4 maja – matu­ra pod­sta­wo­wa z języ­ka polskiego

10 maja – matu­ra roz­sze­rzo­na z języ­ka polskiego

7 – 20 maja – matu­ry ust­ne z języ­ka polskiego*

*wszy­scy liczy­li na to, że będą odwo­ła­ne, ale jeże­li nie będzie ponow­ne­go zamknię­cia szkół, to trze­ba szy­ko­wać się do ustnej

Nie mar­tw­cie się – pra­cuj­cie nad stre­sem, to naj­waż­niej­sze – tema­ty matu­ral­ne będę opra­co­wy­wać w gru­pie dla matu­rzy­stów. To łatwe! Matu­ra ust­na z języ­ka pol­skie­go to opo­wie­dze­nie swo­je­go pla­nu na rozprawkę.