Kon­takt – tele­fo­nicz­ny: 530−273−684, mailo­wy:  aneta@babaodpolskiego.pl

Mam na imię Ane­ta, mam 33 lata, edu­ku­ję. Jestem nauczy­ciel­ką języ­ka pol­skie­go, oli­go­fre­no­pe­da­goż­ką ze spe­cja­li­za­cją doty­czą­cą pra­cy z oso­ba­mi w spek­trum auty­zmu, wycho­waw­czy­nią, korek­tor­ką, akty­wist­ką, przed­się­bior­czy­nią. Mam trzy psy, miesz­kam w Warszawie.

Na blo­gu moż­li­wa jest współ­pra­ca, ale nie bar­te­ro­wo. Wysta­wiam faktury. 

formy współpracy

  • Kon­sul­ta­cja merytoryczna.

Zasięg FB i IG - stan na 07.05.2022
Zasięg FBIG – stan na 07.05.2022
FB i IG - stan na 07.05.2022
FBIG – stan na 07.05.2022
FBIG – poten­cjal­ni odbior­cy na 07.05.2022

Dotychczasowa współpraca komercyjna: