Kategoria: motywy | kontekstyPage 1 of 3

topo­sy
moty­wy literackie
kon­tek­sty maturalne 

Film w szkole: „Mój syn Ezra”

Opis fil­mu i kil­ka pomy­słów na lekcje. 

Film w szkole: „W głowie się nie mieści 2″

Pomy­sły na lek­cje z wyko­rzy­sta­niem filmu.

Ile języków znał Juliusz Słowacki i czy był gorszy od Mickiewicza?

Juliusz Sło­wac­ki potra­fił posłu­gi­wać się aż dzie­wię­cio­ma języ­ka­mi. Znał fran­cu­ski, grec­ki, łaci­nę, rosyj­ski i nie­miec­ki. Dosko­na­le tłu­ma­czył tek­sty z łaci­ny, umiał się poro­zu­mieć po rosyj­sku, stu­dio­wał twór­czość roman­ty­ków nie­miec­kich. Miał tak­że pew­ne pod­sta­wy w hisz­pań­skim i zaczy­nał uczyć się wymo­wy arab­skie­go. Cią­gle dosko­na­lił angielski. 

Film w szkole: „Przysięga Ireny”

5 moty­wów z fil­mu „Przy­się­ga Ire­ny”, któ­re wyko­rzy­stasz pod­czas lek­cji języ­ka pol­skie­go oraz jako kon­tekst w wypra­co­wa­niu. KONKRETNE PRZYKŁADY!

Kurs maturalny 2024: kompleksowe przygotowanie z Babą od polskiego [autorskie metody] [e‑book/prezentacja]

Sko­rzy­staj z autor­skich tech­nik, ana­li­zy błę­dów z 2023 roku i mery­to­rycz­nych wska­zó­wek. Naucz się pisać wzor­co­we roz­praw­ki, ana­li­zo­wać tek­sty i pew­nie radzić sobie z matu­rą ustną. 

Co wspólnego mają Jan Matejko, ksiądz Piotr Skarga i fotograf Adama Mickiewicza?

Seria powsta­ła z myślą o tych, któ­rzy mają pro­blem (np. wyni­ka­ją­cy z neu­ro­aty­po­wo­ści) z czy­ta­niem dzieł sztu­ki. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że pasjo­nu­ją­cy się histo­rią sztu­ki, bo poka­zu­ję, jak mogą wyko­rzy­stać swo­je zami­ło­wa­nie na matu­rze z języ­ka polskiego. 

Sztuka na maturze z polskiego: Matejko jest ważnym bohaterem „Wesela”!

Seria powsta­ła z myślą o tych, któ­rzy mają pro­blem (np. wyni­ka­ją­cy z neu­ro­aty­po­wo­ści) z czy­ta­niem dzieł sztu­ki. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że pasjo­nu­ją­cy się histo­rią sztu­ki, bo poka­zu­ję, jak mogą wyko­rzy­stać swo­je zami­ło­wa­nie na matu­rze z języ­ka polskiego. 

Film w szkole: „Kobieta z...”

Walo­ry edu­ka­cyj­ne fil­mu „Kobie­ta z...” i pomy­sły na wyko­rzy­sta­nie edu­ka­cji z fil­mem pod­czas godzin wychowawczych. 

Film w szkole: „Biała odwaga”

5 moty­wów z fil­mu “Bia­ła odwa­ga”, któ­re wyko­rzy­stasz pod­czas lek­cji języ­ka pol­skie­go oraz jako kon­tekst w wypra­co­wa­niu. KONKRETNE PRZYKŁADY!

Piosenki to teksty literackie – także na MATURZE!

Dosta­łam ofi­cjal­ne potwier­dze­nie z CKE, że pio­sen­ka jest utwo­rem lite­rac­kim! To ozna­cza, że jeże­li na matu­rze odwo­ła­cie się do jed­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej i jed­ne­go tek­stu pio­sen­ki, to będzie­cie mieć speł­nio­ny waru­nek odnie­sie­nia do dwóch tek­stów lite­rac­kich. Musicie...

Sztuka na maturze z polskiego: obraz, który będzie idealnym kontekstem do każdego tematu o PRL na maturze!

Seria powsta­ła z myślą o tych, któ­rzy mają pro­blem (np. wyni­ka­ją­cy z neu­ro­aty­po­wo­ści) z czy­ta­niem dzieł sztu­ki. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że pasjo­nu­ją­cy się histo­rią sztu­ki, bo poka­zu­ję, jak mogą wyko­rzy­stać swo­je zami­ło­wa­nie na matu­rze z języ­ka polskiego. 

Sztuka na maturze z polskiego: dlaczego to Edek zawsze jest górą? Co sztuka mówi o kulcie chamstwa?

Seria powsta­ła z myślą o tych, któ­rzy mają pro­blem (np. wyni­ka­ją­cy z neu­ro­aty­po­wo­ści) z czy­ta­niem dzieł sztu­ki. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że pasjo­nu­ją­cy się histo­rią sztu­ki, bo poka­zu­ję, jak mogą wyko­rzy­stać swo­je zami­ło­wa­nie na matu­rze z języ­ka polskiego. 

Sztuka na maturze z polskiego: gorset może być symbolem walki o wolność i godność kobiet?

Seria powsta­ła z myślą o tych, któ­rzy mają pro­blem (np. wyni­ka­ją­cy z neu­ro­aty­po­wo­ści) z czy­ta­niem dzieł sztu­ki. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że pasjo­nu­ją­cy się histo­rią sztu­ki, bo poka­zu­ję, jak mogą wyko­rzy­stać swo­je zami­ło­wa­nie na matu­rze z języ­ka polskiego. 

Sztuka na maturze z polskiego: Czy dobra profilówka to wymysł naszych czasów? portrety trumienne

Seria powsta­ła z myślą o tych, któ­rzy mają pro­blem (np. wyni­ka­ją­cy z neu­ro­aty­po­wo­ści) z czy­ta­niem dzieł sztu­ki. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że pasjo­nu­ją­cy się histo­rią sztu­ki, bo poka­zu­ję, jak mogą wyko­rzy­stać swo­je zami­ło­wa­nie na matu­rze z języ­ka polskiego. 

Sztuka na maturze z polskiego: Co łączy stróża w Boże Ciało z barokiem? Przesada! Manieryzm

Seria powsta­ła z myślą o tych, któ­rzy mają pro­blem (np. wyni­ka­ją­cy z neu­ro­aty­po­wo­ści) z czy­ta­niem dzieł sztu­ki. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że pasjo­nu­ją­cy się histo­rią sztu­ki, bo poka­zu­ję, jak mogą wyko­rzy­stać swo­je zami­ło­wa­nie na matu­rze z języ­ka polskiego. 

Sztuka na maturze z polskiego: Czy martwa natura jest martwa? vanitas i figury egzystencji

Seria powsta­ła z myślą o tych, któ­rzy mają pro­blem (np. wyni­ka­ją­cy z neu­ro­aty­po­wo­ści) z czy­ta­niem dzieł sztu­ki. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że pasjo­nu­ją­cy się histo­rią sztu­ki, bo poka­zu­ję, jak mogą wyko­rzy­stać swo­je zami­ło­wa­nie na matu­rze z języ­ka polskiego. 

Film w szkole: “Powstaniec 1863”

5 moty­wów z fil­mu “Powsta­niec 1863”, któ­re wyko­rzy­stasz pod­czas lek­cji języ­ka pol­skie­go (głów­nie jako kon­tekst doty­czą­cy powsta­nia styczniowego). 

Film w szkole: “Akademia pana Kleksa”

5 moty­wów z fil­mu „Aka­de­mia pana Klek­sa”, któ­re wyko­rzy­stasz pod­czas lek­cji języ­ka pol­skie­go lub godzin wychowawczych. 

Jakie znaczenie romantycy przypisywali poezji i kulturze ludowej? Wyjaśnij, jak ludowość wpłynęła na temat i kształt formalny „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. 

Odpo­wia­dam we wpisie. 

Bohater bajroniczny w polskiej i europejskiej literaturze romantycznej. Podaj przykłady takich postaci i podaj, co je różni, a co je łączy. 

Odpo­wia­dam we wpisie. 

Jak romantycy postrzegali naturę? Omów zagadnienie, odwołując się do ballad, sonetów, liryków lozańskich Adama Mickiewicza. Wykorzystaj znajomość „Pana Tadeusza”.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Adam Mic­kie­wicz – Sone­ty krym­skie – stresz­cze­nie i opra­co­wa­nie – pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf Peł­ne omó­wie­nie cyklu „Sone­tów krym­skich” Ada­ma Mic­kie­wi­cza (język, moty­wy, konteksty,...

Film w szkole: “Święto ognia”

8 moty­wów z fil­mu „Świę­to ognia”, któ­re wyko­rzy­stasz też jako kon­tek­sty lite­rac­kie, bo powieść Jaku­ba Małec­kie­go w klu­czo­wych wąt­kach nie róż­ni się od adaptacji.

Film w szkole: “Zielona granica”

Spro­wa­dze­nie fil­mu bazu­ją­ce­go na emo­cjo­nal­nej histo­rii do chłod­ne­go opi­su kon­tek­stów fil­mo­wych może wydać się odar­ciem z pato­su, ale przed taki­mi dyle­ma­ta­mi sta­ną teraz nauczający. 

Film w szkole: “Chłopi”

Jeśli nie powieść, to może film?

Film w szkole: “Sekrety mojego taty”

Film o trau­mie poko­le­nio­wej, pomoc­ny w szko­le ponad­pod­sta­wo­wej do roz­mów na temat zagłady. 

Wykorzystaj tę wystawę na lekcjach: „Przebudzeni. Ruiny antyku i narodziny włoskiego renesansu” w Zamku Królewskim w Warszawie

Pomy­sły na wyko­rzy­sta­nie wysta­wy na lek­cjach języ­ka pol­skie­go w szko­le ponad­pod­sta­wo­wej [rela­cja z wystawy]. 

Film w szkole: “O psie, który jeździł koleją”

Dla­cze­go histo­ria psa, któ­ry jeź­dził kole­ją ma być naj­pięk­niej­szą histo­rią przy­jaź­ni z hap­py endem, sko­ro ta opo­wieść to, obok „Ant­ka” i „Naszej szka­py”, jed­na z wiel­kich lite­rac­kich traum?!

5 motywów na maturę z filmu „Filip”

5 matu­ral­nych kon­tek­stów z fil­mu “Filip” (któ­ry powstał na pod­sta­wie powie­ści Leopol­da Tyrmanda) 

Jak z “Wiedźmina” zrobić funkcjonalne konteksty maturalne?

Wpis Rober­ta Kowal­skie­go z “Pary­skich salo­nów romantyków” 

Defilady wojskowe w literaturze | KONTEKSTY | MATURA

Dziś z oka­zji wiel­kiej defi­la­dy i Świę­ta Woj­ska Pol­skie­go – kon­tekst lite­rac­ki z „Egip­cja­ni­na Sinu­he” i „Dzia­dów cz. III”.

5 motywów w Oppenheimerze, których użyjesz na maturze

Wyja­śniam, jak wpro­wa­dzić funk­cjo­nal­ne konteksty. 

ONET KULTURAARTE​.TV: Otoczenie nie rozumie siedmiolatki. “Sasha od dawna JEST dziewczynką” – DZIEŃ TOLERANCJISZKOLEKINIE

Bez­płat­na plat­for­ma stre­amin­go­wa ARTE​.tv udo­stęp­nia fil­my, któ­re moż­na umó­wić pod­czas godzi­ny wycho­waw­czej: nagro­dzo­ny na Ber­li­na­le film “Dziew­czyn­ka”, serię doku­men­tal­ną “Naked – kim jeste­śmy napraw­dę?”, repor­ta­że “Obcy we wła­snym cie­le” i “Trans­fo­bia” oraz pro­duk­cję o pierw­szym pol­skim chó­rze LGB­TQiA – Voces Gaudi.

SQUID GAME: TOP 6 motywów maturalnych

Pod­bi­jam YouTu­be! Nagra­łam też podcast. 

Seriale jako teksty kultury: „Sprzątaczka”

Kang Sae-byeok i los uchodźczyni w serialu “Squid Game”

Letni Chamski Motyw: sznurówki

Waka­cyj­na zaba­wa, czy­li Let­ni Cham­ski Motyw 6: sznurówki
Zaszaleliście!

Letni Chamski Motyw: sandały

Waka­cyj­na zaba­wa, czy­li Let­ni Cham­ski Motyw 5: sandały
Zasza­le­li­ście tym razem z tą pro­po­zy­cją, nie było łatwo!
Co dodasz? 

Letni Chamski Motyw: bigos

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Pyta­nia jaw­ne do lek­tu­ry “PAN TADEUSZ” Adam Mic­kie­wicz – Pan Tade­usz – stresz­cze­nie i opra­co­wa­nie – pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­skie­go Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Pana Tadeusza”...

Letni Chamski Motyw: herbata

Waka­cyj­na zaba­wa w poszu­ki­wa­nie moty­wów: herbata

Letni Chamski Motyw: brak pieniędzy

W serii “Let­ni Cham­ski Motyw” dziś zaba­wa z pustym portfelem 

#mnienieśmieszy Seplenienie i ubaw z Innego: Zulu-Gula

Gie­nia, świat się zmie­nia”! To hasło, któ­rym roz­pocz­nę nowy cykl przy­glą­da­nia się ele­men­tom kul­tu­ry, któ­re kie­dyś były zabaw­ne, ale dzi­siaj są krzyw­dzą­ce, nie­wła­ści­we i kom­plet­nie nieśmieszne. 

Letni chamski motyw: ogórek

Zaba­wa w szu­ka­nie moty­wów: ogórek!

najlepszy film do zestawów językowych na maturze

Naj­lep­szym fil­mem do zesta­wów języ­ko­wych pod­czas matu­ry ust­nej jest “Dzień świ­ra”. To nie mit! Tak jak “Lal­kę” moż­na podać wszę­dzie, tak i ta czar­na kome­dia o nauczy­cie­lu z ner­wi­cą – może Ci pomóc zdać.  Tytuł: “Dzień świ­ra” Reży­ser: Marek...

deus ridens

deus ridens – bóg prze­śmiew­ca, a czło­wiek to igrzy­sko boże; jest tyl­ko mario­net­ką w rękach Boga.bogów, któ­ry orga­ni­zu­je sobie roz­ryw­kę i bawi się ludz­kim losem; Bóg/bogowie patrzy na ludzi jak na mrów­ki, jest wszechmocny....

zbrodnia

LITERATURA „Dzia­dy cz. II” Adam Mic­kie­wicz – zły Pan bła­ga o to, by tra­fić do pie­kła, bo ma już dość cier­pień w czyść­cu, ponie­waż jego ofia­ry prze­mie­ni­ły się w pta­ki: kruk to zbi­ty na śmierć męż­czy­zna, któ­ry posilił...

duma/ pycha

LITERATURA  “Zemsta” Alek­san­der Fre­dro – Pap­kin uwa­ża się za naj­mą­drzej­sze­go, naj­bar­dziej oby­te­go w świe­cie i świet­ne­go wojow­ni­ka, a jest jedy­nie tchó­rzem; jest zubo­ża­łym szlach­ci­cem, któ­re­go utrzy­mu­je Cze­śnik, liczy na mał­żeń­stwo z Kla­rą; jest zakłamany...

dom/ dworek

LITERATURA “Na dom w Czar­no­le­sie” Jan Kocha­now­ski – pod­miot lirycz­ny pro­si Boga, by mógł zawsze tu miesz­kać, bo to jego ojczy­zna, pięk­ny dom wśród natu­ry, przy­ja­ciół, życz­li­wo­ści; niczym raj – motyw arka­dyj­ski.  „Pan Tadeusz”...

piękno

LITERATURA “Lal­ka” Bole­sław Prus – fał­szy­we, powierz­chow­ne pięk­no Iza­be­li Łęc­kiej, któ­ra wewnątrz jest zepsu­ta jak cała ary­sto­kra­cja; stroi się, ale nie zmie­ni to jej świa­to­po­glą­du;  “Sone­ty krym­skie” Adam Mic­kie­wicz – zachwyt...

rodzina

LITERATURA  “Zemsta” Alek­san­der Fre­dro – rodzin Rap­tu­sie­wi­cza to sio­strze­ni­ca Kla­ra, rodzi­na Milcz­ka to syn Wacław – obie żyją w spo­rze sąsiedz­kim o mur gra­nicz­ny;  „Opo­wieść wigi­lij­na” Char­les Dic­kens – Fred, sio­strze­niec Ebenezera...

syberia

LITERATURA  „Dzia­dy cz. III” Adam Mic­kie­wicz – wywóz­ka w kibit­kach, mesja­sze, boha­te­ro­wie „Lal­ka” Bole­sław Prus – Wokul­ski zesła­ny na Sybe­rię, przy­jaź­nie, sza­cu­nek w spo­łe­czeń­stwie, ale też czer­wo­ne dło­nie, któ­ry­mi gar­dzi­ła Łęc­ka „Zbrod­nia i kara” Fiodor...

kłótnia

LITERATURA  „Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Sopli­co­wie i Horesz­ko­wie kłó­cą się o zamek; Teli­me­na z Tade­uszem o spra­wy związ­ko­we (ona chce z nim wyru­szyć, a on mówi, że powin­ni się kochać z osob­na); Ase­sor i Rejent spór o charty;...

labirynt

LITERATURA  „Skle­py cyna­mo­no­we” Bru­no Schulz  – Dro­ho­bycz jako mia­­sto-labi­­rynt dzie­ciń­stwa głów­ne­go boha­te­ra, któ­ry w opo­wia­da­niu szu­ka skle­pów, któ­re są jego marze­niem, nazy­wa je cyna­mo­no­wy­mi – to dzię­ki dzie­cię­cej wyobraź­ni koja­rzy je z tą przy­pra­wą, faktycznie...

lustro

LITERATURA  „Kora­li­na” Neil Gaiman – Motyw znie­kształ­co­nych “odbić” praw­dzi­wych rze­czy, dwie wer­sje jed­ne­go lustra ujaw­nia­ją praw­dę i są wyko­rzy­sty­wa­ne do kłamstw. „O tym, co Ali­cja zoba­czy­ła po dru­giej stro­nie lustra” Lewis Car­roll – Alicja...

życie jako teatr

LITERATURA  „Mak­bet” Wil­liam Szek­spir – Mak­bet na wieść o śmier­ci żony mówi: “Życie jest tyl­ko prze­chod­nim pół­cie­niem, Nędz­nym akto­rem, któ­ry swą rolę Przez parę godzin wygraw­szy na sce­nie, W nicość prze­pa­da powie­ścią idioty,...

sen

LITERATURA  „Dzia­dy cz. III” Adam Mic­kie­wicz – sen więź­nia o woli wybrań­ca; mała impro­wi­za­cja o tym, że Rosja jako kruk prze­sła­nia widok na Pol­skę; Wiel­ka Impro­wi­za­cja uka­zu­je wewnętrz­ne potrze­by i pychę; widze­nie księ­dza Piotra...

pieniądze

LITERATURA “Ską­piec” Molier – Har­pa­gon – ojciec uza­leż­nia finan­so­wo swo­ją rodzi­nę; „Moral­ność pani Dul­skiej”  Gabrie­la Zapol­ska – Dul­ska prze­sad­nie oszczę­dza, wydzie­la mężo­wi pie­nią­dze na cyga­ra; pro­po­nu­ją zapła­ce­nie poko­jów­ce za zniknięcie...

nałóg

LITERATURA:  „Nad Nie­mnem” Eli­za Orzesz­ko­wa – Teo­fil jest mor­fi­ni­stą;  „Moral­ność pani Dul­skiej” Gabrie­la Zapol­ska– mąż palą­cy cyga­ra, żona mu je wydzie­la, Zbysz­ko – nad­uży­wa alko­ho­lu, cho­dzi codzien­nie do barów, korzy­sta też z usług...

kostium/maska

LITERATURA:  „Fer­dy­dur­ke” Witold Gom­bro­wicz – gęby, (narzu­ca­nie for­my)      FILM  “Maska”reż. Chuck Rus­sell – każ­dy ma gębę i codzien­nie kogoś uda­je, dosto­so­wu­je się do innych ludzi, ale ta maska z fil­mu, któ­rą zakła­da Stan­ley Ipkiss...

inność/ odmienność

LITERATURA “Buszu­ją­cy w zbo­żu”- J. D. Sali­n­ger- Hol­den Caul­field głów­ny boha­ter nie akcep­tu­je hie­rar­chii w ame­ry­kań­skiej szko­le. Z powo­du inno­ści opusz­cza szko­łę oraz dom. W tym przy­pad­ku inność nie doty­ka sfe­ry uczuć “Giaur” G.G. Byron- główny...

magia/czary

LITERATURA:     FILM:  “Chil­ling Adven­tu­res of Sabri­na” – serial Net­flix o przy­go­dach mło­dej wiedź­my, będą­cej cór­ką Sza­ta­na „Spi­ri­ted away” stu­dio ghi­bli – wypra­wa mło­dej dziew­czyn­ki w magicz­ny świat, gdzie musi...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep