Tag: lektury obowiązkowePage 1 of 2

Nowa lista lektur obowiązkowych – egzamin ósmoklasisty 2025 – język polski – zmiana podstawy programowej

Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej pod­pi­sa­ło roz­po­rzą­dze­nie odchu­dza­ją­ce pod­sta­wę pro­gra­mo­wą. Jakie są zmia­ny w liście lek­tur na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty z pol­skie­go 2025? Wie­le utwo­rów znik­nę­ło, ale są też dodat­ko­we pozycje!

Nowa lista lektur obowiązkowych – matura 2025 – język polski – zmiana podstawy programowej

Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej pod­pi­sa­ło roz­po­rzą­dze­nie odchu­dza­ją­ce pod­sta­wę pro­gra­mo­wą. Jakie są zmia­ny w liście lek­tur na matu­rze z pol­skie­go 2025? Wie­le utwo­rów zniknęło!

Bestsellerowe opracowania pytań jawnych matura 2025 – wszystko, co musisz wiedzieć na egzamin ustny!

Opra­co­wa­ne pyta­nia jaw­ne do matu­ry ust­nej 2024 pomo­gą Ci odpo­wied­nio przy­go­to­wać się do egza­mi­nu i unik­nąć stre­su zwią­za­ne­go z koniecz­no­ścią odświe­że­nia wie­dzy z 40 lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Z tego wpi­su dowiesz się, co trze­ba wie­dzieć na temat egza­mi­nu ust­ne­go z języ­ka polskiego!

Jak nie panikować, kiedy zobaczysz temat wypracowania i nie będziesz wiedzieć, co zrobić?

Po pierw­sze: popatrz na listę lek­tur obowiązkowych.
Po dru­gie: przy­po­mnij sobie, jakie były pyta­nia jaw­ne na matu­rę ustną. 

Wiersz, który jest dobrym kontekstem do 14 pytań jawnych z 6 różnych lektur!

Wiem, że do matu­ry obo­wią­zu­je mnó­stwo lek­tur, ale jest jeden wiersz, któ­ry będzie dobrym uni­wer­sal­nym kon­tek­stem do lite­ra­tu­ry obo­zo­wej i lek­tur doty­czą­cych zła czy tota­li­ta­ry­zmu. Mowa o „Oca­lo­nym” Tade­usza Różewicza.

Co powtórzyć z lektur przed maturą z polskiego?

Pamię­taj­cie, że wszyst­kie naj­waż­niej­sze moty­wy z danej lek­tu­ry macie zawar­te w pyta­niach jaw­nych. Nie musi­cie wie­dzieć, jakie uli­ce poja­wia­ły się w Lal­ce ani co się dzia­ło w jakiej kolej­no­ści w lekturze. 

Matura 2024 – lektury obowiązkowe (pełna lista)

Peł­na lista lektur. 

Matura 2023 – lektury obowiązkowe (pełna lista)

Lista lek­tur obo­wiąz­ko­wych na matu­rze w for­mu­le 2023 obej­mu­je (po zmia­nach) 40 pozy­cji. W odróż­nie­niu od wcze­śniej­szej pod­sta­wy pro­gra­mo­wej, w któ­rej lek­tur z gwiazd­ką było tyl­ko kil­ka, tym razem na egza­mi­nie trze­ba się będzie wyka­zać znajomością...

Matura ustna 2024 – zagadnienia z opowiadania “Profesor Andrews w Warszawie” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z opo­wia­da­nia “Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Miejsca” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Miej­sca” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Miejsca” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Miej­sca” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Katedry” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Kate­dry” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Katedry” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kate­dry” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Górą Edek” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Górą Edek” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Raportu o stanie wojennym” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Rapor­tu o sta­nie wojen­nym” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z opowiadań z tomu “Raport o stanie wojennym” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Rapor­tu o sta­nie wojen­nym” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Tanga” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Tan­ga” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Tanga” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Tan­ga” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Roku 1984” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Roku 1984” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Roku 1984” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Roku 1984” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Dżumy” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Dżu­my” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Dżumy” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Dżu­my” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia ze „Zdążyć przed Panem Bogiem” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Zdą­żyć przed Panem Bogiem” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia ze “Zdążyć przed Panem Bogiem” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień ze “Zdą­żyć przed Panem Bogiem” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Innego świata” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Inne­go świa­ta” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Innego świata” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Inne­go świa­ta” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Ludzi, którzy szli” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Ludzi, któ­rzy szli” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Ludzi, którzy szli” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Ludzi, któ­rzy szli” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Proszę państwa do gazu” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Pro­szę pań­stwa do gazu” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Proszę państwa do gazu” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Pro­szę pań­stwa do gazu” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Przedwiośnia” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Przed­wio­śnia” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Przedwiośnia” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Przed­wio­śnia” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Wesela” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Wese­la” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia ze “Zbrodni i kary” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień ze “Zbrod­ni i kary” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Potopu” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Poto­pu” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Potopu” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Poto­pu” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Gloria victis” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Glo­ria vic­tis” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Lalki” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Lal­ki” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Lalki” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Lal­ki” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Kordiana” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Kor­dia­na” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Kordiana” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kor­dia­na” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Balladyny” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Bal­la­dy­ny” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Balladyny” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Bal­la­dy­ny” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Dziadów” cz. III z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Dzia­dów” cz. III na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Dziadów cz. III” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Dzia­dów cz. III” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Dziadów cz. II” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Dzia­dów cz. II” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Pana Tadeusza” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Pana Tade­usza” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Konrada Wallenroda” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Kon­ra­da Wal­len­ro­da” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Konrada Wallenroda” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kon­ra­da Wal­len­ro­da” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z satyr Ignacego Krasickiego z omówieniem – pytania jawne na 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych satyr Igna­ce­go Kra­sic­kie­go na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna – zagadnienia z bajek Ignacego Krasickiego z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych bajek Igna­ce­go Kra­sic­kie­go na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z bajek Ignacego Krasickiego z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z bajek Igna­ce­go Kra­sic­kie­go na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia ze „Skąpca” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Skąp­ca” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia ze “Skąpca” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień ze “Skąp­ca” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Makbeta” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Mak­be­ta” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Pamiętników” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Pamięt­ni­ków” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Pamiętników” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Pamięt­ni­ków” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Kazań sejmowych” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Kazań sej­mo­wych” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Kazań sejmowych” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kazań sej­mo­wych” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Odprawy posłów greckich” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Odpra­wy posłów grec­kich” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep