Uru­cho­mi­łam inter­ne­to­we zapi­sy na waka­cyj­ne kore­pe­ty­cje:  HTTPS://​BABA​OD​POL​SKIE​GO​.NAKIE​DY​.PL/

Dzia­ła­ją tyl­ko do koń­ca sierp­nia i to jedy­na szan­sa na zaję­cia ze mną, bo w edu­ka­cji dzie­je się takie sza­leń­stwo, że mam już kom­plet na regu­lar­ne zaję­cia w latach szkol­nych 2022/2023 i 2023/2024.

Na sta­łe zaję­cia od wrze­śnia u pozo­sta­łych bab od pol­skie­go przyj­mu­ję zapi­sy przez formularz:

For­mu­larz kon­tak­to­wy – zapisz sie na zajęcia
Napisz, jak się nazy­wa i w jakim wie­ku jest moja przy­szła uczennica/mój przy­szły uczeń oraz jakie ma potrze­by (np. powtó­rze­nie wie­dzy z epok, ćwi­cze­nie roz­pra­wek itd.), czy ma orze­cze­nie, opinię.

BLOGU znaj­dziesz naj­now­sze wpi­sy; naj­waż­niej­sze z nich doty­czą MATURY i EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, dodat­ko­wo pole­cam notat­ki z kate­go­rii JĘZYK, stu­den­tom przy­da się też wie­dza z REDAKCJI TEKSTÓW, a nauczy­cie­lom pomy­sły na lek­cje i DOSKONALENIE zawodowe.

Możesz posłuchać moich podcastów; zapisać się na korepetycje lub wykupić dostęp do szkoleń online.

Spe­cja­li­zu­je­my się w:

  • pra­cy z oso­ba­mi z orze­cze­nia­mi o spek­trum autyzmu;
  • pra­cy z oso­ba­mi z opi­nia­mi o dysleksji;
  • przy­go­to­wy­wa­niu do olim­piad z języ­ka pol­skie­go i filozofii;
  • przy­go­to­wy­wa­niu do kon­kur­sów kuratoryjnych;
  • przy­go­to­wy­wa­niu do egza­mi­nu matu­ral­ne­go z języ­ka pol­skie­go i filozofii;
  • przy­go­to­wy­wa­niu do egza­mi­nu ósmoklasisty;
  • pro­wa­dze­niu indy­wi­du­al­nych warsz­ta­tów z pisania
  • psy­cho­te­ra­pii dla dzie­ci i młodzieży.