo­tka­nie z Ane­tą Kory­ciń­ską doty­czą­ce jej książ­ki „Radio w mojej gło­wie. Opo­wie­ści o ADHD”.”

Patronat BABY: „Zaginiony wieloryb”

Mój majo­wy patro­nat to dru­ga książ­ka Han­nah Gold o przy­jaź­ni międzygatunkowej. 

Tadeusz Dołęga-Mostowicz – Kariera Nikodema Dyzmy – streszczenie i opracowanie

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie lektury.

Faktyczny-Medyczny: ADHD. Radio w mojej głowie. Premiera książki Anety Korycińskiej / 5.06 / 18:00 / Faktyczny Dom Kultury

Zapra­szam 5 czerw­ca na ostat­nie spo­tka­nie autor­skie w War­sza­wie. Po spo­tka­niu odbę­dzie się silent disco z utwo­ra­mi z „Radia w mojej gło­wie”. Będzie sie­dze­nie na mur­ku i czas na roz­mo­wy. Moż­na przyjść z dzieć­mi, z psa­mi, dzię­ki silent disco (muzy­ka w słu­chaw­kach, któ­rych będzie aż 100), nie zagłu­szy­my śpie­wu ptaków.

Fundacja AleKlasa: Aneta Korycińska “Baba od polskiego” – o spektrum autyzmu i ADHD w szkole i w domu

Pre­mie­ra książ­ki „Radio w mojej gło­wie. Opo­wie­ści o ADHD”, któ­rej autor­ką jest wła­śnie Pani Ane­ta, spro­wo­ko­wa­ła nas do roz­mo­wy o neu­ro­róż­no­rod­no­ści, o tym jak to jest być oso­bą z ADHD, jak powin­no się wspie­rać uczniów o innej ścież­ce rozwoju.
War­to dodać, że pro­wa­dzą­ca roz­mo­wę Iza­be­la Hni­dziuk-Mach­ni­ca, rów­nież jest oso­bą z ADHD, dia­gno­zę otrzy­ma­ła 3 lata temu.”

Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie / 26.05 / 15:00 / kawiarnia w Kinotece

Już nie­ba­wem ponow­nie spo­tka­my się z Wami na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Książ­ki w War­sza­wie! Zapra­sza­my na nasze sto­isko B1 (namiot B od stro­ny wej­ścia do Kino­te­ki) pod Pała­cem Kul­tu­ry i Nauki w dniach 23 – 26 maja.

Absurd CKE ze “Sklepami cynamonowymi”

Czy moż­na popeł­nić błąd kar­dy­nal­ny w „Skle­pach cyna­mo­no­wych”? Pyta­cie o to codzien­nie, więc odpo­wia­dam. To jest chore!

Jak zapamiętać, że “Mały Książę” ma “ę”?

Prak­tycz­na pora­da i mnemotechnika. 

Adam Mickiewicz dziś byłby giga chadem

Adam Mic­kie­wicz, żyjąc dziś, był­by nie­zwy­kle popu­lar­ny. Znał 11 języ­ków, zara­biał ogrom­ne sumy na swo­ich dzie­łach, co pozwo­li­ło mu podró­żo­wać po Euro­pie. Już w mło­dym wie­ku stwo­rzył klu­czo­we utwo­ry roman­ty­zmu, jak “Oda do mło­do­ści” i “Bal­la­dy i roman­se”. Dla­cze­go więc nie jest przed­sta­wia­ny w szko­łach jako wzór do naśladowania?

Ile razy spisano Mickiewicza?

Poli­cja fran­cu­ska zain­te­re­so­wa­ła się Mic­kie­wi­czem w mar­cu 1844 roku, gdy w swo­ich wykła­dach ata­ko­wał kościół i nawo­ły­wał do soju­szu naro­dów cier­pią­cych, takich jak Pola­cy, Fran­cu­zi i Rosja­nie. W rapor­tach odno­to­wa­no, że Mic­kie­wicz pytał słu­cha­czy o goto­wość poświę­ce­nia się za spra­wę irlandz­kie­go agi­ta­to­ra O’Connella.

Spotkanie z Anetą Korycińską o książce “Radio w mojej głowie. Opowieści o ADHD” / MeMo Mediateka w Łodzi / 21.05 / 18:00

We współ­pra­cy z wydaw­nic­twem Pró­szyń­ski i s‑ka zapra­sza­my na spo­tka­nie z Ane­tą Kory­ciń­ską, zna­ną rów­nież jako Baba od pol­skie­go. Roz­ma­wiać będzie­my o książ­ce “Radio w mojej gło­wie. Opo­wie­ści o ADHD”. 

Nocne Podgryzanie” – pokaz filmu online / 23.05 / 19:00

Mamy wiel­ką przy­jem­ność ogło­sić, że w czwar­tek 23 maja o 19:00 cza­su PL odbę­dzie się pol­sko­ję­zycz­ny pokaz onli­ne 12-minu­to­we­go fil­mu ani­mo­wa­ne­go “Noc­ne Pod­gry­za­nie” w reży­se­rii Gabi Bania, na któ­ry ser­decz­nie zapra­szam Wszyst­kich zainteresowanych!
Bar­dzo cie­szy­my się, iż pokaz popro­wa­dzą Ane­ta Kory­ciń­ska, zna­na sze­rzej jako “Baba od pol­skie­go” oraz Robert Kowal­ski, twór­ca stro­ny “Pary­skie salo­ny romantyków”.

Obywatelskie wysłuchanie publiczne dotyczące zmian w podstawie programowej

Głos dziś zabra­ło oko­ło 40 osób repre­zen­tu­ją­cych bar­dzo róż­no­rod­ne gru­py zwią­za­ne z edu­ka­cją. Wysłu­cha­li­śmy wypo­wie­dzi zarów­no nauczy­cie­li i nauczy­cie­lek, dyrek­to­rów pla­có­wek oraz samych uczniów, jak rów­nież osób repre­zen­tu­ją­cych róż­no­rod­ne ini­cja­ty­wy wspie­ra­ją­ce edu­ka­cję. W każ­dej z nich sły­chać było tro­skę o dobro uczniów i uczen­nic, jak i całe­go śro­do­wi­ska. Usły­sze­li­śmy pro­po­zy­cje sys­te­mo­wych zmian i roz­wią­zań, nadzie­ję na praw­dzi­wą, opra­co­wa­ną z myślą o przy­szło­ści, pod­sta­wę programową.”

Stacjonarne warsztaty ze światowej sławy ekspertem w temacie spektrum autyzmu | Fundacja Aleklasa

Na wypa­dek, gdy­by­ście jesz­cze nie sły­sze­li, prof. Tony Attwo­od będzie gościł w War­sza­wie 31 maja! 

Synkretyzm i jego rola w utworach literackich” oraz „Jak w utworach literackich kreowana jest przestrzeń i jaka jest funkcja takiej kreacji w danym utworze?” – MATURA ROZSZERZONA 2024 – propozycje odpowiedzi

Przy­kła­do­wy plan pra­cy z wyja­śnie­niem pojęć, argu­men­tów i przykładów. 

eDziecko: “RJP ogłasza rewolucję. Oberwie się też uczniom? Polonistka: Będzie szok i oburzenie”

Zmia­ny pozwo­lą unik­nąć popeł­nia­nia błę­dów języ­ko­wych i dadzą piszą­cym szan­sę, by ci sku­pi­li się na innych aspek­tach popraw­no­ści tek­stu. Rewo­lu­cja jest wyni­kiem ana­liz i więk­szość z nich była postu­lo­wa­na już wie­le lat temu, ale czy słusz­nie? O tym poroz­ma­wia­li­śmy z doświad­czo­ną nauczy­ciel­ką Ane­tą Kory­ciń­ską, zna­ną lepiej jako Baba od Polskiego .

Bohaterowie/postacie „Lalki”

Boha­te­ro­wie “Lal­ki” Pru­sa two­rzą barw­ną pano­ra­mę spo­łe­czeń­stwa XIX-wiecz­nej War­sza­wy. Ary­sto­kra­cja, repre­zen­to­wa­na przez Iza­be­lę Łęc­ką i księ­cia, uka­zu­je sno­bizm i próż­ność. Miesz­czań­stwo, z Igna­cym Rzec­kim i Hele­ną Staw­ską, to war­stwa pra­co­wi­ta, lecz czę­sto zanie­dby­wa­na. Inte­li­gen­cja, na cze­le z Julia­nem Ochoc­kim, sym­bo­li­zu­je postęp i naukę. Bie­do­ta, jak Marian­na i Wysoc­ki, wal­czy o prze­trwa­nie w trud­nych warun­kach. Obco­kra­jow­cy, tacy jak Sta­ni­sław Suzin, doda­ją mię­dzy­na­ro­do­we­go kolo­ry­tu i uka­zu­ją wpły­wy zagraniczne.

TOK FM: “Rada Języka Polskiego wychodzi nam na przeciw. Zmiany w polskiej ortografii”

Gości­nią sobot­nie­go Poran­ka była Ane­ta Kory­ciń­ska, polo­nist­ka, redak­tor­ka, nauczy­ciel­ka i zało­ży­ciel­ka stro­ny “Baba od polskiego”

Polskie Radio RDC: Aneta Korycińska | „Radio w mojej głowie. Opowieści o ADHD

Gościem audy­cji była Ane­ta Kory­ciń­ska, nauczy­ciel­ka, autor­ka blo­ga „Baba od pol­skie­go”, autor­ka książ­ki „Radio w mojej gło­wie. Opo­wie­ści o ADHD”.

Szklany Podcast by Ikaniewicz: “ADHD, zaimki, feminatywy, rola nauczyciela – Aneta Korycińska, Baba od polskiego”

Roz­ma­wiam z Ane­tą Kory­ciń­ską, czy­li Babą od pol­skie­go, przy oka­zji pre­mie­ry jej książ­ki “Radio w mojej gło­wie – opo­wie­ści o ADHD”. Książ­ka jest zachwy­ca­ją­ca, a poza nią poru­sza­my tema­ty same­go ADHD, , rodzi­ciel­stwa, femi­na­ty­wów, zaim­ków, roli nauczy­cie­la w realu i w popkulturze :)”

Pytanie na śniadanie: “ADHD u osób dorosłych”

Dia­gno­zę „ADHD” usły­sza­ła po trzy­dzie­st­ce. „Radio w mojej gło­wie” to książ­ka, w któ­rej Ane­ta Kory­ciń­ska, zna­na w mediach spo­łecz­no­ścio­wych jako „Baba od pol­skie­go”, pisze o swo­jej cho­ro­bie. Mówi o poczu­ciu wyklu­cze­nia, osob­no­ści, licz­nych pró­bach dopa­so­wa­nia się i speł­nie­nia ocze­ki­wań, terapiach.

Jaka jest problematyka „Lalki”?

Prus przed­sta­wił pol­skich ide­ali­stów na tle spo­łecz­ne­go roz­kła­du w posta­ciach Rzec­kie­go, Wokul­skie­go i Ochoc­kie­go. Powieść uka­zu­je róż­ne obli­cza miło­ści, wyga­sa­nie roman­ty­zmu i spo­łecz­ne realia. Ary­sto­kra­cja, inte­li­gen­cja, bie­do­ta – wszy­scy mają zna­cze­nie, ale w Pol­sce domi­nu­ją nie­rów­no­ści i mate­ria­lizm, co nisz­czy wię­zi spo­łecz­ne i narodowe.

Geneza „Lalki”

9 lute­go 1887 roku w “Gaze­cie Pol­skiej” uka­za­ła się wia­do­mość o pro­ce­sie kobie­ty oskar­żo­nej o kra­dzież lal­ki. To wyda­rze­nie zain­spi­ro­wa­ło Pru­sa do napi­sa­nia powie­ści “Lal­ka”. Począt­ko­wo pla­no­wał tytuł “Trzy poko­le­nia”, ale zmie­nił go na “Lal­ka”, doce­nia­jąc inspirację.

Jakie jest miejsce akcji „Lalki”?

Powieść “Lal­ka” Bole­sła­wa Pru­sa roz­gry­wa się głów­nie w War­sza­wie, gdzie akcja toczy się w takich miej­scach jak Powi­śle, Słu­że­wiec, Ale­je Ujaz­dow­skie (kamie­ni­ce Łęc­kich i Wokul­skie­go), Tam­ka, Elek­to­ral­na, Sena­tor­ska, plac Ope­ry i Kra­kow­skie Przed­mie­ście (sklep Wokul­skie­go i pokój Rzec­kie­go). Inne waż­ne loka­li­za­cje to Paryż, wieś Zasła­wek, Zasław z ruina­mi zam­ku oraz Skier­nie­wi­ce. Mia­sto War­sza­wa jest istot­nym boha­te­rem powie­ści, wpły­wa­ją­cym na losy posta­ci i atmos­fe­rę utworu.

Jakie jest znaczenie tytułu „Lalka”?

Powieść “Lal­ka” pier­wot­nie mia­ła nosić tytuł “Trzy poko­le­nia”, co odno­si­ło się do ide­ali­stów Rzec­kie­go, Wokul­skie­go i Ochoc­kie­go. Tytuł meta­fo­rycz­nie uka­zu­je the­atrum mun­di – świat jako teatr mario­ne­tek, gdzie ludzie odgry­wa­ją róż­ne role spo­łecz­ne. Dosłow­nie nawią­zu­je do powie­ści Kra­szew­skie­go i dra­ma­tu Ibse­na. Lal­ka sym­bo­li­zu­je nie­win­ność dzie­ci oraz sztucz­ność i demo­ra­li­za­cję doro­słych, ilu­zję życia wyż­szych sfer. Tytuł odno­si się tak­że do pro­ce­su sądo­we­go mię­dzy Hele­ną Staw­ską a baro­no­wą Krzeszowską.

WP Książki: “Robot AI zdał maturę z języka polskiego. Zrobił to w zaledwie 30 minut”

Wypo­sa­żo­ny w sztucz­ną inte­li­gen­cję robot Pry­mus zdał tego­rocz­ną matu­rę z języ­ka pol­skie­go na pozio­mie 60 pro­cent i zro­bił to zale­d­wie w pół godzi­ny. Abi­tu­rien­ci mogą mu tyl­ko pozaz­dro­ścić wyni­ku, choć w tym eks­pe­ry­men­cie wca­le nie cho­dzi­ło o to, by maszy­na rywa­li­zo­wa­ła z czło­wie­kiem. Wręcz prze­ciw­nie, pomy­sło­daw­cy akcji – Fun­da­cja Zwol­nie­ni z Teo­rii – chcie­li w ten spo­sób zwró­cić uwa­gę na jed­ną, istot­ną rzecz: archa­icz­ność pol­skie­go szkolnictwa.

Zwolnieni z Teorii – podpisz list otwarty

W tego­rocz­nym egza­mi­nie z języ­ka pol­skie­go udział wziął nie­ty­po­wy uczeń – Sys­tem AI zwa­ny Pry­mu­sem. Zro­bił to w 30 minut i osią­gnął nie­złe wyniki.

Czas zabrać głos i wspól­nie otwo­rzyć się na zmia­nę w pol­skiej szkole! 

Czy jeżeli w temacie wypracowania na rozszerzeniu pojawi się cytat, a wy się do niego nie odniesiecie, to czy praca będzie wyzerowana?

Wy pyta­cie – ja odpowiadam. 

PsychiatraPlus: „Radio w mojej głowie. Opowieści o ADHD”. Recenzja książki

To nie jest porad­nik o ADHD ani książ­ka, któ­ra sta­wia jakieś obiet­ni­ce. Ane­ta Kory­ciń­ska, zna­na sze­rzej jako Baba od pol­skie­go, nada­je ADHD – naj­czę­ściej wystę­pu­ją­ce­mu zabu­rze­niu neu­ro­ro­zwo­jo­we­mu – pod­mio­to­wo­ści. Przed­sta­wia czy­tel­ni­kom sze­reg poru­sza­ją­cych histo­rii osób z ADHD, w tym swoją.

Young Adult i cosplay w bibliotece – szkolenie moderatorów / 15.05 / 10:00 – 14:00 / Książnica Podlaska

Zapra­sza­my mode­ra­to­rów pod­la­skich Dys­ku­syj­nych Klu­bów Książ­ki i innych biblio­te­ka­rzy chcą­cych pozna­wać meto­dy atrak­cyj­ne­go pro­wa­dze­nie zajęć dla mło­dych ludzi na szko­le­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne ze środ­ków DKK.

Ter­min i miej­sce: 15 maja 2024 r, w godzi­nach 10.00 – 14.00 w Książ­ni­cy Pod­la­skiej w Bia­łym­sto­ku (ul. M. Curie-Skło­dow­skiej 14A)

Onet: “Nie ma co się przesadnie cieszyć ani przesadnie smucić. Zdrowy stoicyzm wydłuża życie.” Opowieści o ADHD [FRAGMENT KSIĄŻKI]

Ane­ta Kory­ciń­ska w swo­jej książ­ce “Radio w mojej gło­wie” zebra­ła wypo­wie­dzi osób, któ­re żyją z póź­no zdia­gno­zo­wa­nym ADHD. Opo­wia­da tak­że o wła­snym doświad­cze­niu. Dzię­ki oso­bi­stym histo­riom, opi­som dro­gi do wewnętrz­ne­go pozna­nia i okieł­zna­nia ADHD, łatwiej jest zro­zu­mieć ludzi, któ­rzy uro­dzi­li się neuroatypowi.

Polskie Radio Trójka: “Późna diagnoza ADHD. Codzienność osoby neuroatypowej opisana w książce Anety Korycińskiej”

- W pew­nym momen­cie psy­chia­tra posta­no­wił mi zro­bić testy. Oka­za­ło się, że jestem oso­bą neu­ro­aty­po­wą. Moja histo­ria nie jest jedy­ną, głów­nie doty­czy to kobiet w Pol­sce – opo­wia­da Ane­ta Kory­ciń­ska. Polo­nist­ka, nauczy­ciel­ka, redak­tor­ka, oli­go­fre­no­pe­da­goż­ka i pod­ca­ster­ka, zna­na też jako “Baba od pol­skie­go”, wyda­ła książ­kę “Radio w mojej gło­wie”. Opi­su­je w niej życie osób, u któ­rych w póź­niej­szym wie­ku zdia­gno­zo­wa­no ADHD.

Komunikat Rady Języka Polskiego: zmiana zasad ortografii od 1 stycznia 2026 r.!

Rada Języ­ka Pol­skie­go przy Pre­zy­dium PAN ogło­si­ła, że od 1 stycz­nia 2026 r. wej­dą w życie zmia­ny zasad orto­gra­fii. Łącz­nie przy­go­to­wa­no 11 zmian, spo­śród któ­rych naj­waż­niej­sze to: Wpro­wa­dze­nie łącz­nej pisow­ni nie- z przy­miot­ni­ka­mi i przy­słów­ka­mi odprzymiotnikowymi...

Wysokie Obcasy: “ADHD daje mi nienaturalne zastrzyki energii. Najgorsza jest nieprzewidywalność”

- Chcia­łam odcza­ro­wać ADHD, któ­re jest w sie­ci przed­sta­wia­ne w wymia­rze komicz­nym i uzna­wa­ne za modę. A to nie­ustan­na daw­ka wyzwań – mówi Ane­ta Kory­ciń­ska, zna­na jako Baba od Pol­skie­go, autor­ka książ­ki “Radio w mojej gło­wie. Opo­wie­ści o ADHD

Czy Prometeusz może być w temacie „Bunt i jego konsekwencje dla człowieka”?

Odpo­wia­dam: tak, moż­na było wybrać Pro­me­te­usza. Cen­tral­na Komi­sja Egza­mi­na­cyj­na w kry­te­riach oce­ny pod­kre­śla, że za ludz­ką postać uwa­ża­ne są wszyst­kie byty lite­rac­kie, nawet te nie­ludz­kie. Takie podej­ście obo­wią­zy­wa­ło w zeszłym roku i zosta­nie utrzy­ma­ne rów­nież w bieżącym.

Konferencja w Sejmie RPADHD – jest nas wiele” – spot i kampania społeczna Stowarzyszenia Bliżej ADHD

Kon­fe­ren­cja: ADHD Jest nas wiele!
Kon­fe­ren­cja poświę­co­na aktu­al­nym wyzwa­niom zwią­za­nym z naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cym zabu­rze­niem neu­ro­ro­zwo­jo­wym połą­czo­na z dys­ku­sją na temat pro­po­zy­cji zmian i roz­wią­zań w tym obszarze.
Orga­ni­za­to­rzy: Sto­wa­rzy­sze­nie Bli­żej ADHD oraz Doro­ta Łobo­da – posłan­ka na Sejm RP

Egzamin ósmoklasisty 2024 – propozycje odpowiedzi [klucz odpowiedzi]

Moje pro­po­zy­cje odpowiedzi. 

Polskie Radio Czwórka: ADHD – “poznaj swoje supermoce i zapanuj nad nimi”

- Od dziec­ka bory­kam się z depre­sją i myśla­mi samo­bój­czy­mi i nikt mi nie powie­dział, że to może być to. Aż tra­fi­łam na tera­pię, na któ­rej poja­wi­ła się dia­gno­za, że to ADHD – wspo­mi­na gość Czwór­ki. – Na tera­pii, któ­ra trwa­ła przez rok, na począt­ku prze­ży­łam żało­bę po moim dzie­ciń­stwie, po lękach, po zasta­na­wia­niu się, co ze mną jest nie tak, i oka­za­ło się, że nie jestem jedy­na i wca­le nie jestem “zepsu­ta”. Jed­no­cze­śnie była ulga i radość, a zara­zem smutek.

Radio w mojej głowie. Opowieści o ADHD” – PREMIERA KSIĄŻKI / transmisja na żywo / 14.05 / 19:00

O bole­snych wyzwa­niach i ćwiar­to­wa­niu życia, o róż­nych aspek­tach codzien­no­ści z ADHD, o trud­no­ściach w zaopie­ko­wa­niu się sobą, o nie­wi­docz­nych bitwach i o radiu nada­ją­cym róż­ne sta­cje jed­no­cze­śnie z Ane­tą Kory­ciń­ską, zna­ną jako Baba od Pol­skie­go poroz­ma­wia Wio­le­ta Sadow­ska z Subiek­tyw­nie o książkach.

Czy wiesz, kim był człowiek, który uzdrowił psychicznie żonę Mickiewicza, a podczas zaborów uważał Rosjan za braci?

Andrzej Towiań­ski, zna­ny jako mistyk i refor­ma­tor, zasły­nął z uzdro­wie­nia żony Mic­kie­wi­cza, Celi­ny. Zmarł w 1878 roku, ale jego kon­tro­wer­syj­ne poglą­dy na chrze­ści­jań­stwo i poli­ty­kę, repre­zen­to­wa­ne przez zało­żo­ne Koło Spra­wy Bożej, wciąż budzą zain­te­re­so­wa­nie. Po mistycz­nym prze­ży­ciu w 1828 roku zre­zy­gno­wał z pra­wa, aby poświę­cić się ducho­wej i spo­łecz­nej służ­bie. Jego życie, peł­ne podró­ży, aresz­to­wań i osta­tecz­nie osie­dle­nie się w Zury­chu, odzwier­cie­dla jego głę­bo­ki wpływ na myśl i lite­ra­tu­rę epoki.

Czy w Biblii i mitologii występuje konwencja fantastyczna?

W lite­ra­tu­rze reli­gij­ne tek­sty jak Biblia czy mity nie są kla­sy­fi­ko­wa­ne jako dzie­ła fan­ta­stycz­ne, ponie­waż odzwier­cie­dla­ją one praw­dzi­we wie­rze­nia spo­łecz­no­ści, któ­re je przy­ję­ły. Fan­ta­sty­ka, jak opi­su­je „Słow­nik ter­mi­nów lite­rac­kich”, wpro­wa­dza ele­men­ty nie­zgod­ne z akcep­to­wa­ną rze­czy­wi­sto­ścią kul­tu­ro­wą, róż­niąc się od świę­tych tek­stów, któ­re są trak­to­wa­ne jako natchnio­ne i posia­da­ją­ce zna­cze­nie meta­fi­zycz­ne. Fan­ta­sty­ka lite­rac­ka, naro­dzo­na w odpo­wie­dzi na racjo­na­lizm, poja­wi­ła się pod koniec XVIII wie­ku, w odróż­nie­niu od sakral­nych nar­ra­cji, któ­re słu­żą kul­to­wi i są trak­to­wa­ne jako obja­wie­nia boskie.

O spektrum autyzmu i ADHD w szkole i w domu” / LIVE na FB / 20.05 o 18:00

Zapra­szam ser­decz­nie, myślę, że mam wie­le do powie­dze­nia na temat spek­trum auty­zmu i ADHD w szko­le. Wszyst­ko, co wiem (mimo póź­niej­szych stu­diów spe­cja­li­stycz­nych), jest wyni­kiem obser­wa­cji, doświad­cze­nia i samo­dziel­nych poszu­ki­wań, bo tak jak wie­lu naucza­ją­cych, musia­łam sama szu­kać infor­ma­cji na temat neuroatypowości.

Czy Rosjanie otruli Adama Mickiewicza?

Adam Mic­kie­wicz zmarł w 1855 roku w Stam­bu­le. Ofi­cjal­ną przy­czy­ną śmier­ci było zacho­ro­wa­nie na cho­le­rę. Świa­dec­two zgo­nu, wysta­wio­ne przez miej­sco­we­go leka­rza Jana Gem­bic­kie­go, poda­je jako przy­czy­nę śmier­ci wylew krwi do mózgu. Nie­któ­re teo­rie wska­zu­ją, że Mic­kie­wicz mógł zostać otru­ty przez Rosjan. 

Konwencje literackie [i inne pojęcia z poziomu rozszerzonego]

Wyja­śniam poję­cia z tabe­li o eru­dy­cyj­no­ści oraz z pod­sta­wy pro­gra­mo­wej dla pozio­mu rozszerzonego. 

Onet Rano: „Ludzie mówią, że jest teraz moda na ADHD. Nie, nie ma w tym nic fajnego”

- Cały czas myśli się, że z ADHD moż­na wyro­snąć – mówi­ła w roz­mo­wie z Łuka­szem Kadzie­wi­czem w “Onet Rano” Ane­ta Kory­ciń­ska, polo­nist­ka, autor­ka kana­łu Baba Od Polskiego.

Ile języków znał Juliusz Słowacki i czy był gorszy od Mickiewicza?

Juliusz Sło­wac­ki potra­fił posłu­gi­wać się aż dzie­wię­cio­ma języ­ka­mi. Znał fran­cu­ski, grec­ki, łaci­nę, rosyj­ski i nie­miec­ki. Dosko­na­le tłu­ma­czył tek­sty z łaci­ny, umiał się poro­zu­mieć po rosyj­sku, stu­dio­wał twór­czość roman­ty­ków nie­miec­kich. Miał tak­że pew­ne pod­sta­wy w hisz­pań­skim i zaczy­nał uczyć się wymo­wy arab­skie­go. Cią­gle dosko­na­lił angielski. 

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep