Kategoria: MediaPage 1 of 3

Tele­wi­zja, pra­sa, Internet

Zapraszam na darmowy pokaz “ŚUBUKa” poprzedzony dyskusją o edukacji włączającej

Zapra­szam na dys­ku­sję i pokaz „Śubu­ka”
8.12.2022 r.
16:00
Kino­te­ka PKiN
Popro­wa­dzę wpro­wa­dze­nie przed filmem.
MSCDN Wydział w War­sza­wie zapra­sza wszyst­kich zwią­za­nych z edu­ka­cją i szkolnictwem.

Pani prezes czy prezeska, “biznesmen”, ale nie “biznesmenka” – czy żeńskie formy przestaną nas dziwić?

Zosta­łam wczo­raj zapro­szo­na przez Biz­nes Inte­ria do roz­mo­wy z Woj­cie­chem Sze­lą­giem o femi­na­ty­wach. Efekt bar­dzo cie­ka­wy – zwłasz­cza w komentarzach.

Teatr Polski w Warszawie i scenariusze lekcji

To teatr, któ­ry napraw­dę wspie­ra szkoły!

Spotkanie dla młodych miłośników serii o Felixie, Necie i Nice – Baba od polskiego i Ursynoteka [warsztaty pisania opowiadań]

Warsz­ta­ty z pisa­nia dla najmłodszych

Huxley i Orwell w Arte​.TV

Super doku­ment w ARTE dostęp­ny onli­ne za dar­mo do 7 grudnia.

23. listopada: prowadzę spotkanie autorskie z Rafałem Kosikiem (Świat Książki, Hala Koszyki, 18.00)

Czy jest coś, o co mam spy­tać auto­ra w waszym imieniu? 

Jak działać ponad podziałami? Połączmy siłę z wrażliwością [PROTEST 2119 PLN]

🔥♥️🔥
Mam nadzie­ję, że następ­nym razem będzie nas wię­cej i pomo­żesz nam krzy­czeć i bić w tarabany. 

Radio ZET: Jak wygląda życie po szkole?

Mia­łam oka­zję poroz­ma­wiać z Alek­san­drą Pucu­łek o nowym życiu i nauczaniu 

Podsumowanie: Kongres Polonistów/ek i Bibliotekarzy/ek czasopisma “Polonistyka” – byłam 1 z czworga prelegentów

Dodat­ko­wo w stycz­nio­wym nume­rze “Polo­ni­sty­ki” prze­czy­ta­cie mój pierw­szy arty­kuł opu­bli­ko­wa­ny na łamach tego czasopisma. 

Polskie Radio Dzieciom: językowy obraz świata

Uuuu moc­ny tytuł! PWN, co teraz?
O języ­ko­wym obra­zie świa­ta roz­ma­wia­łam pod­czas godzin­nej audy­cji w Pol­skie Radio Dzieciom

ONET KULTURAARTE​.TV: Otoczenie nie rozumie siedmiolatki. “Sasha od dawna JEST dziewczynką” – DZIEŃ TOLERANCJISZKOLEKINIE

Bez­płat­na plat­for­ma stre­amin­go­wa ARTE​.tv udo­stęp­nia fil­my, któ­re moż­na umó­wić pod­czas godzi­ny wycho­waw­czej: nagro­dzo­ny na Ber­li­na­le film “Dziew­czyn­ka”, serię doku­men­tal­ną “Naked – kim jeste­śmy napraw­dę?”, repor­ta­że “Obcy we wła­snym cie­le” i “Trans­fo­bia” oraz pro­duk­cję o pierw­szym pol­skim chó­rze LGB­TQiA – Voces Gaudi.

Popołudnie Radia dla Ciebie: Młodzieżowe Słowo Roku – finałowa dwudziestka!

Ujaw­niam defi­ni­cje fina­ło­wej dwudziestki 

KINO ŚWIAT: pokaz przedpremierowy filmu o walce matek dzieci z niepełnosprawnościami oraz o moim koniku — spektrum autyzmu

Przy­po­mi­nam, że w sobo­tę spo­ty­ka­my się Pro­te­ście OzN i ich rodzin

Młodzieżowe Słowo Roku i rozmowa o języku w Pytaniu na Śniadanie (+ spotkanie z Arią Martelle)

Poran­na daw­ka zachwy­tu nad żywot­no­ścią języka.

18.11.2022 r. POLONISTYKA: VIII UROCZYSTY KONGRES POLONISTÓWBIBLIOTEKARZY

Moje wiel­kie, polo­ni­stycz­ne wesele!

Poprowadzę spotkanie autorskie z Rafałem Kosikiem z okazji premiery 16. tomu powieści “Felix, Net i Nika i Zero Szans”

Spo­tka­nie z auto­rem Rafa­łem Kosi­kiem w Hali Koszy­ki (23. listo­pa­da o godz. 18.)

Chillizet | Tomasz Śliwiński “Na chilloucie”: jak zachęcać dzieci i młodzież do czytania?

Czy da się zachę­cić je jesz­cze do czy­ta­nia kla­sy­ki literatury? 

Trójka Polskie Radio: Essa, gilbert, a może coś innego?

Trwa ple­bi­scyt na “Mło­dzie­żo­we sło­wo roku”Trójka Pol­skie Radio

Wielka Gala Integracji

Sza­le­nie się cie­szę z tego Świę­ta. Poroz­ma­wia­łam z Mate­uszem Różań­skim z Inte­gra­cji, Olgą Śle­pow­roń­ską ze Sto­wa­rzy­sze­nia Mudi­ta oraz z Bogu­sią – Anio­łem Na Reso­rach, któ­ra pro­wa­dzi­ła tę wiel­ką galę!

Z Babą o budzie [LIVE]| Gościni: Natalia Zastępa @natalia.zastepa

Już o 11.00 na Insta­gra­mie spo­tka­nie z Nata­lią Zastę­pą – w ramach cyklu “Z Babą o budzie”, razem z Macie­jem Rau­hu­tem odpy­ta­my naszą gości­nię o to, jak łączy pra­cę, pasję i edukację. 

POLITYKA: Obywatel Rauhut + informacje o “Z Babą o budzie”

Oby­wa­tel M.R.

BRYK​.PL: Tylko niektórzy uczniowie mają dostęp do dobrego nauczania [WYWIAD]

Z Moni­ką Wąs roz­ma­wia­ły­śmy o edu­ka­cji (a o czym innym Baba może gadać? 😅). 

ROMANTYKON 2 – 29.10.2022

Rela­cja z konwentu 

PODCAST Angeliki Kucińskiej „Kobiety objaśniają świat”

Któ­ra z nas nie lubi Bukow­skie­go i skąd wiesz, że obie? Gości­nią nowe­go odcin­ka pod­ca­stu „Kobie­ty obja­śnia­ją świat” jest Ane­ta Kory­ciń­ska, polo­nist­ka, peda­goż­ka, @babaodpolskiego Roz­ma­wia­my o rów­no­ści w języ­ku, pochy­la­my się nad awan­tu­rą o femi­na­ty­wy i cie­szy­my z poja­wią­cych się...

PATRONAT: „𝐅𝐞𝐥𝐢𝐱, 𝐍𝐞𝐭 𝐢 𝐍𝐢𝐤𝐚 𝐨𝐫𝐚𝐳 𝐙𝐞𝐫𝐨 𝐒𝐳𝐚𝐧𝐬”

AAA! Zosta­łam patron­ką 16. tomu serii! 

BABA BOOK [LIVE]: “To przez ten wiatr” Jakuba Nowaka [PATRONAT]

Roz­mo­wa z pisa­rzem Jaku­bem Nowa­kiem – mówię brzyd­kie sło­wa, ale pada wie­le fak­tów o Sien­kie­wi­czu i Modrze­jew­skiej, na doda­tek posłu­cha­cie naj­lep­szych języ­ko­wo wstę­pów do ksią­żek, bo to, co zro­bił Nowak, jest kom­pi­la­cją arcy­ge­nial­nych zdań. To nie­mo­ral­ne, by tak pisać. 

Targi Fantastyki – Zima 2022: mój patronat!

Zosta­łam patron­ką WTF:)

Tygodnik Przegląd: Lektury to tylko tło

Znów się roz­ga­da­łam o szkole 😉
Dzię­ku­ję “Tygo­dni­ko­wi Prze­gląd” i Kor­ne­lo­wi Waw­rzy­nia­ko­wi za rozmowę. 

Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji (Polska Lärare): konferencja “PKP Potrzeby – Konkursy – Propozycje”

Moje gościn­ne wystą­pie­nie na kon­fe­ren­cji w Szwecji

Światowy Dzień Wartości | Debata: „Rola inkluzywnego języka w budowaniu różnorodności w organizacjach”

#Wor­king­To­ge­ther – Deba­ta: “Rola inklu­zyw­ne­go języ­ka w budo­wa­niu róż­no­rod­no­ści w organizacjach”

TRÓJKA: Czy emotikony zawsze ułatwiają komunikację?

Dla­cze­go emo­ti­ko­ny prze­cho­dzą już do lamusa?

eDziecko: Wiedziałam, że jestem “dziwakiem” w pokoju nauczycielskim

Wywiad prze­pro­wa­dzi­ła Mag­da­le­na Woźniak

LIVE: Z babą o budzie | Gościni: Monika Adamska @monika_adamska_o_glosie

Moni­ka jest spe­cja­list­ką od gło­su – liczę, że dzię­ki niej nie będę dusić się jak ryba wyrzu­co­na na brzeg 🙂
Zapra­szam wszyst­kich, któ­rzy pra­cu­ją głosem 

BABA BOOK: edukacja klimatyczna | rozmowa z Moniką Kamińską autorką “Wspomnień z planety Ziemia”

Zapra­szam na roz­mo­wę o edu­ka­cji kli­ma­tycz­nej, któ­rą moż­na wpro­wa­dzić do szko­ły dzię­ki książ­ce dla 9 – 12 lat­ków: “Wspo­mnie­nia z pla­ne­ty Ziemia” 

DD TVN: w telewizji śniadaniowej o literaturze i to takiej, która porusza bardzo ważne tematy dla wszystkich kobiet

Dzię­ku­ję Agniesz­ce Kor­czyń­skiej, że wraz z Nata­lią Szo­stak i Mał­go­rza­tą Roze­nek mia­ły­śmy szan­sę poroz­ma­wiać w tele­wi­zji śnia­da­nio­wej o lite­ra­tu­rze i to takiej, któ­ra poru­sza bar­dzo waż­ne tema­ty dla wszyst­kich kobiet.
#annie­er­naux ♥️💪
Nata­lia Szo­stak. Czy­tel­nicz­ka Mał­go­rza­ta Roze­nek-Maj­dan DDTVN @agnieszka.ko.180

Omawiam test diagnostyczny

Nagra­nie reali­zo­wa­ne dla Fun­da­cji Perspektywy. 

LIVE: Z babą o budzie | Gość: Mateusz Rybak @angel_forest22

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia i obej­rze­nia kolej­ne­go zare­je­stro­wa­ne­go nagra­nia na żywo z roz­mo­wy o sys­te­mie edu­ka­cji. Tym razem moim gościem był Mate­usz – akty­wi­sta dzia­ła­ją­cy przy granicy. 

LIVE: Z babą o budzie | Osoba goszczona: Niedzia @niedziapets

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia i obej­rze­nia kolej­ne­go zare­je­stro­wa­ne­go nagra­nia na żywo z roz­mo­wy o sys­te­mie edu­ka­cji. Tym razem moim i Mać­ka gościem było Nie­dzia – oso­ba niebinarna. 

Trójka – Program 3 Polskiego Radia: mówiłam z RiGCZem o essie

Arty­kuł oraz link do audycji. 

Szok i niedowierzanie: oblężenie na moim wykładzie o... rozprawce :D

Ależ ludzi! Wię­cej niż mojej rodziny!

ATYPOWE.PODCAST: kobiece ADHD (w podcaście Oli Pflumio)

Zapra­szam do wysłu­cha­nia mojej spowiedzi. 

SALON MATURZYSTÓW Fundacji Perspektywy: POZNAŃ

Pre­zen­ta­cja “Nie­zmien­ni­ki matu­ral­ne” oraz gale­ria zdjęć – ponad 7 tys. osób. 

LIVE: Z babą o budzie | Gość: Andrzej Tucholski @andtucholski

Zapra­szam do wysłu­cha­nia i obej­rze­nia pią­te­go odcin­ka “Z babą o budzie”. Dzi­siaj moim gościem był Andrzej Tucholski! 

PYTANIE NA ŚNIADANIE: Wysokie ceny i brak korepetytorów – co teraz?

Poszłam na śnia­da­nie – dosta­łam pytanie 😉 

VIBEZ​.PL: Nauczycielka, @babaodpolskiego: Dzięki Czarnkowi młodzież zaczęła się buntować [WYWIAD]

Dzię­ku­je­my ministrowi

LIVE FEMINOTEKI: uwrażliwianie na przemoc s&ksualną na lekcjach języka polskiego

10.09.2022 godz. 17.00 Live na IG Feminoteki

Alpha Dogz: psychologia zwierząt i nauczanie języka polskiego

O psach w pol­skiej szkole

Reset obywatelski |Nieco jaśniej: nie tylko hit jest problemem polskiej szkoły

Pod­czas pro­gra­mu Kor­ne­la Waw­rzy­nia­ka „Nie­co jaśniej” w Rese­cie Oby­wa­tel­skim roz­ma­wia­li­śmy (ja, Maciej Rau­hut i Ali­na Czy­żew­ska) o pro­ble­mach ze współ­cze­sną szko­łą. Nie­zna­jo­mość Kon­sty­tu­cji w naszym kra­ju jest zatrwa­ża­ją­ca, opo­wia­da­li­śmy zatem o sto­so­wa­niu art. 61 do uzyskiwania...

SALON MATURZYSTÓW Fundacji Perspektywy: WARSZAWA

Pre­zen­ta­cja “Nie­zmien­ni­ki maturalne” 

SALON MATURZYSTÓW Fundacji Perspektywy: SZCZECIN

Pre­zen­ta­cja “Nie­zmien­ni­ki maturalne” 

Art. 61 Konstytucji RP i nasz list do Ministra w sprawie podręcznika prof. Roszkowskiego

Panie mini­strze,jako przed­sta­wi­cie­le dwóch grup spo­łecz­nych (nauczy­ciel­ka i uczeń) chcie­li­by­śmy wyra­zić zanie­po­ko­je­nie dzia­ła­nia­mi MEiN, któ­re są podej­mo­wa­ne ws. nowo­pow­sta­łe­go przed­mio­tu szkol­ne­go – histo­ria i teraź­niej­szość. (…) Uwa­ża­my, że szko­ła nie jest miej­scem na prowadzenie...

Podcast: Z Babą o budzie | Gościni: Joanna Obuchowska

Roz­ma­wiam z Joan­ną Obu­chow­ską, edu­ka­tor­ką, któ­ra pozna­ła wie­le sys­te­mów szkol­nych na świe­cie i na pew­no zre­wo­lu­cjo­ni­zu­je myśle­nie o ucze­niu się. 

Podcast: Kobiety i ADHD

Rok szkol­ny z przy­tu­pem: byłam gości­nią pod­ca­stu Pau­li­ny „Kobie­ty i ADHD

Wypowiedź ekspercka dla księgarni internetowej TaniaK​siaz​ka​.pl.

Tym razem prze­druk w Super Expressie. 

#szkołabezbzdur – szczegółowe omówienie podręcznika do historii i teraźniejszości prof. Roszkowskiego oraz propozycja erraty

Erra­ta – zmie­nia­my treść stro­ny o invitro 

MATRONAT: Western z Henrykiem Sienkiewiczem

Pre­mie­ra już 28 września! 

Podcast: Z Babą o budzie | Gość: Franek Broda

Roz­ma­wiam z Fran­kiem Bro­dą, akty­wi­stą, dzia­ła­czem na rzecz LGBTQ+ o jego spoj­rze­niu na edukację 

Czytam samodzielnie! Jak zachęcić, a nie zniechęcić? – rozmowa z Fiką dla Wydawnictwa Wilga

Roz­ma­wiam na żywo z Mał­go­rza­tą Naroż­ną o tym, kie­dy i jak wpro­wa­dzać książ­ki do życia dziec­ka, by samo chęt­nie chcia­ło czytać 

Patronat – Warszawskie Targi Fantastyki: Back to School 2022 (10 – 11.09.2022)

Zapra­szam na dwu­dnio­we święto! 

Podcast: Z Babą o budzie | Gość: Maciej Rauhut

Poznaj­cie mło­de­go czło­wie­ka, któ­ry ma wiel­ką wraż­li­wość i zdol­ność kry­tycz­ne­go myślenia.