150,00 VAT

Opra­co­wa­nie wszyst­kich pytań z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2025. Po zaku­pie otrzy­masz plik PDF. Plik jest zabez­pie­czo­ny zna­kiem wod­nym zawie­ra­ją­cym adres e‑mail poda­ny pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia. Na pobra­nie e‑booka masz 14 dni od dnia zakupu.

Cena ebo­oków kupo­wa­nych poza zesta­wem: 224 zł
Kupu­jąc w zesta­wie, oszczę­dzasz 74 zł!

Opis

Już jest!

Przy­go­to­wa­ny prze­ze mnie zbiór opra­co­wań wszyst­kich pytań z puli pytań jaw­nej na matu­rę ust­ną 2025 z 53 lek­tur obo­wiąz­ko­wych zawie­ra kon­spek­ty wypo­wie­dzi zgod­ne ze stan­dar­da­mi oce­nia­nia na nowej matu­rze. Pakiet jest zgod­ny z listą pytań ogło­szo­ną w Komu­ni­ka­cie dyrek­to­ra CKE z 1 wrze­śnia 2023 r. Jeże­li nie wiesz, jak zabrać się za poszcze­gól­ne pyta­nia, zapo­znaj się z moją pro­po­zy­cją odpo­wie­dzi. Zadba­łam o to, aby każ­dy kon­spekt miał odpo­wied­nią strukturę:

 • wstęp
 • roz­wi­nię­cie na pod­sta­wie lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej zawar­tej w temacie
 • kon­tekst literacki
 • zakoń­cze­nie (pod­su­mo­wa­nie rozważań)

Nauka do matu­ry ust­nej 2025 z języ­ka pol­skie­go powin­na być mądra, dla­te­go dzię­ki moje­mu opra­co­wa­niu dosta­jesz dwa w jed­nym – zagad­nie­nia są wzbo­ga­co­ne o kon­tek­sty pocho­dzą­ce z lek­tur obo­wiąz­ko­wych. W ten spo­sób pod­czas nauki jed­no­cze­śnie powta­rzasz wie­dzę z pozo­sta­łych utwo­rów, któ­re obo­wią­zu­ją na egzaminie.

W e‑booku znaj­dziesz opra­co­wa­nia wszyst­kich 112 pytań obo­wią­zu­ją­cych na matu­rze ust­nej 2025.

Część kon­spek­tów odpo­wie­dzi jest dostęp­na za dar­mo na stro­nach poświę­co­nych kon­kret­nym lekturom. 

Koszt opra­co­wań kupo­wa­nych oddziel­nie to 224 zł – kupu­jąc w pakie­cie, oszczę­dzasz 74 zł!

Lektury opracowane w e‑booku:

 1. Biblia (frag­men­ty: Księ­ga Hio­ba, Księ­ga Kohe­le­ta, Apo­ka­lip­sa według św. Jana)
 2. Mito­lo­gia (cz. I Gre­cja) – Jan Parandowski
 3. Ilia­da (frag­men­ty) – Homer
 4. Ody­se­ja (frag­men­ty) – Homer
 5. Anty­go­na – Sofokles
 6. Legen­da o św. Alek­sym (frag­men­ty)
 7. Roz­mo­wa Mistrza Poli­kar­pa ze Śmier­cią (frag­men­ty)
 8. Kwiat­ki świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu (frag­men­ty)
 9. Pieśń o Rolan­dzie (frag­men­ty)
 10. Kro­ni­ka pol­ska (frag­men­ty) – Gall Anonim
 11. Boska kome­dia (frag­men­ty) – Dan­te Alighieri
 12. Odpra­wa posłów grec­kich – Jan Kochanowski
 13. Kaza­nia sej­mo­we (frag­men­ty) – Piotr Skarga
 14. Pamięt­ni­ki (frag­men­ty) – Jan Chry­zo­stom Pasek
 15. Mak­bet – Wil­liam Szekspir
 16. Romeo i Julia – Wil­liam Szekspir
 17. Ską­piec – Molier
 18. wybra­ne saty­ry Igna­ce­go Krasickiego
 19. wybra­ne baj­ki Igna­ce­go Krasickiego
 20. Roman­tycz­ność oraz wybra­ne bal­la­dy – Adam Mickiewicz
 21. Kon­rad Wal­len­rod – Adam Mickiewicz
 22. Pan Tade­usz – Adam Mickiewicz
 23. Dzia­dy cz. II – Adam Mickiewicz
 24. Dzia­dy cz. III – Adam Mickiewicz
 25. Bal­la­dy­na – Juliusz Słowacki
 26. Kor­dian – Juliusz Słowacki
 27. Zemsta – Alek­san­der Fredro
 28. Nie-Boska kome­dia – Zyg­munt Krasiński
 29. Lal­ka – Bole­sław Prus
 30. Z legend daw­ne­go Egip­tu – Bole­sław Prus
 31. Glo­ria vic­tis – Eli­za Orzeszkowa
 32. Potop – Hen­ryk Sienkiewicz
 33. Zbrod­nia i kara – Fio­dor Dostojewski
 34. Wese­le – Sta­ni­sław Wyspiański
 35. Chło­pi (tom I – Jesień) – Wła­dy­sław Sta­ni­sław Reymont
 36. Przed­wio­śnie – Ste­fan Żeromski
 37. Roz­dzio­bią nas kru­ki, wro­ny... – Ste­fan Żeromski
 38. Fer­dy­dur­ke (frag­men­ty) – Witold Gombrowicz
 39. Pro­szę pań­stwa do gazu – Tade­usz Borowski
 40. Ludzie, któ­rzy szli – Tade­usz Borowski
 41. Inny świat – Gustaw Herling-Grudziński
 42. Zdą­żyć przed Panem Bogiem – Han­na Krall
 43. Dżu­ma – Albert Camus
 44. Rok 1984 – Geo­r­ge Orwell
 45. Dro­ga doni­kąd (frag­men­ty) – Józef Mackiewicz
 46. Tan­go – Sła­wo­mir Mrożek
 47. wybra­ne opo­wia­da­nie Mar­ka Nowa­kow­skie­go z tomu Raport o sta­nie wojennym
 48. Górą „Edek” – Marek Nowakowski
 49. Kate­dra – Jacek Dukaj
 50. Mada­me – Anto­ni Libera
 51. Miej­sce – Andrzej Stasiuk
 52. Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie – Olga Tokarczuk
 53. Podró­że z Hero­do­tem (frag­men­ty) – Ryszard Kapuściński

Po zaku­pie otrzy­masz dostęp do e‑booka w for­ma­cie PDF. Doku­ment liczy 330 stron i zawie­ra wszyst­ko to, cze­go potrze­bu­jesz, by zdać matu­rę ust­ną z języ­ka polskiego!

Nie zachę­cam do ucze­nia się opra­co­wań na pamięć – chcę jedy­nie słu­żyć pomo­cą w sytu­acji, gdy nie wiesz, jak zabrać się za opra­co­wa­nie poszcze­gól­nych tema­tów. Moje omó­wie­nia mogą być dro­go­wska­zem pod­czas opra­co­wy­wa­nia wła­snych sche­ma­tów wypowiedzi.

Ważne informacje przed zakupem:

 1. E‑book zosta­nie wysła­ny auto­ma­tycz­nie po zaksię­go­wa­niu płat­no­ści. Pro­ces prze­twa­rza­nia płat­no­ści Pay­Pal, BLIK, płat­no­ści kar­tą oraz prze­le­wów elek­tro­nicz­nych zaj­mu­je nie dłu­żej niż 5 – 10 minut.
 2. E‑book ma wyłącz­nie for­mę elek­tro­nicz­ne­go pli­ku PDF
 3. Wysył­ka nastę­pu­je na adres e‑mail poda­ny przy skła­da­niu zamó­wie­nia. Upew­nij się, że poda­jesz pra­wi­dło­wy adres e‑mail (bez literówek).
 4. Każ­dy e‑book jest chro­nio­ny indy­wi­du­al­nym jaw­nym i nie­jaw­nym zna­kiem wod­nym zawie­ra­ją­cym adres e‑mail, na któ­ry udzie­lo­no licencji.
 5. Na pobra­nie e‑booka masz 14 dni od dnia zaku­pu. Możesz go pobrać po zalo­go­wa­niu na kon­to klien­ta w skle­pie Baby od pol­skie­go. Zale­cam zapi­sa­nie e‑booka na dys­ku twar­dym komputera.