Byłam na poka­zie przed­pre­mie­ro­wym fil­mu „Śubuk” – sama posta­ra­łam się o to zapro­sze­nie, bo jego tema­ty­ka jest stwo­rzo­na pode mnie: poka­zu­je pro­blem z sys­te­mem (każ­dym, w tym oświa­ty), z któ­rym mie­rzą się nie­ustan­nie mat­ki osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi; mówi o spo­łecz­nym wyklu­cze­niu oraz bli­skim mi tema­cie spek­trum auty­zmu. Jak tyl­ko będzie­cie mieć oka­zję, koniecz­nie obej­rzyj­cie. Jesz­cze muszę o nim pomy­śleć, zanim wię­cej napiszę. 

Przy­po­mi­nam, że w sobo­tę spo­ty­ka­my się Pro­test OzN i ich rodzin