Spo­ti­fy: BABA OD POLSKIEGO - LEKCJE NA ŻYWO

Jeże­li chcesz mnie wes­przeć w popu­la­ry­za­cji wie­dzy o języ­ku i lite­ra­tu­rze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patron­ką: https://​patro​ni​te​.pl/​b​a​b​a​o​d​p​o​l​s​k​i​e​go/ (gro­sik daj babie, sakiew­ką potrząśnij)