Wstęp (wprowadzenie):

Wpro­wa­dze­nie sta­nu wojen­ne­go w nocy z 12 na 13 grud­nia 1981 r. mogło być dla wie­lu Polek i Pola­ków zasko­cze­niem – nic wcze­śniej nie zapo­wia­da­ło, że wła­dza zde­cy­du­je się na tak rady­kal­ne posu­nię­cie. Ofi­cjal­nym powo­dem wpro­wa­dze­nia sta­nu wyjąt­ko­we­go była zła sytu­acja gospo­dar­cza kra­ju, w prak­ty­ce jed­nak celem dzia­łań reżi­mu było zatrzy­ma­nie pocho­du „Soli­dar­no­ści”, czy­li rosną­ce­go popar­cia Pola­ków dla zmian postu­lo­wa­nych przez demo­kra­tycz­ną opo­zy­cję z NSZZ „Soli­dar­ność”. W trak­cie sta­nu wojen­ne­go inter­no­wa­no tysią­ce dzia­ła­czy pod­zie­mia, zaka­za­no straj­ków i dzia­łal­no­ści związ­ko­wej, a tak­że wyłą­czo­no tele­fo­ny i wpro­wa­dzo­no cen­zu­rę korespondencji.

Rozwinięcie („Profesor Andrews w Warszawie”):

Realia świe­żo wpro­wa­dzo­ne­go sta­nu wojen­ne­go były nie­zro­zu­mia­łe począt­ko­wo tak­że dla osób przy­zwy­cza­jo­nych do życia w komu­ni­stycz­nym pań­stwie. Z dnia na dzień oby­wa­te­li pozba­wio­no wie­lu praw i wpro­wa­dzo­no dodat­ko­we rygo­ry – mię­dzy inny­mi w posta­ci godzi­ny poli­cyj­nej. Do takiej rze­czy­wi­sto­ści został wrzu­co­ny pro­fe­sor Andrews, boha­ter opo­wia­da­nia Olgi Tokar­czuk. Bry­tyj­ski uczo­ny, znaw­ca psy­cho­lo­gii, został zapro­szo­ny na kon­fe­ren­cję w War­sza­wie, jed­nak wsku­tek wpro­wa­dze­nia sta­nu wojen­ne­go wyda­rze­nie się nie odby­ło – a męż­czy­zna został cał­ko­wi­cie sam w nie­zna­nym mie­ście. Z dnia na dzień stra­cił kon­takt z Gosią, tłu­macz­ką, któ­ra mia­ła się nim opie­ko­wać. W związ­ku z tym męż­czy­zna posta­no­wił pora­dzić sobie sam w mie­ście – wyru­szył na spa­cer, by zorien­to­wać się w sytu­acji i uzy­skać kon­takt z ambasadą.

Obraz sta­nu wojen­ne­go ocza­mi pro­fe­so­ra Andrew­sa może wyda­wać się przy­gnę­bia­ją­cy. War­sza­wa była pogrą­żo­na w sza­ro­ści i brzydocie...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z opo­wia­da­nia Olgi Tokar­czuk „Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Stan wojen­ny z per­spek­ty­wy obco­kra­jow­ca” na pod­sta­wie opo­wia­da­nia „Pro­fe­sor Andrews w Warszawie”.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Profesor Andrews w Warszawie”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Ten temat obowiązuje również na maturze ustnej w 2025!

 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Profesor Andrews w Warszawie”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: