Kobie­ty sta­no­wią 30% naukow­ców na świe­cie, i jedy­nie 3% lau­re­atek Nagro­dy Nobla w naukach ści­słych. To bar­dzo mało, czas to zmie­nić! Fun­da­cja Kosmos dla Dziew­czy­nek zor­ga­ni­zo­wa­ła warsz­ta­ty dla szkół o super­bo­ha­ter­kach i naj­wyż­szy czas o nich przy­po­mnieć – już 11 lute­go świę­tu­je­my Dzień Kobiet i Dziew­cząt w Nauce. Pomóż dotrzeć z mate­ria­ła­mi do jak naj­więk­szej licz­by zainteresowanych: 

PRZEJDŹ DO WPISUWARSZTATACH:

Infor­ma­cje o warsz­ta­tach i odwo­ła­nie do pod­sta­wy programowej

Jestem amba­sa­dor­ką Fun­da­cji Kosmos dla Dziew­czy­nek, ale jej dzia­ła­nia mają cha­rak­ter cha­ry­ta­tyw­ny, a mate­ria­ły warsz­ta­to­we publi­ko­wa­ne są za darmo. 
Jestem amba­sa­dor­ką Fun­da­cji Kosmos dla Dziew­czy­nek, ale jej dzia­ła­nia mają cha­rak­ter cha­ry­ta­tyw­ny, a mate­ria­ły warsz­ta­to­we publi­ko­wa­ne są za darmo.