Kategoria: Bez kategoriiPage 1 of 10

Ks. Piotr Skarga — Kazania sejmowe

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Gustaw Herling-Grudziński — Inny świat

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Albert Camus — Dżuma

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Joseph Conrad – Jądro ciemności

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Adam Mickiewicz – Dziady część IV

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Adam Mickiewicz – Konrad Wallenrod

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Juliusz Słowacki – Kordian

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Zygmunt Krasiński – Nie-Boska komedia

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia młodego Wertera

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Johann Wolfgang Goethe – Faust

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Pokój Na Poddaszu: czy warto uczyć się młodzieżowych słów?

Poru­szy­li­śmy też temat femi­na­ty­wów i form inkluzywnych. 

SUPERBABY: Anna Bilińska-Bohdanowiczowa

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

Sławomir Mrożek – Tango

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

TOKFM: Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o Holokauście?

W nie­dziel­nej audy­cji Prze­my­sła­wa Iwań­czy­ka „Jak z dziec­kiem” w Radio TOK FM mia­łam moż­li­wość wypo­wie­dzieć się na temat roz­mów z dzieć­mi o zagładzie. 

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce! Wezwij MEiN do podjęcia działań na rzecz dzieci, które uciekły przed wojną w  Ukrainie

Po roku wspól­nych doświad­czeń, wejdź­my w nowy semestr razem. Wezwij­my rząd do reali­za­cji swo­ich obo­wiąz­ków – niech wycią­gnie wnio­ski i napra­wi błę­dy. Chce­my zapew­nie­nia rów­nych szans i jako­ścio­wej edu­ka­cji dla wszyst­kich uczniów i uczen­nic, nie­za­leż­nie od kra­ju pocho­dze­nia. Bo prze­cież szko­ła jest dla wszyst­kich dzieci. 

Komiksy wspomagają proces uczenia się!

Nauko­we bada­nia dowo­dzą­ce, jak komik­sy oddzia­łu­ją na mózg oraz pole­ce­nie serii GIGANT 3 [współ­pra­ca płatna] 

BABA BOOK: Katarzyna Michalczak „Synu, jesteś kotem” | [LIVE]

Roz­mo­wa o książ­ce “Synu, jesteś kotem” z jej autor­ką – Kata­rzy­ną Michal­czak. Kolej­ny odci­nek cyklu BABA BOOK

Czy istnieje edukacja bez rywalizacji?

Dla­cze­go prze­gry­wa­my wyścig po wygra­ną? Reflek­sje na temat wła­ści­wej edu­ka­cji włą­cza­ją­cej na pod­sta­wie książ­ki Koh­na “Bez rywalizacji”. 

Dostosowanie

Jak zor­ga­ni­zo­wać dosto­so­wa­nie?  Dosto­so­wa­nie orga­ni­za­cji naucza­nia jest nie­zbęd­ne do mówie­nia o edu­ka­cji włą­cza­ją­cej i zdro­wym pro­ce­sie dydak­tycz­nym, któ­ry fak­tycz­nie wspo­ma­ga roz­wój, a nie jest jedy­nie prze­cho­wal­nią dziec­ka w budyn­ku szkol­nym. To, jakie for­my dostosowania...

Czym są specjalne potrzeby edukacyjne?

Spe­cjal­ny­mi potrze­ba­mi edu­ka­cyj­ny­mi nazy­wa­my takie potrze­by, któ­re wska­zu­ją na więk­sze niż typo­we dla rówie­śni­ków trud­no­ści w ucze­niu się. Przy czym nie ma zna­cze­nia, co jest powo­dem tych pro­ble­mów.  Szko­ła oraz oso­by naucza­ją­ce powin­ny uwzględnić...

Dla kogo edukacja włączająca?

Dosto­so­wa­nie orga­ni­za­cji naucza­nia jest nie­zbęd­ne do mówie­nia o edu­ka­cji włą­cza­ją­cej i zdro­wym pro­ce­sie dydak­tycz­nym, któ­ry fak­tycz­nie wspo­ma­ga roz­wój, a nie jest jedy­nie prze­cho­wal­nią dziec­ka w budyn­ku szkol­nym. To, jakie for­my dosto­so­wa­nia nale­ży wybrać, jest...

Z Babą o budzie: Franek Oczkowski (Tro​je​Dzie​ci​.org) | Marzenia i życie z niepełnosprawnościami

Spo­tka­nie w ramach cyklu “Z Babą o budzie”, w któ­rym mogłam poroz­ma­wiać z Fran­kiem Oczkow­skim — jed­nym z boha­te­rów stro­ny Tro​je​Dzie​ci​.org

ADHD – zbiór informacji

O dia­gno­zy, przez przy­czy­ny po meto­dy pra­cy z ADHD

Jak uczyć o zagładzie?

Lek­tu­ry dopa­so­wa­ne do wie­ku odbiorc

Tęczowy piątek – scenariusze lekcji z różnych przedmiotów

Pro­po­zy­cje lek­cji dla szkół śred­nich na „Tęczo­wy Piątek”

Metoda patyczków

Meto­da dają­ca wszyst­kim prze­strzeń do wypo­wia­da­nia się. 

SUPERBABY: Klementyna z Tańskich Hoffmanowa

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

Trwają poszukiwania 225 lokalnych SUPERBOHATEREK

Ruszy­ły poszu­ki­wa­nia LOKALNYCH SUPERBOHATEREK! To mogą być posta­ci histo­rycz­ne lub współ­cze­sne, a zna­leźć je może­cie wszę­dzie: w rodzi­nie, szko­le, klu­bie spor­to­wym, miej­sco­wo­ści czy nawet w całym regionie.

TVP 3 Warszawa „Warszawski Dzień”: O tym, dlaczego lektury nie zachęcają do czytania, ale młodzi czytają i to więcej niż ich rodzice

Jeśli nie lek­tu­ry, to co?

PRZYKŁAD WYPRACOWANIA MATURA 2023: Żadne dzieło nie powstaje w kulturowej próżni. Rozważ, jaką rolę w literaturze pełni aluzja

Przy­kła­do­wa pra­ca publi­ko­wa­na za zgo­dą Autorki. 

dzien​nik​.pl: Konieczność czy „babska” fanaberia? Język inkluzywny w organizacjach okiem ekspertki

O femi­na­ty­wach

OFEMININ: “Młodzież była kiedyś inna, bo żyła w innym świecie”. O narzekaniu na “dzisiejszych nastolatków” z “Babą od polskiego”

O naszych róż­nych świa­tach i tym, że wszyst­kie są dobre – w myśl zasa­dy „bądź dobrej myśli, bo po co być złej” 

Konkurs dla nauczycieli #KOMÓRKOMANIA – DKMS

Weź udział w kon­kur­sie “Nauczy­cie­le z Życiem”

oświecenie – powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z oświe­ce­nia? – zestaw pojęć do matu­ry i opra­co­wa­nia lektur

Szekspir – powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z twór­czo­ści Szek­spi­ra? – zestaw pojęć do matu­ry i opra­co­wa­nia lektur

barok – powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z baro­ku? – zestaw pojęć do matu­ry i opra­co­wa­nia lektur

Franz Kafka – Proces

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

BABA BOOK: Yanek Świtała „Polski SOR. Uwaga, będzie bolało” | @yanek43 [LIVE]

Zapra­szam Pań­stwa na roz­mo­wę onli­ne z @yanek43, któ­ra odbę­dzie się we wto­rek 24 stycz­nia o godzi­nie 20.00 zarów­no na Face­bo­oku, jak i YouTu­bie @babaodpolskiego.

SUPERBABY: Maryla Wolska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

GoWork​.pl: Jak skutecznie komunikować się w biznesie? 

Czy jako szefowa/szef masz pra­wo igno­ro­wać zaim­ki i feminatywy?
Dla­cze­go to szko­łę moż­na winić za two­rze­nie hie­rar­chicz­nych rela­cji opar­tych o strach i lęk, a nie szacunek?
O tych i wie­lu innych kwe­stiach języ­ko­wych i komu­ni­ka­cyj­nych mia­łam oka­zję wypo­wie­dzieć się w dłu­gim wywia­dzie dla por­ta­lu GoWork​.pl.

Andrzej Stasiuk — Miejsce

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Deklaracje maturalne

Uspo­ka­jam i dora­dzam na pod­sta­wie mojej pra­cy i dotych­cza­so­wych suk­ce­sów, któ­re są wyni­kiem eks­pe­ry­men­tów na ludziach 😉
Popa­trz­cie na IG: absol­wen­ci piszą, że spon­tan z roz­sze­rze­niem był naj­lep­szą decyzją. 

BABA BOOK: Natalia Moskal „Pożegnanie z Wesołą” | [LIVE]

Zapra­szam Pań­stwa na roz­mo­wę, któ­rą mam zaszczyt prze­pro­wa­dzić z zało­ży­ciel­ką wydaw­nic­twa i współ­au­tor­ką książ­ki — Nata­lią Moskal.
Do zoba­cze­nia na żywo 23 stycz­nia o godz. 18:00.

Trans­mi­sja odbę­dzie się zarów­no na Face­bo­oku, jak i YouTube.

Z Babą o budzie: Bartłomiej Pasiak (Pasem po czole) | Młodzież interesuje się kulturą!

Spo­tka­nie w ramach cyklu “Z Babą o budzie”, w któ­rym mogłam poroz­ma­wiać twór­cą blo­ga o kul­tu­rze — Bar­tło­mie­jem Pasiakiem. 

Nie masz czasu na czytanie? A może znajdziesz go na słuchanie?

Dzi­siaj począ­tek ferii, jak zatem sobie pomóć i zna­leźć czas na czytanie?

ASZ DZIENNIK: Baba od polskiego, feminatywy i cierpiałki [KULISY PRAWDY #6]

Kome­dia o języ­ku polskim 

Konteksty – nowa matura, o co chodzi?

O co cho­dzi? Jaki powi­nien być dobry kontekst?

CZWÓRKA:  język młodych jest skrótowy, ale nie ubogi

Pro­gram Kasi Dzi­do “Sta­cja Kultura” 

SUPERBABY: Zofia Węgierska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

WEBINAR 2023 – pełne przygotowanie do MATURY w nowej formule

Zapra­szam na corocz­ną pigu­łę, bo piguł­ką ona nie będzie, wie­dzy doty­czą­cej egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty. Omó­wię wszyst­kie ele­men­ty egza­mi­nu i podzie­lę się moimi uwa­ga­mi i meto­da­mi na to, jak zdać go z moż­li­wie naj­wyż­szym wyni­kiem i bez stre­su. Tak! Bo będzie­cie pew­ni, co robić. 

Z Babą o budzie | Gościni: Agata Borkowska o walce z zaburzeniami odżywiania

Zapra­szam Pań­stwa na kolej­ną roz­mo­wę z cyklu “Z Babą o budzie”. Spo­tka­my się dzi­siaj z Aga­tą Bor­kow­ską, osiem­na­sto­lat­ką, któ­ra opo­wie o swo­ich doświad­cze­niach z cho­ro­bą – ano­rek­sją. Przy oka­zji pad­nie wie­le waż­nych dla nas, nauczy­cie­li i rodzi­ców, infor­ma­cji, jak może­my reago­wać i na co zwra­cać uwa­gę, by być czuj­ny­mi pedagogami.
Do zoba­cze­nia o 18.00 tutaj na Face­bo­oku oraz na YouTube.

KONKURS: “Zadziwiający kot Maurycy” – 5 zaproszeń na pokaz specjalny

Na pod­sta­wie powie­ści “Zadzi­wia­ją­cy Mau­ry­cy i jego edu­ko­wa­ne gry­zo­nie”, jed­nej ze “Świa­ta Dys­ku” Ter­ry­’e­go Prat­chet­ta powsta­ła ani­ma­cja “Zadzi­wia­ją­cy kot Mau­ry­cy”, ja mam dla Was pięć poje­dyn­czych zapro­szeń na pokaz spe­cjal­ny z udzia­łem papie… Pio­tra Adam­czy­ka, któ­ry odbę­dzie się 18 stycz­nia (w śro­dę) o godzi­nie 18:00 w kinie Atlan­tic przy ul. Chmiel­nej 33 w Warszawie.

Z Babą o budzie: Monika Strzępka i Dorota Kowalkowska | Edukacja teatralna a feminizm i seksualność

Zapra­szam 10 stycz­nia o godz. 19.00 na roz­mo­wę z Moni­ką Strzępką 

WEBINAR 2023 – pełne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Ponad 3h, kom­plek­so­we przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu ósmoklasisty

Urodziny BABY OD POLSKIEGO!

Baba jako fir­ma ma już 6 lat! 

SUPERBABY: Maria Sadowska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Anna Pustowójtówna

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

Zagranicą czy za granicą? Jak to jest z tymi granicami w języku polskim?

Wyja­śnie­nie zasad pisow­ni i ćwiczenia 

CZWÓRKA: Język inkluzywny w komunikacji międzypokoleniowej

- Komu­ni­ka­cja inklu­zyw­na (ina­czej – włą­cza­ją­ca i anga­żu­ją­ca) zakła­da, że sza­nu­je­my odbior­cę, więc dopa­so­wu­je­my nasze komu­ni­ka­ty do jego potrzeb – pod­kre­śla­ła Ane­ta Kory­ciń­ska. – To sztu­ka, któ­ra wyma­ga nauki i doświadczenia.