Doświad­cze­nie zawodowe:

wrze­sień 2018 – obecnie

men­tor­ka studencka

lipiec 2018 – obecnie

copyw­ri­ter­ka; piszę tek­sty na zamó­wie­nie – od rekla­mo­wych, po informacyjne

wrze­sień 2017 – 2018

nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skie­go; kore­pe­ty­cje dla pod­opiecz­nych fundacji

wrze­sień 2015 – obecnie

nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skie­go; wycho­waw­czy­ni; pro­wa­dzę indy­wi­du­al­ne zaję­cia z ucznia­mi zdol­ny­mi oraz z ucznia­mi, któ­rzy mają pro­ble­my z nauką (cudzo­ziem­cy, dzie­ci o spe­cjal­nych potrze­bach edu­ka­cyj­nych, aty­po­wych, np. z zabu­rze­nia­mi ze spek­trum auty­zmu); pra­cu­ję w biblio­te­ce szkol­nej; nauczam pol­skie­go jako obce­go; two­rzę autor­ski  pro­jekt “Repor­ta­że o bez­dom­no­ści”; koor­dy­nu­ję zaję­cia orga­ni­zo­wa­ne przez Fun­da­cję Oca­le­nie w I ISLO -“Pol­ski Dla Gości – Bed­nar­ska”; a tak­że ini­cja­ty­wę spo­łecz­ną “Cie­pło”.

 • Zespół Szkół nr 1 im. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go w Miń­sku Mazowieckim,

wrze­sień 2014 – sier­pień 2015

nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skie­go oraz kul­tu­ry, pra­ca zarów­no w liceum, tech­ni­ków, jak i szko­le zawo­do­wej; wycho­waw­stwo; człon­ko­stwo w zespo­le do spraw pro­mo­cji szko­ły, przy­go­to­wa­nie uczniów do konkursów.

 • Gim­na­zjum i Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. Pol­skiej Macie­rzy Szkolnej

wrze­sień 2013 – sier­pień 2014

nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skie­go; orga­ni­za­cja spo­tka­nia z kore­ań­skim auto­rem – Kim Jin-kyun­giem – i współ­pra­ca z wydaw­nic­twem Kwia­ty Orien­tu (po raz pierw­szy pol­scy ucznio­wie mogli prze­czy­tać kore­ań­ską książ­kę jako lek­tu­rę); pro­wa­dze­nie gazet­ki szkol­nej; przy­go­to­wa­nie uczniów do kon­kur­sów (pierw­sze miej­sce, powia­to­we eli­mi­na­cje kon­kur­su recy­ta­tor­skie­go War­szaw­ska Syren­ka; trze­cie miej­sce w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie E‑Lectura; dru­gie miej­sce w powia­to­wym kon­kur­sie orto­gra­ficz­nym), orga­ni­za­cja kon­kur­sów doty­czą­cych popraw­no­ści języ­ko­wej, zna­jo­mo­ści wie­dzy mito­lo­gicz­nej, zasad  dobre­go wycho­wa­nia, warsz­ta­tu pisarskiego;

 • Ago­ra SA

2012 – 2013

Gaze​ta​.pl, AGORA, redak­tor­ka, dzien­ni­kar­ka inter­ne­to­wa; przy­go­to­wa­nie tre­ści, opie­ka nad stro­ną Face­bo­ok, social media, czat, pro­mo­cja w Inter­ne­cie, kon­takt z insty­tu­cja­mi, stu­diem nagra­nio­wym; prze­pro­wa­dza­nie wywiadów;

 • Uni­wer­sy­tet Warszawski

2011 – 2011 – grant nauko­wy – Szes­na­sto­wiecz­ne prze­kła­dy Nowe­go Testa­men­tu na język pol­ski; trans­kryp­cja tek­stu Mar­ci­na Cze­cho­wi­ca z 1577 r., pro­jekt badaw­czy dofi­nan­so­wa­ny przez MEN;

 • Wydaw­nic­two Agade

2011 – 2011 – współ­pra­ca przy edy­cji książ­ki “Sło­wac­ki w per­spek­ty­wie tra­dy­cji i nowoczesności”

Wykształ­ce­nie:

Stu­dia pody­plo­mo­we, 2019 – 2020.

 • Inter­dy­scy­pli­nar­ne Cen­trum Badań Zacho­wa­nia się Zwie­rząt i Ludzi

Stu­dium Psy­cho­lo­gii Zwie­rząt, 2016 – 2017

 • Uni­wer­sy­tet Warszawski

Wydział Polo­ni­sty­ki

Stu­dia magi­ster­skie: filo­lo­gia pol­ska, 2006 – 2012

 • Uni­wer­sy­tet Warszawski

Wydział Polo­ni­sty­ki

Stu­dia Pody­plo­mo­we, redak­cja języ­ko­wa tek­stu, 2010 – 2011

Kur­sy:

 • Wizu­al­nie – nie­ba­nal­nie. For­my wizu­ali­za­cji na lek­cji języ­ka pol­skie­go – Nowa Era. 
 • Nauczy­ciel Zwol­nio­ny z Teorii
 • Zapo­bie­ga­nie doświad­cze­niu dys­kry­mi­na­cji w kon­tek­ście szko­ły – Mazo­wiec­ki Urząd Wojewódzki
 • Jak pora­dzić sobie z trud­ną sytu­acją w szko­le – odpo­wie­dzial­ność nauczy­cie­li i ich praw­na ochro­na – Mazo­wiec­kie Kura­to­rium Oświaty
 • Zasa­dy postę­po­wa­nia dyrek­to­ra szko­ły po otrzy­ma­niu infor­ma­cji o zagro­że­niu ze stro­ny tzw. „aktyw­ne­go strzel­ca”- Wydział Pre­wen­cji Komen­dy Sto­łecz­nej Policji.
 • Cyber­prze­stęp­czość – iden­ty­fi­ka­cja i prze­ciw­dzia­ła­nie zagro­że­niom – Wydział dw. z Cyber­prze­stęp­czo­ścią Komen­dy Sto­łecz­nej Policji.
 • kurs kie­row­ni­ków wycie­czek orga­ni­zo­wa­ny przez MSCDN w Warszawie
 • szko­le­nie doty­czą­ce wyzna­cza­nia i osią­ga­nia celów w edukacji;
 • kurs doty­czą­cy roz­praw­ki pro­ble­mo­wej na nowej matu­rze, orga­ni­zo­wa­ny przez MSCDN w Siedlcach
 • Let­nia Szko­ła Men­to­rów 2018: Budo­wa­nie śro­do­wi­ska wspie­ra­ją­ce­go wza­jem­ne ucze­nie się – pla­no­wa­nie wza­jem­ne­go ucze­nia się na lek­cjach języ­ka pol­skie­go i mate­ma­ty­ki (zada­nia, spo­so­by wpro­wa­dza­nia i zamy­ka­nia pra­cy); orga­ni­za­cja pra­cy w gru­pach i parach; oce­nia­nie; infor­ma­cja zwrot­na jako narzę­dzie wspie­ra­nia roz­wo­ju uczniów i stu­den­tów; ana­li­za kon­spek­tów i nagrań z lekcji;Nauczycielskie Stan­dar­dy Roz­wo­ju w prak­ty­ce – Szko­ła Edu­ka­cji Pol­sko-Ame­ry­kań­skieh Fun­da­cji Wol­no­ści i Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego 
 • Let­nia Szko­ła Men­to­rów 2019: Przy­go­to­wa­nie do roli nauczy­cie­la men­to­ra: pra­ca z infor­ma­cją zwrot­ną, stan­dar­dy pra­cy men­to­ra, ABC inter­wen­cji wycho­waw­czej, pra­ca meto­dą Myślą­cej kla­sy – Szko­ła Edu­ka­cji Pol­sko-Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści i Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skieg
a to kursy związane z moją drugą pasją:
 • Szko­ła Głów­na Gospo­dar­stwa Wiej­skie­go w Warszawie
 • Pet­sit­ter: dyplo­mo­wa­ny opie­kun psów i kotów. Cz. 2 – prak­tycz­na, 2016 – 201

 • Szko­ła Głów­na Gospo­dar­stwa Wiej­skie­go w Warszawie
 • Pet­sit­ter: dyplo­mo­wa­ny opie­kun psów i kotów. Cz. 1 – teo­re­tycz­na, 2016 – 2016

Pro­jek­ty i referaty:

od 2020 opie­ka nad gru­pa­mi Zwol­nie­ni z teorii

od 2017 – obec­nie – Ini­cja­ty­wa “Cie­pło” – wspar­cie dla osób w kry­zy­sie bez­dom­no­ści, ini­cja­ty­wa edu­ka­cyj­na i spo­łecz­na, któ­ra zali­cza przedmiot

2017 – Repor­ta­że o bezdomności

2015 – obec­nie – pra­ca z ucznia­mi lice­al­nym nad repor­ta­ża­mi o życiu bez­dom­nych, książ­ka w przygotowaniu

2016 – 2018 – Pol­ski Dla Gości Bednarska

2015 – 2018 – refe­rat na kon­fe­ren­cji Życie codzien­ne romantyków

2012 Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, refe­rat na kon­fe­ren­cji Życie codzien­ne roman­ty­ków, pt. Zagad­nie­nia higie­ny i bez­pie­czeń­stwa sani­tar­ne­go w War­sza­wie i Pary­żu wie­ku XIX;

2012 Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, refe­rat na kon­fe­ren­cji Mic­kie­wicz nie­po­praw­ny,
pt. Mic­kie­wicz – misty­fi­ka­tor i mistyfikowany

2011 Towa­rzy­stwo Lite­rac­kie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza; uczest­nicz­ka pane­lu nauko­we­go Mło­dzi o „Dzia­dach”, razem z prof. Andrze­jem Fabia­now­skim, prof. Micha­łem Kuzia­kiem, dr Doro­tą Siwic­ką, reży­se­rem spek­ta­klu Dzia­dy. Per­for­man­ce, Paw­łem Wodzińskim

2011 Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, refe­rat na kon­fe­ren­cji Sło­wac­ki w per­spek­ty­wie tra­dy­cji i nowo­cze­sno­ści, pt. Poety­ka snu w dra­ma­cie Juliu­sza Sło­wac­kie­go „Sen srebr­ny Salomei”

2011 Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, refe­rat na kon­fe­ren­cji Este­ty­ka gro­zy w twór­czo­ści Zyg­mun­ta Kra­siń­skie­go, pt. Este­ty­ka gro­zy w „Trzech myślach Ligen­zy” Zyg­mun­ta Kra­siń­skie­go;

2011 Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, refe­rat na kon­fe­ren­cji Język Sło­wac­kie­go, pt. Okre­śle­nie dia­bła w „Samu­elu Zbo­row­skim” Juliu­sza Słowackiego

2011 Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, Insty­tut Sla­wi­sty­ki, refe­rat na kon­fe­ren­cji Misty­fi­ka­cja w kul­tu­rach, lite­ra­tu­rach i języ­kach kra­jów sło­wiań­skich pt. Roman­tycz­ne misty­fi­ka­cje lite­rac­kie: Mic­kie­wicz – Sło­wac­ki – Krasiński

2010 Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, refe­rat na kon­fe­ren­cji Dziś Tade­usz Kan­tor! pt. Teatr śmier­ci – teatr pamię­ci. Tade­usz Kan­tor wobec Sta­ni­sła­wa Igna­ce­go Witkiewicza

Wolon­ta­riat:

opie­kun ini­cja­tyw: CIEPŁO – zbiór­ka ubrań dla osób w kry­zy­sie bez­dom­no­ści; LORAX – pro­mo­wa­nie akty­wi­zmu, wspól­ne goto­wa­nie i roz­da­wa­nie jedze­nia; BLISKO – edu­ka­cja osób peł­no­spraw­nych o nie­peł­no­spraw­no­ści, pra­wie, seksualności 

Sto­wa­rzy­sze­nie Empa­tia

Schro­ni­sko na Paluchu 

Publi­ka­cje:

 • Roman­tycz­ne misty­fi­ka­cje lite­rac­kie: Mic­kie­wicz, Sło­wac­ki, Krasiński

2013 – Misty­fi­ka­cja w kul­tu­rach, lite­ra­tu­rach i języ­kach kra­jów sło­wiań­skich / Insty­tut Sla­wi­sty­ki Zachod­niej i Południowej

2012 – Nie­win­ni Cza​ro​dzie​je​.pl

2012 – Nie­win­ni Cza​ro​dzie​je​.pl

 • Poety­ka snu w dra­ma­cie Juliu­sza Sło­wac­kie­go „Sen srebr­ny Salomei”

2011 -“Sło­wac­ki w per­spek­ty­wie tra­dy­cji i nowo­cze­sno­ści” pod red. O. Krysowskiego

 • Licho prze­wrot­no­ści

2009 ‑Wydaw­nic­two Agade

Inna dzia­łal­ność:

twór­ca wzo­rów w Mali­gna

lipiec 2016 – Obecnie

autor­skie pro­jek­ty kola­ży, rysun­ki, grafiki

mene­dżer w Y booking

sty­czeń 2015 – Obecnie

booking kon­cer­tów oraz pro­mo­cja zespo­łów – www​.ybo​oking​.pl