Notat­ka syn­te­ty­zu­ją­ca na nowej matu­rze jest ostat­nim zada­niem w arku­szu egza­mi­na­cyj­nym z czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem. To, co trze­ba zro­bić, przy­po­mi­na połą­cze­nie dwóch zdjęć w apli­ka­cji Face­App 😅. War­to jed­nak dobrze ją napi­sać, bo daje aż 4 punkty! 
Pole­ce­nie wyglą­da zwy­kle tak samo: 
👉Na pod­sta­wie obu tek­stów napisz syn­te­ty­zu­ją­cą notat­kę na temat: (xxx). Two­ja wypo­wiedź powin­na liczyć 60 – 90 wyrazów.
❗️Uwa­ga: w oce­nie wypo­wie­dzi będzie bra­na pod uwa­gę popraw­ność języ­ko­wa, orto­gra­ficz­na i interpunkcyjna. 

Jak rozu­mieć polecenie?

 • Na pod­sta­wie obu tek­stów zre­da­guj” – pamię­taj, że wypo­wiedź ma doty­czyć dwóch artykułów;
 • syn­te­ty­zu­ją­cą notat­kę” – forma;
 • na temat: współ­cze­sny czło­wiek wobec sztucz­nej inte­li­gen­cji” – zawsze w pole­ce­niu masz wska­za­ny temat notatki;
 • Two­ja wypo­wiedź powin­na liczyć 60 – 90 wyra­zów”. – okre­śle­nie licz­by wyra­zów, z któ­rych powin­na skła­dać się notatka. 
 • Uwa­ga: w oce­nie wypo­wie­dzi będzie bra­na pod uwa­gę popraw­ność języ­ko­wa, orto­gra­ficz­na i inter­punk­cyj­na” – wiesz, że musisz posta­rać się o kwe­stie języ­ko­we, jeden zły prze­ci­nek to już stra­ta punktów. 

Kolej­ność działań:

 • zasta­nów się nad tema­tem wska­za­nym w poleceniu;
 • wybierz naj­waż­niej­sze infor­ma­cje z arty­ku­łów zawar­tych w arku­szu egzaminacyjnym;
 • określ sta­no­wi­sko każ­de­go z autorów/autorek obu tekstów;
 • porów­naj sta­no­wi­ska autorów/autorek i wskaż ele­men­ty wspól­ne lub rozbieżne;
 • napisz notat­kę w brud­no­pi­sie, peł­ny­mi zda­nia­mi, bez wyli­czeń i usuń pusto­sło­wie oraz wszel­kie powtó­rze­nia, pod­licz słowa. 

Pisz zawsze w brud­no­pi­sie, bo wte­dy możesz poli­czyć licz­bę słów, odjąć to, co zbęd­ne i dodać to, co waż­ne. Pamię­taj o odpo­wied­nim pozio­mie uogól­nie­nia, ale wskaż to, co waż­ne w danych tek­stach. Musisz mieć 60 – 90 słów — ani mniej, ani więcej. 

pierw­szy tekst – Autor (nazwi­sko)  w tek­ście XX wskazał/napisał/dowodził


dru­gi tekst – Autor (nazwi­sko)  w tek­ście XX wskazał/napisał/dowodził


pun­ty wspól­ne lub rozbieżne


Oce­nia­na jest spój­ność wypo­wie­dzi i popraw­ność języ­ko­wa (u osób z dys­lek­sją i dysor­to­gra­fią nie oce­nia się popraw­no­ści orto­gra­ficz­nej i interpunkcyjnej)

Zwro­ty przy­dat­ne w pisa­niu notatki:

 • Auto­rzy obu tek­stów poru­szy­li zagadnienie...
 • W obu arty­ku­łach poru­szo­no temat...
 • Tema­tem obu arty­ku­łów jest...
 • W obu tek­stach ukazano...
 • W obu tek­stach przed­sta­wio­no odmien­ne poglą­dy na...
 • Autor pierw­sze­go arty­ku­łu uwa­ża, że...
 • Swój pogląd uzasadnia...
 • Autor dru­gie­go arty­ku­łu zga­dza się z twór­cą pierw­sze­go tekstu/ma prze­ciw­ne zda­nie niż...
 • Pierw­szy autor przy­zna­je, że...
 • Podobnie/przeciwnie twier­dzi dru­gi z autorów...
 • Zda­niem autor­ki pierw­sze­go artykułu...
 • Obaj auto­rzy są zgod­ni, że...
 • Sta­no­wi­ska obu auto­rów wobec pod­ję­te­go tema­tu są odmienne...
 • Auto­rzy postulują...
 • Auto­rzy obu tek­stów są zda­nia, że...
 • W obu arty­ku­łach uzasadniono...
 • Auto­rzy arty­ku­łów są przekonani...

Przy­kła­do­wa odpo­wiedź z klu­cza CKE

Isa­ac­son w swo­im tek­ście przed­sta­wił Leonar­da da Vin­ci jako naukow­ca, któ­ry zapo­cząt­ko­wał koniecz­ność dia­lo­gu doświad­cze­nia i teo­rii w bada­niach nauko­wych. Autor tek­stu uznał ten zwią­zek za nie­zbęd­ny waru­nek roz­wo­ju nauki. Ste­in­haus pisze nato­miast o koniecz­no­ści współ­pra­cy przy­rod­ni­ków z mate­ma­ty­ka­mi, gdyż to ona jest warun­kiem postę­pu w nauce słu­żą­cej opi­so­wi rze­czy­wi­sto­ści. W ten spo­sób w obu tek­stach udo­ku­men­to­wa­no postu­lat dia­lo­gu empi­rii i teo­rii, któ­ry prze­kła­da się na pod­sta­wy współ­cze­snej rewo­lu­cji naukowej.

Facebook 
Twitter 
LinkedIn 
Email 
WhatsApp