Nie da się ukryć, że “Potop” Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza nie jest tą lek­tu­rą, na wylo­so­wa­nie któ­rej liczą matu­rzy­ści. Utwór jest trud­ny i obej­mu­je wie­le zagad­nień, a samo prze­brnię­cie przez tekst nie nale­ży do naj­przy­jem­niej­szych. Jeże­li nie masz siły mie­rzyć się z powie­ścią histo­rycz­ną “Potop”, sko­rzy­staj z goto­wych kon­spek­tów odpowiedzi. 

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Potopu”:

  1. Spo­so­by i cel uka­zy­wa­nia wyda­rzeń histo­rycz­nych w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Spo­so­by uka­za­nia zbio­ro­wo­ści w sytu­acji zagro­że­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Wize­ru­nek obroń­ców ojczy­zny. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  4. Posta­wy odwa­gi i tchó­rzo­stwa. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  5. Jak oko­licz­no­ści mogą wpły­wać na zmia­nę zacho­wa­nia i postaw czło­wie­ka? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  6. Lite­rac­ki wize­ru­nek szlach­ci­ca sar­ma­ty. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Poto­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.