Miło mi cię widzieć na mojej stro­nie. Oprócz kore­pe­ty­cji i zajęć edu­ka­cyj­nych pro­wa­dzę tak­że webi­na­ry dla sze­ro­kie­go gro­na użyt­kow­ni­ków i zaj­mu­ję się redak­cją tek­stu. To tutaj będę umiesz­cza­ła dane o stwo­rzo­nych prze­ze mnie i moż­li­wych do kupie­nia pomo­cach edukacyjnych.