Zafa­scy­no­wać lite­ra­tu­rą, nauczyć myśleć logicz­nie i poma­gać w zdo­by­ciu umie­jęt­no­ści pre­cy­zo­wa­nia myśli, aby język gięt­ki powie­dział wszyst­ko, co pomy­śli głowa.

Polo­nist­ka w jed­nym z war­szaw­skich lice­ów, nauczy­ciel­ka, redak­tor­ka, oli­go­fre­no­pe­da­goż­ka, pod­ca­ster­ka. Udzie­lam kore­pe­ty­cji z lite­ra­tu­ro- i języ­ko­znaw­stwa, pro­wa­dzę warsz­ta­ty pisar­skie, wspo­ma­gam pro­ces ucze­nia się uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną i ze spek­trum auty­zmu; poma­gam zdo­być odpo­wied­nie umie­jęt­no­ści i przy­go­to­wu­ję do egza­mi­nów.  Moim koni­kiem jest dydak­ty­ka pisa­nia wypra­co­wań. Wiem, że moje sta­ra­nia mają sens, gdy uda mi się poka­zać nie­do­wiar­kom, że potra­fią myśleć logicz­nie tak­że o języku. 

Moi ucznio­wie dosta­ją dostęp do taj­nych grup na Face­bo­oku z mate­ria­ła­mi edu­ka­cyj­ny­mi i zada­nia­mi dopa­so­wa­ny­mi do ich potrzeb. 
Zapra­szam na korepetycje.

CV: https://www.linkedin.com/in/aneta-korycińska-980042128