Opo­wia­da­nie „Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie” pocho­dzi ze zbio­ru opo­wia­dań „Gra na wie­lu bęben­kach” wyda­ne­go po raz pierw­szy w 2001 r. Wśród pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go znaj­du­je się dosłow­nie po jed­nym zagad­nie­niu na 2024 i 2025. Prze­czy­taj, w jaki spo­sób nale­ży odnieść się do opo­wia­da­nia pol­skiej Noblistki.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Profesor Andrews w Warszawie”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Profesor Andrews w Warszawie”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne