Ebook “Jak pisać – Matura podstawowa” już w sklepie!

🔥JUŻ JEST🔥 Ebo­ok “Jak pisać – matu­ra pod­sta­wo­wa”, dzię­ki któ­re­mu przy­go­tu­jesz się do pisa­nia wypra­co­wa­nia na matu­rze 2022! Zebra­łam wszyst­kie naj­waż­niej­sze ele­men­ty, któ­re oma­wiam na swo­ich zaję­ciach – sche­mat wypra­co­wań, zasady...

Piszę do Ciebie list! Cotygodniowy newsletter

Książ­ki, fil­my, muzy­ka – komen­ta­rze do rze­czy­wi­sto­ści, a tak­że pre­zen­ty dla zda­ją­cych egza­mi­ny matu­ral­ne i ósmo­kla­si­sty. Dla każ­de­go, bez wzglę­du na wiek i płeć 🙂

Pomóż mi stworzyć kanał z darmowymi lekcjami na YouTube!

Możesz objąć moje dzia­ła­nia patro­na­tem: https://​patro​ni​te​.pl/​b​a​b​a​o​d​p​o​l​s​k​i​e​go/

W poszukiwaniu lepszego życia – literackie obrazy współczesnych migracji – lektury dla najmłodszych

To nie tyl­ko lek­tu­ry do Olim­pia­dy Lite­ra­tu­ry i Języ­ka Pol­skie­go, to przede wszyst­kim świet­ne książ­ki dla mło­dych czytelników! 

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Olim­pia­da Lite­ra­tu­ry i Języ­ka Pol­skie­go dla Szkół Pod­sta­wo­wych to kon­kurs skie­ro­wa­ny do uczennic_uczniów szkół pod­sta­wo­wych (szcze­gól­nie VIIVIII kla­sy) spraw­dza­ją­cy wie­dzę z języ­ka pol­skie­go. Udział w Olim­pia­dzie jest bez­płat­ny, a przy­wi­le­je, któ­re cze­ka­ją na najlepszych,...

Lista lektur: egzamin ósmoklasisty 2022

Tak stra­szy­li, a zro­bi­li w koń­cu tak samo, jak było.

Leżakowanie Podcast: Obgadujemy system, innych nauczycieli i osoby uczniowskie

Mia­łam oka­zję poroz­ma­wiać z Moni­ką Adam­ską w pod­ca­ście Leża­ko­wa­nie, zaini­cjo­wa­nym i pro­wa­dzo­nym przez stu­den­tów Col­le­gium Civi­tas. Zapra­szam do posłu­cha­nia naszej roz­mo­wy: https://​open​.spo​ti​fy​.com/​e​p​i​s​o​d​e​/​1​A​S​5​8​T​l​h​C​Q​O​B​R​O​M​m​F​6​5​E​l​1​?​s​i​=​j​G​A​s​h​c​4​m​R​p​G​8​m​P​x​p​v​t​J​3​u​w​&​d​l​_​b​r​a​n​c​h=1 Opis odcin­ka: „Zaczy­na­my, bez cere­gie­li, od obga­da­nia osób uczniow­skich i sys­te­mu edu­ka­cji. Gości­nią odcinka...

Ćwiczenia pisania: pamiętnik z perspektywy... konia

Ćwi­czy­my pisa­nie (szko­ła pod­sta­wo­wa, oswa­ja­nie lęku przed pisa­niem). Wymy­śli­łam (nic ory­gi­nal­ne­go, ale to dobra zaba­wa) kart­ki z pamięt­ni­ków zwie­rząt, by uka­zać róż­ne per­spek­ty­wy. Ten sam dzień widzia­ny ocza­mi konia i psa autor­ki. Mam już...

Zapisz się do newslettera

Dziś, jak co wto­rek, wysła­łam #new­slet­ter, jeśli chcesz otrzy­my­wać go ode mnie, możesz zapi­sać się na stro­nie https://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​k​o​n​t​a​k​t​/​n​e​w​s​l​e​t​t​e​r​ – ​o​d​ – ​b​a​by/.Wspo­mi­nam w nim ostat­nie wyda­rze­nia;publi­ku­ję arty­ku­ły o szko­le, języ­ku, pra­cy polo­nist­ki, wycho­waw­czy­ni i peda­goż­ki spe­cjal­nej;doda­ję informacje...

Niewidzialna przemoc w szkole

O prze­mo­cy w szko­le mówi się zwy­kle w kon­tek­ście bul­ly­in­gu (prze­mo­cy rówie­śni­czej). Nale­ży jed­nak pamię­tać, że zacho­wa­nia prze­mo­co­we mogą poja­wiać się tak­że ze stro­ny nauczycielek_nauczycieli. Ostat­ni post o skan­da­licz­nych zacho­wa­niach, któ­re mia­ły miej­sce na lekcjach...

Szkoła Poradnik TVP3: czy ortografia odchodzi do lamusa?

Kie­dy wypra­co­wa­nia są pisa­ne w popu­lar­nym pro­gra­mie kom­pu­te­ro­wym, to błę­dy przez nas popeł­nia­ne są auto­ma­tycz­nie popra­wia­ne. Czy orto­gra­fia odcho­dzi do lamu­sa? 💬 Na pyta­nia Adam Giza zwią­za­ne z gra­ma­ty­ką odpo­wie Ane­ta Kory­ciń­ska, nauczy­ciel­ka języ­ka polskiego...

Matura z polskiego 2023 – co się zmienia?

Od 2023 r. na egza­mi­nie matu­ral­nym obo­wią­zu­ją nowe zasa­dy. Naj­waż­niej­szą zmia­ną jest poja­wie­nie się testu histo­rycz­no­li­te­rac­kie­go, spraw­dza­ją­ce­go m.in. zna­jo­mość epok lite­rac­kich i wybra­nych lek­tur obo­wiąz­ko­wych, a tak­że teo­rii lite­ra­tu­ry oma­wia­nych pod­czas lek­cji. Co jeszcze...

Nowa matura 2023 z polskiego – zasady wypracowania

Od maja 2023 r. egza­min matu­ral­ny z języ­ka pol­skie­go skła­da się z trzech czę­ści w czę­ści pisem­nej: Część 1: Język pol­ski w uży­ciu Część 2: Test histo­rycz­no­li­te­rac­ki Część 3: Wypra­co­wa­nie W odróż­nie­niu od matu­ry w for­mu­le obowiązującej...

Matura 2023 – egzamin ustny z języka polskiego (zasady)

W nowej for­mu­le matu­ry z języ­ka pol­skie­go egza­min ust­ny dzie­li się na trzy czę­ści: pyta­nie z puli pytań jaw­nych pyta­nie z puli pytań nie­jaw­nych roz­mo­wa z komi­sją Podob­nie jak we wcze­śniej­szych latach, egza­min roz­po­czy­na się...

Projekt społeczny Młodzi w Akcji +

Mło­dzi w Akcji +” to ogól­no­pol­ski pro­gram, któ­re­go celem jest zachę­ce­nie uczniów do podej­mo­wa­nia dzia­łań na rzecz swo­je­go naj­bliż­sze­go oto­cze­nia poprzez reali­za­cję pro­jek­tówspo­łecz­nych. Chce­my poka­zać, że mło­dzi ludzie jako peł­no­praw­ni oby­wa­te­le i oby­wa­tel­ki mogą...

Język pokoju – dlaczego warto przyglądać się słowom wypowiadanym przez polityków?

Od zwro­tu lin­gwi­stycz­ne­go wie­my, że język kształ­tu­je rze­czy­wi­stość. To, jakim języ­kiem się posłu­gu­je­my, ma olbrzy­mie zna­cze­nie. Zaso­by lek­sy­kal­ne, kono­ta­cje seman­tycz­ne czy nawet rodzaj gra­ma­tycz­ny decy­du­ją o tym, jak postrze­ga­my świat. Dużą różnicę...

Przegląd Tygodnia: Co dopisać do listy lektur, a co skreślić

📚W naj­now­szym nume­rze „Tygo­dnik Prze­gląd” mia­łam oka­zję poma­rzyć o zmia­nach w liście lek­tur.A ty co byś dopi­sał_, a co skreślił_?

Salam Lab: wykład o “Języku pokoju”

Zosta­łam zapro­szo­na w roli pre­le­gent­ki i – teraz już mogę zdra­dzić tajem­ni­cę – od kil­ku dni zasta­na­wia­łam się, czy podo­łam wyzwa­niu, przed któ­rym przy­szło mi sta­nąć. Labo­ra­to­rium Poko­ju Salam Lab, ini­cja­ty­wa zrze­sza­ją­ca mło­dych, otwar­tych i świadomych...

dziennik

Zasa­dy pisa­nia dzien­ni­ka na egza­mi­nie ósmoklasisty

Dlaczego WF w szkole to patologia?

Wycho­wa­nie fizycz­ne – dwa sło­wa, 45 minut zajęć i trau­ma na całe życie. Nie ma dru­giej tak kom­plek­so­gen­nej, nie­do­sto­so­wa­nej do potrzeb i pozio­mu, prze­peł­nio­nej prze­mo­cą rówie­śni­czą lek­cji w szko­le jak WF. Ten naj­bar­dziej pier­wot­ny, odno­szą­cy się do instynk­tów przed­miot szkol­ny wyzwa­la wszyst­kie nega­tyw­ne emo­cje. Pozwa­la się zło­ścić na oso­by, któ­re nie umie­ją kop­nąć pił­ki i śmiać się z tych, któ­rzy się jej boją. Ba! WF to lek­cja, w cza­sie któ­rej wszel­kie zasa­dy są unie­waż­nio­ne i liczy się tyl­ko jed­no: znisz­czyć, stłam­sić, zgno­ić i wyśmiać naj­słab­szych. Czy­li tych, któ­rzy albo nigdy nie zosta­li naucze­ni gra w spor­ty zespo­ło­we, albo nie mogą ćwi­czyć ze wzglę­du na stan zdro­wia, albo po pro­stu nie czu­ją potrze­by rywa­li­za­cji i wolą upra­wiać fitness/taniec/gimnastykę lub jogging.

Kobie​ta​.Onet​.pl: “Baba od polskiego” – Nauczyciele wolą pracować w sklepach. Sama nie wróciłabym do szkoły publicznej

Mia­łam oka­zję wypo­wie­dzieć się dla Kobie​ta​.Onet​.pl na temat płac nauczy­cie­li. To nie jest narze­ka­nie. To licz­by. Wszyst­kim bar­dziej opła­ca się dora­biać w kil­ku szko­łach, pro­wa­dząc korepetycje/firmy/pracować w innym miej­scu.  Arty­kuł Dag­ma­ry Paku­ły: https://​kobie​ta​.onet​.pl/​w​i​a​d​o​m​o​s​c​i​/​b​a​b​a​ – ​o​d​ – ​p​o​l​s​k​i​e​g​o​ – ​n​a​u​c​z​y​c​i​e​l​e​ – ​w​o​l​a​ – ​p​r​a​c​o​w​a​c​ – ​w​ – ​s​k​l​e​p​a​c​h​ – ​n​i​z​ – ​s​z​k​o​l​e​/​8​j​r​s​2cq

Wolna Szkoła

Pro­pa­gan­da w szko­le rodem z „Syzy­fo­wych prac” albo wręcz powie­la­nie ogólników jak w „Fer­dy­dur­ke” – tego chce Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki, które przy­go­to­wu­je kolej­ne zmia­ny w sys­te­mie edu­ka­cji. Gdy­by Igna­cy Kra­sic­ki żył w XXI wieku,...

Gaze​ta​.pl: „W szkole chętnie usłyszałabym, gdzie zrobić badania weneryczne”

A tutaj wraz z Miko­ła­jem Mar­ce­lą, dr Justy­ną Pokoj­ską, prof. Mar­ci­nem Mat­cza­kiem (sic!) i Mar­ci­nem Mel­le­rem snu­je­my wizję lep­szej szko­ły. Znów pod­pad­nę 😉 Link do arty­ku­łu: TUTAJ

Restrykcje – przyglądam się językowi

Islam i feminizm wg telewizji śniadaniowej

W związku z ostat­ni­mi wyda­rze­nia­mi w Afga­ni­sta­nie w pro­gra­mie Dzień Dobry TVN poja­wi­ła się roz­mo­wa na temat tzw. świata isla­mu. Rozu­miem dosko­na­le, na czym pole­ga tele­wi­zja – ope­ru­je­my uprosz­cze­nia­mi, zaj­mu­je­my się nośnymi tema­ta­mi i nie drążymy....

Mury na miarę naszych możliwości

Prze­ra­ża­ją­ca jest ludz­ka ten­den­cja do posia­da­nia wła­sno­ści, budu­je­my mury nie­za­leż­nie od kli­ma­tu, reli­gii, naro­do­wo­ści, wycho­wa­nia. Wie­my dobrze, że gra­ni­ce z naszych umy­słów, po prze­ło­że­niu ich na rze­czy­wi­stość dają tyl­ko cier­pie­nie i nie­zro­zu­mie­nie, a ich prze­kra­cza­nie jest...

Węgry: zakazane książki

W sierp­niu na Węgrzech wszedł w życie nakaz zakry­wa­nia okła­dek ksią­żek, któ­rych tema­ty­ka obej­mu­je rodzi­ny jed­no­pł­cio­we. Nowa usta­wa ude­rza­ją­ca w pra­wa osób LGBTQ+ do repre­zen­ta­cji w kul­tu­rze idzie wręcz o krok dalej – i zaka­zu­je sprzedaży...

nowomowa — wojna hybrydowa

O współ­cze­snej nowo­mo­wie i defi­ni­cji woj­ny hybrydowej

Nie róbmy bohaterów

Chlej­cie Oce­an Spo­koj­nyI spluńcie na woj­ny” Męczy mnie boha­ter­stwo. Mamy w sobie taką zdolność głu­pią, by wywyższać niosących pomoc i czcić ich wnie­bo­gło­sy. Skła­da­my hoł­dy, two­rzy­my insta­ha­gio­gra­fie, jak­by nie­sie­nie pomo­cy było szokującym wyczynem...

Plaster na Polskę

Love – hate rela­tion­ship Za każ­dym razem, gdy jeż­dżę PKP mam oba­wy, że w toa­le­cie ujrzę Pol­skę. Taka ład­na nazwa: sześć liter, orze­łek, czer­wień krwi i biel nie­win­no­ści. A co jeśli pod tą nazwą wpa­ja­ną nam od najmłodszych...

Fasadowa religijność

Mer­chan­di­sing to stra­te­gia mar­ke­tin­go­wa pole­ga­ją­ca na gene­ro­wa­niu zysków poprzez sprze­da­wa­nie przed­mio­tów zwią­za­nych z waż­ny­mi wyda­rze­nia­mi. Każ­dy pił­kar­ski tur­niej ma swo­ją ofi­cjal­ną pił­kę do kupie­nia za kil­ka­set zło­tych, a Igrzy­ska Olim­pij­skie mają chy­ba nawet swój...

Poznaj Polskę: Śladami Kardynała Wyszyńskiego

Przy oka­zji wyciecz­ki śla­da­mi Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go war­to zwró­cić uwa­gę na postać Róży Czac­kiej – pol­skiej zakon­ni­cy, któ­rej losy na zawsze splą­ta­ły się z posta­cią Kar­dy­na­ła Tysiąc­le­cia. Pra­wnucz­ka Tade­usza Czac­kie­go straciła...

Poznaj Polskę: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego

Śla­da­mi Pol­skie­go Pań­stwa Pod­ziem­ne­go to jeden z czte­rech obsza­rów edu­ka­cyj­nych, któ­re nauczy­cie­le powin­ni zago­spo­da­ro­wać, aby móc ubie­gać się o dofi­nan­so­wa­nie wyciecz­ki szkol­nej w ramach pro­gra­mu „Poznaj Pol­skę”. Zapew­ne nie zabrak­nie pomy­słów na reali­za­cję wyjazdu...

Poznaj Polskę by Baba od polskiego – takie muzea bym stworzyła

Prze­my­sław Czar­nek w ramach pilo­ta­żo­we­go pro­gra­mu „Poznaj Pol­skę” roz­da szko­łom dofi­nan­so­wa­nie na wyciecz­ki szkol­ne. Wszyst­ko ma być reali­zo­wa­ne w ramach pro­gra­mu “Pol­ski Ład”. Powie­dział: “Chce­my wyko­rzy­stać ogrom­ny poten­cjał edu­ka­cyj­ny, jaki mają...

Ofeminin: Kukiz jako pracownica seksualna

Temat przy­cichł w obli­czu tra­ge­dii, ale wła­śnie przy­po­mnia­łam sobie o tek­ście do ofe­mi­nin Anny Lal­ki. Mia­łam oka­zję wypo­wie­dzieć się na temat obraź­li­we­go sło­wa „szma­ta” i krzyw­dy w języ­ku. https://​www​.ofe​mi​nin​.pl/​s​w​i​a​t​ – ​k​o​b​i​e​t​/​k​u​k​i​z​ – ​j​a​k​o​ – ​p​r​a​c​o​w​n​i​c​a​ – ​s​e​k​s​u​a​l​n​a​ – ​k​o​b​i​e​t​y​ – ​z​b​y​t​ – ​c​z​e​s​t​o​ – ​s​a​ – ​o​b​i​e​k​t​e​m​ – ​d​r​w​i​n​/​l​6​5​6​421

Lektura? Nie dziękuję! – o nowej liście lektur i dalszym planie indoktrynacji

Nie będą głup­si, będą wierniejsi.

Rozpierzchli się” o milczeniu, które jest zgodą na krzywdę — tekst Anety Szymańskiej

Czy jako polo­nist­ka mogę coś zro­bić w spra­wie Afganistanu?

Szmata – nie wpisuj w Google!

O nad­uży­wa­nym w tym tygo­dniu sło­wie “szma­ta”. #komen­tu­ję

Pejoratywnie nacechowany sufiks ‑stwo/-ctwo

O nie­chlub­nym sło­wie, któ­re­go pew­na model­ka bro­ni i uzna­je za neu­tral­ne, tym­cza­sem sze­rzy swo­imi sło­wa­mi nie­na­wiść i uda­je tolerancję
#komen­tu­ję

Eponim: skukizić – duże szanse na Młodzieżowe Słowo ROku

Wyda­rze­nia poli­tycz­ne mają zna­czą­cy wpływ na język, dzi­siaj trium­fu­je sku­ki­zie­nie #komen­tu­ję

Letni Chamski Motyw: sznurówki

Waka­cyj­na zaba­wa, czy­li Let­ni Cham­ski Motyw 6: sznurówki
Zaszaleliście!

Ćwiczenia z maturalnej rozprawki problemowej

Jak nauczyć się pisać roz­praw­kę matu­ral­ną? Czy ist­nie­je spo­sób na to, aby zdo­być mak­sy­mal­ną licz­bę punk­tów na egza­mi­nie? Odpo­wiedź brzmi: TAK! Wystar­czy ćwi­czyć! Sła­be oce­ny z roz­pra­wek zazwy­czaj nie wyni­ka­ją z tego, że oso­by uczniowskie...

Ostatnia taka matura – co musisz o niej wiedzieć?

Matu­ra z języ­ka pol­skie­go w 2022 r. to ostat­ni egza­min w sta­rej for­mu­le. Dla jed­nych to ulga (ta matu­ra będzie prost­sza niż kolej­ne), dla innych nato­miast – powód do stre­su. Aby nie­co uła­twić przy­go­to­wa­nie do majowych...

#baczynskibezfiltra – konkurs fotograficzny!

Zapra­szam do udzia­łu w kon­kur­sie... fotograficznym!
Do wygra­nia lustrzan­ka i inne cen­ne nagrody. 

ROMANTYKON – konwent miłośników romantyzmu

Pierw­szy kon­went miło­śni­ków romantyzmu.
Kon­kur­sy na strój z epo­ki: postać lub bohater.
Gło­wą ope­ra­cji są Pary­skie Salo­ny Romantyków. 

Co słyszysz, gdy do ciebie mówię? Narzędzie do badania ucha rzeczowego

Test na ucho rze­czo­we: co słyszysz?

Inicjatywa społeczna – pomoc czy obowiązek?

Roz­wa­żam, czy ini­cja­ty­wa spo­łecz­na powin­na być szkol­nym przedmiotem

Oligofrenopedagożka – czyli kto?

Co to zna­czy, że jestem oligofrenopedagożką? 

Letni Chamski Motyw: sandały

Waka­cyj­na zaba­wa, czy­li Let­ni Cham­ski Motyw 5: sandały
Zasza­le­li­ście tym razem z tą pro­po­zy­cją, nie było łatwo!
Co dodasz? 

Jak uczyć o patriotyzmie? cz. 2.

Mówie­nie, że patrio­tyzm w cza­sach poko­ju to dba­łość o dobro wspól­ne i pła­ce­nie podat­ków to frazes. 

Jak uczyć o patriotyzmie? cz. 1

Rzecz­nik Praw Dziec­ka nie­mal natych­miast zare­ago­wał na ten doku­ment, wno­sząc o roz­sze­rze­nie szkol­nych pro­gra­mów naucza­nia o męczeń­stwo pol­skich dzie­ci w okre­sie II woj­ny świa­to­wej i latach powojennych.

Letni Chamski Motyw: bigos

Adam Mic­kie­wicz – „Pan Tade­usz” Pod­miot lirycz­ny zachwy­ca się uro­kiem bigo­su zauwa­ża­jąc, że “w sło­wach wydać trud­no Bigo­su smak prze­dziw­ny, kolor i woń cud­ną”. Zwra­ca uwa­gę na spe­cy­fi­kę potra­wy – docenić...

Europocentryzm w szkole

Jak to się sta­ło, że lek­cje o lite­ra­tu­rze są nazy­wa­ne „języ­kiem pol­skim”? Dla­cze­go oso­by uczniow­skie nie mają w szko­le moż­li­wo­ści zapo­zna­nia się z twór­czo­ścią nie­eu­ro­pej­skich lau­re­atek i lau­re­atów Nagro­dy Nobla? Cze­mu o kra­jach spo­za Euro­py i USA...

Debata publiczna w szkole? Kilka słów o moderowaniu dyskusji

Deba­ta jest jed­nym z naj­waż­niej­szych ele­men­tów życia publicz­ne­go, cho­ciaż wie­le osób reagu­je na nią aler­gicz­nie. Wią­że się to przede wszyst­kim z upad­kiem pozio­mu deba­ty publicz­nej w Pol­sce. Nie umie­my deba­to­wać (szko­ła nie uczy for­mu­ło­wa­nia i uzasadniania...

O wolności słowa. Czy nauczyciel może mieć poglądy?

Pol­ska zupa:
#wszy­scy­je­ste­smy­rzecz­ni­ka­mi
a tym­cza­sem: rów­ność dla wie­lu nadal nie jest nor­mal­no­ścią, lecz udziwnieniem.

Poprawność polityczna

znie­na­wi­dzo­na przez nie­któ­rych „popraw­ność poli­tycz­na” nie jest for­mą cen­zu­ry, a jedy­nie spo­so­bem na wpro­wa­dze­nie sza­cun­ku w dys­ku­sji internetowej

Letni Chamski Motyw: herbata

Waka­cyj­na zaba­wa w poszu­ki­wa­nie moty­wów: herbata

cnoty niewieście

CNOTY NIEWIEŚCIE to nowe zada­nie szko­ły, ma ich uczyć i je pie­lę­gno­wać. Oto moja ode­zwa:Po pierw­sze cno­ta nie ma płci.Po dru­gie nie pozwo­li­my na powtór­kę hitle­row­skie­go pro­gra­mu dla kobiet 3xK: Kin­der, Küche, Kir­che (dziec­ko, kuchnia,...

Międzynarodowy Dzień Osób Niebinarnych

14 lip­ca to Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Osób Nie­bi­nar­nych. Ta data jest nie­przy­pad­ko­wa – wypa­da dokład­nie w poło­wie mię­dzy Mię­dzy­na­ro­do­wym Dniem Kobiet (8 mar­ca) a Mię­dzy­na­ro­do­wym Dniem Męż­czyzn (19 listo­pa­da). Celem tego świę­ta jest zwięk­sze­nie świadomości...

Krzywda w języku

W języ­ku pol­skim nie bra­ku­je pozor­nie neu­tral­nych słów i sfor­mu­ło­wań, któ­re w prak­ty­ce są prze­ja­wem seman­tycz­nej degra­da­cji okre­ślo­nych naro­do­wo­ści, grup etnicz­nych albo osób o kon­kret­nym kolo­rze skó­ry. Zwra­ca­nie uwa­gi na zako­rze­nio­ną w języ­ku krzyw­dę jest kluczowe...

wakacyjne wyzwanie na 1% wakacji

Poświę­cisz swój 1% waka­cji, żeby napi­sać matu­rę na 100%?

Wyniki egzaminów (raport CKE)

Wyni­ki te są porów­ny­wal­ne z zeszło­rocz­ny­mi, bo co czwar­ty absolwent/absolwentka ma nie­zda­ną maturę. 

O czym to świad­czy? Czy naucza­nie zdal­ne nie dzia­ła? Czy to ucznio­wie mniej chcą się uczyć, czy nauczy­cie­le mniej pra­cu­ją? Dla­cze­go mimo tak wie­lu sta­rań ludzie mówią, że mamy do czy­nie­nia z poko­le­niem straconym?