Many­Chat 


Uży­wam Many­Chat, czy­li narzę­dzia uspraw­nia­ją­ce­go komu­ni­ka­cję z Tobą w mediach spo­łecz­no­ścio­wych (np. Insta­gram) przy moich dzia­ła­niach mar­ke­tin­go­wych. Many­Chat pozwa­la na wysy­ła­nie wia­do­mo­ści do Cie­bie o okre­ślo­nej prze­ze mnie tre­ści. Część danych w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem tego narzę­dzia może być pozy­ska­na prze­ze mnie od plat­for­my META oraz z Two­ich publicz­nych pro­fi­li ist­nie­ją­cych w ramach plat­for­my META


Mogę korzy­stać z narzę­dzia Many­Chat na kil­ka sposobów.
Wysy­łać Ci tre­ści, wia­do­mo­ści bez infor­ma­cji han­dlo­wych czy mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go z uży­ciem „sło­wa klu­czo­we­go” lub bez 

Wysy­łać Ci infor­ma­cje han­dlo­we i mar­ke­ting bezpośredni 

Wysy­łać Ci tre­ści zawie­ra­ją­ce infor­ma­cje han­dlo­we, mar­ke­ting bez­po­śred­ni oraz umoż­li­wić Ci sub­skryp­cję w ramach narzę­dzia ManyChat


Kon­takt z Tobą przez plat­for­mę Instagram. 


Mogę tak­że prze­sy­łać Ci wia­do­mo­ści po uży­ciu „sło­wa klu­czo­we­go”. Abym mogła prze­słać Ci wia­do­mość o cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­nym lub infor­ma­cyj­nym, wystar­czy, że uży­jesz w komen­ta­rzu do mojej tre­ści opu­bli­ko­wa­nej w ramach moje­go kana­łu w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, w tym w ramach plat­for­my Insta­gram, „sło­wa klu­czo­we­go” („key­word”). 


Wte­dy mogę przez 24h wysy­łać do Cie­bie wia­do­mo­ści o takim cha­rak­te­rze. Po tym cza­sie okno kon­wer­sa­cyj­ne nie będzie już aktu­al­ne i nie będę pisać do Cie­bie zauto­ma­ty­zo­wa­nych wiadomości.


Jeśli nie chcesz otrzy­my­wać ode mnie wia­do­mo­ści, wystar­czy, że nie uży­jesz „sło­wa klu­czo­we­go”. Po otrzy­ma­niu ode mnie wia­do­mo­ści w każ­dej chwi­li możesz zgło­sić sprze­ciw, wyco­fać udzie­lo­ną zgo­dę, w zależ­no­ści od pod­sta­wy prze­twa­rza­nia danych.


Abym mogła prze­sy­łać Ci wia­do­mo­ści zawie­ra­ją­ce infor­ma­cję han­dlo­wą czy mar­ke­ting bez­po­śred­ni za pośred­nic­twem Many­Chat, potrze­bu­ję Two­jej zgody.


Możesz takiej zgo­dy udzie­lić przy pierw­szej wia­do­mo­ści wysy­ła­nej do Cie­bie po uży­ciu przez Cie­bie „sło­wa klu­czo­we­go” („key­word”), któ­ra jest wysła­na prze­ze mnie do Cie­bie przy uży­ciu narzę­dzia ManyChat.


Uży­cie sło­wa klu­czo­we­go powo­du­je uru­cho­mie­nie narzę­dzia Many­Chat. Jeśli nie chcesz otrzy­my­wać ode mnie wia­do­mo­ści o tym cha­rak­te­rze, nie udzie­laj mi zgo­dy i nie wpi­suj „sło­wa klu­czo­we­go”, któ­re jest wska­za­ne pod każ­dą moją tre­ścią, w któ­rej wyko­rzy­stu­ję automatyzację.


Wia­do­mość zawie­ra­ją­cą infor­ma­cję han­dlo­wą mogę do Cie­bie wysłać tyl­ko przez 24h od momen­tu wpi­sa­nia przez Cie­bie „sło­wa klu­czo­we­go” („key­word”) i udzie­le­nia zgo­dy. W każ­dej chwi­li możesz zre­zy­gno­wać z udzie­lo­nej zgody.

Abym mogła prze­sy­łać Ci infor­ma­cje han­dlo­we, wia­do­mo­ści zawie­ra­ją­ce mar­ke­ting bez­po­śred­ni doty­czą­cy moich pro­duk­tów czy usług, potrze­bu­ję Two­jej zgo­dy. To samo doty­czy wyko­rzy­sta­nia opcji sub­skryp­cji w ramach narzę­dzia ManyChat.


Przy sub­skryp­cji mogę do Cie­bie wysy­łać wia­do­mo­ści dłu­żej niż przez 24h. 


Jeśli nie chcesz otrzy­my­wać ode mnie wia­do­mo­ści, wystar­czy, że nie uży­jesz „sło­wa klu­czo­we­go” oraz nie wyra­zisz zgo­dy na wysy­ła­nie wiadomości.


W każ­dej z wymie­nio­nych wyżej sytu­acji możesz w każ­dej chwi­li zre­zy­gno­wać z udzie­lo­nej zgody.Pro­wa­dzę dzia­ła­nia mar­ke­tin­go­we i słu­żą­ce do kon­tak­tu z Tobą poprzez narzę­dzie Many­Chat, ponie­waż jest to ofi­cjal­ny Part­ner Biz­ne­so­wy Meta Inc, czy­li pod­miot zaufa­ny i zwe­ry­fi­ko­wa­ny przez Meta Inc.

Zgod­nie z dekla­ra­cja­mi Many­Chat prze­strze­ga wytycz­nych bez­pie­czeń­stwa Meta, w tym wyma­gań doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa danych Meta i Poli­ty­ki pry­wat­no­ści Meta. W ramach wyma­gań Meta Busi­ness Part­ner Many­Chat jest pod­da­wa­ny okre­so­wym audy­tom zgod­no­ści z wytycz­ny­mi Meta.


Many­Chat, jako narzę­dzie mar­ke­tin­go­we czy do komu­ni­ka­cji z moją spo­łecz­no­ścią, peł­ni dwie role przy prze­twa­rza­niu danych:


  • może peł­nić rolę admi­ni­stra­to­ra danych, zwy­kle w sto­sun­ku do moich danych

oraz

  • jest pod­mio­tem prze­twa­rza­ją­cym dane, pro­ce­so­rem, zwy­kle w sto­sun­ku do Two­ich danych.


Dane jakie może prze­twa­rzać Many­Chat jako pro­ce­sor to Two­je dane iden­ty­fi­ka­cyj­ne (imię i nazwi­sko, adres e‑mail), publicz­nie dostęp­ne infor­ma­cje w Two­ich pro­fi­lach w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, Two­je powią­za­ne stro­ny i kon­ta, dane tele­in­for­ma­tycz­ne (adre­sy IP, loka­li­za­cja geo­gra­ficz­na, dane doty­czą­ce użyt­ko­wa­nia, dane pli­ków cookies, dane prze­glą­dar­ki) i inne.


Oprócz tego jeśli komu­ni­ku­ję się z Tobą za pośred­nic­twem Many­Chat lub wpro­wa­dzam dane do tej usłu­gi to są prze­twa­rza­ne rów­nież Two­je dane iden­ty­fi­ka­cyj­ne, publicz­nie dostęp­ne infor­ma­cje o pro­fi­lu w mediach spo­łecz­no­ścio­wych (zdję­cie, imię, data uro­dze­nia, płeć, loka­li­za­cja geo­gra­ficz­na), histo­ria i treść cza­tu, infor­ma­cje o użyt­ko­wa­niu chat­bo­ta i inne dane elek­tro­nicz­ne prze­sła­ne, prze­cho­wy­wa­ne, wysła­ne lub otrzy­ma­ne przez Cie­bie oraz inne dane oso­bo­we, któ­rych zakres jest usta­la­ny i kon­tro­lo­wa­ny prze­ze mnie i zgod­nie z dostęp­ny­mi funk­cja­mi w ramach usłu­gi Many­Chat, o czym poin­for­mu­ję Cię przed prze­twa­rza­niem tych danych, jeśli będzie to mia­ło miejsce.


Źró­dłem pozy­ski­wa­nia powy­żej wska­za­nych danych jest pro­ces reje­stra­cji w usłu­dze Many­Chat i korzy­sta­nie z tej usłu­gi zarów­no prze­ze mnie, jak rów­nież przez Cie­bie, w szcze­gól­no­ści komu­ni­ka­cja z Tobą oraz inte­gra­cja apli­ka­cji (np. Face­bo­ok, Insta­gram, Tele­gram, Zapier) oraz innych apli­ka­cji okre­ślo­nych na stro­nie   http://​www​.apps​.many​chat​.com/ .


Inte­gral­ną czę­ścią mojej umo­wy z Many­Chat (Terms of Use: https://​many​chat​.com/​l​e​g​a​l​/​tos) jest aneks doty­czą­cy prze­twa­rza­nia danych, któ­ry okre­śla zasa­dy prze­twa­rza­nia danych przez Many­Chat. Wię­cej możesz prze­czy­tać tutaj: https://​many​chat​.com/​l​e​g​a​l​/​dpa


Many­Chat jako pro­ce­sor prze­twa­rza dane do cza­su roz­wią­za­nia ze mną umo­wy, a jako admi­ni­stra­tor rów­nież do cza­su rezy­gna­cji z otrzy­my­wa­nia komu­ni­ka­tów mar­ke­tin­go­wych i upły­wu wyma­ga­ne­go prze­pi­sa­mi pra­wa okre­su ich prze­cho­wy­wa­nia m.in. do cza­su przedaw­nie­nia roszczeń.


W związ­ku z korzy­sta­niem z Many­Chat dane oso­bo­we mogą być prze­ka­zy­wa­ne poza Euro­pej­ski Obszar Gospo­dar­czy na pod­sta­wie Stan­dar­do­wych Klau­zul Umownych.


Zgod­nie z dekla­ra­cją Many­Chat sto­su­je też odpo­wied­nie środ­ki bez­pie­czeń­stwa do prze­twa­rza­nia danych. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o sto­so­wa­nych środ­kach bez­pie­czeń­stwa przez Many­Chat znaj­dziesz pod lin­kiem: https://​many​chat​.com/​l​e​g​a​l​/​dpa.


Many­Chat korzy­sta tak­że z pod­pro­ce­so­rów, ozna­cza to, że Two­je dane mogą zostać prze­ka­za­ne tym pod­mio­tom w ramach korzy­sta­nia z usłu­gi ManyChat.


Infor­ma­cje o tych pod­mio­tach znaj­dziesz pod lin­kiem: https://​many​chat​.com/​l​e​g​a​l​/​s​e​r​v​i​c​e​-​p​r​o​v​i​d​ers


Ja tak­że zapi­sa­łam się na powia­do­mie­nia Many­Chat, dostęp­ne pod lin­kiem  www​.many​chat​.com/​l​e​g​a​l​/​s​u​b​s​c​r​i​b​e​-​s​u​b​p​r​o​c​e​s​s​o​r​-​u​p​d​a​tes , dzię­ki cze­mu Many­chat wyśle mi powia­do­mie­nie o zaan­ga­żo­wa­niu nowe­go Pod­wy­ko­naw­cy prze­twa­rza­nia co naj­mniej dzie­sięć dni kalen­da­rzo­wych przed uzy­ska­niem przez nowy pod­miot dostę­pu do danych.Wię­cej o prze­twa­rza­niu danych przez Many­Chat i zasto­so­wa­nych środ­kach bez­pie­czeń­stwa dowiesz się, kli­ka­jąc w poniż­sze linki:


Mogę korzy­stać z pomo­cy osób trze­cich, któ­re wspie­ra­ją mnie tech­nicz­ne, przy obsłu­dze Many­Chat. Korzy­stam z pod­mio­tów, dla któ­rych ochro­na Two­ich danych jest waż­na i zawie­ram z nimi odpo­wied­nie umo­wy powierzenia.