Zapra­sza­my wszyst­kich na kolej­ne przy­go­dy naszej boha­ter­ki Neli.

Już 7 paź­dzier­ni­ka, g.12:00 w Domu Otwar­tym, na War­szaw­skim Tar­gów­ku, przy ul. Radzy­miń­skiej 123.
Pre­mie­ra edu­ka­cyj­nej baj­ki Dzie­ci z Oceanu.
A w pro­gra­mie , mię­dzy innymi:
- Wywiad z auto­rem książ­ki Adria­nem Rykowski
- Kon­fe­ren­cja nt. Rola edu­ka­cyj­nych bajek w kształ­to­wa­niu postaw spo­łecz­nych u dzieci
- wykład Jak ura­to­wać Świat
- pre­zen­ta­cja nowych warsz­ta­tów edu­ka­cyj­nych, na pod­sta­wie baj­ki Dzie­ci z Oceanu
Pro­wa­dzą­ca Ane­ta Kory­ciń­ska, zna­na jako Baba od polskiego.
Goście spe­cjal­ni :
Edy­ta Gar­do – Ilu­stra­tor­ka i gra­ficz­ka książek
Mag­da Brud­nic­ka ‑Mama Basi Czy­ta – recen­zent­ka ksią­żek dla dzieci


Na miej­scu będzie moż­na kupić książ­kę z auto­gra­fem Auto­ra.
Cze­ka na was słod­ki bufet i napoje.
Dom Otwar­ty, jest dostęp­ny dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi.
Pod­czas wyda­rze­nie, będzie tłumacz_ka pol­skie­go języ­ka migo­we­go PJM.
Dotrze­cie tu linią Metra II (przy­sta­nek Tar­gó­wek Miesz­ka­nio­wy) Auto­bus nr 190 (przy­sta­nek Gorzy­kow­ska). Są dostęp­ne tak­że miej­sca par­kin­go­we pod budynkiem.


Będzie nam nie­zmier­nie miło się z wami zobaczyć.
Zapra­sza­my
Adrian, Ewa I Nela
Oraz Dom Otwarty