Ane­ta Kory­ciń­ska — Baba od pol­skie­go i Janek Bro­żek — kul­tu­ro­znaw­ca — dzie­li nas deka­da, co w kwe­stii zna­jo­mo­ści kul­tu­ry popu­lar­nej ozna­cza lata świe­tle. Inter­pre­tu­je­my tek­sty pio­se­nek i lubi­my się zaska­ki­wać. Nie jeste­śmy nawet tak pro­fe­sjo­nal­ni, jak Pod­sia­dło i Kotar­ski, ale na pew­no mniej śmiesz­ni. Słu­chasz na wła­sną odpowiedzialność. 

Jeże­li chcesz mnie wes­przeć w popu­la­ry­za­cji wie­dzy o języ­ku i lite­ra­tu­rze pol­skiej — możesz zostać moim patronem/moją patron­ką: https://​patro​ni​te​.pl/​b​a​b​a​o​d​p​o​l​s​k​i​e​go/ (gro­sik daj babie, sakiew­ką potrząśnij)