Tag: egzamin ósmoklasistyPage 1 of 3

Jak zapamiętać, że “Mały Książę” ma “ę”?

Prak­tycz­na pora­da i mnemotechnika. 

Egzamin ósmoklasisty 2024 – propozycje odpowiedzi [klucz odpowiedzi]

Moje pro­po­zy­cje odpowiedzi. 

Przykłady związków frazeologicznych do każdej lektury

Pamię­taj­cie! Aby mieć sze­ro­ki zakres języ­ka w wypra­co­wa­niu na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty lub matu­rze trze­ba dodać cho­ciaż jeden frazeologizm. 

Zmiana na egzaminie ósmoklasisty! Od tego roku niektórzy uczniowie, zamiast pisać egzamin, dostaną wynik przeliczony  na podstawie oceny na świadectwie

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Zmia­na doty­czy uczniów w szcze­gól­nych przy­pad­kach zdro­wot­nych, kie­dy cho­ro­ba unie­moż­li­wia przy­stą­pie­nie do egza­mi­nu. W takiej sytu­acji, zamiast pisać egza­min, uczeń dosta­nie auto­ma­tycz­nie wynik punk­to­wy wyni­ka­ją­cy z oceny...

Słowo na dziś: parafraza

Dzi­siej­sze sło­wo w polo­ni­stycz­nym Wordle. 

Często popełniany błąd rzeczowy na egzaminie ósmoklasisty! – “Latarnik”

Niech moje doświad­cze­nie pisa­nia odwo­łań od wyni­ków egza­mi­nów pomo­że kolej­nym rocznikom. 

Arkady Fiedler – Dywizjon 303 – streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Słowo na dziś: hamletyzm

Dzi­siej­sze sło­wo w polo­ni­stycz­nym Wordle. 

Słowo na dziś: NOWELA

Sło­wo na dziś!
Rano wrzu­cam w rela­cję na Insta­gra­mie (i Face­bo­oku) link do przy­go­to­wa­ne­go prze­ze mnie Wor­dle. Sło­wem, któ­re trze­ba odgad­nąć, jest poję­cie (język pol­ski, szko­ła ponad­pod­sta­wo­wa). Apli­ka­cja nie zbie­ra wyni­ków. Nikt się nie dowie, czy trafił_ś. Moż­na grać wie­lo­krot­nie. To po pro­stu moty­wa­cja do nauki i powtó­rze­nie wia­do­mo­ści w for­mie zaba­wy. Popo­łu­dnia­mi będę wyja­śniać zna­cze­nie sło­wa dnia i umiesz­czać je na tej stronie. 

Interpunkcja w dialogach – 3 proste zasady interpunkcji, dzięki którym nie stracisz punktów za opowiadanie na egzaminie ósmoklasisty

O inter­punk­cji w dia­lo­gach – koniecz­nie to zapisz. 

8 lifehacków dotyczących zaproszenia i ogłoszenia na egzaminie ósmoklasisty

To myli się na egza­mi­nach – seria powsta­je dzię­ki Wam – tre­ści te znaj­dzie­cie też na Tik­To­ku, IGFB @babaodpolskiego.

Dłuższa lista lektur na e8 zdawanym w 2025 roku

Jeśli nie będzie zmian, egza­min ósmo­kla­si­sty w 2025 będzie naj­trud­niej­szy w historii! 

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2024 – webinar dla nauczycieli i nauczycielek

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE ONLINE DLA NAUCZYCIELI – Liter​ka​.pl

17.11 | Mińsk Mazowiecki – warsztaty z przygotowania do egzaminu ósmoklasisty

Odwie­dzi­łam Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 1 im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Miń­sku Mazo­wiec­kim – podwój­ne trzy­go­dzin­ne warsz­ta­ty dla klas ósmych 

Newsweek: mówiłam o odwołaniach od wyników matury i egzaminu ósmoklasisty

Odpo­wia­da­li­śmy Alek­san­drze Pez­dzie o tego­rocz­nych doświad­cze­niach z pisa­niem odwo­łań od wyni­ków egzaminów 

Mitologia Greków i Rzymian” w komiksie!

Piszę o tym, bo dziś jest pre­mie­ra komik­su „Mito­lo­gia Gre­ków i Rzy­mian” histo­rycz­ki San­dri­ne Mirzy, w tłu­ma­cze­niu Mar­ty­ny M. Lemań­czyk z ilu­stra­cja­mi Clot­ki (Clo­til­de Szy­man­ski). Przed­się­wzię­cia pod­ję­ło się wydaw­nic­two Nasza Księ­gar­niai jest to pra­ca, któ­rą powin­ny doce­nić nauczy­cie­le, rodzi­ce i bibliotekarze.

RZECZPOSPOLITA: Tylko 10 proc. prac egzaminacyjnych, które widziałam, zostało ocenione poprawnie

Roz­ma­wia­my dla­cze­go war­to się odwo­ły­wać, zgła­szać się po wgląd do pra­cy i czy moż­na popra­wić wynik. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: POPRAWIAĆ czy nie poprawiać?

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: Przysłowia o BABIE 

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: MIARYWAGI 

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: LICZEBNIKI ZBIOROWE

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: dyktando (pisownia partykuły „nie”)

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

Radio ZET: rozwiązuję na żywo egzamin ósmoklasisty

Pierw­szy w sie­ci klucz odpowiedzi 

Tematy wypracowań na egzaminie ósmoklasisty 2023

Egza­min ósmo­kla­si­sty z języ­ka pol­skie­go w 2023 r. za nami! Jakie były tema­ty wypra­co­wań, co zna­la­zło się w teście i jakich odpo­wie­dzi nale­ża­ło udzie­lić? Moje pro­po­zy­cje roz­wią­zań zadań znaj­dzie­cie w roz­mo­wie w Radio Zet poni­żej: https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​K​5​b​y​O​M​g​a​Y0A Jakie były...

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: Kulejący BIERNIK 

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

Egzamin ósmoklasisty na żywo w Radio​ZET​.pl [23.05.2023 r.]

Pierw­sze roz­wią­za­nia w sieci. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: odmiana przez przypadki

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

WEBINAR 2023 – pełne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Ponad 3h, kom­plek­so­we przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu ósmoklasisty

Zagranicą czy za granicą? Jak to jest z tymi granicami w języku polskim?

Wyja­śnie­nie zasad pisow­ni i ćwiczenia 

Egzamin ósmoklasisty: pojęcia, które się mylą — trudne słowa

Spis trud­nych pojęć (brzmią podob­nie), któ­rych zna­jo­mość jest nie­zbęd­na do zda­nia egzaminu. 

Przykład rozprawki: Czy literatura uczy człowieka, jak żyć?

Przy­kład roz­praw­ki napi­sa­nej przez ósmo­kla­si­stę. Publi­ko­wa­ne za zgo­dą autora.

RADY BABY: Czym się lepiej nie kierować, wybierając szkołę i profil klasy?

Ciot­ka dobra rada oraz infor­ma­cje o super sty­pen­dium, w któ­rym dają piz­zę, lek­cje języ­ka, inter­nat, piz­zę i dodat­ko­we fun­du­sze na rozwój. 

Warsztaty dla ósmoklasistów w Szkole Podstawowej nr 375 im. Orląt Lwowskich w Warszawie

Pod­su­mo­wa­nie ostat­nich warsz­ta­tów na żywo w tym roku. A Ty chcesz mnie w swo­jej szkole?

W jaki sposób lektury uczą nas o przeszłości?

egza­min ósmo­kla­si­sty — motywy

patriotyzm

egza­min ósmo­kla­si­sty — motywy

Kampania społeczna, której potrzebujemy: gdzie są te przecinki?

Raz, dwa, trzy, inter­punk­cję znasz Ty 😉
Pomysł na lekcje

Nowy rok szkolny ze wsparciem BABY OD POLSKIEGO

Har­mo­no­gram dzia­łań, dar­mo­we warsz­ta­ty, opra­co­wa­nia matur ust­nych – w skrócie:
CO SŁYCHAĆ JESIENIĄ NA BABIEJ GÓRZE?

KOREPETYCJE w wakacje – zapisy przez Internet

Uru­cho­mi­łam inter­ne­to­we zapi­sy na waka­cyj­ne korepetycje.
Dzia­ła­ją tyl­ko do koń­ca sierp­nia i to jedy­na szan­sa na zaję­cia ze mną, bo w edu­ka­cji dzie­je się takie sza­leń­stwo, że mam już kom­plet na regu­lar­ne zaję­cia w latach szkol­nych 2022/2023 i 2023/2024.

Odwołanie od wyników egzaminu ósmoklasisty 2023 – poradnik krok po kroku

Trzy pro­ste kro­ki — ostat­nia wal­ka na argumenty,

STENTOR i Baba od polskiego: łączymy siły!

Od teraz w Klu­bie Nauczy­cie­la Wydaw­nic­twa STENTOR oraz na stro­nie Wydaw­nic­twa moż­na kupić lub pobrać ZA DARMO moje mate­ria­ły edukacyjne. 

Perspektywy: omawiam dzisiejszy egzamin ósmoklasisty (LIVE)

E8, a na nim “Zemsta”

Powtórka z lektur - przed E8

Lista ćwiczeń i linków do powtórki z lektur obowiązkowych.

Przykład opowiadania: napisz opowiadanie, w którym Guślarz wzywa duszę Balladyny

Przy­kład uczniow­skiej pra­cy twór­czej (publi­ku­ję za zgo­dą autorki).

XXXVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy: mój wykład o rozprawce

Łączy nas rozprawka 🙂

Egzamin ósmoklasisty: rozpoznawanie tekstu po fragmencie

Zobacz dotych­cza­so­we zada­nia i zagraj w grę, dzię­ki któ­rej poćwi­czysz umie­jęt­ność roz­po­zna­wa­nia tekstów

Przykład rozprawki: Czy z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności?

Przy­kład roz­praw­ki uczniow­skiej (publi­ku­ję za zgo­dą autor­ki), umiesz­czo­ny w tabe­li rozprawek

Przykład rozprawki: Czy kierowanie się dobrem innych daje szczęście

Przy­kład roz­praw­ki uczniow­skiej (publi­ku­ję za zgo­dą autor­ki), umiesz­czo­ny w tabe­li rozprawek

Przykład rozprawki: Czy bohaterowie utworów literackich mogą być autorytetami dla współczesnej młodzieży?

Przy­kład roz­praw­ki uczniow­skiej (publi­ku­ję za zgo­dą autor­ki), umiesz­czo­ny w tabe­li rozprawek

Żona modna – Ignacy Krasicki

Omó­wie­nie i streszczenie. 

Lektury ósmoklasisty: kompilacja!

Zesta­wie­nie w tabeli. 

zestawy egzaminacyjne do ćwiczeń: matura i egzamin ósmoklasisty

Baza arku­szy.

Przykład opowiadania: napisz o wydarzeniach zawartych w “Dziadach cz. 2”

Przy­kła­do­we opowiadanie

Wzorce przyswajania wiedzy

Zrób test i poznaj wynik, jakie są dla cie­bie dobre spo­so­by na zdo­by­wa­nie wiedzy.

wzbogać słownictwo: przydatne pojęcia

Poznaj poję­cia przy­dat­ne w rozprawkach. 

Jan Kochanowski – pieśni, fraszki, treny (wybór do e8 i matury)

Pieśń świę­to­jań­ska o Sobótce,
Pieśń XXV „Cze­go chcesz od nas Panie”,
Pieśń III z ksiąg II „Nie wierz Fortunie”,
Pieśń IX z ksiąg II „Nie porzu­caj nadzieję”,
Pieśń XIV z ksiąg II „Wy, któ­rzy pospo­li­tą rze­czą władacie”,
Pieśń V „Pieśń o spu­sto­sze­niu Podola”,
Pieśń XIX „Pieśń o dobrej sławie”,
Pieśń XXIV „Nie­zwy­kłym i nie leda pió­rem opatrzony”,
„Do fraszek”,
„Na młodość”,
„Na lipę”,
„Na dom w Czarnolesie”,
„O życiu ludzkim”,
„Na zdrowie”,
Tren I,
Tren V,
Tren VII,
Tren VIII,
Tren IX,
Tren X,
Tren XI,
Tren XIX.

Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz – streszczenie i opracowanie

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie lektury.

Quo vadis – Henryk Sienkiewicz

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie lektury.

Jak rozwiązywać zadania z czytania ze zrozumieniem?

Poznaj moje sposoby.

Latarnik – Henryk Sienkiewicz

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

USŁUGI (korepetycje, cennik współpracy) – BABA OD POLSKIEGO

Ofer­ta, zakres usług, infor­ma­cje kon­tak­to­we, rekomendacje. 

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep