Tag: mediaPage 1 of 3

07.05 rozwiązuję maturę w Radiu ZET

Odpo­wie­dzi do matu­ry z jęz. pol­skie­go 2024 zacznie­my publi­ko­wać poni­żej po godzi­nie 14, gdy tyl­ko CKE udo­stęp­ni ofi­cjal­ne arku­sze. Roz­wią­za­nia zapre­zen­tu­je na żywo w roz­mo­wie z Alek­san­drą Pucu­łek, dzien­ni­kar­ką por­ta­lu Radio​ZET​.pl, nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skie­go Ane­ta Kory­ciń­ska, zna­na w sie­ci jako Baba od pol­skie­go. Te nie­ofi­cjal­ne odpo­wie­dzi pozwo­lą matu­rzy­stom na wstęp­ne pozna­nie swo­ich wyni­ków matur, któ­re są decy­du­ją­ce w rekru­ta­cji na studia. 

Jestem wśród nominowanych w plebiscycie VIVELO Top Creators!

Oto lista nomi­no­wa­nych. W każ­dej kate­go­rii wybra­no 10 osób, któ­re uzy­ska­ły naj­wię­cej gło­sów inter­nau­tów. W 8 na 9 kate­go­rii to jury wybie­rze zwy­cięz­cę, któ­ry zosta­nie uho­no­ro­wa­ny w nie­dzie­lę 19 maja na PGE Narodowym.

Dzień Dobry TVN: Do matury zostało kilka dni. Czy warto się jeszcze uczyć? “Można sobie więcej namieszać w głowie”

Do roz­po­czę­cia matur zosta­ło już bar­dzo mało cza­su. Czy przez te kil­ka dni moż­na się jesz­cze cze­goś nauczyć? A może lep­szym roz­wią­za­niem będzie odpu­ścić i po pro­stu odpo­cząć? Któ­ra opcja jest lep­sza? O tym w Dzień Dobry TVN opo­wie­dzie­li Ane­ta Kory­ciń­ska, Zuzan­na Jastrzęb­ska i Miko­łaj Sznajder.

FUNDACJA SŁONIE NA BALKONIE: Nasza debata o depresji uświadamia jak podstępna to choroba. Obejrzyjcie dyskusję, by dowiedzieć się: jak ją rozpoznać i zdążyć z pomocą!

Tyl­ko w 2023 roku aż 146 dzie­ci popeł­ni­ło samobójstwo.

146 dzie­ci to pięć 30-oso­bo­wych kla­sa albo tyle, ile jest miej­sce w trzech auto­bu­sach. Gdy­by te dzie­ci zgi­nę­ły w jeden dzień – z pew­no­ścią zosta­ła­by ogło­szo­na żało­ba narodowa.

Czytanie to super sprawa! Biblioteka w Fundacji Avalon

Zro­bi­łam to! Zało­ży­łam biblio­te­kę dla pacjen­tów i odwie­dza­ją­cych budy­nek Fun­da­cji Ava­lon: Od dziś zapra­sza­my do Fun­da­cji Ava­lon ul. Doma­niew­ska 50A w War­sza­wie, by razem z nami zanu­rzyć się w świe­cie książek. 

Portal Samorządowy| Baba od polskiego: Kiedy mówię ludziom, że jestem nauczycielką pytają, co zrobiłam nie tak

Roz­ma­wia­my o moż­li­wych refor­mach i czy drob­ne zmia­ny, któ­re postu­lo­wa­ły par­tie w swo­ich pro­gra­mach – fak­tycz­nie coś zmienią.

Głos Nauczycielski| KRYZYSEDUKACJI. Aneta Korycińska, „baba od polskiego”: Nie zniszczyli wszystkiego

Roz­ma­wia­my o kry­zy­sie w edu­ka­cji, o tym, że ode­bra­no nam radość z wyko­ny­wa­nia naszej pracy.

W labiryncie teatru – edukacja w Teatrze Polskim i moje scenariusze!

PREMIERA PLATFORMY EDUKACYJNEJ

Baba od polskiego dla GLAMOUR: Niech szkoła uczy rozmowy

Gla­mo­ur, 09/2023, wywiad Ange­li­ki Kucińskiej

Empik Pasje: Nie będę udawać, że zachwyca, gdy nie zachwyca. Wywiad z Anetą Korycińską

Roz­mo­wę prze­pro­wa­dził Robert Szymczak

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: POPRAWIAĆ czy nie poprawiać?

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: Przysłowia o BABIE 

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

Plener czytelniczy – 3. Literacka Podróż Hestii

Wstęp na Ple­ner Czy­tel­ni­czy i udział w we wszyst­kich wyda­rze­niach jest bezpłatny.

PnŚ: Czerwony pasek na świadectwie budzi coraz większe kontrowersje – dlaczego?

Dzi­siaj w PnŚ roz­ma­wia­li­śmy o bez­sen­sie oce­no­zy i świa­dec­twach z czer­wo­nym paskiem.

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: MIARYWAGI 

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: LICZEBNIKI ZBIOROWE

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: dyktando (pisownia partykuły „nie”)

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: Kulejący BIERNIK 

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: odmiana przez przypadki

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

TOK FM: Rozpoczęły się matury. Czy tegoroczny egzamin dojrzałości jest dla Ciebie i Twoich bliskich ważnym tematem rozmów?

Czy matu­ry mają sens?

ONET​.PL: Pierwszy komentarz maturalny

Sprawdź, czy zdasz! Pierw­szy komen­tarz na gorą­co już w Onecie ????

ONET​.PL: SprawdziŁam – sztuczna inteligencja nie zdała matury z języka polskiego

O oce­nę pra­cy wyge­ne­ro­wa­nej przez ChatGPT popro­si­li­śmy Ane­tę Kory­ciń­ską, polo­nist­kę zna­ną pod pseu­do­ni­mem Baba od pol­skie­go. Nauczy­ciel­ka prze­ana­li­zo­wa­ła wypra­co­wa­nie sztucz­nej inte­li­gen­cji zgod­nie z tym samym klu­czem, z któ­rym oce­nia­ni byli maturzyści.

SILVER​.TV: BABAMĄDREJ BABCI

Nowy for­mat w SIlverTV: “Lek­cje polskiego”

Queerowe ikony polskiego romantyzmu? – Milena Chilińska, jedna z BAB OD POLSKIEGO, w „Pamiętniku Literackim”

???????? Arty­kuł otwie­ra bie­żą­cy numer „Pamięt­ni­ka Lite­rac­kie­go”, naj­bar­dziej pre­sti­żo­we­go polo­ni­stycz­ne­go cza­so­pi­sma nauko­we­go. Tekst jest tak­że dostęp­ny onli­ne na stro­nie inter­ne­to­wej „Pamięt­ni­ka”.

ONET​.PL: A Ty co sądzisz o maturze w nowej formule?Marcina Józefaciuka oraz mnie pytała Dagmara Pakuła

Mniej tre­ści pro­gra­mo­wych, mniej zadań otwar­tych, mniej obo­wiąz­ko­wych lek­tur — tak rysu­je się tego­rocz­ny egza­min matu­ral­ny. Czy łatwiej zna­czy lepiej? Zda­nia nauczy­cie­li są w tej kwe­stii podzielone.

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: Polacy nie Gęsi

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

Gazeta Wyborcza: artykuł Edyty Zielińskiej Edyty Zielińskiej-Dao Quy o cenzurowaniu Dahla (i moje trzy grosze)

Punk­tem wyj­ścia do roz­wa­żań jest wpro­wa­dza­nie zmian w pro­zie Ronal­da Dah­la. Mia­łam oka­zję wtrą­cić swo­je trzy grosze.

Radio 357 i Łukasz Dunaj: byłam gościnią w podcaście CZARNE OWCE i rozmawialiśmy o muzyce metalowej

To naj­więk­szy zaszczyt w mojej babo­wej dro­dze. Pan Noise zapro­sił mnie do swo­je­go pod­ca­stu, bym powie­dzia­ła o moich doświad­cze­niach z muzy­ką metalową. 

Zostałam jedną z bohaterek książki Joanny Sokolińskiej „Nauczyciele. Wielki zawód”

Mówi­łam szcze­rze, dużo w tym bólu, żalu i nadziei, bo kocham ten zawód, nawet gdy bywa wielki.

LiveWebinar: Kobiety sukcesu — biznes online

Ależ wyróż­nie­nie! Bar­dzo, bar­dzo dzię­ku­ję Live­We­bi­nar i zabie­ram się za pozna­wa­nie biz­ne­sów innych kobiet.

15 marca: Konferencja Asów Internetu – zapraszam na bezpłatne warsztaty!

W Pol­sce pro­gram reali­zu­ją wspól­nie Fun­da­cja Szko­ła z Kla­są oraz Google – czy­li prestiżowo 🙂

Będę prelegentką podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości (15−16 marca w Lublinie)

Temat deba­ty: Jak zatrzy­mać nauczy­cie­li w szkole?

Ter­min i miej­sce pane­lu: 15 mar­ca 2023 r., godz. 12:30 – 13:30, Sala S2, Lubel­skie Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­ne (ul. Artu­ra Grot­t­ge­ra 2, 20 – 029 Lublin)

Pokój Na Poddaszu: czy warto uczyć się młodzieżowych słów?

Poru­szy­li­śmy też temat femi­na­ty­wów i form inkluzywnych. 

TOKFM: Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o Holokauście?

W nie­dziel­nej audy­cji Prze­my­sła­wa Iwań­czy­ka „Jak z dziec­kiem” w Radio TOK FM mia­łam moż­li­wość wypo­wie­dzieć się na temat roz­mów z dzieć­mi o zagładzie. 

Trwają poszukiwania 225 lokalnych SUPERBOHATEREK

Ruszy­ły poszu­ki­wa­nia LOKALNYCH SUPERBOHATEREK! To mogą być posta­ci histo­rycz­ne lub współ­cze­sne, a zna­leźć je może­cie wszę­dzie: w rodzi­nie, szko­le, klu­bie spor­to­wym, miej­sco­wo­ści czy nawet w całym regionie.

TVP 3 Warszawa „Warszawski Dzień”: O tym, dlaczego lektury nie zachęcają do czytania, ale młodzi czytają i to więcej niż ich rodzice

Jeśli nie lek­tu­ry, to co?

dzien​nik​.pl: Konieczność czy „babska” fanaberia? Język inkluzywny w organizacjach okiem ekspertki

O femi­na­ty­wach

OFEMININ: “Młodzież była kiedyś inna, bo żyła w innym świecie”. O narzekaniu na “dzisiejszych nastolatków” z “Babą od polskiego”

O naszych róż­nych świa­tach i tym, że wszyst­kie są dobre – w myśl zasa­dy „bądź dobrej myśli, bo po co być złej” 

GoWork​.pl: Jak skutecznie komunikować się w biznesie? 

Czy jako szefowa/szef masz pra­wo igno­ro­wać zaim­ki i feminatywy?
Dla­cze­go to szko­łę moż­na winić za two­rze­nie hie­rar­chicz­nych rela­cji opar­tych o strach i lęk, a nie szacunek?
O tych i wie­lu innych kwe­stiach języ­ko­wych i komu­ni­ka­cyj­nych mia­łam oka­zję wypo­wie­dzieć się w dłu­gim wywia­dzie dla por­ta­lu GoWork​.pl.

Z Babą o budzie: Bartłomiej Pasiak (Pasem po czole) | Młodzież interesuje się kulturą!

Spo­tka­nie w ramach cyklu “Z Babą o budzie”, w któ­rym mogłam poroz­ma­wiać twór­cą blo­ga o kul­tu­rze — Bar­tło­mie­jem Pasiakiem. 

ASZ DZIENNIK: Baba od polskiego, feminatywy i cierpiałki [KULISY PRAWDY #6]

Kome­dia o języ­ku polskim 

CZWÓRKA:  język młodych jest skrótowy, ale nie ubogi

Pro­gram Kasi Dzi­do “Sta­cja Kultura” 

KONKURS: “Zadziwiający kot Maurycy” – 5 zaproszeń na pokaz specjalny

Na pod­sta­wie powie­ści “Zadzi­wia­ją­cy Mau­ry­cy i jego edu­ko­wa­ne gry­zo­nie”, jed­nej ze “Świa­ta Dys­ku” Ter­ry­’e­go Prat­chet­ta powsta­ła ani­ma­cja “Zadzi­wia­ją­cy kot Mau­ry­cy”, ja mam dla Was pięć poje­dyn­czych zapro­szeń na pokaz spe­cjal­ny z udzia­łem papie… Pio­tra Adam­czy­ka, któ­ry odbę­dzie się 18 stycz­nia (w śro­dę) o godzi­nie 18:00 w kinie Atlan­tic przy ul. Chmiel­nej 33 w Warszawie.

CZWÓRKA: Język inkluzywny w komunikacji międzypokoleniowej

- Komu­ni­ka­cja inklu­zyw­na (ina­czej – włą­cza­ją­ca i anga­żu­ją­ca) zakła­da, że sza­nu­je­my odbior­cę, więc dopa­so­wu­je­my nasze komu­ni­ka­ty do jego potrzeb – pod­kre­śla­ła Ane­ta Kory­ciń­ska. – To sztu­ka, któ­ra wyma­ga nauki i doświadczenia. 

TVP 3 Warszawski Dzień: Jak budować relacje i spędzać czas wolny, ale też jak pamiętać o obowiązkach, które mamy? Chociażby o obowiązkach edukacyjnych naszych najmłodszych

Zosta­łam zapro­szo­na do pro­gra­mu “War­szaw­ski Dzień”, by opo­wie­dzieć o tym, że odpusz­cza­nie jest naj­lep­szym pre­zen­tem, jaki może­my sobie dać na Święta

RDC: Kobiecy wieczór “Jak sprawić, aby zwłaszcza w okresie świątecznym więź z dziećmi była głębsza i oparta na zrozumieniu”

Zosta­łam zapro­szo­na do pro­gra­mu “Kobie­cy wie­czór”, by opo­wie­dzieć o tym, jak pogłę­bić naszą więź z dziećmi. 

BABA BOOK: Iza Jąderek „Zmieniam się. Co się ze mną dzieje podczas dojrzewania” [LIVE]

Zapra­sza­my do rozmowy

PolskieRadio24: Aneta Korycińska o rozwoju mowy dziecka: ważne jest nieustanne odpowiadanie na pytania

- Trzy­lat­ki wcho­dzą w okres dla­cze­go. Jest to waż­ne pyta­nie. To jest powta­rza­ne przez dzie­ci do znu­dze­nia. Jest to bar­dzo potrzeb­ne. Kształ­tu­je słuch i roz­po­zna­nie z obra­zem – powie­dzia­ła w Pol­skim Radiu 24 Ane­ta Kory­ciń­ska, polo­nist­ka i oligofrenopedagożka.

RDC: Południe z Animuszem “O feminatywach. Czy są potrzebne?”

O femi­na­ty­wach. Czy są potrzeb­ne? Sta­no­wią kolej­ny krok milo­wy ku rów­no­upraw­nie­niu, czy są wyznacz­ni­kiem poczu­cia wła­snej war­to­ści? I czy moż­na z femi­na­ty­wa­mi prze­sa­dzić? Byłam gości­nią Roma­na Rogowieckiego.

Znamy Młodzieżowe Słowo Roku – co znaczy i po co je wybieramy?

Wyja­śnie­nie plus lista audy­cji na ten temat. 

Teatr Polski w Warszawie i scenariusze lekcji

To teatr, któ­ry napraw­dę wspie­ra szkoły!

Radio ZET: Jak wygląda życie po szkole?

Mia­łam oka­zję poroz­ma­wiać z Alek­san­drą Pucu­łek o nowym życiu i nauczaniu 

Polskie Radio Dzieciom: językowy obraz świata

Uuuu moc­ny tytuł! PWN, co teraz?
O języ­ko­wym obra­zie świa­ta roz­ma­wia­łam pod­czas godzin­nej audy­cji w Pol­skie Radio Dzieciom

ONET KULTURAARTE​.TV: Otoczenie nie rozumie siedmiolatki. “Sasha od dawna JEST dziewczynką” – DZIEŃ TOLERANCJISZKOLEKINIE

Bez­płat­na plat­for­ma stre­amin­go­wa ARTE​.tv udo­stęp­nia fil­my, któ­re moż­na umó­wić pod­czas godzi­ny wycho­waw­czej: nagro­dzo­ny na Ber­li­na­le film “Dziew­czyn­ka”, serię doku­men­tal­ną “Naked – kim jeste­śmy napraw­dę?”, repor­ta­że “Obcy we wła­snym cie­le” i “Trans­fo­bia” oraz pro­duk­cję o pierw­szym pol­skim chó­rze LGB­TQiA – Voces Gaudi.

Popołudnie Radia dla Ciebie: Młodzieżowe Słowo Roku – finałowa dwudziestka!

Ujaw­niam defi­ni­cje fina­ło­wej dwudziestki 

Chillizet | Tomasz Śliwiński “Na chilloucie”: jak zachęcać dzieci i młodzież do czytania?

Czy da się zachę­cić je jesz­cze do czy­ta­nia kla­sy­ki literatury? 

Trójka Polskie Radio: Essa, gilbert, a może coś innego?

Trwa ple­bi­scyt na “Mło­dzie­żo­we sło­wo roku”Trójka Pol­skie Radio

BRYK​.PL: Tylko niektórzy uczniowie mają dostęp do dobrego nauczania [WYWIAD]

Z Moni­ką Wąs roz­ma­wia­ły­śmy o edu­ka­cji (a o czym innym Baba może gadać? ?). 

Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji (Polska Lärare): konferencja “PKP Potrzeby – Konkursy – Propozycje”

Moje gościn­ne wystą­pie­nie na kon­fe­ren­cji w Szwecji

TRÓJKA: Czy emotikony zawsze ułatwiają komunikację?

Dla­cze­go emo­ti­ko­ny prze­cho­dzą już do lamusa?

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep