Roman­ty­kon” to kon­went miło­śni­ków roman­ty­zmu. Pierw­sza edy­cja odby­ła się z inspi­ra­cji Rober­ta Kowal­skie­go (pary​skie​sa​lo​ny​ro​man​ty​kow​.pl ) przy współ­pra­cy Ane­ty Kory­ciń­skiej (www.babaodpolskiego.pl). Celem cyklicz­ne­go wyda­rze­nia jest przy­cią­ga­nie — bez wzglę­du na wiek — miło­śni­ków lite­ra­tu­ry pierw­szej poło­wy XIX w. Pierw­szy kon­went zasko­czył nas liczeb­no­ścią gości (pod­pi­sa­no pond 100 regu­la­mi­nów covi­do­wych), wśród któ­rych byli zarów­no nasto­let­ni wiel­bi­cie­le w stro­jach roman­ty­ków, jak i doro­śli wykła­dow­cy w samo­dziel­nie wyko­na­nych stro­jach z epoki.

Mamy dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego!