Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Nauczy­ciel­ską misję speł­nia, dzia­ła­jąc w sie­ci. Jej mate­ria­ły pomo­gły przy­go­to­wać się do egza­mi­nów tysiąc­om uczniów. Ane­ta Kory­ciń­ska to jed­nak nie tyl­ko Baba od pol­skie­go. Nie­daw­no na ryn­ku zade­biu­to­wa­ła jej pierw­sza książ­ka, opo­wia­da­ją­ca o ADHD. Co w niej znajdziemy?
Już jako oso­ba doro­sła Ane­ta Kory­ciń­ska dowie­dzia­ła się, że ma ADHD. Dia­gno­za oka­za­ła się dla niej odpo­wie­dzią na wie­le pytań, któ­re od lat sobie zada­wa­ła. Teraz o zma­ga­niach z cho­ro­bą zde­cy­do­wa­ła się opo­wie­dzieć w swo­jej książ­ce, zaty­tu­ło­wa­nej „Radio w mojej gło­wie. Opo­wie­ści o ADHD”. Jakie moty­wa­cje sta­ły za jej powsta­niem? Dowie­cie się tego z wywia­du, któ­re­go Baba od pol­skie­go udzie­li­ła spe­cjal­nie dla ser­wi­su Zlo​te​prze​bo​je​.pl.

Autor­ka: Oli­wia Przybyszewska

https://www.empik.com/radio-w-mojej-glowie-opowiesci-o-adhd-aneta-korycinska,p1474515661,ksiazka‑p

Książ­ka „Radio w mojej gło­wie. Opo­wie­ści o ADHD” jest już w PRZEDSPRZEDAŻY, pre­mie­rę będzie mia­ła 14 maja.


Co w niej? Radio!


Życie z odpa­lo­ny­mi kil­ko­ma sta­cja­mi radio­wy­mi jed­no­cze­śnie, bez lito­ści. Wzgó­rza kre­atyw­no­ści, doko­ny­wa­nie cudów i nie­moż­li­wość wsta­nia z łóż­ka, syn­drom impo­sto­ra, poczu­cie wła­snej war­to­ści poni­żej god­no­ści, uza­leż­nie­nia, lęk i pasje, któ­re spra­wia­ją, że chce się żyć. Na smut­no i na weso­ło. Bez roman­ty­zo­wa­nia ADHD i bez sta­wia­nia się w roli ofia­ry. Tak chcia­łam, mam nadzie­ję, że tak wyszło. Mówię o sobie, ale by opa­no­wać ten ego­istycz­ny pamięt­nik i by nie spra­wiać wra­że­nia, że każ­dy tak ma, zapro­si­łam jesz­cze 18 osób do roz­mo­wy. Zosta­łam prze­kaź­ni­kiem, spi­sa­łam je, by mogły wybrzmieć jak opo­wieść. W koń­cu to książ­ka o różnorodności.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: