Tag: matura

PLANER 2021

PLANER 2021 — egza­min ósmok­la­sisty i matura

Co robię i gdzie mnie znaleźć?

Czy za mną nadążysz? 

LIVE przedegzaminacyjny dla osób uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Szyku­je dwa spotka­nia przedegza­m­i­na­cyjne dla osób uczą­cych się w szkołach pod­sta­wowych i pon­ad­pod­sta­wowych (na żyw­ca, ale przed kamerą). Zapraszam zain­tere­sowanych, będę przestaw­iała autorskie pro­gramy pisa­nia tek­stów (testowane na ludzi­ach), powiem jak planować pracę, co…

Dlaczego dostaje złe oceny z wypracowań?

Drodzy, wielokrot­nie w trak­cie sprawdza­nia wypra­cow­ań uderza­łam głową w klaw­iaturę (no dobra, praw­ie!). Postaram się wyp­isać najczęst­sze błędy (wpis w nieustan­nej edy­cji).  Przed wysłaniem pra­cy, nie czy­tasz jej. Najlepiej to zro­bić na głos, wtedy usłyszysz…

najlepszy film do zestawów językowych na maturze

Najlep­szym filmem do zestawów językowych pod­czas matu­ry ust­nej jest “Dzień świra”. To nie mit! Tak jak “Lalkę” moż­na podać wszędzie, tak i ta czarna kome­dia o nauczy­cielu z ner­wicą — może Ci pomóc zdać.  Tytuł: “Dzień świra” Reżyser:…

korepetycje 2020/2021

Szanowni Państwo! Dopiero zaczy­na się rok szkol­ny, a ja już muszę powiedzieć, że zamykam zapisy na korepety­c­je. Bard­zo dziękuję za zau­fanie, jed­nak tydzień jest za krótki na wyro­bi­e­nie 3,5 etatu nauczy­ciel­skiego. Prze­cież trze­ba mieć…

Pas startowy: w poniedziałek matura

???? Po pier­wsze: nie paniku­j­cie. Jesteś­cie świet­nie przy­go­towani, a jedynie spokój Was ocali (i uważne czy­tanie pole­ceń).???? Po drugie: jeżeli chce­cie poćwiczyć — pole­cam Wam jutro prze­jrzeć zestawy i tylko pomyśleć nad tezą i doborem tek­stów kul­tu­ry.???? Po trze­cie: włącz­cie film do poduszki…

streszczenie

Jak napisać streszcze­nie ma maturze? To zadanie jest banal­nie proste, ale uczniowie tracą na nim najwięcej punk­tów, ponieważ nie zna­ją sposobu, jak spełnić kry­te­ria. Oto przepis 🙂  W tekś­cie IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PT. “TYTUŁ”,…

matura — lista piosenek

idiomy

Idiomy — to kon­strukc­je językowe, które czy­ta się metaforycznie, nie moż­na odczy­ty­wać dosłown­ie słów skład­owych; są pod­kat­e­gorią fraze­ol­o­gizmów (fraze­ol­o­gizmy stałe), stanow­ią dużą trud­ność w nauce języ­ka obcego, np.: ręka rękę myje,…

dla wybranych

Moi uczniowie mają możli­wość korzys­ta­nia z dwóch tajnych grup, w których odpowiadam na pyta­nia, zamieszczam pomoce naukowe oraz zada­nia egza­m­i­na­cyjne. Dla tych, którzy stron­ią od Face­booka, pow­stał Instagram. 

funkcje tekstów językowych

Funkc­ja infor­maty­w­na – infor­mu­je, czyli przekazu­je infor­ma­c­je – i to na nich sku­pia się uwa­ga odbior­cy. Oto charak­terysty­czne cechy tek­stu o tej funkcji:  brak słown­ict­wa nace­chowanego emocjon­al­nie i oce­ni­a­jącego, brak środ­ków artysty­cznych, rzec­zowość, pre­cyzyjność, spójność,…

filmy, które warto znać przed maturą

Niedziela przed maturą to czas relak­su — pozwól sobie na odro­bi­e­nie zaległoś­ci fil­mowych. Fanów Net­flixa cieszy fakt, że seri­ale są tek­stem kul­tu­ry, oczy­wiś­cie warto się do nich odwoły­wać, ale nie zaszkodzi Wam też zna­jo­mość klasyków. W weekend…

cytaty, którymi oczarujesz egzaminatora

Maturzys­to! Wszys­tko już powtórzyłeś, znasz rodza­je pod­miotów i rozmi­ar rękaw­iczek Łęck­iej, ale wciąż obaw­iasz się, że ze stre­su nie oczaru­jesz komisji i nie przekonasz ich, że wszys­tko wiesz. Dla świętego spoko­ju, pewnoś­ci siebie i zach­wyca­nia zna­jomych — lista…

interpretacja wiersza — wypracowanie maturalne

Matu­ry coraz bliżej, zatem byś­cie usprawnili swo­je umiejęt­noś­ci pisa­nia wypra­cow­ań – seria wpisów, które doty­czą typów prac mat­u­ral­nych. Tym razem dru­gi tem­at matu­ry pod­sta­wowej: inter­pre­tac­ja wier­sza Zan­im przys­tąpisz do pisa­nia pra­cy, koniecznie…

Rozprawka problemowa — wypracowanie maturalne (mój autorski program)

Matu­ry coraz bliżej, zatem byś­cie usprawnili swo­je umiejęt­noś­ci pisa­nia wypra­cow­ań – seria  wpisów, które doty­czą typów prac mat­u­ral­nych. Tym razem pier­wszy tem­at matu­ry pod­sta­wowej: rozprawka prob­le­mowa Zan­im przys­tąpisz do pisania…

wypowiedź argumentacyjna — wypracowanie maturalne

Matu­ry coraz bliżej, zatem byś­cie usprawnili swo­je umiejęt­noś­ci pisa­nia wypra­cow­ań – seria  wpisów, które doty­czą typów prac mat­u­ral­nych. Tym razem pier­wszy tem­at matu­ry rozsz­er­zonej: wypowiedź argu­men­ta­cyj­na. Zan­im przystąpisz…

analiza i interpretacja tekstu dramatycznego — interpretacja porównawcza — wypracowanie maturalne

Matu­ry coraz bliżej, zatem byś­cie usprawnili swo­je umiejęt­noś­ci pisa­nia wypra­cow­ań – seria  wpisów, które doty­czą typów prac mat­u­ral­nych. Z Waszych doświad­czeń wiem, że inter­pre­tac­ja porów­naw­cza (matu­ra rozsz­er­zona, dru­gi tem­at) jest…

analiza i interpretacja tekstu epickiego — interpretacja porównawcza — wypracowanie maturalne

Matu­ry coraz bliżej, zatem byś­cie usprawnili swo­je umiejęt­noś­ci pisa­nia wypra­cow­ań – seria  wpisów, które doty­czą typów prac mat­u­ral­nych. Z Waszych doświad­czeń wiem, że inter­pre­tac­ja porów­naw­cza (matu­ra rozsz­er­zona, dru­gi tem­at) jest…

analiza i interpretacja tekstu lirycznego — interpretacja porównawcza — wypracowanie maturalne

Matu­ry coraz bliżej, zatem byś­cie usprawnili swo­je umiejęt­noś­ci pisa­nia wypra­cow­ań – seria wpisów, które doty­czą typów prac mat­u­ral­nych. Z Waszych doświad­czeń wiem, że inter­pre­tac­ja porów­naw­cza (matu­ra rozsz­er­zona, dru­gi tem­at) jest…

przypisy

Przyp­isy powin­ny zna­j­dować się w każdej pra­cy, w której korzys­tamy z cud­zych myśli, cytu­je­my je, polem­izu­je­my z nimi, powołu­je­my się na przykłady. Jest kil­ka form zapisów, jed­nak w tym poś­cie pokaże najczęś­ciej uży­wane w pol­skim systemie.…

formacja wstecznie derywowana

Kole­jny raz potwierdz­iło się, że liceal­iś­ci nie pamię­ta­ją nic z gra­maty­ki, której uczą się w szkole pod­sta­wowej 🙂 Na maturze prób­nej wymagano od liceal­istów wstaw­ienia wyrazu pod­sta­wowego dla for­ma­cji wstecznie dery­wowanej słowa “skrót”. Odpowiedź maturzysty jest eufemizmem…

S3ktor 2017 na Najlepszą Warszawską Inicjatywę Pozarządową

Z przy­jem­noś­cią przekazu­ję infor­ma­cję, że pro­gram KORKI Z LEGIĄ, w którym mam przy­jem­ność uczyć maturzys­tów, został nomi­nowany w konkur­sie S3ktor 2017 na Najlep­szą Warsza­wską Inic­jaty­wę Pozarzą­dową. W imie­niu swoim, aktu­al­nych i przyszłych uczest­ników pro­gra­mu, proszę o głosy: 1. Wejdź…