Kie­dy czy­tasz tytuł tego krót­kie­go arty­ku­łu, być może Two­je zdzi­wie­nie budzi wyra­że­nie „tera­pia książ­ką”. Bo to, że książ­ki czy­ta­my, wie każ­dy, ale to, że książ­ki mogą być uży­wa­ne w pro­ce­sie tera­peu­tycz­nym, nie jest już tak oczywiste.

Zacznij­my od wyja­śnie­nia tego, czym jest tera­pia książ­ką. Otóż jest to spo­sób dzia­ła­nia, któ­ry ma pomóc oso­bie zma­ga­ją­cej się z trud­no­ścią, pro­ble­mem, kło­po­tem, przejść przez ten stan. Punk­tem wyj­ścia jest zawsze odpo­wied­nio dobra­ny tekst lite­rac­ki, w któ­rym bohater/bohaterka doświad­cza podob­nych prze­żyć, emocji.

Ta pra­ca z tek­stem umoż­li­wia iden­ty­fi­ka­cję z bohaterem/bohaterką i spoj­rze­nie na wła­sne trud­no­ści z innej per­spek­ty­wy. Taka iden­ty­fi­ka­cja jest pomoc­na i uwal­nia­ją­ca, ponie­waż daje szan­sę, by:

  • spoj­rzeć na swo­je pro­ble­my z innej perspektywy;
  • doświad­czyć wspól­no­ty w sytu­acji, w któ­rej znaj­du­je się czy­tel­nik (nie jest w tym sam/sama);
  • zna­leźć roz­wią­za­nie swo­je­go pro­ble­mu, kłopotu;
  • zmie­nić dotych­cza­so­wy spo­sób działania;
  • otrzy­mać wspar­cie biblioterapeuty/biblioterapeutki w pro­ce­sie tera­pii książką;
  • w bez­piecz­ny spo­sób przy­glą­dać się temu, w jaki spo­sób postę­pu­je postać z czy­ta­ne­go tekstu.

Waż­ne jest, aby tych dzia­łań nie podej­mo­wać samo­dziel­nie. Przez pro­ces tera­pii książ­ką powi­nien prze­pro­wa­dzać doświad­czo­ny tera­peu­ta, tak, aby było to w peł­ni bez­piecz­ne doświadczenie.
Taki spo­sób dzia­ła­nia może być pomoc­ny w przy­glą­da­niu się sobie, swo­im zacho­wa­niom, decy­zjom, wybo­rom, trud­no­ściom, kło­po­tom, pro­ble­mom poprzez filtr doświad­czeń książ­ko­wych postaci.

Dzi­siaj pro­mu­ję biblio­te­ra­pię, bo wiem, zarów­no z autop­sji, jak i doświad­czeń innych ludzi, że taka for­ma dzia­ła i przy­no­si rezultaty.

Autor­ką tek­stu jest Kata­rzy­na Kota­ba.
Wię­cej o jej dzia­łal­no­ści może­cie prze­czy­tać w Jej Książ­ko­wym Oddzia­le Ratun­ko­wym: https://​www​.insta​gram​.com/​k​a​t​a​r​z​y​n​a​_​k​o​t​a​ba/

Kata­rzy­na jest też jed­ną z Bab od pol­skie­go. Możesz zapi­sać się do niej na lek­cje: https://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​h​o​me/