Kon­takt – tele­fo­nicz­ny: 530−273−684, mailo­wy:  aneta@babaodpolskiego.pl

Mam na imię Ane­ta, mam 33 lata, edu­ku­ję. Jestem nauczy­ciel­ką języ­ka pol­skie­go, oli­go­fre­no­pe­da­goż­ką ze spe­cja­li­za­cją doty­czą­cą pra­cy z oso­ba­mi w spek­trum auty­zmu, wycho­waw­czy­nią, korek­tor­ką, akty­wist­ką, przed­się­bior­czy­nią. Mam trzy psy, miesz­kam w Warszawie.

Na blo­gu moż­li­wa jest współ­pra­ca, ale nie bar­te­ro­wo (chy­ba że dzia­ła­nie doty­czy posze­rza­nia wie­dzy anty­dy­skry­mi­na­cyj­nej lub jest współ­pra­cą z wydawnictwami).

formy współpracy

Oso­bom zain­te­re­so­wa­nym prze­sy­łam aktu­al­ne dane demo­gra­ficz­ne i zasięgi.

Post spon­so­ro­wa­ny na Insta­gra­mie wraz z Insta­Sto­ries:  

https://​www​.insta​gram​.com/​b​a​b​a​o​d​p​o​l​s​k​i​ego

Post na blo­gu www​.baba​od​pol​skie​go​.pl

Wzmian­ka w New­slet­te­rze (wysy­ła­ny w każ­dy wto­rek, w lip­cu 2021 r. czy­ta­ło mnie 959 osób). 

Post spon­so­ro­wa­ny na Face­bo­oku https://​www​.face​bo​ok​.com/​b​a​b​a​o​d​p​o​l​s​k​i​ego

Film spon­so­ro­wa­ny na YouTube

Film spon­so­ro­wa­ny na Tik Tok

Dotychczasowa współpraca komercyjna: