Jeśli jesz­cze nie macie dosyć, tu tutaj tro­chę tłu­ma­czę zna­cze­nie kan­dy­da­tów na Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku: