Tag: patriotyzm

Plaster na Polskę

Love – hate rela­tion­ship Za każ­dym razem, gdy jeż­dżę PKP mam oba­wy, że w toa­le­cie ujrzę Pol­skę. Taka ład­na nazwa: sześć liter, orze­łek, czer­wień krwi i biel nie­win­no­ści. A co jeśli pod tą nazwą wpa­ja­ną nam od naj­młod­szych lat w ramach...

Jak uczyć o patriotyzmie? cz. 2.

Mówie­nie, że patrio­tyzm w cza­sach poko­ju to dba­łość o dobro wspól­ne i pła­ce­nie podat­ków to frazes. 

Jak uczyć o patriotyzmie? cz. 1

Rzecz­nik Praw Dziec­ka nie­mal natych­miast zare­ago­wał na ten doku­ment, wno­sząc o roz­sze­rze­nie szkol­nych pro­gra­mów naucza­nia o męczeń­stwo pol­skich dzie­ci w okre­sie II woj­ny świa­to­wej i latach powojennych.