Naj­lep­szym fil­mem do zesta­wów języ­ko­wych pod­czas matu­ry ust­nej jest “Dzień świ­ra”. To nie mit! Tak jak “Lal­kę” moż­na podać wszę­dzie, tak i ta czar­na kome­dia o nauczy­cie­lu z ner­wi­cą – może Ci pomóc zdać. 

Tytuł: “Dzień świra”

Reży­ser: Marek Koterski

Info o fil­mie: https://www.filmweb.pl/film/Dzie%C5%84+%C5%9Bwira-2002 – 31413

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)

Temat: rekla­ma odna­wia język/język rekla­my np. 

Peł­ne wul­ga­ry­za­cji, ero­ty­za­cji języ­ka – po to, by zszo­ko­wać i zostać zapamiętanym. 

Kolo­kwia­li­zmy i wul­ga­ry­zmy, a tak­że kry­ty­ka społeczeństwa: 

Skrzy­dla­te sło­wa w języku:

funk­cja impresywna: 

środ­ki językowe:

samot­ność, pra­ca, paradoks:

hasła, tole­ran­cja, demokracja: