Kategoria: Bez kategoriiPage 1 of 2

NEUTRATYWY

O zaim­kach neu­tral­nych płcio­wo – czym są, jakie przyj­mu­ją for­my, jak je sto­so­wać i dlaczego. 

PLANER 2021

PLANER 2021 – egza­min ósmo­kla­si­sty i matura

Tyrmandki 2020/2021 – jeden wiersz moralnego niepokoju

kon­kurs lietracki

Moja Europa Wolności” konkurs na esej o 1990 i strajkach

kon­kurs lietracki

I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca” – 3 wiersze lub 3 strony prozy

kon­kurs lietracki

Życie codzienne w czasach koronawirusa – druga fala – pamiętnik

kon­kurs lietracki

XIV Konkurs Twórczości Miłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz” im. Mariusza Kargula – liryka

kon­kurs lietracki

XV Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila – liryka, epika, translacja, etiuda filmowa

kon­kurs lietracki

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj jestem” – liryka i epika

kon­kurs lietracki

darmowe wsparcie psychologiczne

Lista ośrod­ków udzie­la­ją­cych bez­płat­ne­go wspar­cia oso­bom doświad­cza­ją­cym kry­zy­su psy­chicz­ne­go: www.mapawsparcia.pl (dzie­ci i dorośli)

KONKURSIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Bolesława Prusa

kon­kurs lietracki

imiesłów

Imie­sło­wy — zmo­ra uczniów i wszyst­kich, któ­rzy piszą. Wymu­sza­ją kon­kret­ną skład­nię i inter­punk­cję. Jeśli nadal nie wiesz, jak sta­wiać prze­cin­ki, a roz­bio­ry zdań nie są two­ją moc­ną stro­ną — sta­raj się uni­kać imie­sło­wów. IMIESŁÓW (hybry­da...

Podcasty w EmpikGo i konkurs z tej okazji

kody do EmpikGo

Co robię i gdzie mnie znaleźć?

Czy za mną nadążysz? 

Balladyna – Juliusz Słowacki

tytuł: Bal­la­dy­na. Tra­ge­dia w pię­ciu aktach  autor: Juliusz Sło­wac­ki  epo­ka: roman­tyzm czas powsta­nia: XIX wiek; 1839 r. – wyda­na w Pary­żu, bo Sło­wac­ki był tam wte­dy na emi­gra­cji. rodzaj: dra­mat gatu­nek: tragedia...

Karty uczuć i wartości

W ramach pro­gra­mu Era­smus uka­za­no gra­ficz­nie uczu­cia i war­to­ści. Zosta­wiam Pań­stwu jako mate­riał do pra­cy, może się przy­dać w każ­dym wie­ku: do pra­cy z obco­kra­jow­ca­mi, któ­rzy uczą się języ­ka; do opi­sów obra­zów; do budo­wa­nia nastro­ju itp.  Link...

introwertyk a ekstrawertyk

EKSTRAWERTYCY: lubi pozna­wać nowych ludzi, zaga­du­je, uczy się nowych rze­czy, cią­gle gdzieś wycho­dzi, nie może usie­dzieć w miej­scu — nauczy­ciel, muzyk.  Jacek Sopli­ca “Pan Tade­usz” Ada­ma Mic­kie­wi­cza — typo­wy sar­ma­ta, robi, zanim pomyśli,...

Style językowe współczesnej polszczyzny

Styl potocz­ny naj­czę­ściej wystę­pu­je w języ­ku mówio­nym. Uży­wa się go rów­nież w for­mie pisa­nej np. w dzien­ni­kach, listach, SMS-ach. Cechu­je go swo­bod­na, nie­sta­ran­na for­ma wypo­wie­dzi i wystę­po­wa­nie środ­ków eks­pre­syw­nych. Cha­rak­te­ry­zu­ją go krót­kie zdania,...

Jeżeli chcesz — możesz mnie wesprzeć

Możesz objąć moje dzia­ła­nia patro­na­tem: https://patronite.pl/babaodpolskiego/

zdania złożone — ćwiczenia

TEORIA: https://babaodpolskiego.pl/2020/03/18/zdania-zlozone/ Poważ­ny jest czło­wiek, któ­ry nie odno­si się poważ­nie do rze­czy nie­po­waż­nych.  Pamię­taj­my, że Pol­ska pośród naro­dów jest dużą myszą.  Ja się zasta­na­wiam, czy w ogó­le ist­nie­je dobry spo­sób na życie. Cza­sem trze­ba postawić...

QUIZ — autorzy i tytuły lektur obowiązkowych [Kahoot!]

QUIZ — auto­rzy i tytu­ły lek­tur obo­wiąz­ko­wych [Kaho­ot!] Dla nauczy­cie­li: https://create.kahoot.it/share/lektury-osmoklasisty/080faf66-9771–4479-ac88-6a5694e093f5 Dla uczniów: https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=080faf66-9771–4479-ac88-6a5694e093f5&single-player=true Jeże­li chcesz mnie wes­przeć w popu­la­ry­za­cji wie­dzy o języ­ku i lite­ra­tu­rze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patron­ką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ – gro­sik daj...

Dlaczego dostaje złe oceny z wypracowań?

Dro­dzy, wie­lo­krot­nie w trak­cie spraw­dza­nia wypra­co­wań ude­rza­łam gło­wą w kla­wia­tu­rę (no dobra, pra­wie!). Posta­ram się wypi­sać naj­częst­sze błę­dy (wpis w nie­ustan­nej edy­cji).  Przed wysła­niem pra­cy, nie czy­tasz jej. Naj­le­piej to zro­bić na głos, wte­dy usłyszysz...

Miłość Ligii i Winicjusza

ETAPY rela­cji Ligii i Wini­cju­sza, boha­te­rów powie­ści histo­rycz­nej Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza pt. Quo vadis. Jeże­li chcesz mnie wes­przeć w popu­la­ry­za­cji wie­dzy o języ­ku i lite­ra­tu­rze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patron­ką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ – gro­sik daj babie,...

Dziady cz. II — Adam Mickiewicz

Dzia­dy cz. II Adam Mic­kie­wicz rok wyda­nia: 1823 r. (epo­ka – roman­tyzm) tytuł: nazwa obrzę­du, któ­ry odby­wał się w Zadusz­ki (2 listo­pa­da) na tere­nach wschod­nich, Litwie i Bia­ło­ru­si rodzaj lite­rac­ki: dra­mat gatu­nek lite­rac­ki: dra­mat romantyczny...

Latarnik – Henryk Sienkiewicz

Latar­nik  Hen­ryk Sien­kie­wicz czas powsta­nia: 1880 r. (pozy­ty­wizm) rodzaj lite­rac­ki: epi­ka gatu­nek lite­rac­ki: nowe­la (krót­ki utwór jed­no­wąt­ko­wy, źle się dzie­je w życiu boha­te­ra, ale jakieś wyda­rze­nie odmie­ni jego los) gene­za: inspi­ra­cją była...

perswazja i manipulacja

per­swa­zja – prze­ko­na­nie kogoś do nasze­go zda­nia, z logicz­ną argu­men­ta­cją np. załóż czap­kę, bo nie chcę byś się roz­cho­ro­wa­ła i musia­ła mieć znów lek­cje onli­ne mani­pu­la­cja – prze­ko­na­nie kogoś do nasze­go zda­nia, jest nie­etycz­na, podstęp,...

JACEK SOPLICAGODNY REHABILITACJI?

Przy­kła­do­we argu­men­ty, któ­re war­to stwo­rzyć przed pisa­niem mowy prokuratora/adwokata w spra­wie Jac­ka Sopli­cy:  Jak napi­sać prze­mó­wie­nie:  Jeże­li chcesz mnie wes­przeć w popu­la­ry­za­cji wie­dzy o języ­ku i lite­ra­tu­rze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patron­ką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ -...

This War Of Mine – gra na liście lektur?

W czerw­cu obie­gła media wia­do­mość, że “This War of Mine” – gra wideo, w któ­rej poka­za­na jest woj­na ocza­mi cywi­la; ma stać się lek­tu­rą doda­ną do kano­nu. Cudow­nie! Jed­nak mamy wrze­sień i podstawy...

zaproszenie

ZAPROSZENIE Tytuł Zapra­szasz: kogo i na co? Ustal datę, godzi­nę, miej­sce Dla­cze­go? po co? z jakiej oka­zji? na co? – przy­czy­na Dwa argu­men­ty zachę­ca­ją­ce do uczest­nic­twa Dodat­ko­we infor­ma­cje np. o tym, że trze­ba coś zapła­cić, albo spe­cjal­nie się ubrać....

Chodź ze mną na spacer! (literacki ślad “Lalki”)

Dro­dzy! Byłam już na wie­lu spa­ce­rach śla­da­mi arcy­po­wie­ści, za jaką uwa­żam “Lal­kę” i spo­koj­nie mogę sama opro­wa­dzić chęt­nych, jed­nak uwa­żam, że lepiej korzy­stać z wie­dzy spe­cja­li­stów, a nie powie­la­czy, zatem we wto­rek 22 wrze­śnia naszą przy­go­dę zorganizuje...

nowy rok szkolny

Dro­dzy! Ruszył kolej­ny rok szkol­ny – i to jak ruszył! To nie jest pen­do­li­no, to Maglev. Po mie­sią­cach pra­cy onli­ne z domu, waka­cjach – nagle mam 56 godzin tygo­dnio­wo, w któ­rych muszę mówić, jeź­dzić do pra­cy i wozić ze sobą...

Będzie na żywca! LIVE dla ósmoklasistów i ich rodziców

Dzień dobry! A teraz coś dla Insta­gra­mo­wi­czów. Na kana­le @mat.em.study – tutaj: https://www.instagram.com/mat.em.study/ będzie LIVE dla przy­szło­rocz­nych ósmo­kla­si­stów i ich rodzi­ców. Zapra­szam 12.09.2020 o godz. 17.00. Odpo­wiem na wszyst­kie pyta­nia doty­czą­ce egza­mi­nu z języ­ka pol­skie­go. Już...

przykład rozprawki

W pole­ce­niu roz­praw­ki znaj­du­je się teza, któ­ra sta­no­wi poin­tę wier­sza Cze­sła­wa Miło­sza pt. “Zaklę­cia ojca”; mia­no­wi­cie: “Mali są ludzie, wiel­kie są ich dzie­ła”.  Poni­żej przed­sta­wiam Wam przy­kład wypra­co­wa­nia, któ­re powstało...

Wyniki matur

W pierw­szym roku pra­cy zawo­do­wej usły­sza­łam od star­sze­go polo­ni­sty sło­wa, któ­re szcze­gól­nie gło­śno brzmią w taki dzień jak dziś – ogło­sze­nia wyni­ków matur: „Jeże­li zda­dzą – to nasza zasłu­ga;jeże­li nie zda­dzą – ich wina.Jed­nak...

podstawowe typy literackie bohaterów romantycznych

Boha­ter wer­te­row­ski — tra­gicz­na postać, któ­ra jest obda­rzo­na wiel­kim talen­tem i wraż­li­wo­ścią, czu­je się on nie­zro­zu­mia­ły, chce być sam, ale nie chce być samot­ny; kocha, ale pla­to­nicz­nie; ide­ali­zu­je ludzi; jest wraż­li­wy na pięk­no natury....

streszczenie

Jak napi­sać stresz­cze­nie ma matu­rze? To zada­nie jest banal­nie pro­ste, ale ucznio­wie tra­cą na nim naj­wię­cej punk­tów, ponie­waż nie zna­ją spo­so­bu, jak speł­nić kry­te­ria. Oto prze­pis 🙂  W tek­ście IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PT. “TYTUŁ”,...

zaimki

zaim­ki w języ­ku pol­ski -> następ­ny wpis doty­czy neozaimków

bohater romantyczny mickiewicza

kalokagatia

Sta­ro­grec­ki wzór cno­ty: to połą­cze­nie dobra i pięk­na; moral­no­ści i este­ty­ki; takim boha­te­rem jest np. Hek­tor z „Ilia­dy”.

spółgłoski

????Spół­gło­ski to gło­ski, przy któ­rych wyma­wia­niu sły­chać dodat­ko­wy dźwięk, są nie­sa­mo­dziel­ne i nie mogą two­rzyć syla­by (wyjąt­ki: Brr! Pst!) b (sły­chać be); j (jot); r (er) – narzą­dy mowy w jamie ust­nej zbliżają...

samogłoski

Gło­ski dzie­lą się na samo­gło­ski i spół­gło­ski Samo­gło­ski — wszyst­kie są dźwięcz­ne, przy ich wyma­wia­niu sły­chać tyl­ko gło­skę, a narzą­dy mowy w jamie ust­nej są roz­war­te; samo­gło­ska może sama two­rzyć syla­bę Samo­gło­ski ustne...

głoska i litera

Gło­ska – poje­dyn­czy dźwięk mowy, naj­mniej­sza mówio­na i sły­sza­na część wypo­wie­dzi. 1 gło­ska = 1 lite­ra: z‑u‑p‑a 1 gło­ska = 2 lite­ry: dz-w‑o­‑n 1 gło­ska = 3 lite­ry: dzi-u‑r‑a Lite­ra – gra­ficz­ny znak gło­ski, w wyrazie...

cechy tragedii antycznej

CECHY GATUNKOWE TRAGEDII ANTYCZNEJ Zasa­da trzech jed­no­ści: jed­ność cza­su (wszyst­kie zawar­te w danym dra­ma­cie wyda­rze­nia dzie­ją się mak­sy­mal­nie na prze­strze­ni 24h); jed­ność miej­sca (cała akcja roz­gry­wa się w jed­nym miej­scu, np. W jednym...

budowa teatru greckiego

BUDOWA TEATRU THEATRON – widow­nia ORCHESTRA – podest dla chó­ru PARODOS – dro­ga, któ­rą wcho­dzi chór na orche­strę PROSKENION – sce­na SKENE – budy­nek, z któ­re­go wycho­dzą aktorzy