Potrze­bu­jesz kore­pe­ty­cji? Chcesz zdać matu­rę roz­sze­rzo­ną albo dostać się do wyma­rzo­ne­go liceum lub na stu­dia, masz opi­nię lub orze­cze­nie? Nawet jeśli jesz­cze nie jesteś orłem, to nim będziesz.

Oso­by, któ­re mia­łam oka­zję uczyć, mogą pochwa­lić się dobry­mi rezul­ta­ta­mi na egza­mi­nach, nawet jeśli w szko­le nie dosta­wa­ły dotąd dobrych ocen z języ­ka pol­skie­go. Wie­rzę, że suk­ces na egza­mi­nie zapew­nia sys­te­ma­tycz­na pra­ca oraz wspar­cie skro­jo­ne na mia­rę indy­wi­du­al­nych potrzeb.

Lubię uczyć, dokształ­cam się nie­ustan­nie i szu­kam metod dosto­so­wa­nych do moich osób uczniow­skich. Moim celem jest ich suk­ces edukacyjny.

Po klik­nię­ciu przej­dziesz do zapi­sów w dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym KIVO
BABA OD POLSKIEGO Ane­ta Kory­ciń­ska NIP 8222229457

kon­takt w spra­wie zajęć: 530273684 (Robert Kowalski)
mail: baba­od­pol­skie­go @ gma­il krop­ka com 

Har­mo­no­gram zajęć usta­lam dla wszyst­kich uczniów i uczen­nic na począt­ku wrze­śnia — tak, by wszy­scy pozna­li swo­je pla­ny lek­cji. 
Pra­cu­je­my tyl­ko indy­wi­du­al­nie (1:1) i onli­ne: jedy­ny wymóg sprzę­to­wy to kom­pu­ter z inter­ne­tem i mail na plat­for­mie Google, dzię­ki temu w kalen­da­rzu Google doda­je­my zawsze sta­łą datę spo­tka­nia (raz w tygo­dniu, co tydzień), któ­ra się wyświe­tla opie­ku­nom, uczniom i nauczy­ciel­ce. Nauczy­ciel­ki w Dys­ku Google two­rzą z każ­dych zajęć Doku­men­ty Google z datą w tytu­le, do któ­rych opie­ku­no­wie mają dostęp. Oprócz tego opie­ku­no­wie mogą spraw­dzić w dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym KIVO, czy lek­cje się odby­ły i jaki był ich temat oraz przebieg.

Dużo cza­su poświę­ca­my na pisa­nie — dzię­ki inter­ne­to­wi jest to o wie­le łatwiej­sze, bo może­my na bie­żą­co kon­tro­lo­wać błę­dy — zarów­no te doty­czą­ce struk­tu­ry roz­praw­ki, jak i języ­ka. Oczy­wi­ście jeste­śmy w kon­tak­cie tele­fo­nicz­nym — zarów­no asy­stent, nauczy­ciel­ki, jak i ja (poza godzi­na­mi moich lekcji). 

Rachu­nek lub zbior­czą fak­tu­rę za zaję­cia wysy­łam pod koniec miesiąca.

Korzy­stam z dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go KIVO, w któ­rym zakła­dam Pań­stwu kon­ta — widać tam wszyst­kie dane o zaję­ciach, wpła­tach, mamy tam też umo­wy o współpracy. 

Nasze kur­sant­ki i nasi kur­san­ci po kil­ku mie­sią­cach współ­pra­cy, gdy przy­cho­dzi na to czas — otrzy­mu­ją za dar­mo  wszyst­kie mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne umiesz­cza­ne w skle­pie. Tak, opra­co­wa­nia matu­ral­ne także. 

Uwa­ga! Wszy­scy uczest­ni­cy zajęć indy­wi­du­al­nych otrzy­mu­ją moje mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne za dar­mo, w tym tak­że opra­co­wa­ne zagad­nie­nia do matury. 

Spe­cja­li­zu­je­my się w:

  • pra­cy z oso­ba­mi z orze­cze­nia­mi o spek­trum autyzmu;
  • pra­cy z oso­ba­mi z opi­nia­mi o dysleksji;
  • przy­go­to­wy­wa­niu do olim­piad z języ­ka pol­skie­go i filozofii;
  • przy­go­to­wy­wa­niu do kon­kur­sów kuratoryjnych;
  • przy­go­to­wy­wa­niu do egza­mi­nu matu­ral­ne­go z języ­ka pol­skie­go i filozofii;
  • przy­go­to­wy­wa­niu do egza­mi­nu ósmoklasisty;
  • pro­wa­dze­niu indy­wi­du­al­nych warsz­ta­tów z pisania
  • psy­cho­te­ra­pii dla dzie­ci i młodzieży.

BLOGU znaj­dziesz naj­now­sze wpi­sy; naj­waż­niej­sze z nich doty­czą MATURY i EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, dodat­ko­wo pole­cam notat­ki z kate­go­rii JĘZYK, stu­den­tom przy­da się też wie­dza z REDAKCJI TEKSTÓW, a nauczy­cie­lom pomy­sły na lek­cje i DOSKONALENIE zawodowe.

Możesz posłuchać moich podcastów; zapisać się na korepetycje lub wykupić dostęp do szkoleń online. Jestem aktywna w sieci, zarówno na Fb, IG, TTYT jako @babaodpolskiego – piszę dużo o książkach, wystawach, filmach, stypendiach, konkursach oraz informuję o nowych wydarzeniach, w których – jako opiekun/ka lub uczeń/uczennica można wziąć udział.