Kategoria: MediaPage 1 of 5

Tele­wi­zja, pra­sa, Internet

Mądre i niedrogie książki na nagrody szkolne | Wirtualne Targi dla Bibliotek edycja VII – wiosna 2024 – Rynek książki | Webinar i katalog

Wraz z dys­try­bu­to­rem ksią­żek OSDW Azy­mut przy­go­to­wa­łam dla Was pomy­sły na nagro­dy szkol­ne dla zerów­ki, klas 1 – 3, 4 – 8 i szko­ły ponadpodstawowej. 

Polskie Radio Trójka: 8 tysięcy ofert pracy dla nauczycieli

Każ­de­go dnia robo­cze­go poja­wia się 200 – 300 ofert pra­cy dla nauczy­cie­li – dono­si pro­fil Deale­rzy Wie­dzy. Mimo pod­wy­żek pła­ce w oświa­cie wciąż są niskie, a chęt­nych do pra­cy w szko­łach bra­ku­je. Eks­per­ci zwra­ca­ją uwa­gę, że wyż­sze pen­sje nie roz­wią­żą w cało­ści pro­ble­mu. – Musi­my zmie­nić cał­ko­wi­cie myśle­nie o tym, cze­go ocze­ku­je­my od szko­ły – oce­nia Ane­ta Kory­ciń­ska, nauczy­ciel­ka i autor­ka blo­ga “Baba od polskiego”.

Moja książka „Radio w mojej głowie. Opowieści o ADHD” jest już w przedsprzedaży

Już jest! Przed­sprze­daż mojej książ­ki o ADHD

04.04.2024 r.: Kurs do egzaminu ósmoklasisty na żywo | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. S.W. Laskowskiego w Grójcu

Na biblio­te­kę ruszy­li tego­rocz­ni ósmo­kla­si­ści z PSP nr 1 i PSP nr 2. 

Kurs maturalny na żywo we Włocławku: „Baba od polskiego” w Filii nr 11 – Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza [wstęp wolny]

Matu­rzy­sto, przy­go­tuj się do egza­mi­nu doj­rza­ło­ści z Baba od pol­skie­go ❗️
Ane­ta Kory­ciń­ska – nauczy­ciel­ka, edu­ka­tor­ka i redak­tor­ka pro­wa­dzą­ca kanał w ser­wi­sie Youtu­be „Baba od pol­skie­go” pora­dzi jak sku­tecz­nie przy­go­to­wać się do matu­ry z języ­ka polskiego.

18 kwiet­nia 2024 r., godz. 12.00
Filia nr 11, ul. Łęg­ska 28

Wstęp wol­ny

Aleksandra Pezda | Newsweek | “Julia nie czyta już nawet streszczeń. Jeden akapit i do widzenia” – jestem jednym z głosów w walce o listę lektur

Pro­szę się wczy­tać, bez streszczania 🙂
Tytuł chwy­tli­wy, ale wewnątrz rze­tel­ne zba­da­nie sytuacji 

Wręczenie nagród w konkursie stypendialnym Fundacji IMiD, w którym miałam zaszczyt być członkinią jury

Uda­ło nam się wyło­nić nastę­pu­ją­cych zwy­cięz­ców w kategoriach:
????Spor­to­wa – Tomek, któ­ry tre­nu­je bra­zy­lij­skie Jiu-Jit­su i osią­ga mię­dzy­na­ro­do­we suk­ce­sy w tej dyscyplinie.
????Nauki mate­ma­tycz­no-przy­rod­ni­cze – Kac­per, któ­ry wspie­ra ochro­nę pan­cer­ni­ków w Laosie oraz adop­to­wał „Kar­pac­ką czwórkę”.
????Nauki huma­ni­stycz­no-języ­ko­we – Mate­usz, któ­ry mówi w 3 obcych języ­kach i uwiel­bia obo­zy językowe.
????Arty­stycz­na – Emi­lia, któ­ra uczęsz­cza na kurs Mały Arty­sta i już pla­nu­je kurs malar­stwa oraz waka­cyj­ny obóz artystyczny”. 

FUNDACJA SŁONIE NA BALKONIE: Nasza debata o depresji uświadamia jak podstępna to choroba. Obejrzyjcie dyskusję, by dowiedzieć się: jak ją rozpoznać i zdążyć z pomocą!

Tyl­ko w 2023 roku aż 146 dzie­ci popeł­ni­ło samobójstwo.

146 dzie­ci to pięć 30-oso­bo­wych kla­sa albo tyle, ile jest miej­sce w trzech auto­bu­sach. Gdy­by te dzie­ci zgi­nę­ły w jeden dzień – z pew­no­ścią zosta­ła­by ogło­szo­na żało­ba narodowa.

Grałam w grę w Muzeum Narodowym w Krakowie :)

Zapis bar­dzo dobre­go dnia, w któ­rym mia­łam oka­zję poje­chać do Kra­ko­wa, by zagrać w Dixit 

11 kwietnia 2024, godz. 11:00 | Baba od polskiego poleca mądre i niedrogie książki na nagrody szkolne | Wirtualne Targi dla Bibliotek edycja VII – wiosna 2024 – Rynek książki

Rusza­ją siód­me Wir­tu­al­ne Tar­gi dla Biblio­tek orga­ni­zo­wa­ne przez dys­try­bu­to­ra ksią­żek OSDW Azy­mut! Zapra­szam na dar­mo­we webinary! 

Onet: „Odcięcie Polaków od polskości”? Nic podobnego. „Rugowanie religii to mit”

Pau­li­na Zywar spy­ta­ła mnie o pro­po­zy­cje zmian w liście lektur. 

Interia: Uczeń ma być aktorem, a nie widzem. Babka z Majcy i Baba od polskiego o zadaniach domowych

Puk, puk. To ja jesz­cze o pra­cach domo­wych z języ­ka pol­skie­go w szko­le pod­sta­wo­wej, bo oka­za­ło się, że tra­fi­łam na głów­ną Inte­rii, więc temat nadal wzbu­dza emocje.
Czy moż­na nauczyć się czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem i pisa­nia wypra­co­wań bez zada­wa­nia takiej pra­cy do domu?
Moż­na i to jesz­cze jak. 

FUNDACJA ITAKA: Webinar: “Porozmawiajmy o nastolatkach“FUNDACJA ITAKA:

Jesteś nauczy­cie­lem, peda­go­giem, wycho­waw­cą pra­cu­ją­cym z mło­dzie­żą? Jeśli tak – ser­decz­nie zapra­sza­my na webi­nar “Poroz­ma­wiaj­my o nasto­lat­kach”. Part­ne­rem wyda­rze­nia jest Librus Szkoła

???? 23 lute­go Ogól­no­pol­ski Dzień Wal­ki z Depresją
⏰ 10:00
???? plat­for­ma ClickMeeting

Teatr Syrena: “Wypiór” – napisałam tekst do programu teatralnego

Musi­cal na pod­sta­wie “Wypio­ra” Grze­go­rza Uzdańskiego. 

Czytanie to super sprawa! Biblioteka w Fundacji Avalon

Zro­bi­łam to! Zało­ży­łam biblio­te­kę dla pacjen­tów i odwie­dza­ją­cych budy­nek Fun­da­cji Ava­lon: Od dziś zapra­sza­my do Fun­da­cji Ava­lon ul. Doma­niew­ska 50A w War­sza­wie, by razem z nami zanu­rzyć się w świe­cie książek. 

Kon​kre​t24​.tvn24​.pl: Ministra Nowacka “wykreśliła Rotę z programu nauczania”? Sprawdziliśmy – w artykule wykazuje, że jest to fałsz

Konop­nic­ka w szko­le ponad­pod­sta­wo­wej jest posta­cią, o któ­rej się mówi przy oka­zji nauki o epo­ce pozy­ty­wi­zmu, jest twór­czy­nią nowel, inte­re­su­je nas jej bio­gra­fia, a nie­ko­niecz­nie wier­sze – cho­ciaż i te mogą być wspo­mnia­ne, a zwłasz­cza ‘Rota’ wraz z jej kul­tu­ro­wym odbio­rem i wyko­rzy­sty­wa­niem przez ruchy poli­tycz­ne, któ­re sły­ną z nar­ra­cji homo­fo­bicz­nej, bez świa­do­mo­ści, że sama Konop­nic­ka była oso­bą nie­he­te­ro­nor­ma­tyw­ną” – doda­je Korycińska.

Trójka Polskie Radio: Zmiany w edukacji? Polonistka radzi: dajmy dzieciom więcej luzu

– Musi­my sku­pić się na kształ­to­wa­niu umie­jęt­no­ści pisa­nia, wyra­ża­nia wła­sne­go zda­nia, czy­ta­nia i wycią­ga­nia jakichś reflek­sji z tek­stu, a nie tyl­ko szu­ka­nia fak­tów – doda­je polonistka. 

Dwójka Polskie Radio: “Młodomowa”, czyli jak powstają i co oznaczają nowe słowa w polszczyźnie

W “Poran­ku Dwój­ki” pod­su­mo­wa­li­śmy dorocz­ną deba­tę reali­zo­wa­ną w ramach kam­pa­nii spo­łecz­nej “Ojczy­sty – dodaj do ulubionych”.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2024 – webinar dla nauczycieli i nauczycielek

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE ONLINE DLA NAUCZYCIELI – Liter​ka​.pl

Młodomowa. O najmłodszej polszczyźnie | Debata językowa

???? Trans­mi­sja dys­ku­sji będzie dostęp­na tak­że na pro­fi­lu Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry, a tak­że na kana­le YouTu­be NCKul­tu­ry. Począ­tek deba­ty i jej trans­mi­sji jest prze­wi­dzia­ny na godzi­nę 19:00.
???? Widzów zachę­ca­my do zada­wa­nia pytań w komen­ta­rzach pod okien­kiem transmisji.
Dołącz­cie do wyda­rze­nia: Mło­do­mo­wa. O naj­młod­szej pol­sz­czyź­nie | Deba­ta języ­ko­wa online

TVN24​.pl |“Czasem wychodzi zgrabnie, a czasem krindżowo”. Językowy krem na zmarszczki

Wypo­wiedź w arty­ku­le Nata­lii Szostak 

Kobieta Onet​.pl| Naukowcy sprzeciwiają się cyfryzacji w szkołach. Polonistka: będzie jak u Witkacego — wieczne nienasycenie

Wypo­wiedź na temat wad i zalet korzy­sta­nia z ekra­nów – arty­kuł Dag­ma­ry Pakuły 

RADIO ZET: Pogarda plus. Koniec kadencji Przemysława Czarnka w MEiN. Jak oceniają ją nauczyciele?

Wypo­wiedź do arty­ku­łu Alek­san­dry Pucułek

24.11. | Warszawa | Uroczysty Kongres Polonistów i Bibliotekarzy

Mia­łam pre­lek­cję o lite­ra­tu­rze Young Adult 

17.11 | Mińsk Mazowiecki – warsztaty z przygotowania do egzaminu ósmoklasisty

Odwie­dzi­łam Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 1 im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Miń­sku Mazo­wiec­kim – podwój­ne trzy­go­dzin­ne warsz­ta­ty dla klas ósmych 

16.11. Festiwal Literatury dla Dzieci | Kraków

Kon­fe­ren­cja dla nauczy­cie­li i biblio­te­ka­rzy, na któ­rej mówi­łam o książ­kach Young Adult

GRAŁAMGRĘ! Na dodatek w Muzeum Narodowym w Krakowie

Nigdy bym nie sądzi­ła, że jako nauczy­ciel­ka, mogę reali­zo­wać tak sza­lo­ne pomy­sły [płat­na współpraca]

Pokaz specjalny filmu “Święto ognia” i spotkanie z twócami filmu oraz rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami

Orga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia są: Fun­da­cja Mię­dzy Nie­bem a Zie­mią oraz dys­try­bu­tor fil­mo­wy Kino Świat.

Portal Samorządowy| Baba od polskiego: Kiedy mówię ludziom, że jestem nauczycielką pytają, co zrobiłam nie tak

Roz­ma­wia­my o moż­li­wych refor­mach i czy drob­ne zmia­ny, któ­re postu­lo­wa­ły par­tie w swo­ich pro­gra­mach – fak­tycz­nie coś zmienią.

ADHDBIZNESIE – [live] Paula Balicka-Zańczak [@ogiettaj]

Poroz­ma­wia­my o naszym doświad­cze­niu w pro­wa­dze­niu biz­ne­su z dia­gno­za ADHD. Dla­cze­go nas to wyróż­nia, a z czym mamy problemy?

Głos Nauczycielski| KRYZYSEDUKACJI. Aneta Korycińska, „baba od polskiego”: Nie zniszczyli wszystkiego

Roz­ma­wia­my o kry­zy­sie w edu­ka­cji, o tym, że ode­bra­no nam radość z wyko­ny­wa­nia naszej pracy.

ROMANTYKON III – poświęcony dziadom i “Dziadom”

4 listo­pa­da 2023 r. – bile­ty od 30 zł 

Newsweek Polska: Nam potrzeba wielkiej zmiany

Ja już powie­dzia­łam, co wie­dzia­łam, więc wkle­jam za Alek­san­dra Pezda:
Za chwi­le deba­ta a ja zno­wu o szko­le z Baba od pol­skie­go któ­ra mówi mi:
“Szko­da, że więk­szość poli­ty­ków nie dosię­ga uczniow­skich marzeń o czy­stej poli­ty­ce – takiej dla spra­wy, nie dla par­tii czy wygra­nych miejsc w Sej­mie”. Plus poja­wi­łam się na okład­ce, by zachę­cać do głosowania. 

07.10. Premiera edukacyjnej bajki “Dzieci z Oceanu” – prowadzenie rozmowy i panelu na temat roli książek dziecięcych

Baj­ka o boha­ter­ce z nie­peł­no­spraw­no­ścią, któ­ra uczy doro­słych ekologii. 

Specjalny LIVE z okazji Dnia Patrona Radia 357

Świę­tuj­cie z nami!

11.10. XXI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów | panel: Czy na uzdrowienie oświaty jest już za późno?

dłu­go­fa­lo­we skut­ki nie­do­fi­nan­so­wa­nia oświa­ty – co nas cze­ka w przyszłości?
bra­ki kadro­we wśród nauczy­cie­li będą się pogłę­biać? Chęt­nych do nauki w zawo­dzie brakuje.
pen­sje nauczy­cie­li gonią pła­cę minimalną
czy kolej­na refor­ma oświa­ty coś zmieni?

05.10. Gdańsk. Festiwal Literatury dla Dzieci – wystąpienie konferencyjne pt. Young Adult nie tylko dla młodych!

Festi­wal i kon­fe­ren­cja – zapisz się już dziś (za darmo) 

07.10. Prowadzę spotkanie premierowe kolejnej książki z przygodami dzielnej Neli | Adrian Rykowski “Dzieci z Oceanu”

Dom Otwar­ty, jest dostęp­ny dla osób z niepełnosprawnościami.
Pod­czas wyda­rze­nie, będzie tłumacz_ka pol­skie­go języ­ka migo­we­go PJM.

13.10. RESORT KOMEDII: Baba od polskiego na dzień nauczyciela (spektakl improwizowany)

Ja mówię – oni gra­ją, widzo­wie pła­czą np. ze śmiechu. 

X Festiwal Literatury WIELORZECZE | Elbląg |

W nie­dzie­lę po popro­wa­dzę panel: “Nasza Szym­bor­ska” – z udzia­łem Mar­ty Fox, i Mirki
Szychowiak. 

OSDW AZYMUT: Young Adult w bibliotece. Warsztaty z Babą od polskiego [NAGRANIE WEBINARIUM]

Nagra­nie webi­na­ru o lite­ra­tu­rze Young Adult

Igrzyska Wolności: “Dziewczyny i przywództwo. Jak możemy wspierać potencjał przywódczy młodych?

Wystę­pu­ję w roli mode­ra­tor­ki spo­tka­nia, w któ­rym udział biorą:
Eli­za Dur­ka – mene­dżer­ka, badacz­ka i akty­wist­ka spo­łecz­na, fun­da­tor­ka i pre­ze­ska Inspi­ring Girls Polska,
Zuzan­na Karcz – akty­wist­ka na rzecz edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej, anty­dy­skry­mi­na­cyj­nej i klimatycznej,
Mar­cin Sza­la – edu­ka­tor, twór­ca liceum Artes Liberales,
Kata­rzy­na Wierz­bow­ska – przed­się­bior­czy­ni, przed­się­bior­czy­ni spo­łecz­na, inno­wa­tor­ka spo­łecz­na, współ­za­ło­ży­ciel­ka i CEO Sophia Health.

Wybor​cza​.pl | artykuł Edyty Zielińskiej-Dao Quy: Czy to dobrze, że nastolatkowie dużo czytają, skoro czytają “Rodzinę Monet”?

mia­łam oka­zję zabrać głos w dyskusji

W labiryncie teatru – edukacja w Teatrze Polskim i moje scenariusze!

PREMIERA PLATFORMY EDUKACYJNEJ

Baba od polskiego dla GLAMOUR: Niech szkoła uczy rozmowy

Gla­mo­ur, 09/2023, wywiad Ange­li­ki Kucińskiej

Newsweek: mówiłam o odwołaniach od wyników matury i egzaminu ósmoklasisty

Odpo­wia­da­li­śmy Alek­san­drze Pez­dzie o tego­rocz­nych doświad­cze­niach z pisa­niem odwo­łań od wyni­ków egzaminów 

31.08.2023: Darmowy webinar o bezpieczeństwie w sieci i… pomysłach na wykorzystanie nowych technologii podczas lekcji języka polskiego

⏰Spo­tka­my się dzię­ki uprzej­mo­ści @livewebinarcom
31 sierp­nia o 12.00

30.08: poprowadzę warsztaty z sojusznictwa

Wyda­rze­nie odbę­dzie się dzię­ki Szajn x 2119 X Teatr 21/Centrum Sztu­ki Włączającej

RZECZPOSPOLITA: Tylko 10 proc. prac egzaminacyjnych, które widziałam, zostało ocenione poprawnie

Roz­ma­wia­my dla­cze­go war­to się odwo­ły­wać, zgła­szać się po wgląd do pra­cy i czy moż­na popra­wić wynik. 

FAKTY TVN: Jest kolejna część podręcznika do HiT‑u. “Znów przypomina zbiór felietonów”

Mate­riał przy­go­to­wa­ny przez Adrian­nę Otrę­bę. Ja mogłam sko­men­to­wać język, jakie­go uży­to do opi­su histo­rii w pod­ręcz­ni­ku prof. Roszkowskiego. 

TVN24: “Czy ktoś to redagował?” Nowy podręcznik Roszkowskiego i “powtórka z czytelniczej rozrywki”

W arty­ku­le Justy­ny Suchec­kiej znaj­du­je się wszyst­ko na temat nowe­go tomu pod­ręcz­ni­ka. Ja komen­tu­ję war­stwę językową. 

Empik Pasje: Nie będę udawać, że zachwyca, gdy nie zachwyca. Wywiad z Anetą Korycińską

Roz­mo­wę prze­pro­wa­dził Robert Szymczak

Jestem jurorką w PR Wings

Kon­kurs PR Wings wyła­nia i nagra­dza naj­bar­dziej efek­tyw­ne, kre­atyw­ne i inno­wa­cyj­ne pro­jek­ty z zakre­su sze­ro­ko rozu­mia­nej komu­ni­ka­cji i public relations.

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: POPRAWIAĆ czy nie poprawiać?

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

Onet: komentarz do wyników matur

— To wiel­ki suk­ces uczniów i pew­nie ich nauczy­cie­li — mówi One­to­wi Ane­ta Korycińska

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: Przysłowia o BABIE 

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

RADIO ZET: Zamiast 93 pkt wpisano 39. “Weryfikujcie wyniki matury i egzaminu ósmoklasisty, piszcie odwołania”

Roz­mo­wa z Alek­san­drą Pucułek 

Buntowniczka. Mary Shelley córka Mary Wollstonecraft |#VindicationForMary | #InHerName

Już teraz zapra­sza­my na live, któ­ry odbę­dzie się 11 sierp­nia o godz. 21.00.
#Vin­di­ca­tion­For­Ma­ry
#InHer­Na­me

Plener czytelniczy – 3. Literacka Podróż Hestii

Wstęp na Ple­ner Czy­tel­ni­czy i udział w we wszyst­kich wyda­rze­niach jest bezpłatny.

PnŚ: Czerwony pasek na świadectwie budzi coraz większe kontrowersje – dlaczego?

Dzi­siaj w PnŚ roz­ma­wia­li­śmy o bez­sen­sie oce­no­zy i świa­dec­twach z czer­wo­nym paskiem.

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep