Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie Arkady Fiedler - Dywizjon 303
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie Arka­dy Fie­dler – Dywi­zjon 303

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Dywi­zjo­nu 303″ (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty) znaj­dziesz w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł! Plik ma 16 stron. 

Piloci Dywizjonu 303 przy samolocie Spitfire. Zdjęcie ze strony https://ipn.gov.pl/

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?