Przeciek na maturze ustnej 2024? CKE opublikowała 15 zestawów zadań i pytań niejawnych z datą 11 maja 2024 r.!

Czy to moż­li­we, żeby CKE opu­bli­ko­wa­ła przy­pad­ko­wo 15 zesta­wów zadań na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go, któ­re były prze­zna­czo­ne na 11 maja 2024 r.? Choć to brzmi nie­praw­do­po­dob­nie – takie wła­śnie arku­sze poja­wi­ły się na stro­nie Centralnej...

Kurs do egzaminu ósmoklasisty 2024: kompleksowe przygotowanie z Babą od polskiego [autorskie metody] [e‑book/prezentacja]

Sko­rzy­staj z autor­skich tech­nik, ana­li­zy błę­dów z 2023 roku i mery­to­rycz­nych wska­zó­wek. Naucz się pisać wzor­co­we roz­praw­ki, opo­wia­da­nia, zapro­sze­nia, ogłoszenia. 

Kurs maturalny 2024: kompleksowe przygotowanie z Babą od polskiego [autorskie metody] [e‑book/prezentacja]

Sko­rzy­staj z autor­skich tech­nik, ana­li­zy błę­dów z 2023 roku i mery­to­rycz­nych wska­zó­wek. Naucz się pisać wzor­co­we roz­praw­ki, ana­li­zo­wać tek­sty i pew­nie radzić sobie z matu­rą ustną. 

Moja książka „Radio w mojej głowie. Opowieści o ADHD” jest już w przedsprzedaży

Już jest! Przed­sprze­daż mojej książ­ki o ADHD

Opracowania pytań jawnych matura 2024 – wszystko, co musisz wiedzieć na egzamin ustny!

Opra­co­wa­ne pyta­nia jaw­ne do matu­ry ust­nej 2024 pomo­gą Ci odpo­wied­nio przy­go­to­wać się do egza­mi­nu i unik­nąć stre­su zwią­za­ne­go z koniecz­no­ścią odświe­że­nia wie­dzy z 40 lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Z tego wpi­su dowiesz się, co trze­ba wie­dzieć na temat egza­mi­nu ust­ne­go z języ­ka polskiego!

Stefan Żeromski — Przedwiośnie — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Matura rozszerzona! Wiadomo, jaki będą tematy wypracowań. CKE wszystko udostępniło

CKE dosłow­nie wzię­ło dwa poję­cia z tej tabel­ki i wyko­rzy­sta­ło jako temat wypracowania.

CKE opublikowała pytania jawne na maturę 2025

Już są! Zna­my listę pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go w 2025 r.!

Jak powinna wyglądać wypowiedź na maturze ustnej? Zobacz przykładowe opracowania na YouTube!

Ucz się z YouTube! 

Matura ustna 2024 i 2025

OPRACOWANIA pytań na matu­rę ustną

rozprawka problemowa na NOWEJ MATURZE 2023

Roz­praw­ka na nowej matu­rze – schemat

Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie lektury.

Adam Mickiewicz — Dziady cz. III — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Stanisław Wyspiański — Wesele — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Zemsta — Aleksander Fredro

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

Dlaczego dostaje złe oceny z wypracowań?

Wię­cej na ten temat dowiesz się z moje­go kur­su do matu­ry (w skle­pie znaj­dziesz też kurs do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty). Chesz się z nim zapo­znać? KLIKNIJ TUTAJ.  Wię­cej na ten temat dowiesz się z moje­go kur­su do egzaminu...

Konteksty – „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Ana­li­za kon­tek­stów lite­rac­kich, histo­rycz­nych, języ­ko­wych i fil­mo­wych wystę­pu­ją­cych w repor­ta­żu Han­ny Krall „Zdą­żyć przed Panem Bogiem”.

Sprawdź, czy zdasz! CKE opublikowała 4 nowe testy maturalne i koniecznie musisz je zrobić, zanim napiszesz maturę!

Spró­buj roz­wią­zać nowe testy matu­ral­ne opu­bli­ko­wa­ne przez CKE

Jakie są motywy literackie w „Zdążyć przed Panem Bogiem”?

Krót­ka ana­li­za i omó­wie­nie moty­wów lite­rac­kich wystę­pu­ją­cych w repor­ta­żu Han­ny Krall „Zdą­żyć przed Panem Bogiem”.

Postaci/bohaterowie w „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Omó­wie­nie boha­te­rów wystę­pu­ją­cych w repor­ta­żu Han­ny Krall „Zdą­żyć przed Panem Bogiem”.

Jaka jest problematyka „Zdążyć przed Panem Bogiem”?

Pro­ble­ma­ty­ka i głów­ne wąt­ki repor­ta­żu Han­ny Krall „Zdą­żyć przed Panem Bogiem”.

Najważniejszy live, w którym musisz wziąć udział przed maturą z polskiego!

Dar­mo­wy dostęp do trans­mi­sji tyl­ko przez 24h – po tym cza­sie dostęp do live’a będzie płat­ny! Zaproś zna­jo­mych matu­rzy­stów i bądź z nami w ponie­dzia­łek 29 kwiet­nia o 20:00!

Motywy literackie w „Balladynie”

Naj­waż­niej­sze moty­wy lite­rac­kie w „Bal­la­dy­nie” Juliu­sza Słowackiego. 

Jaka jest symbolika w „Balladynie”?

Zna­cze­nie sym­bo­li i moty­wów wystę­pu­ją­cych w „Bal­la­dy­nie” Juliu­sza Słowackiego. 

Jaka jest geneza „Balladyny”?

Oko­licz­no­ści powsta­nia „Bal­la­dy­ny”.

Fragment „Innego świata”, który może przydać się w 17 pytaniach jawnych na maturze ustnej

Odwa­ga, poświę­ce­nie i wol­ność w frag­men­cie powie­ści “Inny Świat” Gusta­wa Herlinga-Grudzińskiego.

Postaci/bohaterowie “Balladyny”

Lista i cha­rak­te­ry­sty­ka posta­ci wystę­pu­ją­cych w “Bal­la­dy­nie” Juliu­sza Słowackiego. 

Jakie są miejsca akcji w “Balladynie”?

Miej­sca w jakich dzie­je się akcja dra­ma­tu Juliu­sza Sło­wac­kie­go “Bal­la­dy­na”.

Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Maria Prymaczenko – to jej pracami zachwycał się Picasso

Odwie­dzi­łam wysta­wę „Tygrys w ogro­dzie. Sztu­ka Marii Pry­ma­czen­ko” w Muzeum nad Wisłą. To było dla mnie nie­zwy­kłe wyda­rze­nie, bo przed­mio­tem muze­al­nych zachwy­tów sta­ła się artyst­ka-out­si­der­ka, samo­ucz­ka. Jej sztu­kę wyróż­nia pro­sto­ta, kolo­ry i nie­kon­wen­cjo­nal­ne, poetyc­kie opi­sy obrazów.

Film w szkole: „Przysięga Ireny”

5 moty­wów z fil­mu „Przy­się­ga Ire­ny”, któ­re wyko­rzy­stasz pod­czas lek­cji języ­ka pol­skie­go oraz jako kon­tekst w wypra­co­wa­niu. KONKRETNE PRZYKŁADY!

Pytania niejawne na maturze ustnej z polskiego 2024

Jakie pyta­nia nie­jaw­ne mogą poja­wić się na matu­rze ust­nej z pol­skie­go 2024? Pula pytań jest dostęp­na ZA DARMO!

Jak mieć „szeroki zakres słownictwa” w wypracowaniu?

Warun­ki, jakie musisz speł­nić, by pra­ca była oce­nia­na w kate­go­rii „sze­ro­ki zakres słow­nic­twa”. Doty­czy egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matury. 

Wyobraź sobie: lokalny biznes wspiera edukację i angażuje przedszkolaki do napisania książki, którą wydaje. Niemożliwe? A jednak!

Współ­pra­ca edu­ka­cji, biz­ne­su i sek­to­ra opie­kuń­cze­go poka­zu­je, że łączo­ne siły mogą zdzia­łać wie­le dobre­go. Zaan­ga­żo­wa­nie fir­my Kli­mas Wkręt-met w pro­mo­wa­nie i wspie­ra­nie tej ini­cja­ty­wy jest god­ne naśla­do­wa­nia i dowo­dzi, że biz­nes może odgry­wać istot­ną rolę w budo­wa­niu społeczeństwa

Jak mieć „szeroki zakres słownictwa” w wypracowaniu? Czyli nazwy gatunków dopasowane do lektur

Posze­rzaj słow­nic­two i pew­nie ope­ruj ter­mi­na­mi nauko­wy­mi z zakre­su lite­ra­tu­ry! Wpis zawie­ra listę lek­tur z klas VII-VIII szko­ły pod­sta­wo­wej i matu­ry (pod­sta­wa i roz­sze­rze­nie) – ide­al­ne do ćwiczeń!

Co wspólnego mają Jan Matejko, ksiądz Piotr Skarga i fotograf Adama Mickiewicza?

Seria powsta­ła z myślą o tych, któ­rzy mają pro­blem (np. wyni­ka­ją­cy z neu­ro­aty­po­wo­ści) z czy­ta­niem dzieł sztu­ki. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że pasjo­nu­ją­cy się histo­rią sztu­ki, bo poka­zu­ję, jak mogą wyko­rzy­stać swo­je zami­ło­wa­nie na matu­rze z języ­ka polskiego. 

Mądre i niedrogie książki na nagrody szkolne | Wirtualne Targi dla Bibliotek edycja VII – wiosna 2024 – Rynek książki | Webinar i katalog

Wraz z dys­try­bu­to­rem ksią­żek OSDW Azy­mut przy­go­to­wa­łam dla Was pomy­sły na nagro­dy szkol­ne dla zerów­ki, klas 1 – 3, 4 – 8 i szko­ły ponadpodstawowej. 

Polskie Radio Trójka: 8 tysięcy ofert pracy dla nauczycieli

Każ­de­go dnia robo­cze­go poja­wia się 200 – 300 ofert pra­cy dla nauczy­cie­li – dono­si pro­fil Deale­rzy Wie­dzy. Mimo pod­wy­żek pła­ce w oświa­cie wciąż są niskie, a chęt­nych do pra­cy w szko­łach bra­ku­je. Eks­per­ci zwra­ca­ją uwa­gę, że wyż­sze pen­sje nie roz­wią­żą w cało­ści pro­ble­mu. – Musi­my zmie­nić cał­ko­wi­cie myśle­nie o tym, cze­go ocze­ku­je­my od szko­ły – oce­nia Ane­ta Kory­ciń­ska, nauczy­ciel­ka i autor­ka blo­ga “Baba od polskiego”.

Sztuka na maturze z polskiego: Matejko jest ważnym bohaterem „Wesela”!

Seria powsta­ła z myślą o tych, któ­rzy mają pro­blem (np. wyni­ka­ją­cy z neu­ro­aty­po­wo­ści) z czy­ta­niem dzieł sztu­ki. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że pasjo­nu­ją­cy się histo­rią sztu­ki, bo poka­zu­ję, jak mogą wyko­rzy­stać swo­je zami­ło­wa­nie na matu­rze z języ­ka polskiego. 

Przykłady związków frazeologicznych do każdej lektury

Pamię­taj­cie! Aby mieć sze­ro­ki zakres języ­ka w wypra­co­wa­niu na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty lub matu­rze trze­ba dodać cho­ciaż jeden frazeologizm. 

Spójniki skorelowane – klucz do precyzyjnej komunikacji

Spój­ni­ki sko­re­lo­wa­ne to potęż­ne narzę­dzie, któ­re pomo­że Ci wyra­żać myśli jasno i pre­cy­zyj­nie. Dowiedz się, jak je sto­so­wać, aby budo­wać kla­row­ne i zro­zu­mia­łe zda­nia, któ­re z pew­no­ścią zosta­ną doce­nio­ne przez Two­ich odbiorców.

W tym artykule:

Defi­ni­cja spój­ni­ków sko­re­lo­wa­nych i ich znaczenie
Typo­we błę­dy w uży­ciu spój­ni­ków skorelowanych
Przy­kła­dy popraw­ne­go uży­cia spój­ni­ków sko­re­lo­wa­nych w róż­nych kontekstach

Henryk Sienkiewicz – najważniejsze wydarzenia z życia [tabela]

Wpis przed­sta­wia szcze­gó­ło­we kalen­da­rium życia Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, od momen­tu jego naro­dzin w 1846 roku, przez klu­czo­we wyda­rze­nia zarów­no oso­bi­ste, jak i zawo­do­we, aż po śmierć w 1916 roku. Tabe­la zawie­ra daty i opi­sy naj­waż­niej­szych momen­tów w życiu pisa­rza, w tym wyda­nie zna­czą­cych dzieł, podró­że, a tak­że oso­bi­ste przełomy. 

Film w szkole: „Kobieta z...”

Walo­ry edu­ka­cyj­ne fil­mu „Kobie­ta z...” i pomy­sły na wyko­rzy­sta­nie edu­ka­cji z fil­mem pod­czas godzin wychowawczych. 

Adam Mickiewicz – najważniejsze wydarzenia z życia[tabela]

Wpis zawie­ra naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia z życia Ada­ma Mic­kie­wi­cza Od jego naro­dzin w 1798 roku, poprzez klu­czo­we momen­ty edu­ka­cyj­ne, twór­cze, aż po śmierć w 1855 roku i pochó­wek. Tabe­la zawie­ra daty oraz krót­kie opi­sy, two­rząc kla­row­ny obraz życio­ry­su Mickiewicza. 

04.04.2024 r.: Kurs do egzaminu ósmoklasisty na żywo | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. S.W. Laskowskiego w Grójcu

Na biblio­te­kę ruszy­li tego­rocz­ni ósmo­kla­si­ści z PSP nr 1 i PSP nr 2. 

Kurs maturalny na żywo we Włocławku: „Baba od polskiego” w Filii nr 11 – Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza [wstęp wolny]

Matu­rzy­sto, przy­go­tuj się do egza­mi­nu doj­rza­ło­ści z Baba od pol­skie­go ❗️
Ane­ta Kory­ciń­ska – nauczy­ciel­ka, edu­ka­tor­ka i redak­tor­ka pro­wa­dzą­ca kanał w ser­wi­sie Youtu­be „Baba od pol­skie­go” pora­dzi jak sku­tecz­nie przy­go­to­wać się do matu­ry z języ­ka polskiego.

18 kwiet­nia 2024 r., godz. 12.00
Filia nr 11, ul. Łęg­ska 28

Wstęp wol­ny

Postaci/ bohaterowie “Przedwiośnia”

Oma­wiam zarów­no głów­nych boha­te­rów, jak i te mniej zna­ne posta­cie, któ­re mia­ły wpływ na bieg wyda­rzeń i roz­wój idei poru­sza­nych w powie­ści. Przy­bli­żam ich role, moty­wa­cje oraz zna­cze­nie w kon­tek­ście histo­rycz­no-spo­łecz­nym, a tak­że ich wpływ na odbiór i inter­pre­ta­cję „Przed­wio­śnia”

Jaka jest geneza “Przedwiośnia”?

Ana­li­zu­ję, jak histo­rycz­ne, spo­łecz­ne i oso­bi­ste tło auto­ra wpły­nę­ło na powsta­nie „Przed­wio­śnia”. Zaj­mu­ję się źró­dła­mi inspi­ra­cji Żerom­skie­go, oko­licz­no­ścia­mi powsta­nia dzie­ła oraz jego zna­cze­niem w kon­tek­ście pol­skiej lite­ra­tu­ry i historii.

Jaka jest narracja w “Przedwiośniu”?

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Przed­wio­śnia” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Ste­fan Żerom­ski – Przed­wio­śnie Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Przed­wio­śnia”...

Jakie są miejsca akcji w “Przedwiośniu”?

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Przed­wio­śnia” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Ste­fan Żerom­ski – Przed­wio­śnie Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Przed­wio­śnia”...

Porównanie motywów występujących w „Diunie” Franka Herberta i „Dziadach cz. III” Adama Mickiewicza | Maturalne konteksty z „Diuny”

Przede wszyst­kim to zaba­wa, ale jeśli chce­cie dzię­ki tym porów­na­niom wyko­rzy­stać „Diu­nę” w matu­ral­nych wypra­co­wa­niach — nie stresz­czaj­cie fabu­ły, a wyja­śniaj­cie pro­ble­ma­ty­kę, osadź­cie tekst w kon­tek­ście np. epo­ki, reli­gii, filo­zo­fii; pisz­cie o inter­tek­stu­al­no­ści, sty­lu, gatun­ku, topo­sach, typach posta­ci, np. pisząc o decy­zjach Pau­la — pisz­cie czy jest boha­te­rem pro­me­tej­skim, a jeśli tak, to od razu zesta­wiaj­cie go z Kon­ra­dem i napisz­cie, dla­cze­go w świe­cie przed­sta­wio­nym umiesz­czo­no takie­go bohatera. 

Tłumaczenia „Diuny” Franka Herberta

Wpis jest wyni­kiem mojej zajaw­ki, bo w cyklu „Diu­na” Fran­ka Her­ber­ta naj­bar­dziej inte­re­su­ją mnie odwo­ła­nia kul­tu­ro­we (i językowe). 

Motywy literackie w „Zemście”

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Zemsty” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Aleksandra...

Komizm w „Zemście”: sytuacyjny, językowy i postaci [przykłady]

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Zemsty” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Aleksandra...

Czepiersińska” – czy nazwisko Podstoliny zdradza jej prawdziwe oblicze?

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Zemsty” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Aleksandra...

Papkin – cenzura a znaczenie nazwiska w „Zemście”: analiza przypadku

Pap­kin — w wyda­niu war­szaw­skim z 1853 roku, z ini­cja­ty­wy cen­zo­ra, nazwi­sko Pap­kin zosta­ło zmie­nio­ne na Pap­ka, aby unik­nąć sko­ja­rzeń z nazwi­ska­mi rosyj­ski­mi typu Pusz­kin czy Szczu­kin, co mogło­by być postrze­ga­ne jako obraź­li­we dla ówcze­snych władz car­skich.Zda­niem...

Zemsta” Fredry: co nazwiska bohaterów mówią o ich charakterach?

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Zemsty” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Aleksandra...

Zielnik Żeromskiego „Przedwiośnie”

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Przed­wio­śnia” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Ste­fan Żerom­ski – Przed­wio­śnie Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Przed­wio­śnia”...

Sławny przypis Żeromskiego [„Przedwiośnie”]

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Przed­wio­śnia” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Ste­fan Żerom­ski – Przed­wio­śnie Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Przed­wio­śnia”...

Przedwiośnie” znaczenie tytułu (symbolika)

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Przed­wio­śnia” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Ste­fan Żerom­ski – Przed­wio­śnie Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Przed­wio­śnia”...

Poszukiwanie idei dla odrodzonej Polski – „Przedwiośnie”

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Przed­wio­śnia” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Ste­fan Żerom­ski – Przed­wio­śnie Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Przed­wio­śnia”...

Biografia Cezarego Baryki (z cytatami) z „Przedwiośnia” [tabela]

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań ust­nych z “Przed­wio­śnia” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Ste­fan Żerom­ski – Przed­wio­śnie Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Przed­wio­śnia”...

Języki „Diuny” Franka Herberta

Wpis jest wyni­kiem mojej zajaw­ki, bo w cyklu „Diu­na” Fran­ka Her­ber­ta naj­bar­dziej inte­re­su­ją mnie odwo­ła­nia kulturowe. 

Etymologia nazw z „Diuny” Franka Herberta

Wideo jest wyni­kiem mojej zajaw­ki, bo w cyklu „Diu­na” Fran­ka Her­ber­ta naj­bar­dziej inte­re­su­ją mnie odwo­ła­nia kulturowe. 

Kwe­stie języ­ko­we kon­sul­to­wa­łam z Nor­ber­tem z @odkryjarabski Paw­łem z @klub_hebrajski Bogu­sła­wem Stroż­kiem. Całość obej­rzał i zwe­ry­fi­ko­wał też Krzysz­tof @puchaczytacz.

Kiedy piszemy jedno, a kiedy dwa „i”?

Kie­dy pisze­my „i”, a kie­dy „ii”?
Wy pyta­cie — ja odpo­wia­dam. Pro­ste wyja­śnie­nie i ćwiczenia. 

Aleksandra Pezda | Newsweek | “Julia nie czyta już nawet streszczeń. Jeden akapit i do widzenia” – jestem jednym z głosów w walce o listę lektur

Pro­szę się wczy­tać, bez streszczania 🙂
Tytuł chwy­tli­wy, ale wewnątrz rze­tel­ne zba­da­nie sytuacji 

Dyskusja pokoleniowa (dyskusja młodych ze starymi) w „Kordianie” Juliusza Słowackiego

Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Czym jest WINKELRIEDYZM w „Kordianie” Juliusza Słowackiego

Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Na czym polega groteska w „Kordianie” Juliusza Słowackiego

Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Bohaterowie „Kordiana” Juliusza Słowackiego

Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

SZEKSPIR — wielki mentor romantyków

Wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Twór­czość Wil­lia­ma Szek­spi­ra była źró­dłem inspi­ra­cji i natchnie­nia dla roman­ty­ków. Naśla­du­jąc mistrza, two­rzy­li mrocz­ny, tajem­ni­czy kli­mat swo­ich dzieł, podej­mo­wa­li podob­ne tema­ty, wpro­wa­dza­li ele­men­ty fan­ta­stycz­ne i gro­zy, a także...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep