Tag: mediaPage 1 of 2

Znamy Młodzieżowe Słowo Roku – co znaczy i po co je wybieramy?

Wyja­śnie­nie plus lista audy­cji na ten temat. 

Teatr Polski w Warszawie i scenariusze lekcji

To teatr, któ­ry napraw­dę wspie­ra szkoły!

Radio ZET: Jak wygląda życie po szkole?

Mia­łam oka­zję poroz­ma­wiać z Alek­san­drą Pucu­łek o nowym życiu i nauczaniu 

Polskie Radio Dzieciom: językowy obraz świata

Uuuu moc­ny tytuł! PWN, co teraz?
O języ­ko­wym obra­zie świa­ta roz­ma­wia­łam pod­czas godzin­nej audy­cji w Pol­skie Radio Dzieciom

ONET KULTURAARTE​.TV: Otoczenie nie rozumie siedmiolatki. “Sasha od dawna JEST dziewczynką” – DZIEŃ TOLERANCJISZKOLEKINIE

Bez­płat­na plat­for­ma stre­amin­go­wa ARTE​.tv udo­stęp­nia fil­my, któ­re moż­na umó­wić pod­czas godzi­ny wycho­waw­czej: nagro­dzo­ny na Ber­li­na­le film “Dziew­czyn­ka”, serię doku­men­tal­ną “Naked – kim jeste­śmy napraw­dę?”, repor­ta­że “Obcy we wła­snym cie­le” i “Trans­fo­bia” oraz pro­duk­cję o pierw­szym pol­skim chó­rze LGB­TQiA – Voces Gaudi.

Popołudnie Radia dla Ciebie: Młodzieżowe Słowo Roku – finałowa dwudziestka!

Ujaw­niam defi­ni­cje fina­ło­wej dwudziestki 

Chillizet | Tomasz Śliwiński “Na chilloucie”: jak zachęcać dzieci i młodzież do czytania?

Czy da się zachę­cić je jesz­cze do czy­ta­nia kla­sy­ki literatury? 

Trójka Polskie Radio: Essa, gilbert, a może coś innego?

Trwa ple­bi­scyt na “Mło­dzie­żo­we sło­wo roku”Trójka Pol­skie Radio

BRYK​.PL: Tylko niektórzy uczniowie mają dostęp do dobrego nauczania [WYWIAD]

Z Moni­ką Wąs roz­ma­wia­ły­śmy o edu­ka­cji (a o czym innym Baba może gadać? 😅). 

Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji (Polska Lärare): konferencja “PKP Potrzeby – Konkursy – Propozycje”

Moje gościn­ne wystą­pie­nie na kon­fe­ren­cji w Szwecji

TRÓJKA: Czy emotikony zawsze ułatwiają komunikację?

Dla­cze­go emo­ti­ko­ny prze­cho­dzą już do lamusa?

eDziecko: Wiedziałam, że jestem “dziwakiem” w pokoju nauczycielskim

Wywiad prze­pro­wa­dzi­ła Mag­da­le­na Woźniak

Trójka – Program 3 Polskiego Radia: mówiłam z RiGCZem o essie

Arty­kuł oraz link do audycji. 

Szok i niedowierzanie: oblężenie na moim wykładzie o... rozprawce :D

Ależ ludzi! Wię­cej niż mojej rodziny!

ATYPOWE.PODCAST: kobiece ADHD (w podcaście Oli Pflumio)

Zapra­szam do wysłu­cha­nia mojej spowiedzi. 

SALON MATURZYSTÓW Fundacji Perspektywy: POZNAŃ

Pre­zen­ta­cja “Nie­zmien­ni­ki matu­ral­ne” oraz gale­ria zdjęć – ponad 7 tys. osób. 

VIBEZ​.PL: Nauczycielka, @babaodpolskiego: Dzięki Czarnkowi młodzież zaczęła się buntować [WYWIAD]

Dzię­ku­je­my ministrowi

Alpha Dogz: psychologia zwierząt i nauczanie języka polskiego

O psach w pol­skiej szkole

Reset obywatelski |Nieco jaśniej: nie tylko hit jest problemem polskiej szkoły

Pod­czas pro­gra­mu Kor­ne­la Waw­rzy­nia­ka „Nie­co jaśniej” w Rese­cie Oby­wa­tel­skim roz­ma­wia­li­śmy (ja, Maciej Rau­hut i Ali­na Czy­żew­ska) o pro­ble­mach ze współ­cze­sną szko­łą. Nie­zna­jo­mość Kon­sty­tu­cji w naszym kra­ju jest zatrwa­ża­ją­ca, opo­wia­da­li­śmy zatem o sto­so­wa­niu art. 61 do uzyskiwania...

SALON MATURZYSTÓW Fundacji Perspektywy: WARSZAWA

Pre­zen­ta­cja “Nie­zmien­ni­ki maturalne” 

SALON MATURZYSTÓW Fundacji Perspektywy: SZCZECIN

Pre­zen­ta­cja “Nie­zmien­ni­ki maturalne” 

Podcast: Kobiety i ADHD

Rok szkol­ny z przy­tu­pem: byłam gości­nią pod­ca­stu Pau­li­ny „Kobie­ty i ADHD

Wypowiedź ekspercka dla księgarni internetowej TaniaK​siaz​ka​.pl.

Tym razem prze­druk w Super Expressie. 

#szkołabezbzdur – szczegółowe omówienie podręcznika do historii i teraźniejszości prof. Roszkowskiego oraz propozycja erraty

Erra­ta – zmie­nia­my treść stro­ny o invitro 

Nowy rok szkolny ze wsparciem BABY OD POLSKIEGO

Har­mo­no­gram dzia­łań, dar­mo­we warsz­ta­ty, opra­co­wa­nia matur ust­nych – w skrócie:
CO SŁYCHAĆ JESIENIĄ NA BABIEJ GÓRZE?

Patronat – Warszawskie Targi Fantastyki: Back to School 2022 (10 – 11.09.2022)

Zapra­szam na dwu­dnio­we święto! 

18.11.2022 r.: VIII UROCZYSTY KONGRES POLONISTÓWBIBLIOTEKARZY: Rozwój kompetencji przyszłości na lekcjach języka polskiego

Popro­wa­dzę PANEL II: Polo­ni­stycz­ne paten­ty na suk­ces edu­ka­cyj­ny! Jak pra­co­wać z ucznia­mi mają­cy­mi trud­no­ści edu­ka­cyj­ne i wdra­żać w kla­sie edu­ka­cję włączającą.

Business Insider Polska: Koniec roku szkolnego. Tyle rodzice wydawali na korepetycje

Rynek kore­pe­ty­cji w Polsce.

Radio ZET: Przeżyłam żałobę, ale odchodzę ze szkoły. I nie chodzi o pieniądze #szkołamarzeń

Alek­san­dra Pucu­łek zapro­si­ła mnie do „Szko­ły marzeń”, pod­ca­stu Radio ZET, byśmy mogły poroz­ma­wiać o mojej decy­zji o odej­ściu ze szko­ły i naj­lep­szej pra­cy na świecie. 

Wysokie Obcasy”: Justyna Suchecka, dziennikarka edukacyjna, w rozmowie z Natalią Szostak wskazała m.in. mnie jako autorytet dla współczesnej młodzieży. Nigdy nie myślałam o sobie w tych kategoriach, ale skoro jest to zdanie młodych osób, to nie mogę opanować uczucia wdzięczności.

Bar­dzo dzię­ku­ję Wam za zaufa­nie i pokor­nie pamię­tam, że sama naj­bar­dziej lubię strą­cić auto­ry­tet z piedestału. 

STENTOR i Baba od polskiego: łączymy siły!

Od teraz w Klu­bie Nauczy­cie­la Wydaw­nic­twa STENTOR oraz na stro­nie Wydaw­nic­twa moż­na kupić lub pobrać ZA DARMO moje mate­ria­ły edukacyjne. 

Perspektywy: maraton maturalny rozpoczęty

Ku pamię­ci, pierw­sza stro­na Perspektyw

@gadka_senacka: „Szkoła i wagary” – spotkanie w ramach cyklu „Dialogi senackie”

25.04.2022 r. – Senat RP – Mery­to­rycz­na dys­ku­sja o sys­te­mie edu­ka­cji mię­dzy mło­dy­mi ludźmi. 

Czy wśród influencerów powinno być miejsce dla edukatorek?

Jeśli tak uwa­żasz — możesz oddać na mnie głos w konkursie:
https://​influ​en​cer​sli​ve​.pl/​t​/​b​a​b​a​-​o​d​-​p​o​l​s​k​i​e​go/

IDZIE NOWE! Przełom w edukacji

Wszyst­ko wyja­śni się już 13.04!

DEBATA: Wyzwania dla edukacji wobec inwazji Rosji na Ukrainę – IX Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

Mam nadzie­ję, że dzię­ki takim spo­tka­niom samo­rzą­dów, nauczy­cie­li, rodzi­ców i uczniów – uda się wypra­co­wać naj­roz­sąd­niej­sze rozwiązania.
To nie była dys­ku­sja, to był dialog.

NIE MA SIĘ CZEGO BAĆ! Omawiam arkusz pokazowy matury w nowej formule – PERSPEKTYWICZNA MATURZYSTKA

Zapra­szam na wideo ze stu­dia Fun­da­cji Perspektywy

DD TVN: Dzieci z Ukrainy próbują odnaleźć się w polskich szkołach. „Pamiętajmy, że mówimy o ludziach, którzy przeżyli traumę”

Czy dzie­ci mogą uczyć inne dzie­ci języka?

LIVE: Jak rozmawiać z młodzieżą o wojnie i jak wspierać w klasach wielokulturowych

Zapra­szam na roz­mo­wę z psy­cho­loż­ką i psychoterapeutką. 

Perspektywiczna Maturzystka: zmiany w egzaminie maturalnym 2023 i 2024 – mniej lektur, krótsze wypracowania!

Naj­now­sze zmia­ny ogło­szo­ne 25 lute­go 2022r. 

Czy jest sens tłumaczyć klasykę? Z Anną Bańkowską rozmawia Baba od polskiego

Zapra­szam wszyst­kich, a w szcze­gól­no­ści nauczy­cie­li i biblio­te­ka­rzy, na spo­tka­nie w wer­sji LIVE

TWINKL umieścił mój podcast w zestawieniu najlepszych podcastów i blogów edukacyjnych

Poznaj­cie pozo­sta­łe blo­gi i podcasty!

Zostałam ambasadorką Fundacji Kosmos dla Dziewczynek!

Kosmos dla Dziew­czy­nek” – mądre, uczą­ce i wspie­ra­ją­ce roz­wój cza­so­pi­smo, a ja mogę być teraz jego częścią.

Perspektywiczna Maturzystka: Matura 2023

Znów odwie­dzi­łam Per­spek­ty­wicz­ną Matu­rzyst­kę i odpo­wia­da­łam na pyta­nia doty­czą­ce matu­ry 2023. 

Perspektywiczna Maturzystka: Jak się uczyć do matury i nie zwariować (YT)

Zapra­szam do obej­rze­nia odcin­ka Per­spek­ty­wicz­nej Matu­rzyst­ki – tym razem i ja mogłam sprze­dać kil­ka trików. 

Stacja Zmiana. Podcast: “Nie chciałam być nauczycielką”

Roz­ma­wia­ły­śmy o pra­cy marzeń, iro­nii i roli śmie­chu w wybo­rze dro­gi życiowej. 

Onet.Kobieta: Komentarz do nowych obostrzeń

Wywiad/komentarz dla Onet.Kobieta

Przeciążenie informacyjne

Cza­cha mi dymi! Jestem jak czaj­nik zosta­wio­ny na gazie, woda kipi, para bucha na kafel­ki, cała kuchen­ka do sprzą­ta­nia. (Dla cie­bie spa­lam się). Czu­ję się prze­peł­nio­na infor­ma­cja­mi — zły­mi wie­ścia­mi ze świa­ta. Sły­szę: „świa­ta nie zba­wisz”. I co mam z tą radą zro­bić, sko­ro cier­pię na syn­drom mesja­sza? Tak, to naiw­ne, tak to wykań­cza­ją­ce, wiem, jak on skoń­czył. Czy­ta­łam też „Siłacz­kę”. Cią­gle się uczę i mam kom­pleks nie­do­in­for­mo­wa­nia, nie­wie­dzy. Muszę w koń­cu przy­znać się przed sobą, że nie dam rady wszyst­kim pomóc i chy­ba czas posłu­chać Kan­dy­da i upra­wiać swój ogró­dek. Wstyd mi tej sła­bo­ści, ale czu­ję się bez­sil­na wobec prze­mo­cy, któ­ra dzie­je się w szko­łach i kra­ju (szko­ła to minia­tu­ra pań­stwa), zagu­bio­na w plot­kach i wyci­sza­niu nie­wy­god­nych fak­tów, wal­kach na każ­dym polu. Im wię­cej wiem, tym mi trud­niej. Pamię­ta­cie Ido­la z „Gdzie jest Nemo?” – to ten ska­lar, któ­ry mówił: „Ryby powin­ny pły­wać w oce­nie. W akwa­rium wariu­ją”. Czas nauczyć się dystansu. 

W poście prze­czy­ta­cie o tym, czy wie­dza daje wła­dzę, napi­sa­łam też o click­ba­itach (nawet ja, zwy­kła polo­nist­ka, byłam ich ofia­rą), o trud­no­ściach z wery­fi­ko­wa­niem infor­ma­cji (pole­cam zoba­cze­nie w Wiki­pe­dii hasła „Busz­me­ni”) i war­to­ści sło­wa w dzi­siej­szych mediach. 

Kosmos Dla Dziewczynek: 11 SUPERBOHATEREK na 11 listopada

Warsz­ta­ty z oka­zji Dnia Niepodległości

Kosmos Dla Dziewczynek: SUPERBOHATERKI w Waszej klasie

mam zaszczyt być amba­sa­dor­ką pro­jek­tu SUPERBOHATERKI w Waszej kla­sie orga­ni­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Kosmos Dla Dziew­czy­nek, któ­re­go celem jest zwięk­sza­nie świa­do­mo­ści na temat inspi­ru­ją­cych kobiet.

Warszawa w budowie: debata o przyszłości edukacji

Deba­ta o przy­szło­ści edu­ka­cji w Muzeum Sztu­ki Nowoczesnej

Podcast Fundacja Integracja: Radykalna empatia

O tym, że o kobie­tach zwy­kle pisze się w kon­tek­ście ich uro­dy – a więc z per­spek­ty­wy hete­ro­sek­su­al­nych męż­czyzn. To jest uprzed­mio­to­wie­nie zakła­da­ją­ce, że kobie­ta jest tyl­ko obiek­tem sek­su­al­nym i nie może się np. reali­zo­wać w pracy.

Projekt: (Nie)znane kobiety Wikipedii i mój warsztat o inkluzywnym języku

Pro­jekt two­rze­nia haseł w Wiki­pe­dii pro­wa­dzo­ny przez Marię Wero­ni­kę Kmoch.

Techno Polo podcast: Wojna, demokracja i kartkówki na Zoomie

Mia­łam oka­zję wypo­wie­dzieć się o cyfro­wych roz­wią­za­niach w edukacji.

Wprost: prezenty na Dzień Nauczyciela

We WPROST mówię o tym, że pre­zen­ty są miłe, ale naj­pięk­niej­szy to album ze zdję­cia­mi i podpisami. 

Nadwyraz: życzenia dla wszystkich edukatorów

Dzień Porażki 2021: Koronawirus i nauka na błędach

Opo­wiem o tym, jak poraż­kę, jaką była pan­de­mia, uda­ło mi się prze­kuć w suk­ces (zarów­no finan­so­wy, jak i psychiczny)

Dzień Porażki 2021: nie ma lepszej nauki niż ta na błędach

Już 13 paź­dzier­ni­ka (jutro) o godzi­nie 11 opo­wiem o dobrej poraż­ce w edu­ka­cji 🐸 bo nie ma lep­szej nauki niż ta na błę­dach‼️ 🎈 Roz­mo­wa o zmia­nie w nas samych. O naszej wie­dzy (edu­ka­cja), emo­cjach i duszy (kul­tu­ra) oraz cie­le (ochro­na zdro­wia) 🎈Będzie­my...

Porozmawiaj ze mną o poezji! TERAZ: 07.10.2021 godz. 19.00

Poroz­ma­wiaj ze mną o poezji! No weź, plizzzz. Chodź poga­dać. Mam taki plan, by wybić moje­mu absol­wen­to­wi z gło­wy tę myśl: “nie­na­wi­dzę poezji in gene­ral. po pro­stu nie tra­wię, nie jest nam po dro­dze ze sobą. i w szko­le wca­le nie słu­cha­łem, jak...

Fundacja Dobra Porażka: Dzień Porażki 2021

Zajaw­ka wystą­pie­nia na Dniu Porażki.