Zada­nie (ostat­nie z czę­ści czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem) to notat­ka syn­te­ty­zu­ją­ca — war­to przy­go­to­wać ją dobrze, bo daje aż 4 punk­ty!
Pole­ce­nie: Na pod­sta­wie obu tek­stów napisz syn­te­ty­zu­ją­cą notat­kę na temat: dzia­ła­nia sprzy­ja­ją­ce roz­wo­jo­wi nauki. Two­ja wypo­wiedź powin­na liczyć 60 – 90 wyra­zów.
Uwa­ga: w oce­nie wypo­wie­dzi będzie bra­na pod uwa­gę popraw­ność języ­ko­wa, orto­gra­ficz­na i interpunkcyjna. 

Pisz zawsze w brud­no­pi­sie, bo wte­dy możesz poli­czyć licz­bę słów, odjąć to, co zbęd­ne i dodać to, co waż­ne. Pamię­taj o odpo­wied­nim pozio­mie uogól­nie­nia, ale wskaż to, co waż­ne w danych tek­stach. Musisz mieć 60 – 90 słów — ani mniej, ani więcej. 

pierw­szy tekst – Autor (nazwi­sko)  w tek­ście XX wskazał/napisał/dowodził


dru­gi tekst – Autor (nazwi­sko)  w tek­ście XX wskazał/napisał/dowodził


pun­ty wspól­ne lub rozbieżne


Oce­nia­na jest spój­ność wypo­wie­dzi i popraw­ność języ­ko­wa (u osób z dys­lek­sją i dysor­to­gra­fią nie oce­nia się popraw­no­ści orto­gra­ficz­nej i interpunkcyjnej)

Przy­kła­do­wa odpo­wiedź z klu­cza CKE

Isa­ac­son w swo­im tek­ście przed­sta­wił Leonar­da da Vin­ci jako naukow­ca, któ­ry zapo­cząt­ko­wał koniecz­ność dia­lo­gu doświad­cze­nia i teo­rii w bada­niach nauko­wych. Autor tek­stu uznał ten zwią­zek za nie­zbęd­ny waru­nek roz­wo­ju nauki. Ste­in­haus pisze nato­miast o koniecz­no­ści współ­pra­cy przy­rod­ni­ków z mate­ma­ty­ka­mi, gdyż to ona jest warun­kiem postę­pu w nauce słu­żą­cej opi­so­wi rze­czy­wi­sto­ści. W ten spo­sób w obu tek­stach udo­ku­men­to­wa­no postu­lat dia­lo­gu empi­rii i teo­rii, któ­ry prze­kła­da się na pod­sta­wy współ­cze­snej rewo­lu­cji naukowej.