Kategoria: Bez kategoriiPage 1 of 4

Techno Polo podcast: Wojna, demokracja i kartkówki na Zoomie

Mia­łam oka­zję wypo­wie­dzieć się o cyfro­wych roz­wią­za­niach w edukacji.

Czy jest sens czytać lektury szkolne?

Czy szkoły i biblioteki potrzebują „parasoli licencyjnych”?

Cały tekst pocho­dzi ze stro­ny: https://​www​.legal​na​kul​tu​ra​.pl/​p​l​/​p​r​a​w​o​-​w​-​k​u​l​t​u​r​z​e​/​p​r​a​w​o​-​w​-​p​r​a​k​t​y​c​e​/​n​e​w​s​/​1​7​1​6​,​c​z​y​-​s​z​k​o​l​y​-​i​-​b​i​b​l​i​o​t​e​k​i​-​p​o​t​r​z​e​b​u​j​a​-​p​a​r​a​s​o​l​i​-​l​i​c​e​n​c​y​j​n​ych

Dzień Porażki 2021: Koronawirus i nauka na błędach

Opo­wiem o tym, jak poraż­kę, jaką była pan­de­mia, uda­ło mi się prze­kuć w suk­ces (zarów­no finan­so­wy, jak i psychiczny)

Dzień Porażki 2021: nie ma lepszej nauki niż ta na błędach

Już 13 paź­dzier­ni­ka (jutro) o godzi­nie 11 opo­wiem o dobrej poraż­ce w edu­ka­cji 🐸 bo nie ma lep­szej nauki niż ta na błę­dach‼️ 🎈 Roz­mo­wa o zmia­nie w nas samych. O naszej wie­dzy (edu­ka­cja), emo­cjach i duszy (kul­tu­ra) oraz ciele...

Seriale jako teksty kultury: „Sprzątaczka”

11.10 – Światowy Dzień Coming Outu. W związku z tym prezentujemy garść informacji i pytań do omówienia podczas godziny wychowawczej

O czym roz­ma­wiać pod­czas godzi­ny wychowawczej?

Kang Sae-byeok i los uchodźczyni w serialu “Squid Game”

Porozmawiaj ze mną o poezji! TERAZ: 07.10.2021 godz. 19.00

Poroz­ma­wiaj ze mną o poezji! No weź, plizzzz. Chodź poga­dać. Mam taki plan, by wybić moje­mu absol­wen­to­wi z gło­wy tę myśl: “nie­na­wi­dzę poezji in gene­ral. po pro­stu nie tra­wię, nie jest nam po dro­dze ze sobą. i w szko­le wcale...

Kim jest Abdulrazak Gurnah, laureat Literackiej Nagrody Nobla 2021?

Piszę o tym, po co lite­rac­ki Nobel oraz stresz­czam powie­ści Noblisty. 

Dla kogo Literacki Nobel 2021?

Do kogo tra­fi Lite­rac­ka Nagro­da Nobla w 2021 r.?

Jak napisać reportaż?

Rady dla tych, któ­rzy chcą pisać repor­ta­że. Znam się 🙂 Moje oso­by uczniow­skie wygry­wa­ją w wie­lu konkursach! 

Psychiatria dziecięca w depresji

Czy Baczyński korzystałby z Tindera?

Fundacja Dobra Porażka: Dzień Porażki 2021

Zajaw­ka wystą­pie­nia na Dniu Porażki. 

Menstruacja w szkole

W jed­nej ze szkół w Pol­sce (praw­do­po­dob­nie jest takich wie­le) nie ma zgo­dy na zapew­nie­nie środ­ków higie­ny oso­bi­stej w łazien­kach. (Sytu­ację opi­su­ję w karu­ze­li). Oczy­wi­ście jest to absurd, wie­le osób zna to z autop­sji: cho­dze­nie z pla­mą do pie­lę­gniar­ki po wiel­kie pod­pa­chy, któ­re spra­wia­ją, że cho­dzi się z noga­mi wygię­ty­mi jak Luc­ky Luke; nie­ustan­ne pyta­nie się zna­jo­mych: „ej, widać mi?!”. A moż­na nor­mal­nie, pro­sto, nawet w loka­lach to bywa już nor­mą: poło­żyć pod­pa­ski w toalecie.
📍
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJSPORTU 1
z dnia 31 grud­nia 2002 r.
w spra­wie bez­pie­czeń­stwa i higie­ny w publicz­nych i nie­pu­blicz­nych szko­łach i placówkach
Na pod­sta­wie art. 95a 2 usta­wy z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświa­ty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) zarzą­dza się, co następuje:
§ 8.
1.
W pomiesz­cze­niach sani­tar­no­hi­gie­nicz­nych zapew­nia się cie­płą i zim­ną bie­żą­cą wodę oraz środ­ki higie­ny osobistej.
⭕️🔴⭕️
Uwa­ga, waż­na lek­cja: wie­le osób ma men­stru­acje. Oka­zu­je się, że nie­któ­rzy o tym zapo­mi­na­ją. Jed­na z czy­tel­ni­czek pisa­ła mi nie­daw­no, że jej cór­ka zaczę­ła mie­siącz­ko­wać (pierw­sze lata wią­żą się czę­sto z nie­re­gu­lar­no­ścią krwa­wień i wiel­kim bólem, a nawet krwo­to­ka­mi), dziew­czy­na powie­dzia­ła o tym nauczy­cie­lo­wi wycho­wa­nia fizycz­ne­go, a ten uznał, że może nie ćwi­czyć, ale by to był ostat­ni raz. Peszek! A nawet Maria Awa­ria! Mie­siącz­ka – jest jak księ­życ, ma fazy i powraca.
🩸
Czy w two­jej pracy/szkole wśród środ­ków higie­nicz­nych znaj­du­ją się podpaski❓

Jeśli jesteś pracodawcą/czynią pomyśl o tym! To napraw­dę nie­wiel­ki ruch, a wie­le zmie­nia.♥️

Projekt o Norwidzie

Z oka­zji 200. rocz­ni­cy uro­dzin Cypria­na Kami­la Nor­wi­da Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki, wspól­nie z Kan­ce­la­rią Pre­ze­sa Rady Mini­strów ogło­si­ło kon­kurs doty­czą­cy życia i twór­czo­ści wybit­ne­go pol­skie­go poety „Bo pięk­no na to jest, by zachwy­ca­ło… kreatywnie...

Androcentryzm językowy, czyli jak na siłę robi się ze mnie mężczyznę

Jestem kobie­tą. Uro­dzi­łam się kobie­tą, moja płeć bio­lo­gicz­na jest kobie­ca, tak też zosta­łam zso­cja­li­zo­wa­na. Nie wsty­dzę się być kobie­tą, ba! jestem z tego dum­na. Dzia­łam jako BABA od pol­skie­go… i co z tego, skoro...

#SEXED Poległam przed Pałacem Kultury i Nauki – to mój manifest za rzetelną edukacją seksualną

W sobo­tę wraz z oso­ba­mi uczniow­ski­mi, nauczy­ciel­ski­mi i akty­wi­stycz­ny­mi dzia­ła­łam w ramach przy Pałac Kul­tu­ry i Nauki. Fun­da­cja #SEXEDpl dołą­czy­ła do akcji Insi­de Out Pro­ject, któ­ra jest orga­ni­zo­wa­na na całym świe­cie. Pomysł: poka­za­nie w widocz­ny, miejscu...

XXI Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej

W poprzed­niej edy­cji moja uczen­ni­ca zosta­ła lau­re­at­ką, więc mam jesz­cze więk­szą chęć do pra­cy!  For­mu­larz: https://turniejreportau.cmail19.com/t/t‑l‑ctilkut-ykjruujtku‑d/ Regu­la­min: https://turniejreportau.cmail19.com/t/t‑l‑ctilkut-ykjruujtku‑i/ Repor­taż to my!Zapraszamy Pań­stwa uczniów do udzia­łu w XXI Ogól­no­pol­skim Tur­nie­ju Repor­ta­żu im. Wan­dy Dybal­skiej. Kon­kurs kierowany...

2w1: charakterystyka w liście

Szcze­gó­ło­wy plan, jak krok po kro­ku napi­sać list, któ­ry zawie­ra charakterystykę. 

Kryzys to nie zmiana: o języku “klimatycznym”

24.09.2021 Mło­dzie­żo­wy Strajk Klimatyczny

Kampania #ThisLittleGirlIsMe

This lit­tle girl is me To Ane­ta Kory­ciń­ska, zwa­na Necią. Chcia­ła zostać lau­re­at­ką nagro­dy Nobla, pisar­ką lub wete­ry­nar­ką. Mia­ła marze­nie, by zawsze wokół niej było dużo zwie­rząt, któ­ry­mi będzie mogła się...

Olimpiada Wiedzy o Prawach Ucznia

Roz­po­czę­ły się zapi­sy szkół do II edy­cji Olim­pia­dy Wie­dzy o Pra­wach Ucznia. Zapi­sy trwa­ją do 11 paź­dzier­ni­ka 2021 r., a sam etap szkol­ny odbę­dzie się 2 dni póź­niej — 13.10.2021. Tego­rocz­na licz­ba part­ne­rów Olim­pia­dy jest rekor­do­wa, a nagrody...

W poszukiwaniu lepszego życia – literackie obrazy współczesnych migracji – lektury dla najmłodszych

To nie tyl­ko lek­tu­ry do Olim­pia­dy Lite­ra­tu­ry i Języ­ka Pol­skie­go, to przede wszyst­kim świet­ne książ­ki dla mło­dych czytelników! 

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Olim­pia­da Lite­ra­tu­ry i Języ­ka Pol­skie­go dla Szkół Pod­sta­wo­wych to kon­kurs skie­ro­wa­ny do uczennic_uczniów szkół pod­sta­wo­wych (szcze­gól­nie VIIVIII kla­sy) spraw­dza­ją­cy wie­dzę z języ­ka pol­skie­go. Udział w Olim­pia­dzie jest bez­płat­ny, a przy­wi­le­je, któ­re cze­ka­ją na najlepszych,...

Lista lektur: egzamin ósmoklasisty 2022

Tak stra­szy­li, a zro­bi­li w koń­cu tak samo, jak było.

Leżakowanie Podcast: Obgadujemy system, innych nauczycieli i osoby uczniowskie

Mia­łam oka­zję poroz­ma­wiać z Moni­ką Adam­ską w pod­ca­ście Leża­ko­wa­nie, zaini­cjo­wa­nym i pro­wa­dzo­nym przez stu­den­tów Col­le­gium Civi­tas. Zapra­szam do posłu­cha­nia naszej roz­mo­wy: https://​open​.spo​ti​fy​.com/​e​p​i​s​o​d​e​/​1​A​S​5​8​T​l​h​C​Q​O​B​R​O​M​m​F​6​5​E​l​1​?​s​i​=​j​G​A​s​h​c​4​m​R​p​G​8​m​P​x​p​v​t​J​3​u​w​&​d​l​_​b​r​a​n​c​h=1 Opis odcin­ka: „Zaczy­na­my, bez cere­gie­li, od obga­da­nia osób uczniow­skich i sys­te­mu edu­ka­cji. Gości­nią odcinka...

Ćwiczenia pisania: pamiętnik z perspektywy... konia

Ćwi­czy­my pisa­nie (szko­ła pod­sta­wo­wa, oswa­ja­nie lęku przed pisa­niem). Wymy­śli­łam (nic ory­gi­nal­ne­go, ale to dobra zaba­wa) kart­ki z pamięt­ni­ków zwie­rząt, by uka­zać róż­ne per­spek­ty­wy. Ten sam dzień widzia­ny ocza­mi konia i psa autor­ki. Mam już...

Zapisz się do newslettera

Dziś, jak co wto­rek, wysła­łam #new­slet­ter, jeśli chcesz otrzy­my­wać go ode mnie, możesz zapi­sać się na stro­nie https://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​k​o​n​t​a​k​t​/​n​e​w​s​l​e​t​t​e​r​ – ​o​d​ – ​b​a​by/.Wspo­mi­nam w nim ostat­nie wyda­rze­nia;publi­ku­ję arty­ku­ły o szko­le, języ­ku, pra­cy polo­nist­ki, wycho­waw­czy­ni i peda­goż­ki spe­cjal­nej;doda­ję informacje...

Niewidzialna przemoc w szkole

O prze­mo­cy w szko­le mówi się zwy­kle w kon­tek­ście bul­ly­in­gu (prze­mo­cy rówie­śni­czej). Nale­ży jed­nak pamię­tać, że zacho­wa­nia prze­mo­co­we mogą poja­wiać się tak­że ze stro­ny nauczycielek_nauczycieli. Ostat­ni post o skan­da­licz­nych zacho­wa­niach, któ­re mia­ły miej­sce na lekcjach...

Szkoła Poradnik TVP3: czy ortografia odchodzi do lamusa?

Kie­dy wypra­co­wa­nia są pisa­ne w popu­lar­nym pro­gra­mie kom­pu­te­ro­wym, to błę­dy przez nas popeł­nia­ne są auto­ma­tycz­nie popra­wia­ne. Czy orto­gra­fia odcho­dzi do lamu­sa? 💬 Na pyta­nia Adam Giza zwią­za­ne z gra­ma­ty­ką odpo­wie Ane­ta Kory­ciń­ska, nauczy­ciel­ka języ­ka polskiego...

Projekt społeczny Młodzi w Akcji +

Mło­dzi w Akcji +” to ogól­no­pol­ski pro­gram, któ­re­go celem jest zachę­ce­nie uczniów do podej­mo­wa­nia dzia­łań na rzecz swo­je­go naj­bliż­sze­go oto­cze­nia poprzez reali­za­cję pro­jek­tówspo­łecz­nych. Chce­my poka­zać, że mło­dzi ludzie jako peł­no­praw­ni oby­wa­te­le i oby­wa­tel­ki mogą...

Język pokoju – dlaczego warto przyglądać się słowom wypowiadanym przez polityków?

Od zwro­tu lin­gwi­stycz­ne­go wie­my, że język kształ­tu­je rze­czy­wi­stość. To, jakim języ­kiem się posłu­gu­je­my, ma olbrzy­mie zna­cze­nie. Zaso­by lek­sy­kal­ne, kono­ta­cje seman­tycz­ne czy nawet rodzaj gra­ma­tycz­ny decy­du­ją o tym, jak postrze­ga­my świat. Dużą różnicę...

Jak literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego losu? Omów zagadnienie na podstawie “Antygony” Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Wpro­wa­dze­nie: Tra­gizm ludz­kie­go losu to nie­szczę­ście, na któ­re czło­wiek nie ma wpły­wu. Przy­szłość czło­wie­ka nie zale­ży od nie­go same­go, nie jeste­śmy kowa­la­mi wła­sne­go losu – a to, co wyda­rzy się w przy­szło­ści, jest czę­sto kon­se­kwen­cją czynów...

Konflikt racji moralnych. Omów zagadnienie na podstawie “Antygony” Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Wpro­wa­dze­nie: Moral­no­ścią nazy­wa się zasa­dy, któ­re okre­śla­ją, jakie postę­po­wa­nie jest dobre, a jakie złe. Kon­flikt racji moral­nych to nato­miast sytu­acja, gdy czło­wiek sta­je przed dyle­ma­tem: ma przed sobą dwie rów­no­rzęd­ne racje i swo­im działaniem...

Motyw cierpienia po stracie bliskich. Omów zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

W puli 280 pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 r. poja­wia­ją się aż trzy zagad­nie­nia zwią­za­ne z “Anty­go­ną” Sofo­kle­sa. Czy wiesz, jak omó­wić motyw cier­pie­nia po stra­cie bli­skich w odnie­sie­niu do tej antycz­nej tra­ge­dii? Aby uła­twić Ci przygotowanie...

Przegląd Tygodnia: Co dopisać do listy lektur, a co skreślić

📚W naj­now­szym nume­rze „Tygo­dnik Prze­gląd” mia­łam oka­zję poma­rzyć o zmia­nach w liście lek­tur.A ty co byś dopi­sał_, a co skreślił_?

Salam Lab: wykład o “Języku pokoju”

Zosta­łam zapro­szo­na w roli pre­le­gent­ki i – teraz już mogę zdra­dzić tajem­ni­cę – od kil­ku dni zasta­na­wia­łam się, czy podo­łam wyzwa­niu, przed któ­rym przy­szło mi sta­nąć. Labo­ra­to­rium Poko­ju Salam Lab, ini­cja­ty­wa zrze­sza­ją­ca mło­dych, otwar­tych i świadomych...

Dlaczego WF w szkole to patologia?

Wycho­wa­nie fizycz­ne – dwa sło­wa, 45 minut zajęć i trau­ma na całe życie. Nie ma dru­giej tak kom­plek­so­gen­nej, nie­do­sto­so­wa­nej do potrzeb i pozio­mu, prze­peł­nio­nej prze­mo­cą rówie­śni­czą lek­cji w szko­le jak WF. Ten naj­bar­dziej pier­wot­ny, odno­szą­cy się do instynk­tów przed­miot szkol­ny wyzwa­la wszyst­kie nega­tyw­ne emo­cje. Pozwa­la się zło­ścić na oso­by, któ­re nie umie­ją kop­nąć pił­ki i śmiać się z tych, któ­rzy się jej boją. Ba! WF to lek­cja, w cza­sie któ­rej wszel­kie zasa­dy są unie­waż­nio­ne i liczy się tyl­ko jed­no: znisz­czyć, stłam­sić, zgno­ić i wyśmiać naj­słab­szych. Czy­li tych, któ­rzy albo nigdy nie zosta­li naucze­ni gra w spor­ty zespo­ło­we, albo nie mogą ćwi­czyć ze wzglę­du na stan zdro­wia, albo po pro­stu nie czu­ją potrze­by rywa­li­za­cji i wolą upra­wiać fitness/taniec/gimnastykę lub jogging.

Kobie​ta​.Onet​.pl: “Baba od polskiego” – Nauczyciele wolą pracować w sklepach. Sama nie wróciłabym do szkoły publicznej

Mia­łam oka­zję wypo­wie­dzieć się dla Kobie​ta​.Onet​.pl na temat płac nauczy­cie­li. To nie jest narze­ka­nie. To licz­by. Wszyst­kim bar­dziej opła­ca się dora­biać w kil­ku szko­łach, pro­wa­dząc korepetycje/firmy/pracować w innym miej­scu.  Arty­kuł Dag­ma­ry Paku­ły: https://​kobie​ta​.onet​.pl/​w​i​a​d​o​m​o​s​c​i​/​b​a​b​a​ – ​o​d​ – ​p​o​l​s​k​i​e​g​o​ – ​n​a​u​c​z​y​c​i​e​l​e​ – ​w​o​l​a​ – ​p​r​a​c​o​w​a​c​ – ​w​ – ​s​k​l​e​p​a​c​h​ – ​n​i​z​ – ​s​z​k​o​l​e​/​8​j​r​s​2cq

Wolna Szkoła

Pro­pa­gan­da w szko­le rodem z „Syzy­fo­wych prac” albo wręcz powie­la­nie ogólników jak w „Fer­dy­dur­ke” – tego chce Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki, które przy­go­to­wu­je kolej­ne zmia­ny w sys­te­mie edu­ka­cji. Gdy­by Igna­cy Kra­sic­ki żył w XXI wieku,...

Gaze​ta​.pl: „W szkole chętnie usłyszałabym, gdzie zrobić badania weneryczne”

A tutaj wraz z Miko­ła­jem Mar­ce­lą, dr Justy­ną Pokoj­ską, prof. Mar­ci­nem Mat­cza­kiem (sic!) i Mar­ci­nem Mel­le­rem snu­je­my wizję lep­szej szko­ły. Znów pod­pad­nę 😉 Link do arty­ku­łu: TUTAJ

Restrykcje – przyglądam się językowi

Islam i feminizm wg telewizji śniadaniowej

W związku z ostat­ni­mi wyda­rze­nia­mi w Afga­ni­sta­nie w pro­gra­mie Dzień Dobry TVN poja­wi­ła się roz­mo­wa na temat tzw. świata isla­mu. Rozu­miem dosko­na­le, na czym pole­ga tele­wi­zja – ope­ru­je­my uprosz­cze­nia­mi, zaj­mu­je­my się nośnymi tema­ta­mi i nie drążymy....

Mury na miarę naszych możliwości

Prze­ra­ża­ją­ca jest ludz­ka ten­den­cja do posia­da­nia wła­sno­ści, budu­je­my mury nie­za­leż­nie od kli­ma­tu, reli­gii, naro­do­wo­ści, wycho­wa­nia. Wie­my dobrze, że gra­ni­ce z naszych umy­słów, po prze­ło­że­niu ich na rze­czy­wi­stość dają tyl­ko cier­pie­nie i nie­zro­zu­mie­nie, a ich prze­kra­cza­nie jest...

Węgry: zakazane książki

W sierp­niu na Węgrzech wszedł w życie nakaz zakry­wa­nia okła­dek ksią­żek, któ­rych tema­ty­ka obej­mu­je rodzi­ny jed­no­pł­cio­we. Nowa usta­wa ude­rza­ją­ca w pra­wa osób LGBTQ+ do repre­zen­ta­cji w kul­tu­rze idzie wręcz o krok dalej – i zaka­zu­je sprzedaży...

nowomowa — wojna hybrydowa

O współ­cze­snej nowo­mo­wie i defi­ni­cji woj­ny hybrydowej

Nie róbmy bohaterów

Chlej­cie Oce­an Spo­koj­nyI spluńcie na woj­ny” Męczy mnie boha­ter­stwo. Mamy w sobie taką zdolność głu­pią, by wywyższać niosących pomoc i czcić ich wnie­bo­gło­sy. Skła­da­my hoł­dy, two­rzy­my insta­ha­gio­gra­fie, jak­by nie­sie­nie pomo­cy było szokującym wyczynem...

Plaster na Polskę

Love – hate rela­tion­ship Za każ­dym razem, gdy jeż­dżę PKP mam oba­wy, że w toa­le­cie ujrzę Pol­skę. Taka ład­na nazwa: sześć liter, orze­łek, czer­wień krwi i biel nie­win­no­ści. A co jeśli pod tą nazwą wpa­ja­ną nam od najmłodszych...

Fasadowa religijność

Mer­chan­di­sing to stra­te­gia mar­ke­tin­go­wa pole­ga­ją­ca na gene­ro­wa­niu zysków poprzez sprze­da­wa­nie przed­mio­tów zwią­za­nych z waż­ny­mi wyda­rze­nia­mi. Każ­dy pił­kar­ski tur­niej ma swo­ją ofi­cjal­ną pił­kę do kupie­nia za kil­ka­set zło­tych, a Igrzy­ska Olim­pij­skie mają chy­ba nawet swój...

Poznaj Polskę: Śladami Kardynała Wyszyńskiego

Przy oka­zji wyciecz­ki śla­da­mi Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go war­to zwró­cić uwa­gę na postać Róży Czac­kiej – pol­skiej zakon­ni­cy, któ­rej losy na zawsze splą­ta­ły się z posta­cią Kar­dy­na­ła Tysiąc­le­cia. Pra­wnucz­ka Tade­usza Czac­kie­go straciła...

Poznaj Polskę: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego

Śla­da­mi Pol­skie­go Pań­stwa Pod­ziem­ne­go to jeden z czte­rech obsza­rów edu­ka­cyj­nych, któ­re nauczy­cie­le powin­ni zago­spo­da­ro­wać, aby móc ubie­gać się o dofi­nan­so­wa­nie wyciecz­ki szkol­nej w ramach pro­gra­mu „Poznaj Pol­skę”. Zapew­ne nie zabrak­nie pomy­słów na reali­za­cję wyjazdu...

Poznaj Polskę by Baba od polskiego – takie muzea bym stworzyła

Prze­my­sław Czar­nek w ramach pilo­ta­żo­we­go pro­gra­mu „Poznaj Pol­skę” roz­da szko­łom dofi­nan­so­wa­nie na wyciecz­ki szkol­ne. Wszyst­ko ma być reali­zo­wa­ne w ramach pro­gra­mu “Pol­ski Ład”. Powie­dział: “Chce­my wyko­rzy­stać ogrom­ny poten­cjał edu­ka­cyj­ny, jaki mają...

Lektura? Nie dziękuję! – o nowej liście lektur i dalszym planie indoktrynacji

Nie będą głup­si, będą wierniejsi.

Rozpierzchli się” o milczeniu, które jest zgodą na krzywdę — tekst Anety Szymańskiej

Czy jako polo­nist­ka mogę coś zro­bić w spra­wie Afganistanu?

Szmata – nie wpisuj w Google!

O nad­uży­wa­nym w tym tygo­dniu sło­wie “szma­ta”. #komen­tu­ję

Pejoratywnie nacechowany sufiks ‑stwo/-ctwo

O nie­chlub­nym sło­wie, któ­re­go pew­na model­ka bro­ni i uzna­je za neu­tral­ne, tym­cza­sem sze­rzy swo­imi sło­wa­mi nie­na­wiść i uda­je tolerancję
#komen­tu­ję

Eponim: skukizić – duże szanse na Młodzieżowe Słowo ROku

Wyda­rze­nia poli­tycz­ne mają zna­czą­cy wpływ na język, dzi­siaj trium­fu­je sku­ki­zie­nie #komen­tu­ję

Letni Chamski Motyw: sznurówki

Waka­cyj­na zaba­wa, czy­li Let­ni Cham­ski Motyw 6: sznurówki
Zaszaleliście!