Rodza­je patrio­ty­zmu:

wal­ka zbroj­na o ojczy­znę: „Kamie­nie na sza­niec” (Redu­ta Ordo­na”, Pan Tade­usz” – J. Soplica)

poświę­ce­nie się dzia­ła­niom na rzecz ojczy­zny (dzia­łal­ność patrio­tycz­na Jac­ka Soplicy)

przy­wią­za­nie do pol­skiej histo­rii i tra­dy­cji, np. Pan Tade­usz” – w Sopli­co­wie wiszą por­tre­ty boha­te­rów wal­ki o nie­pod­le­głość, Tade­usz został nazwa­ny na cześć Tade­usza Kościusz­ki, w domu roz­ma­wia­ło się o histo­rii i tradycji

tęsk­no­ta za ojczy­zną:  Latar­nik”

przy­wią­za­nie do miej­sca pocho­dze­nia, zwłasz­cza do kra­jo­bra­zów Pan Tade­usz” -> nar­ra­tor; Tade­usz Soplica

Latar­nik” – Ska­wiń­ski pod wpły­wem lek­tu­ry przy­po­mi­na sobie swój dom rodzin­ny i zna­ne krajobrazy

dzia­ła­nie na rzecz przy­szło­ści i roz­wo­ju kra­ju: Kamie­nie na sza­niec” (boha­te­ro­wie przy­kła­da­ją dużą wagę do samo­kształ­ce­nia, chcą zdo­być dobry zawód, odbu­do­wać Polskę)

WAŻNE DATYLEKTURACH, KTÓRE DOTYCZĄ PATRIOTYZMU 123 lata pod zabo­ra­mi (austriac­ki, pru­ski, rosyj­ski) (“Pan Tade­usz”) 1830 – powsta­nie listo­pa­do­we — prze­gra­ne, jeste­śmy jesz­cze pod zabo­ra­mi (”Redu­ta Ordo­na”, “Śmierć puł­kow­ni­ka”, “Latar­nik”) 1863 – powsta­nie stycz­nio­we 11.11.1918 – nie­pod­le­głość Pol­ski (już nie jeste­śmy pod zabo­ra­mi) 1939 – 1944 – II woj­na świa­to­wa (napaść Nie­miec na Pol­skę) (“Kamie­nie na sza­niec”, “Dywi­zjon 303”, wier­sze Krzysz­to­fa Kami­la Baczyńskiego)