Tag: maturaPage 1 of 4

Molier – „Skąpiec” – opracowanie i streszczenie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie. 

Nowa lista lektur obowiązkowych – matura 2025 – język polski – zmiana podstawy programowej

Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej pod­pi­sa­ło roz­po­rzą­dze­nie odchu­dza­ją­ce pod­sta­wę pro­gra­mo­wą. Jakie są zmia­ny w liście lek­tur na matu­rze z pol­skie­go 2025? Wie­le utwo­rów zniknęło!

Bestsellerowe opracowania pytań jawnych matura 2025 – wszystko, co musisz wiedzieć na egzamin ustny!

Opra­co­wa­ne pyta­nia jaw­ne do matu­ry ust­nej 2024 pomo­gą Ci odpo­wied­nio przy­go­to­wać się do egza­mi­nu i unik­nąć stre­su zwią­za­ne­go z koniecz­no­ścią odświe­że­nia wie­dzy z 40 lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Z tego wpi­su dowiesz się, co trze­ba wie­dzieć na temat egza­mi­nu ust­ne­go z języ­ka polskiego!

Czy jeżeli w temacie wypracowania na rozszerzeniu pojawi się cytat, a wy się do niego nie odniesiecie, to czy praca będzie wyzerowana?

Wy pyta­cie – ja odpowiadam. 

Jak nie panikować, kiedy zobaczysz temat wypracowania i nie będziesz wiedzieć, co zrobić?

Po pierw­sze: popatrz na listę lek­tur obowiązkowych.
Po dru­gie: przy­po­mnij sobie, jakie były pyta­nia jaw­ne na matu­rę ustną. 

Co powtórzyć z lektur przed maturą z polskiego?

Pamię­taj­cie, że wszyst­kie naj­waż­niej­sze moty­wy z danej lek­tu­ry macie zawar­te w pyta­niach jaw­nych. Nie musi­cie wie­dzieć, jakie uli­ce poja­wia­ły się w Lal­ce ani co się dzia­ło w jakiej kolej­no­ści w lekturze. 

Matura 2024 tematy wypracowań, arkusz i odpowiedzi

Matu­ra 2024 – tema­ty wypra­co­wań, arku­sze i odpo­wie­dzi. Sprawdź, z czym zma­ga­li się tego­rocz­ni matu­rzy­ści pod­czas egza­mi­nu z języ­ka polskiego!

Czy spójniki wliczają się do liczby słów w wypracowaniu?

W zasa­dach oce­nia­nia wypra­co­wa­nia mamy napi­sa­ne wprost, że wszyst­kie wyra­zy napi­sa­ne w wypra­co­wa­niu wli­cza­ją się do sumy wyra­zów, więc nie słu­chaj­cie bzdur o tym, że liczą się tyl­ko rze­czow­ni­ki, cza­sow­ni­ki i przymiotniki!

Story time o tym, jak w zeszłym roku maturzysta pozbawił się szansy na zdanie matury

Rok temu zgło­sił się do mnie matu­rzy­sta, żebym pomo­gła odwo­łać się od wyni­ków, bo zabra­kło mu jed­ne­go czy dwóch punk­tów do 30 pro­cent. Patrzę na arkusz… a tam dramat.

Status lektury obowiązkowej ma więcej niż 40 tekstów! W wypracowaniu możesz użyć 80!

Na matu­rze pod­sta­wo­wej macie 40 lek­tur obo­wiąz­ko­wych, ale w wypra­co­wa­niu sta­tus lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej ma ponad 80 lek­tur. Jest to moż­li­we, bo jako lek­tu­rę obo­wiąz­ko­wą trak­tu­je­my tak­że lek­tu­ry z roz­sze­rze­nia oraz lek­tu­ry, któ­rych zna­jo­mość nie obo­wią­zu­je na matu­rze w tym roku, np. Romeo i Julia, bal­la­dy Mic­kie­wi­cza, Zemsta czy opo­wia­da­nia Mrożka. 

Jak poprawnie w piśmie ręcznym zapisać „Górą «Edek»”?

Popraw­na pisow­nia tytu­łu „Górą «Edek»” według zasad oce­nia­nia CKE.

Maturalne Q&A

Przed­ma­tu­ral­ne Q&A – Wy pyta­cie Baba odpowiada. 

Najważniejszy live, w którym musisz wziąć udział przed maturą z polskiego!

Dar­mo­wy dostęp do trans­mi­sji tyl­ko przez 24h – po tym cza­sie dostęp do live’a będzie płat­ny! Zaproś zna­jo­mych matu­rzy­stów i bądź z nami w ponie­dzia­łek 29 kwiet­nia o 20:00!

Jakie są miejsca akcji w “Balladynie”?

Miej­sca w jakich dzie­je się akcja dra­ma­tu Juliu­sza Sło­wac­kie­go “Bal­la­dy­na”.

Kurs maturalny na żywo we Włocławku: „Baba od polskiego” w Filii nr 11 – Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza [wstęp wolny]

Matu­rzy­sto, przy­go­tuj się do egza­mi­nu doj­rza­ło­ści z Baba od pol­skie­go ❗️
Ane­ta Kory­ciń­ska – nauczy­ciel­ka, edu­ka­tor­ka i redak­tor­ka pro­wa­dzą­ca kanał w ser­wi­sie Youtu­be „Baba od pol­skie­go” pora­dzi jak sku­tecz­nie przy­go­to­wać się do matu­ry z języ­ka polskiego.

18 kwiet­nia 2024 r., godz. 12.00
Filia nr 11, ul. Łęg­ska 28

Wstęp wol­ny

Uzasadnij, że „Dziady cz. III” to utwór osadzony w konwencji literackiej i filozoficznej epoki, w której powstał.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Zanalizuj wiersz „Do przyjaciół Moskali”

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Do jakiej konwencji i w jakim celu nawiązuje narrator, opisując przegląd wojska? 

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Napisz, jakie kontrasty przedstawił narrator w „Przeglądzie wojska”, wyjaśnij ich znaczenie.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Scharakteryzuj władców, których zestawia ze sobą Pielgrzym we fragmencie „Pomnik Piotra Wielkiego”.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Zinterpretuj metaforę niezapisanej karty, o której narrator mówi w „Drodze do Rosji”.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Napisz, w jaki sposób narrator „Ustępu” opisuje drogę do Rosji i ludzi, którzy zamieszkują te tereny.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Zinterpretuj scenę Widzenia:wyjaśnij pojęcie profetyzmu i napisz, jakie znaczenie ma fakt, że to Ks. Piotr dostępuje wizji dotyczącej losów Polski, wymień obecne w tekście „Widzenia” nawiązania do Biblii i wyjaśnij ich symbolikę. Sformułuj koncepcję dziejów Polski zawartą w Widzeniu Ks. Piotra.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Napisz, na czym polega prometeizm Konrada (wyjaśnienie pojęcia i odniesienie go do postawy bohatera).

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Opisz kreację gł. bohatera III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza. Wyjaśnij znaczenie nadanych mu imion (więzień, Gustaw, Konrad, Pielgrzym)

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Napisz, co świadczy o tym, że Konrad jest przedstawiony jako typowy bohater romantyczny.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Opisz kreację Boga i postawę Konrada wobec Stwórcy na podstawie „Wielkiej Improwizacji”.

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Na podstawie „Wielkiej Improwizacji” opisz stosunek Konrada do ludzkości i własnej twórczości

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Zinterpretuj „Małą Improwizację” (czego pragnie Konrad i dlaczego mu się to nie udaje, symbolika orła i kruka).

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Zinterpretuj pieśń wampiryczną Konrada (okoliczności jej powstania, kluczowe słowa — zemsta i Bóg, sens wersu Z Bogiem i mimo Boga, sens tytułu, do czego wzywa bohater).

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Zinterpretuj wypowiedź Wysockiego: Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda..., odnosząc ją do treści utworu (wyjaśnienie znaczenia cytatu, odniesienie do treści dramatu, w tym także konkretnych wydarzeń i bohaterów).

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Scharakteryzuj obraz społeczeństwa polskiego w III cz. „Dziadów” (charakterystyka towarzystwa „przy stoliku” i „przy drzwiach” – reprezentanci, język i temat rozmów, stosunek do spraw narodowych, postulaty dotyczące poezji; znajomość postaci: Doktora, Pelikana, Bajkowa, Bestużewa i Justyna Pola).

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Streść bajkę Antoniego Goreckiego i zinterpretuj ją w kontekście utworu (paraboliczność utworu, symbolika agrarna i mesjańska, odniesienie do polskiego narodu, Chrystusa, opozycji wnętrza i zewnętrza).

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Wyjaśnij, w czym tkwi mistycyzm III cz. „Dziadów”

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Napisz, na czym polega realizm historyczny III cz. „Dziadów”

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Opisz, na czym polega mesjanizm i historiozofia w „Dziadach cz. III

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Opisz, na czym polegała i czym jest martyrologia młodzieży polskiej w III części „Dziadów”

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Wskaż cechy dramatu romantycznego – „Dziady cz. III

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Czym jest psychomachia?

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Czy o „Dziadach cz. III” możemy mówić, że występuje tu misterium chrześcijańskie?

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Opisz poetykę snu w „Dziadach cz. III

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Bohaterowie „Dziadów cz. III” Adama Mickiewicza (+ opisy postaci)

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Jaki jest język „Dziadów cz. III”?

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Jaka jest problematyka „Dziadów cz. III”?

Adam Mic­kie­wicz – „Dzia­dy cz. III”. Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Jaka była geneza „Dziadów cz. III” Adama Mickiewicza?

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań z matu­ry ust­nej doty­czą­cych “Dzia­dów cz. 3” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “Dzia­dy cz. 3” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­sku­ego – Adam Mickiewicz...

Dwie super istotne rzeczy, które pomogą przygotować się do matury ustnej, a nikt ich nie robi

Cykl: pora­dy przed matu­rą ustną!

Piosenki to teksty literackie – także na MATURZE!

Dosta­łam ofi­cjal­ne potwier­dze­nie z CKE, że pio­sen­ka jest utwo­rem lite­rac­kim! To ozna­cza, że jeże­li na matu­rze odwo­ła­cie się do jed­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej i jed­ne­go tek­stu pio­sen­ki, to będzie­cie mieć speł­nio­ny waru­nek odnie­sie­nia do dwóch tek­stów lite­rac­kich. Musicie...

słowo na dziś: utopia

Poznaj defi­ni­cję poję­cia, któ­re­go zna­jo­mość jest nie­zbęd­na do zda­nia matury. 

słowo na dziś: groteska

Poznaj defi­ni­cję poję­cia, któ­re­go zna­jo­mość jest nie­zbęd­na do zda­nia matury. 

CKE za darmo wyjaśnia, jak dostać 100% na maturze z polskiego, a prawie nikt z tego nie korzysta!

Macie tu wszystko!

Zdający maturę w 2024 to najwięksi farciarze!

Wyja­śniam dla­cze­go jest lepiej niż w 2023 (i według zapo­wie­dzi – 2025)

słowo na dziś: peryfraza

Poznaj defi­ni­cję poję­cia, któ­re­go zna­jo­mość jest nie­zbęd­na do zda­nia matury. 

słowo na dziś: oksymoron

Dzi­siej­sze sło­wo w polo­ni­stycz­nym Wordle. 

słowo na dziś: archetyp

Dzi­siej­sze sło­wo w polo­ni­stycz­nym Wordle. 

Słowo na dziś: parafraza

Dzi­siej­sze sło­wo w polo­ni­stycz­nym Wordle. 

Słowo na dziś: hamletyzm

Dzi­siej­sze sło­wo w polo­ni­stycz­nym Wordle. 

Słowo na dziś: NOWELA

Sło­wo na dziś!
Rano wrzu­cam w rela­cję na Insta­gra­mie (i Face­bo­oku) link do przy­go­to­wa­ne­go prze­ze mnie Wor­dle. Sło­wem, któ­re trze­ba odgad­nąć, jest poję­cie (język pol­ski, szko­ła ponad­pod­sta­wo­wa). Apli­ka­cja nie zbie­ra wyni­ków. Nikt się nie dowie, czy trafił_ś. Moż­na grać wie­lo­krot­nie. To po pro­stu moty­wa­cja do nauki i powtó­rze­nie wia­do­mo­ści w for­mie zaba­wy. Popo­łu­dnia­mi będę wyja­śniać zna­cze­nie sło­wa dnia i umiesz­czać je na tej stronie. 

4 ściemy dotyczące matury ustnej z polskiego

Oba­lam mity. 

Co robić, jeśli na 100 dni przed maturą z polskiego nic nie umiesz? 3 porady, które pozwolą dostać 30%

Numer 1: Opa­nuj lek­tu­ry obo­wiąz­ko­we. Bez nich nie ruszysz ani w wypra­co­wa­niu, ani na ust­nej. Naj­waż­niej­sze wąt­ki to te, o któ­re pyta­ją w pyta­niach jaw­nych. Omó­wie­nia znaj­dziesz w skle­pie. Numer 2: Opa­nuj na bla­chę “Lal­kę”, III część...

3 nawyki, które warto wyrobić na mniej niż 100 dni przed maturą!

Pora­dy Baby!

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep