Tag: godzina wychowawcza

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie? Artykuł Joanny Czeczott

Ilu­stra­cja: Zosia Dzierżawska
Arty­kuł: Joan­na Cze­czott w “Kosmos”

Darmowe warsztaty dla szkół o superbohaterkach!

Kobie­ty sta­no­wią 30% naukow­ców na świe­cie, i jedy­nie 3% lau­re­atek Nagro­dy Nobla w naukach ści­słych. To bar­dzo mało, czas to zmienić!

Zmysły, a uczenie się

Zrób test i zobacz, co u cie­bie dominuje.

Wzorce przyswajania wiedzy

Zrób test i poznaj wynik, jakie są dla cie­bie dobre spo­so­by na zdo­by­wa­nie wiedzy.

egzamin ósmoklasisty 2022: dostosowania

Do 9 listo­pa­da trze­ba poin­for­mo­wać szko­łę o orzeczeniach

Przestańcie mi kobiety prześladować!

O sek­su­ali­za­cji i tym, dla­cze­go ofia­ry mówią o niej po latach. 

PSYCHIATRZYPSYCHOLODZY polecani przez młode osoby

Publi­ku­ję listę specjalistów/ek pole­ca­nych przez mło­de oso­by i leczą­cych mło­de osoby.
#psy­chia­tria­dzie­cię­ca

11.10 – Światowy Dzień Coming Outu. W związku z tym prezentujemy garść informacji i pytań do omówienia podczas godziny wychowawczej

O czym roz­ma­wiać pod­czas godzi­ny wychowawczej?

Psychiatria dziecięca w depresji

Androcentryzm językowy, czyli jak na siłę robi się ze mnie mężczyznę

Jestem kobie­tą. Uro­dzi­łam się kobie­tą, moja płeć bio­lo­gicz­na jest kobie­ca, tak też zosta­łam zso­cja­li­zo­wa­na. Nie wsty­dzę się być kobie­tą, ba! jestem z tego dum­na. Dzia­łam jako BABA od pol­skie­go… i co z tego, sko­ro przynajmniej...

Kampania #ThisLittleGirlIsMe

This lit­tle girl is me To Ane­ta Kory­ciń­ska, zwa­na Necią. Chcia­ła zostać lau­re­at­ką nagro­dy Nobla, pisar­ką lub wete­ry­nar­ką. Mia­ła marze­nie, by zawsze wokół niej było dużo zwie­rząt, któ­ry­mi będzie mogła się...

Menstruacja w szkole

Niewidzialna przemoc w szkole

O prze­mo­cy w szko­le mówi się zwy­kle w kon­tek­ście bul­ly­in­gu (prze­mo­cy rówie­śni­czej). Nale­ży jed­nak pamię­tać, że zacho­wa­nia prze­mo­co­we mogą poja­wiać się tak­że ze stro­ny nauczycielek_nauczycieli. Ostat­ni post o skan­da­licz­nych zacho­wa­niach, któ­re mia­ły miej­sce na lekcjach...

Projekt społeczny Młodzi w Akcji +

Mło­dzi w Akcji +” to ogól­no­pol­ski pro­gram, któ­re­go celem jest zachę­ce­nie uczniów do podej­mo­wa­nia dzia­łań na rzecz swo­je­go naj­bliż­sze­go oto­cze­nia poprzez reali­za­cję pro­jek­tówspo­łecz­nych. Chce­my poka­zać, że mło­dzi ludzie jako peł­no­praw­ni oby­wa­te­le i oby­wa­tel­ki mogą...

Co słyszysz, gdy do ciebie mówię? Narzędzie do badania ucha rzeczowego

Test na ucho rze­czo­we: co słyszysz?

Inicjatywa społeczna – pomoc czy obowiązek?

Roz­wa­żam, czy ini­cja­ty­wa spo­łecz­na powin­na być szkol­nym przedmiotem

Jak uczyć o patriotyzmie? cz. 2.

Mówie­nie, że patrio­tyzm w cza­sach poko­ju to dba­łość o dobro wspól­ne i pła­ce­nie podat­ków to frazes. 

Europocentryzm w szkole

Jak to się sta­ło, że lek­cje o lite­ra­tu­rze są nazy­wa­ne „języ­kiem pol­skim”? Dla­cze­go oso­by uczniow­skie nie mają w szko­le moż­li­wo­ści zapo­zna­nia się z twór­czo­ścią nie­eu­ro­pej­skich lau­re­atek i lau­re­atów Nagro­dy Nobla? Cze­mu o kra­jach spo­za Euro­py i USA mówi...

Debata publiczna w szkole? Kilka słów o moderowaniu dyskusji

Deba­ta jest jed­nym z naj­waż­niej­szych ele­men­tów życia publicz­ne­go, cho­ciaż wie­le osób reagu­je na nią aler­gicz­nie. Wią­że się to przede wszyst­kim z upad­kiem pozio­mu deba­ty publicz­nej w Pol­sce. Nie umie­my deba­to­wać (szko­ła nie uczy for­mu­ło­wa­nia i uzasadniania...

O wolności słowa. Czy nauczyciel może mieć poglądy?

Pol­ska zupa:
#wszy­scy­je­ste­smy­rzecz­ni­ka­mi
a tym­cza­sem: rów­ność dla wie­lu nadal nie jest nor­mal­no­ścią, lecz udziwnieniem.

Poprawność polityczna

znie­na­wi­dzo­na przez nie­któ­rych „popraw­ność poli­tycz­na” nie jest for­mą cen­zu­ry, a jedy­nie spo­so­bem na wpro­wa­dze­nie sza­cun­ku w dys­ku­sji internetowej

cnoty niewieście

CNOTY NIEWIEŚCIE to nowe zada­nie szko­ły, ma ich uczyć i je pie­lę­gno­wać. Oto moja ode­zwa:Po pierw­sze cno­ta nie ma płci.Po dru­gie nie pozwo­li­my na powtór­kę hitle­row­skie­go pro­gra­mu dla kobiet 3xK: Kin­der, Küche, Kir­che (dziec­ko, kuch­nia, kościół)Po trze­cie dorad­ca ministra...

Co powiedział(a/_)byś sobie z przyszłości?

Nad­szedł czas na napi­sa­nie listu do... siebie.
Pomysł na ostat­nią godzi­nę wychowawczą. 

Gra integracyjna – POWIEDZ TOOWO

Akcja inte­gra­cja, czy­li poco­vi­do­wy powrót do szkół

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep