BABA OD POLSKIEGO Ane­ta Kory­ciń­ska NIP 8222229457

kon­takt w spra­wie zajęć (KOREPETYCJE): 530273684 (Robert Kowalski)
kon­takt w spra­wie współ­pra­cy komer­cyj­nej: 882700133 (Pau­li­na Piziorska)
mail: baba­od­pol­skie­go @ gma­il krop­ka com / ane­ta @ baba­od­pol­skie­go krop­ka pl Mam na imię Ane­ta, mam 34 lata, edu­ku­ję. Jestem nauczy­ciel­ką języ­ka pol­skie­go, oli­go­fre­no­pe­da­goż­ką ze spe­cja­li­za­cją doty­czą­cą pra­cy z oso­ba­mi w spek­trum auty­zmu, wycho­waw­czy­nią, korek­tor­ką, akty­wist­ką, przed­się­bior­czy­nią. Mam trzy psy, miesz­kam w Warszawie.

Na blo­gu, Insta­gra­mie, Face­bo­oku i Tik­To­ku moż­li­wa jest współ­pra­ca komer­cyj­na. Wysta­wiam fak­tu­ry i jestem płat­nicz­ką VAT.

formy współpracy

  • Kon­sul­ta­cja mery­to­rycz­na, wypo­wiedź eks­perc­ka, artykuł.

Face­bo­ok I Insta­gram – zasięg w 2022 r. stan na 6.12.2022
Odwie­dzi­ny Face­bo­ok i Insta­gram w 2022 r. – stan na 06.12.2022
Odbior­cy Face­bo­ok i Insta­gram od 6.11.2022 do 6.12.2022 r. 
Sta­ty­sty­ki stro­ny www – ostat­nie 60 dni, stan na 06.12.2022 r. 
Sta­ty­sty­ki wejść na stro­nę www z prze­glą­da­rek – stan na 06.12.2022 r. 
Sta­ty­sty­ki kon­ta na Tik­Tok – stan na 06.12.2022 r. 

Dotychczasowa współpraca komercyjna: