Kategoria: Media

Tele­wi­zja, pra­sa, Internet

Podcasty w EmpikGo i konkurs z tej okazji

kody do EmpikGo

LIVE przedegzaminacyjny dla osób uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Szy­ku­je dwa spo­tka­nia przed­eg­za­mi­na­cyj­ne dla osób uczą­cych się w szko­łach pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych (na żyw­ca, ale przed kame­rą). Zapra­szam zain­te­re­so­wa­nych, będę prze­sta­wia­ła autor­skie pro­gra­my pisa­nia tek­stów (testo­wa­ne na ludziach), powiem jak pla­no­wać pra­cę, co...

Jeżeli chcesz — możesz mnie wesprzeć

Możesz objąć moje dzia­ła­nia patro­na­tem: https://patronite.pl/babaodpolskiego/

Moje uczennice w VOGUE

Moje uczen­ni­ce w @vogue.polska! Wrześniowy „Vogue” to numer poświęcony nadziei. Ucznio­wie i uczen­ni­ce mojej szko­ły @islobdnr mówią o swo­ich ini­cja­ty­wach spo­łecz­nych, w tym też o „Cie­ple”. Jestem dum­na! Piękne zdjęcia i wie­le stron tek­stu. To są piękni ludzie....

TVP Kultura – 2020. Czas nieznany

Wystą­pi­łam w TVP Kul­tu­ra w seria­lu doku­men­tal­nym: “2020. Czas nieznany

e‑lekcje w czasach epidemii

Edu­ka­cja w cza­sach zara­zy.Byłam na żywo – przez Sky­pe – w stu­dio Wir­tu­al­na Pol­ska i mówi­łam o e‑lekcjach. Moż­na posłu­chać od 15.35, zaraz po pre­zy­den­to­wej: https://www.facebook.com/wiadomosciwppl/videos/513380096252733/?vh=e

matura – lista piosenek

darmowe lekcje

DARMOWE LEKCJE DLA LICEALISTÓW na Discord:   KLASA 1 ponie­dział­ki: 11.40; śro­dy: 11.40;   KLASA 2 wtor­ki: 13.40; piąt­ki 11.40;   KLASA 3 ponie­dział­ki: 10.05; śro­dy 10.05; piąt­ki 10.05...

edziecko.pl: Uczennica pokazała nową metodę na sprawdzanie klasówek w jej szkole. “Człowiek uczy się, naprawiając własne błędy”

To bar­dzo dobra meto­da. Sto­su­ję ją, ale za wypra­co­wa­nia nie sta­wiam ocen, jedy­nie daje komen­tarz: co się uda­ło, a nad czym trze­ba popra­co­wać. Wypra­co­wa­nia z języ­ka pol­skie­go to warsz­tat, tre­ning – nikt nie umie bez prób dobrze pisać....

mamadu.pl: Wypracowanie 13-latka wprawia w osłupienie. Jego treść powinna zawisnąć w każdej szkole!

https://mamadu.pl/144639,wypracowanie-z-polskiego-tego-13-latka-wbija-w-fotel-ocena-nauczycielki

dzień dobry tvn – tatuaże w pracy nauczyciela

Dzień dobry Pol­sko! Dzi­siaj mia­łam moż­li­wość prze­te­sto­wa­nia magii ekra­nu i poroz­ma­wia­nia o tym, czy nauczy­cie­le mogą być wyta­tu­owa­ni. Nie powie­dzia­no nic mądre­go, ale było miło i pozna­łam cie­ka­wych ludzi, wśród któ­rych mogłam zasiąść na kanapie....

Edziecko.pl: mówię o pomocach Google na lekcjach oraz o korzystaniu z telefonów

Od stu­diów przy­świe­ca­ła mi dewi­za Sta­ni­sła­wa Bort­now­skie­go, że w cza­sach szor­tów nie powin­ni­śmy uczyć polo­ni­sty­ki we fra­kach. Ostat­nio czę­sto zda­rza mi się opo­wia­dać o tym, jak sta­ram się z ucznia­mi wpro­wa­dzać te sło­wa w życie i uwspółcześnić...

Newsweek: życie belfra

https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/zycie-belfra-czyli-szkola-od-srodka-jak-czuja-sie-nauczyciele/462rnft

Strefa Mińska: Koreańska powieść na języku polskim

Kore­ań­ski pisarz Kim Jin-kyung odwie­dził miń­ską szko­łę przy ul. Pięk­nej „Pięk­na” po kore­ań­sku Kore­ań­ski pisarz Kim Jin-kyung odwie­dził miń­ską szko­łę przy ul. Pięk­nej. Ucznio­wie gim­na­zjum, jako pierw­si w Pol­sce mie­li oka­zję przeczytać...

Wyrzucili ich z Sejmu. Jestem z nich dumna

  Kil­ka tek­stów o “moich” dzie­ciach: DZIEWCZYNA USUNIĘTA Z SEJMU MA KOMUNIKAT DLA MARSZAŁKA KUCHCIŃSKIEGO. “CHCĘ KONSEKWENCJI” Sta­cja War­sza­wa: Jak uczyć mło­dzież tole­ran­cji i akcep­ta­cji dla inno­ści? Liceum “Bed­nar­ska” ma na to sposób

Rodzice maturzystów mogą spać spokojnie

Por­tal Familie.pl popro­sił mnie o wywiad na temat przy­go­to­wa­nia do matu­ry. Frag­ment: Rodzi­ce stre­su­ją się za dzie­ci, albo nawet podwój­nie. Nic dziw­ne­go, matu­ra to jeden z naj­trud­niej­szych egza­mi­nów w życiu. O tym, jak wspie­rać dziec­ko, roz­ma­wia­my z pedagogiem...