[LIVE] trans­mi­sja z cało­ści kon­wen­tu oraz podzie­lo­ne na oddziel­ne czę­ści wygkła­dy prelegentów: 

FOTORELACJAWYDARZENIA: 29.10.2022 r. 

Dzię­ku­je­my!

Orga­ni­za­to­rzy: @babaodpolskiego, @paryskiesalonyromantykow, @juliusz-slowacki oraz pre­le­gen­ci: @babaodpolskiego, @paryskiesalonyromantykow, @juliusz-slowacki @podcast.religioznawczy, @marta.nowicka, @moje-podroze-literackie, @nominarosae @culture_pl

Wystaw­cy: @oskarkokoschkadzikimarzyciel, @d.poninska, @pewne.eu, @wydawnictwo.sophia, @PiekniejszaStronaNauki @wydawnictwolira, @panna_kalina, @pelna_cooltura, @thebreslanvampire, @epopeja.przygoda.romantyczna, @krytykaPolityczna

I wie­lu wspa­nia­łym gościom!

LINK DO TRANSMISJI

Facebook 
Twitter 
LinkedIn 
Telegram 
Mamy takie pięk­ne pie­cząt­ki na Roman­ty­kon.
Przy­po­mi­nam, że każ­dy, kto kupi bile­ty na kon­went, otrzy­ma zaświad­cze­nie o udzia­le w konferencji. 
Nada­je­my na żywo i onli­ne przez 8 godzin.

NIE MA JUŻ BILETÓW, któ­re upo­waż­nia­ją do wzię­cia udzia­łu na żywo. Ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa nie może­my zwięk­szyć ich puli, ale cią­gle dostęp­ne są bile­ty do udzia­łu online. 

NASI WYSTAWCY:

Nasi wystaw­cy:
- Doro­ta Poniń­ska ze swo­imi książ­ka­mi wyda­ny­mi przez Wydaw­nic­two LIRA
- @panna_kalina – autor­ka serii komik­so­wej „Bal­la­dy i roman­se” z naklej­ka­mi i prin­ta­mi zwią­za­ny­mi z komiksem
- @thebreslanvampire / @arcywapierz – z autor­ski­mi rysunkami
- Kry­ty­ka Poli­tycz­na z książ­ką Mar­ta Nowicka 
- @aga_zielinska_ z serią ksią­żek „Podró­że literackie”
- @pelna_cooltura – artyst­ka z autor­ski­mi naklej­ka­mi i printami
Nagro­dy w kon­kur­sie na naj­lep­szy kostium:
Wejdź na IG kon­wen­tu: @romantyk.on

Zapra­szam na naro­do­we czy­ta­nie na @romantyk.on, bo kto jak nie ROMANTYKON — kon­went miło­śni­ków roman­ty­zmu, ma je prze­pro­wa­dzić?
Spo­ty­ka­my się o 12:00 (ale w dzień) i czy­ta­my „Bal­la­dy i roman­se” Ada­ma Mic­kie­wi­cza.

Naro­do­we czy­ta­nie „Bal­lad i roman­sów” to uro­czy­stość w ramach obcho­dów ROKU ROMANTYZMU POLSKIEGO, z któ­re­go oka­zji orga­ni­zu­je­my kon­went dofi­nan­so­wa­ny przez @kultura_gov_pl

16.08.2022 r. 

Te dzia­dy będą inne niż wszyst­kie, bo odbę­dą się następ­nej nocy po Roman­ty­ko­nie 2 – kon­wen­cie miło­śni­ków roman­ty­zmu, któ­ry mam szczę­ście orga­ni­zo­wać już 29. paź­dzier­ni­ka w @dokursynow.

Wraz z @paryskiesalonyromantykow i @slowacki.eu poka­że­my, że „Bal­la­dy i roman­se” inspi­ru­ją tak­że dzi­siaj i o lite­ra­tu­rze wca­le nie trze­ba mówić nud­no — my na pew­no będzie­my się dobrze bawić, a wie­le osób weź­mie udział w kon­kur­sie na roman­tycz­ny strój. Ostat­nio byłam Emi­lią Pla­ter, ale teraz szy­ku­ję się na Guślar­kę w wer­sji z gry para­gra­fo­wej stwo­rzo­nej przez Ada­ma Mic­kie­wi­cza, @mikolajkolyszko i @chatolandia.pl.

Będą też wystaw­cy, książ­ki o roman­ty­zmie, pla­ka­ty, gadżety.

Pro­gram jest dostęp­ny na stro­nie wyda­rze­nia (wystą­pią: Miko­łaj Kołysz­ko, Mile­na Chi­liń­ska, Ane­ta Kory­ciń­ska, Maria Molen­da, Mar­ta Nowic­ka, Agniesz­ka Zie­liń­ska, Robert Kowal­ski). 

Mam nadzie­ję, że dołą­czy­cie do wspól­nej zaba­wy wraz ze swo­imi ucznia­mi, uczen­ni­ca­mi, zna­jo­my­mi — obec­ność jest moż­li­wa zarów­no na żywo, jak i onli­ne. To nie tyl­ko kon­fe­ren­cja nauko­wa, lecz tak­że czas wspól­nej zaba­wy i roz­mów o roman­ty­zmie ♥️.

03.07.2022 r.

Mamy już pięk­ne pla­ka­ty od Jago­dy Renic­kiej, więc zapra­szam do udzia­łu w Roman­ty­ko­nie 2 – “Bal­la­dy i roman­se”. Tym razem nasz kon­went miło­śni­ków roman­ty­zmu może­my zor­ga­ni­zo­wać nie tyl­ko dzię­ki miło­ści do lite­ra­tu­ry i sztu­ki XIX wie­ku, lecz tak­że dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.

Pro­gram Roman­ty­ko­nu II – „Bal­la­dy i romanse”:

09:30 – uro­czy­ste otwar­cie impre­zy pro­wa­dzo­ne przez Ane­tę Kory­ciń­ską i Rober­ta Kowal­skie­go;
10:00 – Miko­łaj Kołysz­ko: Folk­lor „Bal­lad i roman­sów” – pre­lek­cja doty­czy inspi­ra­cji Ada­ma Mic­kie­wi­cza wie­rze­nia­mi ludo­wy­mi, poda­nia­mi i ich twór­czej rein­ter­pre­ta­cji;
10:35 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Mile­nę Chi­liń­ską;
10:45 – prze­rwa kawo­wa;
11:00 – Mile­na Chi­liń­ska: „Bal­la­dy i roman­se” Ada­ma Mic­kie­wi­cza w pla­sty­ce pol­skiej — pre­lek­cja poświę­co­na recep­cji „Bal­lad i roman­sów” w malar­stwie i gra­fi­ce, zwłasz­cza XIX wie­ku;
11:35 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Ane­tę Kory­ciń­ską;
11:45 – prze­rwa kawo­wa;
12:00 –
Ane­ta Kory­ciń­ska: „Grzech bal­la­do­ma­nii” – o epi­lo­gach i epi­go­nach „Bal­lad i roman­sów” – pre­lek­cja poświę­co­na naśla­dow­nic­twu utwo­rów A. Mic­kie­wi­cza, a tak­że pró­bom dopi­sa­nia zakoń­czeń do „Bal­lad i roman­sów”;
12:35 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Rober­ta Kowal­skie­go;
12:45 – prze­rwa kawo­wa;
13:00 – prze­rwa obia­do­wa (w Dok Ursy­nów znaj­du­je się kawiar­nia Sce­na Café Fry­de­ryk / Sushi­Sce­na Fry­de­ryk, moż­na tak­że sko­rzy­stać z oko­licz­nej infra­struk­tu­ry gastro­no­micz­nej);
14:00 – Maria Molen­da: W gar­de­ro­bie Ada­ma i Mary­li. Moda dam­ska i męska cza­sów “Bal­lad i roman­sów” – wykład poświę­co­ny ubio­ro­wi i jego roli w cza­sach mło­do­ści Ada­ma Mic­kie­wi­cza, zwłasz­cza w oko­li­cach roku 1822;
14:35 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Mile­nę Chi­liń­ską;
14:45 – prze­rwa kawo­wa;
15:00 –
Mar­ta Nowic­ka: Skan­dal roman­tycz­ny, czy­li feno­men popu­lar­no­ści „Bal­lad i roman­sów”. Nie­spo­dzie­wa­ny prze­łom w histo­rii lite­ra­tu­ry czy XIX-wiecz­na prze­my­śla­na stra­te­gia mar­ke­tin­go­wa? – pre­lek­cja doty­czą­ca gene­zy i recep­cji zbio­ru wier­szy Ada­ma Mic­kie­wi­cza;
15:35 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Ane­tę Kory­ciń­ską;
15:45 – prze­rwa kawo­wa;
16:00 – Agniesz­ka Zie­liń­ska: Świ­teź w bal­la­dach Mic­kie­wi­cza i dziś” – pre­lek­cja poświę­co­na poetyc­kie­mu obra­zo­wi jezio­ra Świ­teź w bal­la­dach: „Świ­teź”, „Świ­te­zian­ka”, „Ryb­ka”, a tak­że dzi­siej­sze­mu wyglą­do­wi miejsc opi­sa­nych w utwo­rach;
16:35 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Rober­ta Kowal­skie­go;
16:45 – prze­rwa kawo­wa;
17:00 –
Robert Kowal­ski: Rusał­ka, topie­li­ca czy syre­na? Mito­lo­gicz­na i folk­lo­ry­stycz­na gene­za „Świ­te­zian­ki” – pre­lek­cja poświę­co­na posta­ci Świ­te­zian­ki w kon­tek­ście mito­lo­gicz­nym oraz folk­lo­ry­stycz­nym: pró­ba odna­le­zie­nia cech wspól­nych pomię­dzy boha­ter­ką bal­la­dy i inny­mi demo­na­mi wod­ny­mi wystę­pu­ją­cy­mi w legen­dach i poda­niach;
17:35 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Mile­nę Chi­liń­ską;
17:45 – prze­rwa kawo­wa;
18:00 – wspól­ne czy­ta­nie „Bal­lad i roman­sów” – pro­wa­dzą­cy wybio­rą chęt­nych z audy­to­rium, by wspól­nie na sce­nie odczy­tać utwo­ry A. Mic­kie­wi­cza;
19:00 – pre­zen­ta­cja prze­brań i roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su na naj­lep­szy kostium XIX-wiecz­ny; uro­czy­ste zamknię­cie „Roman­ty­ko­nu II”.

Part­ne­rzy medial­ni: Pod­cast Reli­gio­znaw­czy, Pary­skie salo­ny roman­ty­ków, Juliusz Sło­wac­ki, Dziel­ni­co­wy Ośro­dek Kul­tu­ry Ursy­nów.

30.04.2022 r.

W roku “Bal­lad i roman­sów” zor­ga­ni­zu­je­my ROMANTYKON 2. Mamy dofi­nan­so­wa­nie Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego! 

ROMANTYKON 1

15.11.2021 r. 

Roman­ty­kon” to kon­went miło­śni­ków roman­ty­zmu. Pierw­sza edy­cja odby­ła się z inspi­ra­cji Rober­ta Kowal­skie­go (pary​skie​sa​lo​ny​ro​man​ty​kow​.pl ) przy współ­pra­cy Ane­ty Kory­ciń­skiej (www.babaodpolskiego.pl). Celem cyklicz­ne­go wyda­rze­nia jest przy­cią­ga­nie — bez wzglę­du na wiek — miło­śni­ków lite­ra­tu­ry pierw­szej poło­wy XIX w. Pierw­szy kon­went zasko­czył nas liczeb­no­ścią gości (pod­pi­sa­no pond 100 regu­la­mi­nów covi­do­wych), wśród któ­rych byli zarów­no nasto­let­ni wiel­bi­cie­le w stro­jach roman­ty­ków, jak i doro­śli wykła­dow­cy w samo­dziel­nie wyko­na­nych stro­jach z epoki.

Dziś odbył się Romantykon.
Oko­ło stu osób mia­ło oka­zję wysłu­chać pre­lek­cji i poznać oso­bi­ście innych pasjo­na­tów, a to wszyst­ko w duchu Mic­kie­wi­cza, Sło­wac­kie­go i Chopina.
Od lewej – Ilo­na Mysz­kow­ska (CHA​TO​LAN​DIA​.PL CHATA WUJA FREDA), Boże­na Pysie­wicz (MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE), MIKOŁAJ KOŁYSZKO (autor gry para­gra­fo­wej “Dzia­dy część V. Dzia­dy, któ­re nie spie­prza­ją”), DOROTA PONIŃSKA, TOBY TOBIN (ucie­le­śnie­nie Mic­kie­wi­cza), Agniesz­ka Zie­liń­ska (MOJE PODRÓŻE LITERACKIE), Mile­na Chi­liń­ska (Słowacki.eu), ja – Ane­ta Kory­ciń­ska (BABA OD POLSKIEGO), nie­obec­ny Marek Łusz­czyk (NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA) oraz orga­ni­za­tor całe­go zamie­sza­nia: Robert Kowal­ski PARYSKIE SALONY ROMANTYKÓW.
A! jesz­cze ja – jako Emi­lia Plater 😉
Jeste­ście wielcy!
A kolej­na edy­cja – już w przy­szłym roku


pro­gram Roman­ty­ko­nu – kon­wen­tu romantycznego!
10:00 „Two boys one wieszcz” – jak popkul­tu­ra poma­ga w naucza­niu o roman­ty­zmie? – Ane­ta Kory­ciń­ska, BABA OD POLSKIEGO
11:00 „Rodzi­na Cho­pi­na” – Marek Łusz­czyk, NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA
12:00 “Pogra­ni­cza lite­ra­tu­ry i sztu­ki. Wyobraź­nia roman­tycz­na w malar­stwie Mło­dej Pol­ski” – Mile­na Chi­liń­ska, JULIUSZ SŁOWACKI
13:00 „“Dzia­dy” na pla­ka­cie, czy­li kanon lite­ra­tu­ry roman­tycz­nej w pro­jek­tach Pol­skiej Szko­ły Pla­ka­tu” – Boże­na Pysie­wicz, MUZEUM NARODOWEWARSZAWIE
14:00 „Dzia­dy, któ­re nie spie­prza­ją” – pre­zen­ta­cja gry para­gra­fo­wej stwo­rzo­nej przez Miko­ła­ja Kołysz­kę i CHA​TO​LAN​DIA​.PL CHATA WUJA FREDA
14:30 “Nawet nie wiesz, jakim Mic­kie­wicz był krej­zo­lem” – pre­lek­cja Miko­ła­ja Kołyszki
16:00 „Śla­da­mi Mic­kie­wi­cza po Euro­pie” – Agniesz­ka Zie­liń­ska, MOJE PODRÓŻE LITERACKIE
17:00 „Roman­tycz­ni w Pary­żu” – spo­tka­nie autor­skie z DOROTA PONIŃSKA
18:00 Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su cosplay
Poja­wi się rów­nież wyjąt­ko­wa dio­ra­ma poka­zu­ją­ca Sopli­co­wo, stwo­rzo­na przez panią Agniesz­kę Ter­pi­łow­ską, histo­rycz­kę i znaw­czy­nię epo­ki. Będzie moż­na zoba­czyć rekon­struk­cje odzie­ży, przed­mio­ty codzien­ne­go użyt­ku i poroz­ma­wiać o sty­lu życia ludzi, któ­rych kole­je losu opi­sał Mickiewicz.