Miło mi cię widzieć na mojej stro­nie. Oprócz kore­pe­ty­cji i zajęć edu­ka­cyj­nych pro­wa­dzę tak­że webi­na­ry dla sze­ro­kie­go gro­na użyt­kow­ni­ków i zaj­mu­ję się redak­cją tek­stu. To tutaj będę umiesz­cza­ła dane o stwo­rzo­nych prze­ze mnie i moż­li­wych do kupie­nia pomo­cach edukacyjnych. Wyświe­tla­nie wszyst­kich wyni­ków: 4

 • Pro­mo­cja!

  PLANER 2021 – egzamin ósmoklasisty

  23,99 13,99
  Dodaj do koszyka
 • Pro­mo­cja!

  PLANER 2021 – matura

  23,99 13,99
  Dodaj do koszyka
 • Pro­mo­cja! Matura - webinar - Baba od polskiego

  WEBINAR PRZEZNACZONY DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ 2021 – Baba od polskiego

  50,00 39,99
  Dodaj do koszyka
 • Pro­mo­cja!

  WEBINAR DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021 – Baba od polskiego

  50,00 39,99
  Dodaj do koszyka