Kategoria: aktualnościPage 1 of 12

Trójka – Program 3 Polskiego Radia: mówiłam z RiGCZem o essie

Arty­kuł oraz link do audycji. 

Szok i niedowierzanie: oblężenie na moim wykładzie o... rozprawce :D

Ależ ludzi! Wię­cej niż mojej rodziny!

ATYPOWE.PODCAST: kobiece ADHD (w podcaście Oli Pflumio)

Zapra­szam do wysłu­cha­nia mojej spowiedzi. 

SALON MATURZYSTÓW Fundacji Perspektywy: POZNAŃ

Pre­zen­ta­cja “Nie­zmien­ni­ki matu­ral­ne” oraz gale­ria zdjęć – ponad 7 tys. osób. 

Krzywdzące słowa kurator oświaty na temat edukacji włączającej OzN

Zapra­szam Panią do dys­ku­sji pod­czas kon­gre­su polonistów. 

LIVE: Z babą o budzie | Gość: Andrzej Tucholski @andtucholski

Zapra­szam do wysłu­cha­nia i obej­rze­nia pią­te­go odcin­ka “Z babą o budzie”. Dzi­siaj moim gościem był Andrzej Tucholski! 

Super baby: Narcyza Żmichowska

Seria #super­ba­by powsta­ła z inspi­ra­cji akcją #patron­ki, o któ­rej będę jesz­cze wię­cej pisa­ła. Wie­cie, że w edu­ka­cji szkol­nej pozna­je się 4 autor­ki? 😀 A zale­d­wie 10% szkół w Pol­sce nosi imię patronki.
Ja tam już się nie daję uci­szać, więc zapra­szam do sie­bie #super­ba­by

Super baby: Helena Modrzejewska

Seria #super­ba­by powsta­ła z inspi­ra­cji akcją #patron­ki, o któ­rej będę jesz­cze wię­cej pisa­ła. Wie­cie, że w edu­ka­cji szkol­nej pozna­je się 4 autor­ki? 😀 A zale­d­wie 10% szkół w Pol­sce nosi imię patronki.
Ja tam już się nie daję uci­szać, więc zapra­szam do sie­bie #super­ba­by

Matura ustna 2023 i 2024

OPRACOWANIA pytań na matu­rę ustną

Kampania społeczna: zażyj środków stylistycznych ;) Pomysł na lekcje

Łyk­nij tro­chę środ­ków artystycznych 😉 

Matura: jak rozwiązywać zadania?

Kolej­ność dzia­łań pod­czas roz­wią­zy­wa­nia zadań oraz zna­cze­nie cza­sow­ni­ków zawar­tych w poleceniach. 

Kampania społeczna, której potrzebujemy: gdzie są te przecinki?

Raz, dwa, trzy, inter­punk­cję znasz Ty 😉
Pomysł na lekcje

PYTANIE NA ŚNIADANIE: Wysokie ceny i brak korepetytorów – co teraz?

Poszłam na śnia­da­nie – dosta­łam pytanie 😉 

VIBEZ​.PL: Nauczycielka, @babaodpolskiego: Dzięki Czarnkowi młodzież zaczęła się buntować [WYWIAD]

Dzię­ku­je­my ministrowi

Warsztaty dla maturzystów w Mińsku Mazowieckim

Warsz­ta­ty matu­ral­ne, czy­li tour­née baby po szkołach

LIVE FEMINOTEKI: uwrażliwianie na przemoc s&ksualną na lekcjach języka polskiego

10.09.2022 godz. 17.00 Live na IG Feminoteki

Alpha Dogz: psychologia zwierząt i nauczanie języka polskiego

O psach w pol­skiej szkole

Reset obywatelski |Nieco jaśniej: nie tylko hit jest problemem polskiej szkoły

Pod­czas pro­gra­mu Kor­ne­la Waw­rzy­nia­ka „Nie­co jaśniej” w Rese­cie Oby­wa­tel­skim roz­ma­wia­li­śmy (ja, Maciej Rau­hut i Ali­na Czy­żew­ska) o pro­ble­mach ze współ­cze­sną szko­łą. Nie­zna­jo­mość Kon­sty­tu­cji w naszym kra­ju jest zatrwa­ża­ją­ca, opo­wia­da­li­śmy zatem o sto­so­wa­niu art. 61 do uzyskiwania...

SALON MATURZYSTÓW Fundacji Perspektywy: WARSZAWA

Pre­zen­ta­cja “Nie­zmien­ni­ki maturalne” 

SALON MATURZYSTÓW Fundacji Perspektywy: SZCZECIN

Pre­zen­ta­cja “Nie­zmien­ni­ki maturalne” 

Art. 61 Konstytucji RP i nasz list do Ministra w sprawie podręcznika prof. Roszkowskiego

Panie mini­strze,jako przed­sta­wi­cie­le dwóch grup spo­łecz­nych (nauczy­ciel­ka i uczeń) chcie­li­by­śmy wyra­zić zanie­po­ko­je­nie dzia­ła­nia­mi MEiN, któ­re są podej­mo­wa­ne ws. nowo­pow­sta­łe­go przed­mio­tu szkol­ne­go – histo­ria i teraź­niej­szość. (…) Uwa­ża­my, że szko­ła nie jest miej­scem na prowadzenie...

Podcast: Z Babą o budzie | Gościni: Joanna Obuchowska

Roz­ma­wiam z Joan­ną Obu­chow­ską, edu­ka­tor­ką, któ­ra pozna­ła wie­le sys­te­mów szkol­nych na świe­cie i na pew­no zre­wo­lu­cjo­ni­zu­je myśle­nie o ucze­niu się. 

Podcast: Kobiety i ADHD

Rok szkol­ny z przy­tu­pem: byłam gości­nią pod­ca­stu Pau­li­ny „Kobie­ty i ADHD

Dofinansowanie wycieczek do 80%. Wnioski od 05 września o godz. 11.00

Bie­da w kra­ju aż pisz­czy, a tu 50 mln na wyciecz­ki, jed­nak z dru­giej stro­ny – to jedy­na szan­sa dla wie­lu, by mogły poje­chać na wycieczkę. 

Wypowiedź ekspercka dla księgarni internetowej TaniaK​siaz​ka​.pl.

Tym razem prze­druk w Super Expressie. 

CKE opublikowało pytania na maturę ustną 2024

Dobre wie­ści!

#szkołabezbzdur – szczegółowe omówienie podręcznika do historii i teraźniejszości prof. Roszkowskiego oraz propozycja erraty

Erra­ta – zmie­nia­my treść stro­ny o invitro 

MATRONAT: Western z Henrykiem Sienkiewiczem

Pre­mie­ra już 28 września! 

Na maturze 2023 bez słowników!

Jasne wytycz­ne w nowym komu­ni­ka­cje doty­czą­cym matu­ry w for­mu­le od 2023

Nowy rok szkolny ze wsparciem BABY OD POLSKIEGO

Har­mo­no­gram dzia­łań, dar­mo­we warsz­ta­ty, opra­co­wa­nia matur ust­nych – w skrócie:
CO SŁYCHAĆ JESIENIĄ NA BABIEJ GÓRZE?

Podcast: Z Babą o budzie | Gość: Franek Broda

Roz­ma­wiam z Fran­kiem Bro­dą, akty­wi­stą, dzia­ła­czem na rzecz LGBTQ+ o jego spoj­rze­niu na edukację 

Czytam samodzielnie! Jak zachęcić, a nie zniechęcić? – rozmowa z Fiką dla Wydawnictwa Wilga

Roz­ma­wiam na żywo z Mał­go­rza­tą Naroż­ną o tym, kie­dy i jak wpro­wa­dzać książ­ki do życia dziec­ka, by samo chęt­nie chcia­ło czytać 

Patronat – Warszawskie Targi Fantastyki: Back to School 2022 (10 – 11.09.2022)

Zapra­szam na dwu­dnio­we święto! 

Błędy rażące! – Sprawdź, czy dobrze oceniono twoją pracę

Możesz sam_ spraw­dzić, czy dobrze oce­nio­no Two­je wypra­co­wa­nie. Czy na pew­no popełnił_ś błę­dy rażące? 

Nauczyciel – pokorne cielę

Czy strajk nauczy­cie­li coś da?

Podcast: Z Babą o budzie | Gość: Maciej Rauhut

Poznaj­cie mło­de­go czło­wie­ka, któ­ry ma wiel­ką wraż­li­wość i zdol­ność kry­tycz­ne­go myślenia. 

Informator dla maturzystów: Perfekcyjne wypracowanie na Maturze w Formule 2023

Arty­kuł o tym, jak napi­sać pra­cę w sty­lu naukowym.

Jak zdać maturę z polskiego w sierpniu bez znajomości lektur obowiązkowych?

Nie­pe­da­go­gicz­ne, ale pro­ste jak drut. 

Newsweek: Liczę, że to wszystko padnie

Arty­kuł o odej­ściu z zawo­du nauczy­cie­la na eta­cie w szkole. 

KOREPETYCJE w wakacje – zapisy przez Internet

Uru­cho­mi­łam inter­ne­to­we zapi­sy na waka­cyj­ne korepetycje.
Dzia­ła­ją tyl­ko do koń­ca sierp­nia i to jedy­na szan­sa na zaję­cia ze mną, bo w edu­ka­cji dzie­je się takie sza­leń­stwo, że mam już kom­plet na regu­lar­ne zaję­cia w latach szkol­nych 2022/2023 i 2023/2024.

18.11.2022 r.: VIII UROCZYSTY KONGRES POLONISTÓWBIBLIOTEKARZY: Rozwój kompetencji przyszłości na lekcjach języka polskiego

Popro­wa­dzę PANEL II: Polo­ni­stycz­ne paten­ty na suk­ces edu­ka­cyj­ny! Jak pra­co­wać z ucznia­mi mają­cy­mi trud­no­ści edu­ka­cyj­ne i wdra­żać w kla­sie edu­ka­cję włączającą.

Romantykon II “Ballady i romanse” – konwent miłośników romantyzmu

Zapra­szam do udzia­łu w Roman­ty­ko­nie 2 – “Bal­la­dy i roman­se”. Tym razem nasz kon­went miło­śni­ków roman­ty­zmu może­my zor­ga­ni­zo­wać nie tyl­ko dzię­ki miło­ści do lite­ra­tu­ry i sztu­ki XIX wie­ku, lecz tak­że dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego. 

Odwołanie od wyników egzaminu ósmoklasisty 2022 – poradnik krok po kroku

Trzy pro­ste kro­ki — ostat­nia wal­ka na argumenty,

Business Insider Polska: Koniec roku szkolnego. Tyle rodzice wydawali na korepetycje

Rynek kore­pe­ty­cji w Polsce.

Radio ZET: Przeżyłam żałobę, ale odchodzę ze szkoły. I nie chodzi o pieniądze #szkołamarzeń

Alek­san­dra Pucu­łek zapro­si­ła mnie do „Szko­ły marzeń”, pod­ca­stu Radio ZET, byśmy mogły poroz­ma­wiać o mojej decy­zji o odej­ściu ze szko­ły i naj­lep­szej pra­cy na świecie. 

Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Arty­sta jako boha­ter lite­rac­ki. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

Motyw wesela i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Motyw wese­la i jego zna­cze­nie w kre­acji świa­ta przed­sta­wio­ne­go. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

Funkcje przedmiotów i postaci symbolicznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Funk­cje przed­mio­tów i posta­ci sym­bo­licz­nych w utwo­rze lite­rac­kim. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

Krytyczny obraz rzeczywistych relacji społecznych. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kry­tycz­ny obraz rze­czy­wi­stych rela­cji spo­łecz­nych. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

Jaką ocenę dziejów Polski zawiera literatura? Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jaką oce­nę dzie­jów Pol­ski zawie­rał lite­ra­tu­ra? Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Roz­pra­wa z naro­do­wy­mi mita­mi. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

Symboliczny sens chocholego tańca w kontekście polskiej kultury i historii. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sym­bo­licz­ny sens cho­cho­le­go tań­ca w kon­tek­ście pol­skiej kul­tu­ry i histo­rii. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rela­cja świa­ta reali­stycz­ne­go i fan­ta­stycz­ne­go. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

Women In Tech Summit 2022 – odpowiedzialność firm w zakresie edukacji

Nauka wywo­dzi się z uni­wer­sal­nej cie­ka­wo­ści, któ­ra czy­ni nas ludź­mi, i zada­je pyta­nia, któ­re są wspól­ne dla nas wszyst­kich. Jest nam pil­nie potrzeb­na do budo­wa­nia bar­dziej inklu­zyw­nych, trans­for­ma­tyw­nych i odpo­wie­dzial­nych eko­sys­te­mów nauki i technologii,...

Roczny plan doskonalenia kadry w zakresie udzielania informacji zwrotnej

Rocz­ny plan dosko­na­le­nia kadry w zakre­sie udzie­la­nia infor­ma­cji zwrot­nej jest zale­d­wie pro­po­zy­cją spo­so­bu zapla­no­wa­nia dzia­łań dla kadry peda­go­gicz­nej, któ­re mają odby­wać się w try­bie hybry­do­wym i umoż­li­wiać współ­pra­cow­ni­kom nawią­zy­wa­nie wza­jem­nych relacji....

04.06. Festiwal Książki Opole: moja rozmowa z Łukaszem Radeckim

PISARZE JEJ NIENAWIDZĄ – BĘDZIE NA FESTIWALU KSIĄŻKI, CHOĆ SAMA NIC NIE NAPISAŁA [TYLKONAS]
Tak, to praw­da! W sobo­tę 4 czerw­ca poja­wię się w Opo­lu na Festi­wa­lu Książki 🔥🔥🔥
Poroz­ma­wia­my z Łuka­szem Radec­kim o jego książ­ce „Mic­kie­wicz – bryk bar­dzo nie­kon­wen­cjo­nal­ny”. Pew­nie nie zabrak­nie polo­ni­stycz­nych śmiesz­ków. Z kim się zoba­czę w Opolu?

Wysokie Obcasy”: Justyna Suchecka, dziennikarka edukacyjna, w rozmowie z Natalią Szostak wskazała m.in. mnie jako autorytet dla współczesnej młodzieży. Nigdy nie myślałam o sobie w tych kategoriach, ale skoro jest to zdanie młodych osób, to nie mogę opanować uczucia wdzięczności.

Bar­dzo dzię­ku­ję Wam za zaufa­nie i pokor­nie pamię­tam, że sama naj­bar­dziej lubię strą­cić auto­ry­tet z piedestału. 

STENTOR i Baba od polskiego: łączymy siły!

Od teraz w Klu­bie Nauczy­cie­la Wydaw­nic­twa STENTOR oraz na stro­nie Wydaw­nic­twa moż­na kupić lub pobrać ZA DARMO moje mate­ria­ły edukacyjne. 

Perspektywy: omawiam dzisiejszy egzamin ósmoklasisty (LIVE)

E8, a na nim “Zemsta”