KONFERENCJA▪️ KONFERENCJA▪️ KONFERENCJA▪️
💬Razem z Pomor­ska Biblio­te­ka Peda­go­gicz­na im. Gdań­skiej Macie­rzy Szkol­nej w Gdań­sku zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję dla Biblio­te­ka­rek, Biblio­te­ka­rzy, Nauczy­cie­lek i Nauczycieli. 
W kon­fe­ren­cji udział wezmą:
▪️Artur Gęb­ka: Trud­ne tema­ty w lite­ra­tu­rze dzie­cię­cej – w jaki spo­sób po nie sięgać?
▪️Joan­na Soko­liń­ska: Dla­cze­go współ­cze­sne nasto­lat­ki szu­ka­ją swo­jej płci?
▪️Joan­na Pie­kar­ska (pre­ze­ska Pol­ska Sek­cja IBBY/Polish Sec­tion of IBBY): O kla­sycz­nych baśniach i ich współ­cze­snych interpretacjach 
▪️Ane­ta Kory­ciń­ska (Baba od pol­skie­go): Young Adult nie tyl­ko dla młodych!
🎯czwar­tek, 5 paź­dzier­ni­ka, godz. 9.30−13.30
🪙Kon­fe­ren­cję sfi­nan­so­wa­no ze środ­ków Naro­do­we­go Insty­tu­tu Wol­no­ści – Cen­trum Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go w ramach Rzą­do­we­go Pro­gra­mu Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich NOWEFIO na lata 2021 – 2030