Tag: osoby z niepełnosprawnościami

Czytanie to super sprawa! Biblioteka w Fundacji Avalon

Zro­bi­łam to! Zało­ży­łam biblio­te­kę dla pacjen­tów i odwie­dza­ją­cych budy­nek Fun­da­cji Ava­lon: Od dziś zapra­sza­my do Fun­da­cji Ava­lon ul. Doma­niew­ska 50A w War­sza­wie, by razem z nami zanu­rzyć się w świe­cie książek. 

07.10. Prowadzę spotkanie premierowe kolejnej książki z przygodami dzielnej Neli | Adrian Rykowski “Dzieci z Oceanu”

Dom Otwar­ty, jest dostęp­ny dla osób z niepełnosprawnościami.
Pod­czas wyda­rze­nie, będzie tłumacz_ka pol­skie­go języ­ka migo­we­go PJM.

30.08: poprowadzę warsztaty z sojusznictwa

Wyda­rze­nie odbę­dzie się dzię­ki Szajn x 2119 X Teatr 21/Centrum Sztu­ki Włączającej

KINO ŚWIAT: pokaz przedpremierowy filmu o walce matek dzieci z niepełnosprawnościami oraz o moim koniku — spektrum autyzmu

Przy­po­mi­nam, że w sobo­tę spo­ty­ka­my się Pro­te­ście OzN i ich rodzin

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep