W puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej nie ma zbyt wie­lu pytań o opo­wia­da­nie Andrze­ja Sta­siu­ka „Miej­sce”. Cho­ciaż w 2023 mia­ło obo­wią­zy­wać aż 5 pytań, z cza­sem ich licz­ba zma­la­ła. W zagad­nie­niach na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 pozo­sta­ło tyl­ko po jed­nym pyta­niu. I choć lek­tu­ra nie jest skom­pli­ko­wa­na, to jed­nak opra­co­wa­nie zagad­nień może być nie lada wyzwa­niem. Poni­żej znaj­dziesz goto­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi – klik­nij, aby przejść do kon­kret­ne­go pytania.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Miejsce”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Miejsce”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne