Tag: opracowaniePage 1 of 7

Tadeusz Dołęga-Mostowicz – Kariera Nikodema Dyzmy – streszczenie i opracowanie

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie lektury.

Jakie są miejsca akcji w “Balladynie”?

Miej­sca w jakich dzie­je się akcja dra­ma­tu Juliu­sza Sło­wac­kie­go “Bal­la­dy­na”.

Uzasadnij, że „Dziady cz. III” to utwór osadzony w konwencji literackiej i filozoficznej epoki, w której powstał.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Zanalizuj wiersz „Do przyjaciół Moskali”

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Do jakiej konwencji i w jakim celu nawiązuje narrator, opisując przegląd wojska? 

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Napisz, jakie kontrasty przedstawił narrator w „Przeglądzie wojska”, wyjaśnij ich znaczenie.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Scharakteryzuj władców, których zestawia ze sobą Pielgrzym we fragmencie „Pomnik Piotra Wielkiego”.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Zinterpretuj metaforę niezapisanej karty, o której narrator mówi w „Drodze do Rosji”.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Napisz, w jaki sposób narrator „Ustępu” opisuje drogę do Rosji i ludzi, którzy zamieszkują te tereny.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Zinterpretuj scenę Widzenia:wyjaśnij pojęcie profetyzmu i napisz, jakie znaczenie ma fakt, że to Ks. Piotr dostępuje wizji dotyczącej losów Polski, wymień obecne w tekście „Widzenia” nawiązania do Biblii i wyjaśnij ich symbolikę. Sformułuj koncepcję dziejów Polski zawartą w Widzeniu Ks. Piotra.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Napisz, na czym polega prometeizm Konrada (wyjaśnienie pojęcia i odniesienie go do postawy bohatera).

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Opisz kreację gł. bohatera III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza. Wyjaśnij znaczenie nadanych mu imion (więzień, Gustaw, Konrad, Pielgrzym)

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Napisz, co świadczy o tym, że Konrad jest przedstawiony jako typowy bohater romantyczny.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Opisz kreację Boga i postawę Konrada wobec Stwórcy na podstawie „Wielkiej Improwizacji”.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Na podstawie „Wielkiej Improwizacji” opisz stosunek Konrada do ludzkości i własnej twórczości

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Zinterpretuj „Małą Improwizację” (czego pragnie Konrad i dlaczego mu się to nie udaje, symbolika orła i kruka).

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Zinterpretuj pieśń wampiryczną Konrada (okoliczności jej powstania, kluczowe słowa — zemsta i Bóg, sens wersu Z Bogiem i mimo Boga, sens tytułu, do czego wzywa bohater).

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Zinterpretuj wypowiedź Wysockiego: Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda..., odnosząc ją do treści utworu (wyjaśnienie znaczenia cytatu, odniesienie do treści dramatu, w tym także konkretnych wydarzeń i bohaterów).

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Scharakteryzuj obraz społeczeństwa polskiego w III cz. „Dziadów” (charakterystyka towarzystwa „przy stoliku” i „przy drzwiach” – reprezentanci, język i temat rozmów, stosunek do spraw narodowych, postulaty dotyczące poezji; znajomość postaci: Doktora, Pelikana, Bajkowa, Bestużewa i Justyna Pola).

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Streść bajkę Antoniego Goreckiego i zinterpretuj ją w kontekście utworu (paraboliczność utworu, symbolika agrarna i mesjańska, odniesienie do polskiego narodu, Chrystusa, opozycji wnętrza i zewnętrza).

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Wyjaśnij, w czym tkwi mistycyzm III cz. „Dziadów”

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Napisz, na czym polega realizm historyczny III cz. „Dziadów”

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Opisz, na czym polega mesjanizm i historiozofia w „Dziadach cz. III

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Opisz, na czym polegała i czym jest martyrologia młodzieży polskiej w III części „Dziadów”

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Wskaż cechy dramatu romantycznego – „Dziady cz. III

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Czym jest psychomachia?

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Czy o „Dziadach cz. III” możemy mówić, że występuje tu misterium chrześcijańskie?

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Opisz poetykę snu w „Dziadach cz. III

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Bohaterowie „Dziadów cz. III” Adama Mickiewicza (+ opisy postaci)

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Jaki jest język „Dziadów cz. III”?

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Jaka jest problematyka „Dziadów cz. III”?

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Jaka była geneza „Dziadów cz. III” Adama Mickiewicza?

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań z matu­ry ust­nej doty­czą­cych “Dzia­dów cz. 3” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “Dzia­dy cz. 3” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­sku­ego – Adam Mickiewicz...

Stefan Żeromski — Przedwiośnie — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Tadeusz Dołęga-Mostowicz — Profesor Wilczur — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Gustaw Flaubert — Szkoła uczuć — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Charlotte Brontë — Shirley — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Giovanni Boccaccio — Dekameron — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Władysław Stanisław Reymont — Chłopi — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Jane Austen — Duma i uprzedzenie — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Jakie obyczaje zostały ukazane w “Chłopach”?

Wypi­su­ję oby­cza­je z pierw­sze­go tomu “Jesień”.

Jakie są prawa gromady w „Chłopach”?

Wypi­sa­łam pra­wa miesz­kań­ców wsi Lipce. 

Jakie są grupy społeczne w „Chłopach”?

Podział na kla­sy wg posia­da­nej ziemi. 

Jakie konflikty zostały ukazane w „Chłopach”?

Wyja­śniam, czym są serwituty. 

Arkady Fiedler – Dywizjon 303 – streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Jan Chryzostom Pasek – Pamiętniki – streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Maria Rodziewiczówna – Dewajtis – streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Tadeusz Dołęga-Mostowicz ‑Znachor – streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Józef Mackiewicz – Droga donikąd – streszczenie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Juliusz Słowacki – Lilla Weneda

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Tadeusz Konwicki – Mała apokalipsa

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Antoni Libera – Madame

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Aleksander Dumas – Hrabia Monte Christo

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury.
Pole­cam też prze­pięk­ne wyda­nie powie­ści, bo wpis spon­so­ru­je wydaw­nic­two Świat Książki. 

Ks. Piotr Skarga — Kazania sejmowe

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Ważna statystyka dla tegorocznych maturzystów

To ozna­cza, że nie musisz uczyć się tych lek­tur na pamięć od A do Z ????????

Diagnoza CKE z matur próbnych i... moje wnioski z diagnozy

Cen­tral­na Komi­sja Egza­mi­na­cyj­na opu­bli­ko­wa­ła wnio­ski pły­ną­ce z wyni­ków testów, któ­re pisa­li­ście w mar­cu i grud­niu ubie­głe­go roku. 

Aldous Huxley — Nowy wspaniały świat

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury.
Pole­cam też prze­pięk­ne wyda­nie komiksowe. 

Éric Emmanuel Schmitt — Oskar i Pani Róża

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

romantyzm – powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z roman­ty­zmu? – zestaw pojęć do matu­ry i opra­co­wa­nia lektur

George Gordon Byron — Giaur

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

DARMOWE POWTÓRKI LIVE — TikTok i grupy na FB

LIVE na Tik­Tok: PN-CZW o 21.00
Mate­ria­ły, notat­ki, zapi­sa­ne laj­wy – w gru­pach na FB.

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep