BABA OD POLSKIEGOLEKCJE 

ALE JAZZ! PODCAST

Ane­ta Kory­ciń­ska — Baba od pol­skie­go i Janek Bro­żek — kul­tu­ro­znaw­ca — dzie­li nas deka­da, co w kwe­stii zna­jo­mo­ści kul­tu­ry popu­lar­nej ozna­cza lata świe­tle. Inter­pre­tu­je­my tek­sty pio­se­nek i lubi­my się zaska­ki­wać. Nie jeste­śmy nawet tak pro­fe­sjo­nal­ni, jak Pod­sia­dło i Kotar­ski, ale na pew­no mniej śmiesz­ni. Słu­chasz na wła­sną odpowiedzialność. 

BABĄBUDZIE:

Roz­ma­wiam z ludź­mi w róż­nym wie­ku, o róż­nych doświad­cze­niach i z róż­nych śro­do­wisk i pytam o to, co sądzą o edu­ka­cji w Pol­sce, czy i jeśli tak to, co chcie­li­by zmie­nić, czy mają dobre, czy złe wspomnienia.

BABĄBUDZIEWSZYSTKIE WPISY WWW

Z BABĄBUDZIE NA YOUTUBE

BABA BOOK

Roz­ma­wiam o książkach

Linki do roz­mów www

PlAY­LI­STA NA YOUTUBE:

Jeże­li chcesz mnie wes­przeć w popu­la­ry­za­cji wie­dzy o języ­ku i lite­ra­tu­rze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patron­ką: https://​patro​ni​te​.pl/​b​a​b​a​o​d​p​o​l​s​k​i​e​go/ (gro­sik daj babie, sakiew­ką potrząśnij)