Potrze­bu­je­my bycia razem, a nie podzia­łów. Potrze­bu­je­my też sza­cun­ku, ponie­waż bycie nauczy­cie­lem to sza­cu­nek dla wszyst­kich. Nauczy­li mnie tego powstań­cy – mówił pod­czas Gali Kon­kur­su Rado­sław Potrac, Nauczy­ciel Roku 2023. Wszyst­ko o naszych Kon­kur­sach i Gali – w GN nr 42 – 43 z 18 – 25 paź­dzier­ni­ka br.

Oprócz tego w nume­rze:
BON NA LAPTOP. Kto i kie­dy sko­rzy­sta ze wspar­cia dla nauczy­cie­li?
BILANS OŚMIU LAT. Prof. Jaro­sław Płu­cien­nik: Cen­tra­li­za­cja wła­dzy nie sprzy­ja edu­ka­cji.
SZKOŁA PO WYBORACH. Łukasz Radec­ki: Trze­ba będzie zacząć pra­cę od pod­staw.
KRYZYSEDUKACJI. Ane­ta Kory­ciń­ska, „baba od pol­skie­go”: Nie znisz­czy­li wszyst­kie­go.
■ O TYM SIĘ MÓWI. Janusz Olczak: Już nie wia­do­mo, jak gasić ten pożar.
NASZA HISTORIA. Dr Piotr Wierz­bic­ki: Tra­dy­cja KEN jest żywa w Związ­ku.
SPRZĄTANIE ŚWIATA. Grze­gorz Miko­sza: Z eko­lo­gii się nie wyra­sta.
AWANS ZAWODOWY. Jak zostać nauczy­cie­lem mia­no­wa­nym w okre­sie przej­ścio­wym.
BLIŻEJ PRAWA. Casus. Pod­ję­cie pra­cy po zawie­sze­niu świad­cze­nia kom­pen­sa­cyj­ne­go; Prze­nie­sie­nie, uzu­peł­nie­nie, dodat­ko­wa umo­wa w cza­sie roku szkol­ne­go; Kadry w oświa­cie. Ochro­na pra­cow­ni­ków – tym­cza­so­wy” powrót zwal­nia­nych.
Pole­ca­my!