Kategoria: oligofrenopedagogika

ŚUBUK! Film o walce o godną edukację włączającą

Bar­dzo mi zale­ży na tym, by jak naj­wię­cej osób obej­rza­ło “ŚUBU­Ka” i to jest kino (a nie Waj­da), na któ­re powin­ny cho­dzić całe szko­ły. Tutaj są sce­na­riu­sze lek­cji: https://​www​.kino​swia​te​du​ka​cji​.pl/

Jesteśmy zmianą! Chcemy pracować i edukować!

Repost @malgorzataszumowska – War­sza­wian­ka Roku 2022

Ciągle mamy wiele do zrobienia, nie tylko w kwestii edukacji włączającej

Film widzia­łam już kolej­ny raz, jest wspa­nia­ły i znów pła­ka­łam, bo poka­zu­je, jak nie­wie­le się zmieniło.

Dziecko nie odrabia pracy domowej? #ADHDWSZKOLE

Dziec­ko nie odra­bia pra­cy domowej? 

KINO ŚWIAT: pokaz przedpremierowy filmu o walce matek dzieci z niepełnosprawnościami oraz o moim koniku — spektrum autyzmu

Przy­po­mi­nam, że w sobo­tę spo­ty­ka­my się Pro­te­ście OzN i ich rodzin

Elastyczność umysłowa #ADHDWSZKOLE

Tra­fia cię szlag, bo dziecko:
☠️ zapo­mi­na o kartkówkach;
☠️ krę­ci się wiecz­nie w poszu­ki­wa­niu kluczy/pracy domowej/plecaka;
☠️ spóź­nia się na lekcje.

Brak dopaminy #ADHDWSZKOLE

Czło­wiek z ADHD musi być świa­do­my tego, jak funk­cjo­nu­je, co jest wręcz nie­moż­li­we, gdy jest się dzieckiem. 

Ludzie, a nie puzzle. Rzecz o symbolach autyzmu.

Prze­gląd sym­bo­li­ki, odwo­ła­nie do gdań­skie­go mura­lu i wyja­śnie­nie stanowiska. 

Koniec z Zespołem Aspergera – zmiana nazewnictwa

Trwa­ją pra­cę nad zmia­ną okre­śleń dia­gno­stycz­nych w kate­go­rii 6A02.

Bezpieczne stimy – przegląd zabawek do autoregulacji układu nerwowego

Ostat­ni post o odpo­czyn­ku w świę­ta i sti­mach spra­wił, że dosta­łam wie­le pytań na temat bez­piecz­ne­go sti­mo­wa­nia. Zatem dzi­siaj prze­gląd zaba­wek sen­so­rycz­nych bez wzglę­du na wiek i neu­ro­róż­no­rod­ność: do kupie­nia lub do zrobienia.
Wyko­rzy­sty­wa­łam zdję­cia od: @noskinoski @mojedziecikreatywnie Aran​te​.pl – Nowo­cze­sna edu­ka­cja i tera­pia @pani.kredka

Przebodźcowanie

Zadba­łam w tym roku o swój kom­fort, ale mam już pra­wie 33 lata, więc zdą­ży­łam nauczyć się, co jest dla mnie dobre. Po świę­tach zada­łam w Sto­ries pyta­nie o to, czy uda­ło się wam odpo­cząć, odpo­wie­dzi były tre­ści­we: “ni chu**”. Stąd pomysł na ten wpis.
Nie jest to kolej­ny post w sty­lu “cze­go nie mówić w świę­ta”, lecz kil­ka infor­ma­cji o radze­niu sobie z prze­sty­mu­lo­wa­niem , któ­re­go czę­sto doświad­cza­ją nie tyl­ko oso­by w spek­trum, lecz tak­że wszy­scy, któ­rzy przyj­mu­ją zbyt wie­le bodź­ców. Zanim wró­ci­my do szko­ły – war­to zadbać o odpoczynek.